hieuluat

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8631:2010 ISO 8459:2009 về Thông tin và tư liệu-Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và tìm dữ liệu