hieuluat

Thông tư 01/2023/TT-BTTTT danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 01/2023/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày ban hành: 01/02/2023 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  ________

  Số: 01/2023/TT-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ________________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
  trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương

  _____________________

   

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

  Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

  Điều 3. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

  Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 của Thông tư này là từ đủ 03 năm (36 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.

  Điều 4. Danh mục các vị tri công tác định kỳ phải chuyển đổi

  1. Danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực TTTT định kỳ chuyển đổi quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

  2. Danh mục vị trí công tác thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2023. Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Thông tin và Truyền thông phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ; 
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Lưu: VT, TCCB (12) (TCH).  

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Mạnh Hùng

   

   

  PHỤ LỤC

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023
  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  1. Cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

  Lĩnh vực

  Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi (trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc)

  Báo chí

  - Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố

  - Kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

  - Cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

  - Cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố;

  - Cấp; sửa đổi, bổ sung; gia hạn; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh, thành phố

  Xuất bản, In và Phát hành

  Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố                                                                            

  Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Cấp phép đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động in trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Đăng ký sử dụng máy in có chức năng phô tô màu; chuyển nhượng máy in có chức năng phô tô màu; đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy phô tô màu, máy in có chức năng phô tô màu trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Bưu chính

  Công tác cấp mới: cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi hết hết hạn; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được; thu hồi giấy phép bưu chính

  Công tác cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

   

  2. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

  Lĩnh vực

  Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi (trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc)

  Công nghệ thông tin

  Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố

  Thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội, số 36/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Ban hành: 01/07/2019 Hiệu lực: 15/08/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 48/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực: 26/07/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội, số 36/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
  Ban hành: 01/07/2019 Hiệu lực: 15/08/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 01/2023/TT-BTTTT danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 01/2023/TT-BTTTT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 01/02/2023
  Hiệu lực: 17/03/2023
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X