hieuluat

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:819&822-08/2018
  Số hiệu:10/2018/TT-BTTTTNgày đăng công báo:01/08/2018
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Minh Tuấn
  Ngày ban hành:29/06/2018Hết hiệu lực:15/08/2022
  Áp dụng:15/08/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  -------

  Số: 10/2018/TT-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, ngành;

  Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

               Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  2. Đối tượng áp dụng

  Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  Điều 2. Nội dung chế độ báo cáo thống kê

  1. Các biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:

  a) Phụ lục 1 - Lĩnh vực bưu chính;

  b) Phụ lục 2 - Lĩnh vực viễn thông, Internet;

  c) Phụ lục 3 - Lĩnh vực tần số vô tuyến điện;

  d) Phụ lục 4 - Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

  đ) Phụ lục 5 - Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

  e) Phụ lục 6 - Lĩnh vực thông tin đối ngoại;

  g) Phụ lục 7 - Lĩnh vực thông tin cơ sở.

  2. Đơn vị báo cáo

  Đơn vị báo cáo là đối tượng áp dụng chế độ báo cáo thống kê, được quy định cụ thể tại biểu mẫu báo cáo trong các phụ lục. Đơn vị báo cáo được ghi tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo ghi tên cơ quan, đơn vị vào vị trí này.

  3. Đơn vị nhận báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo được quy định cụ thể tại biểu mẫu báo cáo trong các phụ lục. Đơn vị nhận báo cáo được ghi cụ thể phía trên bên phải, dưới dòng đơn vị báo cáo của từng biểu mẫu.

  4. Kỳ báo cáo thống kê

  a) Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng;

  b) Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của quý cho đến hết ngày cuối cùng quý báo cáo đó;

  c) Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 30 tháng 6;

  d) Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm.

  5. Thời hạn nhận báo cáo

  Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.

  6. Phương thức gửi báo cáo

  Các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 02 (hai) hình thức: Bằng văn bản giấy và bằng phương tiện điện tử. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Báo cáo bằng phương tiện điện tử thể hiện bằng định dạng pdf của văn bản giấy hoặc tệp dữ liệu có cấu trúc được xác thực bằng chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo.

  Điều 3. Trách nhiệm thi hành

  1. Đơn vị báo cáo

  a) Chấp hành báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng nội dung thông tin được quy định trong chế độ báo cáo thống kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo;

  b) Nộp báo cáo đúng thời hạn quy định;

  c) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo.

  2. Đơn vị nhận báo cáo

  a) Thực hiện tổng hợp thông tin thống kê theo các biểu mẫu đã quy định trong chế độ báo cáo thống kê;

  b) Yêu cầu đơn vị báo cáo kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo thống kê khi cần kiểm tra tính chính xác của số liệu báo cáo;

  c) Bảo đảm công bố, sử dụng và bảo mật thông tin thống kê theo quy định của pháp luật.

  3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

  a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thống kê;

  b) Lập biểu mẫu báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông theo chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

  c) Là đầu mối tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố số liệu thông tin thống kê ngành Thông tin và Truyền thông (trừ các thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia);

  d) Phối hợp thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành thống kê.

  4. Trung tâm Thông tin

  a) Đăng tải các biểu mẫu (định dạng pdf, excel), cập nhật các văn bản và tài liệu hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo và duy trì tại chuyên mục “chế độ báo cáo thống kê” trên cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: mic.gov.vn;

  b) Đăng tải, cập nhật, lưu trữ các tệp dữ liệu báo cáo, thông tin thống kê đã công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định trong chế độ báo cáo thống kê;

  c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý thông tin thống kê.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

  2. Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông, Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  3. Trường hợp chỉ tiêu báo cáo thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành hoặc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định thu thập thông tin, tổng hợp số liệu tại chế độ báo cáo thống kê này, nhưng đã được quy định tại chế độ báo cáo nghiệp vụ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

  4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Kế hoạch - Tài chính) bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử đến thongkebotttt@mic.gov.vn để kịp thời xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
  - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; Cổng Thông tin điện tử Bộ;
  - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Lưu: VT, KHTC (250).

  BỘ TRƯỞNG
  Trương Minh Tuấn

   

   

   

  BẢNG TỪ VIẾT TẮT

  SỬ DỤNG TRONG CÁC PHỤ LỤC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông)

   

  1. Từ viết tắt tên của một số tổ chức

   

  TT

  Nội dung

  Từ viết tắt

  A

  B

  C

  1

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Bộ TTTT

  2

  Cục Báo chí

  Cục BC

  3

  Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

  Cục PTTH&TTĐT

  4

  Cục Tần số vô tuyến điện

  Cục TS

  5

  Cục Thông tin cơ sở

  Cục TTCS

  6

  Cục Thông tin đối ngoại

  Cục TTĐN

  7

  Cục Viễn thông

  Cục VT

  8

  Cục Xuất bản, In và Phát hành

  Cục XBIPH

  9

  Đài Phát thanh và Truyền hình

  Đài PTTH

  10

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Sở TTTT

  11

  Trung tâm Thông tin

  TTTT

  12

  Ủy ban nhân dân

  UBND

  13

  Vụ Bưu chính

  Vụ BC

  14

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Vụ KHTC

   

  2. Một số từ viết tắt khác

   

  TT

  Nội dung

  Từ viết tắt

  A

  B

  C

  1

  Cổng thông tin điện tử

  Cổng TTĐT

  2

  Cung cấp dịch vụ

  CCDV

  3

  Điểm Bưu điện - Văn hóa xã

  Điểm BĐVHX

  4

  Truyền hình trả tiền

  THTT

  5

  Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

  Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

  6

  Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

  Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

   

  PHỤ LỤC 1

  LĨNH VỰC BƯU CHÍNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông)

   

  I. Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Vụ Bưu chính và Sở TTTT

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ Báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  BCCP-01

  Tổng hợp (cả nước) số lượng doanh nghiệp bưu chính

  Năm

  Vụ BC

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  BCCP-02.1

  Tổng hợp (địa bàn) sản lượng, doanh thu bưu chính

  Quý, Năm

  Sở TTTT

  UBND cấp tỉnh, Cục Thống kê cấp tỉnh

  Quý: ngày 15 tháng sau quý

  Năm: ngày 25/3 năm sau

   

  BCCP-02.2

  Tổng hợp (cả nước) sản lượng, doanh thu bưu chính - theo loại hình kinh tế

  Quý, Năm

  Vụ BC

  Vụ KHTC

  Quý: ngày 15 tháng sau quý

  Năm: ngày 25/3 năm sau

   

  BCCP-03.1

  Tổng hợp (địa bàn) số lượng lao động, điểm phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính

  Năm

  Sở TTTT

  UBND cấp tỉnh, Cục Thống kê cấp tỉnh

  Ngày 25/3 năm sau

   

  BCCP-03.2

  Tổng hợp (cả nước) số lượng lao động, điểm phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính theo địa bàn tỉnh/thành phố

  Năm

  Vụ BC

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 25/3 năm sau

   

   

  II. Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với doanh nghiệp

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  BCCP-02

  Sản lượng, doanh thu bưu chính

  Quý, Năm

  Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính

  Vụ BC, Sở TTTT

  Quý: ngày 10 tháng sau quý

  Năm: ngày 15/3 năm sau

   

  BCCP-03

  Số lượng lao động, điểm phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính theo địa bàn tỉnh/thành phố

  Năm

  Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính

  Vụ BC, Sở TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

   

  BIỂU MẪU, GIẢI THÍCH BIỂU MẪU

  Biểu BCCP-01
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)
  SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH

  Đơn vị báo cáo:
  Vụ BC

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng doanh nghiệp bưu chính

  Trong đó

  Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động trong năm

  Số lượng doanh nghiệp bưu chính ngừng hoạt động trong năm

  Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính

  Doanh nghiệp được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  Chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…
  VỤ TRƯỞNG
  (Ký, họ và tên)

   

  . Khái niệm, phương pháp tính

  Doanh nghiệp bưu chính là doanh nghiệp, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận hoạt động bưu chính (trong chế độ báo cáo này - gọi chung là doanh nghiệp bưu chính)

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

  Cột 1: Ghi số lượng doanh nghiệp bưu chính có trụ sở chính và số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện đóng tại địa bàn tỉnh/thành phố tại cột B

  Cột 2: Ghi số lượng doanh nghiệp tương ứng được cấp giấy phép bưu chính

  Cột 3: Ghi số lượng doanh nghiệp tương ứng được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  Cột 4: Ghi số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện tương ứng được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  Cột 5: Ghi số lượng doanh nghiệp bưu chính được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - trong năm

  Cột 6: Ghi số lượng doanh nghiệp bưu chính đã được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - đã ngừng hoạt động trong năm

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng

  Sau khi ghi xong thông tin cho 63 địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng

  Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6: cộng số liệu trên các dòng của từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu lập biểu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan và dữ liệu theo dõi sau cấp phép do Vụ BC và các Sở TTTT thực hiện. Số liệu tính đến thời điểm ngày 31/12 của năm báo cáo

  Vụ BC lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh sách doanh nghiệp bưu chính tương ứng

  TTTT đăng tải số liệu biểu này và tệp danh sách doanh nghiệp tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu BCCP-02.1
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (ĐỊA BÀN)
  SẢN LƯỢNG, DOANH THU BƯU CHÍNH

  Đơn vị báo cáo:
  Sở TTTT tỉnh/TP…

  Ngày nhận báo cáo:
  Báo cáo quý:
  ngày 15 tháng sau quý
  Báo cáo năm:
  ngày 25/3 năm sau


  Quý …/20…
  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  UBND cấp tỉnh,
  Cục Thống kê cấp tỉnh

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  C

  1

  2

  1

  Sản lượng dịch vụ bưu chính

   

   

   

  1.1

  Thư trong nước

  thư

   

   

  1.2

  Thư từ Việt Nam đi các nước

  thư

   

   

  1.3

  Thư từ các nước đến Việt Nam

  thư

   

   

  1.4

  Gói, kiện hàng hóa trong nước

  kiện

   

   

  1.5

  Gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước

  kiện

   

   

  1.6

  Gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam

  kiện

   

   

  2

  Doanh thu dịch vụ bưu chính

  triệu đồng

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

  2.1

  Doanh thu dịch vụ thư

  triệu đồng

   

   

  2.2

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa trong nước

  triệu đồng

   

   

  2.3

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước

  triệu đồng

   

   

  2.4

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam

  triệu đồng

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  …, ngày…tháng… năm 20…
  GIÁM ĐỐC
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Nguồn số liệu lập biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “”Sản lượng, doanh thu bưu chính” (ký hiệu BCCP-02) các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính đã gửi Sở TTTT

  Gửi báo cáo

  Sở TTTT lập biểu báo cáo gửi UBND và Cục Thống kê tỉnh/thành phố.

   

  Biểu BCCP-02.2
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SẢN LƯỢNG, DOANH THU BƯU CHÍNH - THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ

  Đơn vị báo cáo:
  Vụ BC

  Ngày nhận báo cáo:
  Báo cáo quý:
  ngày 15 tháng sau quý
  Báo cáo năm:
  ngày 25/3 năm sau


  Quý … /20…
  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Tổng số

  Trong đó

  Ghi chú

  Kinh tế nhà nước

  Kinh tế ngoài nhà nước

  Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  A

  B

  C

  1=2+3+4

  2

  3

  4

  5

  1

  Sản lượng dịch vụ bưu chính

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Thư trong nước

  thư

   

   

   

   

   

  1.2

  Thư từ Việt Nam đi các nước

  thư

   

   

   

   

   

  1.3

  Thư từ các nước đến Việt Nam

  thư

   

   

   

   

   

  1.4

  Gói, kiện hàng hóa trong nước

  kiện

   

   

   

   

   

  1.5

  Gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước

  kiện

   

   

   

   

   

  1.6

  Gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam

  kiện

   

   

   

   

   

  2

  Doanh thu dịch vụ bưu chính

  triệu đồng

   

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Doanh thu dịch vụ thư

  triệu đồng

   

   

   

   

   

  2.2

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa trong nước

  triệu đồng

   

   

   

   

   

  2.3

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước

  triệu đồng

   

   

   

   

   

  2.4

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam

  triệu đồng

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…
  VỤ TRƯỞNG
  (Ký, họ và tên)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  a) Kinh tế nhà nước, gồm tập hợp các doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình:

  + Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên 100% vốn nhà nước Trung ương

  + Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước địa phương

  + Công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn nhà nước > 50%

  + Công ty nhà nước (Trung ương, địa phương)

  b) Kinh tế ngoài nhà nước, gồm tập hợp các doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình:

  + Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

  + Doanh nghiệp tư nhân

  + Công ty hợp danh

  + Công ty TNHH tư nhân, Công ty TNHH có vốn nhà nước ≤ 50%

  + Công ty cổ phần không vốn nhà nước

  + Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%

  c) Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gồm tập hợp các doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình:

  + Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  + Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài

  + Doanh nghiệp khác liên doanh với nước ngoài

  (Việc phân loại doanh nghiệp bưu chính theo loại hình kinh tế - căn cứ dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Vụ BC)

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: Ghi số liệu tổng hợp của tất cả các doanh nghiệp

  Cột 2: ghi số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp thuộc nhóm kinh tế nhà nước

  Cột 3: ghi số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp thuộc nhóm kinh tế ngoài nhà nước

  Cột 4: ghi số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp thuộc nhóm kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Lưu ý: số liệu cột 1 = số liệu cột 2 + số liệu cột 3 + số liệu cột 4

  3. Nguồn số liệu lập biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Sản lượng, doanh thu bưu chính” (ký hiệu BCCP-02) các doanh nghiệp đã gửi Vụ BC

  Vụ BC lập biểu gửi Vụ KHTC và tệp số liệu biểu tương ứng. Vụ KHTC lập báo cáo thống kê cấp quốc gia về bưu chính theo quy định.

   

  Biểu BC-03.1
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (ĐỊA BÀN) SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ, NỘP NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

  Đơn vị báo cáo:
  Sở TTTT tỉnh/TP…

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 25/3 năm sau

   

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  UBND cấp tỉnh,
  Cục Thống kê cấp tỉnh

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  C

  1

  2

  1

  Số lượng lao động bưu chính

  người

   

   

  1.1

  Trong đó, lao động nữ

  người

   

   

  2

  Số lượng điểm phục vụ bưu chính

  điểm

   

   

   

  Trong đó

   

   

   

  2.1

  Bưu cục

  điểm

   

   

  2.2

  Điểm Bưu điện văn hóa xã

  điểm

   

   

  2.3

  Điểm phục vụ bưu chính loại hình khác

  điểm

   

   

  3

  Số tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính

  triệu đồng

   

   

  4

  Số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính

  người

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  …, ngày…tháng… năm 20…
    GIÁM ĐỐC
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Nguồn số liệu lập biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Số lượng lao động, điểm phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính theo địa bàn tỉnh/thành phố” (ký hiệu BCCP-03) các doanh nghiệp bưu chính đã gửi Sở TTTT

  Số liệu dân số của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để tính số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính) lấy theo số liệu tương ứng do Cục Thống kê tỉnh/thành phố công bố hoặc cung cấp theo quy định

  Gửi báo cáo

  Sở TTTT lập biểu gửi UBND, Cục Thống kê tỉnh/thành phố.

   

  Biểu BCCP-03.2
  Ban hành theo Thông tư
  10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC)
  SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ BƯU CHÍNH, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THEO ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ

  Đơn vị báo cáo: Vụ BC

   

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 25/3 năm sau


  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo: Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  ĐỊA BÀN

  Mã địa bàn

  Lao động trong lĩnh vực bưu chính

  Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính (triệu đồng)

  Điểm phục vụ bưu chính

  Số dân phục vụ bình quân trên 1 điểm phục vụ bưu chính

  Tổng số (điểm)

  Trong đó

  Tổng số (người)

  Trong đó: nữ

  Bưu cục

  Điểm BĐVH xã

  Loại hình điểm phục vụ khác

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…
  VỤ TRƯỞNG
  (Ký, họ và tên)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Số dân phục vụ bình quân trên 1 điểm phục vụ bưu chính là số người dân trung bình được một điểm bưu chính phục vụ (tính bằng thương số giữa dân số và số lượng điểm phục vụ tại địa bàn tương ứng)

  2. Cách ghi biểu, nguồn số liệu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Số lượng lao động, điểm phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính theo địa bàn tỉnh/thành phố” (ký hiệu BCCP-03) các doanh nghiệp đã gửi Vụ BC

  Số liệu dân số cả nước và số chi tiết theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để tính chỉ tiêu thống kê số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính) lấy theo số liệu tương ứng do Tổng cục Thống kê công bố hoặc cung cấp

  Vụ BC lập biểu gửi Vụ KHTC, TTTT

  TTTT đăng tải tệp dữ liệu biểu tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu BCCP-02
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  SẢN LƯỢNG, DOANH THU BƯU CHÍNH

  Đơn vị báo cáo:
  Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính…

   

  Ngày nhận báo cáo:
  Báo cáo quý:
  ngày 10 tháng sau quý
  Báo cáo năm:
  ngày 15/3 năm sau

  Quý … /20…
  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ BC, Sở TTTT

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  C

  1

  2

  1

  Sản lượng dịch vụ bưu chính

   

   

   

  1.1

  Thư trong nước

  thư

   

   

  1.2

  Thư từ Việt Nam đi các nước

  thư

   

   

  1.3

  Thư từ các nước đến Việt Nam

  thư

   

   

  1.4

  Gói, kiện hàng hóa trong nước

  kiện

   

   

  1.5

  Gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước

  kiện

   

   

  1.6

  Gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam

  kiện

   

   

  2

  Doanh thu dịch vụ bưu chính

  triệu đồng

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

  2.1

  Doanh thu dịch vụ thư

  triệu đồng

   

   

  2.2

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa trong nước

  triệu đồng

   

   

  2.3

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các nước

  triệu đồng

   

   

  2.4

  Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ các nước đến Việt Nam

  triệu đồng

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  …, ngày…tháng… năm 20…
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Sản lượng dịch vụ bưu chính gồm sản lượng dịch vụ thư và dịch vụ kiện, gói hàng hóa do các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính thực hiện trong kỳ báo cáo

  Doanh thu dịch vụ bưu chính là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế cho khách hàng của các đơn vị trong kỳ báo cáo

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: ghi số liệu về sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính thực hiện trong kỳ báo cáo

  Lưu ý:

  Đối với các chỉ tiêu sản lượng dịch vụ, đơn vị tính là (cái) thư/kiện hàng hóa

  Đối với các chỉ tiêu doanh thu dịch vụ, đơn vị tính (sử dụng thống nhất) là triệu đồng Việt Nam

  3. Nguồn số liệu lập biểu

  Từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính trong kỳ báo cáo

  Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính lập biểu gửi Vụ BC, đồng thời gửi Sở TTTT nơi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính đóng trụ sở chính.

   

  Biểu BCCP-03
  Ban hành theo Thông tư
  10/2018/TT-BTTTT

  SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THEO ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ

  Đơn vị báo cáo:
  Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính…

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau


  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ BC, Sở TTTT

   

  Stt

  ĐỊA BÀN

  Mã địa bàn

  Lao động trong lĩnh vực bưu chính

  Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính (triệu đồng)

  Điểm phục vụ bưu chính

  Ghi chú

  Tổng số (điểm)

  Trong đó

  Tổng số (người)

  Trong đó: nữ

  Bưu cục

  Điểm BĐVHX

  Loại hình điểm phục vụ khác

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  …, ngày…tháng…năm 20…
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Số tiền nộp ngân sách nhà nước về hoạt động bưu chính là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo

  Số tiền nộp ngân sách nhà nước đối với từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ báo cáo tại địa phương đó theo quy định

  Số lao động trong lĩnh vực bưu chính là tổng số nhân sự làm việc toàn thời gian trong các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính

  Số lao động đối với từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là số lao động làm việc tại địa phương đó trong kỳ, bằng trung bình giữa số lượng lao động đầu kỳ và số cuối kỳ báo cáo

  Điểm phục vụ bưu chính là nơi chấp nhận, phát bưu gửi (bao gồm bưu cục, ki-ốt, đại lý, thùng thư công cộng và hình thức khác để chấp nhận, phát bưu gửi), được tính bằng số lượng điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp tại địa bàn tính đến thời điểm ngày 31/12 của năm báo cáo

  Điểm bưu điện - văn hóa xã là điểm thuộc mạng bưu chính công cộng do Nhà nước giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, duy trì và quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ: Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, các dịch vụ kinh doanh khác; tổ chức các hoạt động đọc sách, báo, ấn phẩm, truy nhập Internet; tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án phục vụ phát triển thông tin và truyền thông tại khu vực nông thôn và các chương trình dự án khác của nhà nước về nông thôn

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

  Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: ghi thông tin tương ứng lao động, nộp ngân sách, điểm phục vụ bưu chính tương ứng tại địa bàn tỉnh/thành phố ở cột B. Cụ thể như sau:

  Ghi thông tin dòng Tổng cộng

  Sau khi ghi đủ thông tin cho 63 địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng

  Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: cộng giá trị tại các ô thuộc từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu lập biểu

  Số liệu được lập từ kết quả hoạt động bưu chính của doanh nghiệp năm báo cáo

  Doanh nghiệp lập biểu gửi Vụ BC, đồng thời gửi Sở TTTT nơi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính có điểm phục vụ bưu chính.

   

  PHỤ LỤC 2

  LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, INTERNET
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông)

   

  I. Danh mục Biểu mẫu áp dụng đối với Cục VT, VNNIC và các Sở TTTT

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  VT-01

  Số lượng doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông

  Năm

  Cục VT

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  VT- 02.1

  Tổng hợp (cả nước) số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet

  Tháng

  Cục VT

  Vụ KHTC

  Ngày 15 tháng sau

   

  VT- 03.1

  Tổng hợp (cả nước) doanh thu dịch vụ viễn thông, nộp ngân sách trong lĩnh vực viễn thông

  Quý, Năm

  Cục VT

  Vụ KHTC

  Quý: ngày 15 tháng sau quý báo cáo

  Năm: ngày 25/3 năm sau

   

  VT-04.1

  Tổng hợp (địa bàn) số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet

  Năm

  Sở TTTT

  UBND cấp tỉnh, Cục Thống kê cấp tỉnh

  Ngày 31/3 năm sau

   

  VT-04.2

  Tổng hợp (cả nước) số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet theo tỉnh/thành phố

  Năm

  Cục VT

  Vụ KHTC

  Ngày 25/3 năm sau

   

  VT-05.1

  Tổng hợp (cả nước) dung lượng kết nối Internet quốc tế

  Năm

  Cục VT

  Vụ KHTC

  Ngày 25/3 năm sau

   

  IT-02

  Tổng hợp (cả nước) số lượng tên miền, địa chỉ IP, thành viên địa chỉ Internet

  Năm

  VNNIC

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

   

  II. Biểu mẫu áp dụng đối với doanh nghiệp

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  VT-02

  Số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet

  Tháng

  Doanh nghiệp viễn thông

  Cục VT

  Ngày 10 tháng sau

   

  VT-03

  Doanh thu dịch vụ viễn thông, nộp ngân sách trong lĩnh vực viễn thông

  Quý, năm

  Doanh nghiệp viễn thông

  Cục VT

  Quý: ngày 10 tháng sau quý báo cáo

  Năm: ngày 15/3 năm sau

   

  VT-04

  Số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet chia theo tỉnh/thành phố

  Năm

  Doanh nghiệp viễn thông

  Cục VT, Sở TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  VT-05

  Dung lượng kết nối Internet

  Năm

  Doanh nghiệp viễn thông

  Cục VT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  IT-01

  Phát triển tên miền quốc tế

  Quý

  Nhà cung cấp tên miền quốc tế

  VNNIC

  Ngày 10 tháng sau quý báo cáo

  Gửi báo cáo bằng tệp dữ liệu

   

  BIỂU MẪU VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU

   

  Biểu VT-01
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  SỐ DOANH NGHIỆP ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

  Đơn vị báo cáo:
  Cục VT

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC

  Đơn vị tính: Doanh nghiệp

  Stt

  Chỉ tiêu

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

   

  TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

   

   

  1

  Số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

   

   

  1.1

  Dịch vụ truy nhập Internet

   

   

  2

  Số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất

   

   

  2.1

  Dịch vụ di động 2G

   

   

  2.2

  Dịch vụ di động 3G

   

   

  2.3

  Dịch vụ di động 4G

   

   

  2.4

  Dịch vụ di động mạng ảo (MVNO)

   

   

  3

  Số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh

   

   

  4

  Số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông di động vệ tinh

   

   

  5

  Số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng hải

   

   

   

  Hà Nội, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông là doanh nghiệp đang triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông: cố định, di động, dịch vụ truy nhập Internet trong kỳ báo cáo

  2. Cách ghi biểu

  - Dòng Tổng số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông: Ghi tổng số doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông

  - Các dòng tiếp theo: Ghi số lượng doanh nghiệp tương ứng phân theo loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp ở cột B

  3. Nguồn số liệu

  Dữ liệu phục vụ quản lý các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

  Cục VT lập biểu gửi Vụ KHTC, TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp dữ liệu danh sách doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông tương ứng

  TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo và tệp danh sách doanh nghiệp tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu VT-02.1
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET

  Đơn vị báo cáo:
  Cục VT

   

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15 tháng sau

  Tháng …/20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC

  Đơn vị tính: Thuê bao

  Stt

  Chỉ tiêu

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  I. Thuê bao điện thoại (I= 1+2)

   

   

  1

  Thuê bao điện thoại cố định

   

   

  2

  Thuê bao điện thoại di động

   

  Dòng (2) = (2.1) + (2.2)

  2.1

  Thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn

   

   

  2.2

  Thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu

   

   

  II. Thuê bao truy nhập Internet (II= 3+4)

   

   

  3

  Thuê bao băng rộng di động

   

  Dòng (3) = (3.1) + (3.2)

  3.1

  Thuê bao sử dụng dữ liệu (data) trên mạng 3G, 4G qua máy điện thoại

   

   

  3.2

  Thuê bao sử dụng dữ liệu (data) trên mạng 3G, 4G thông qua các thiết bị USB và data card

   

   

  4

  Thuê bao băng rộng cố định

   

  Dòng (4) = (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)

  4.1

  Thuê bao truy nhập Internet qua hình thức (xDSL)

   

   

  4.2

  Thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH)

   

   

  4.3

  Thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng (Leased-line)

   

  (Không quy đổi thành 256 kbit/s)

  4.4

  Thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV)

   

   

  Hà Nội, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Nguồn số liệu ghi biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet” (ký hiệu VT-02) các doanh nghiệp đã gửi Cục VT

  Gửi báo cáo

  Cục VT lập biểu gửi Vụ KHTC. Vụ KHTC lập biểu báo cáo thống kê quốc gia về viễn thông theo quy định.

   

  Biểu VT-03.1
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, NỘP NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

  Đơn vị báo cáo:
  Cục VT

   

  Ngày nhận báo cáo:
  Báo cáo quý: ngày 15 tháng sau quý báo cáo
  Báo cáo năm:
  ngày 25/3 năm sau

  Quý …/20…

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  Stt

  Chỉ tiêu

  Thực hiện kỳ trước

  Thực hiện kỳ báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  3

  I

  TỔNG DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

   

   

   

  1

  Doanh thu từ các doanh nghiệp nhà nước

   

   

   

  1.1

  Doanh thu từ dịch vụ Internet

   

   

   

  2

  Doanh thu từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước

   

   

  (Không tính nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)

  2.1

  Doanh thu từ dịch vụ Internet

   

   

   

  3

  Doanh thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

   

   

   

  3.1

  Doanh thu từ dịch vụ Internet

   

   

   

  II

  TỔNG NỘP NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

   

   

  Báo cáo năm

  1

  Doanh nghiệp nhà nước

   

   

   

  2

  Doanh nghiệp ngoài nhà nước

   

   

  (Không tính nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)

  3

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

   

   

   

  Hà Nội, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Trong phạm vi báo cáo này, các nhóm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được xác định như sau:

  a) Các doanh nghiệp thuộc loại hình sau đây được xếp vào nhóm doanh nghiệp nhà nước

  + Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên 100% vốn nhà nước Trung ương

  + Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước địa phương

  + Công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn nhà nước > 50%

  + Công ty nhà nước (Trung ương, địa phương)

  b) Các doanh nghiệp thuộc loại hình sau đây được xếp vào nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước

  + Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

  + Doanh nghiệp tư nhân

  + Công ty hợp danh

  + Công ty TNHH tư nhân, Công ty TNHH có vốn nhà nước ≤ 50%

  + Công ty cổ phần không vốn nhà nước

  + Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%

  (Không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài)

  c) Các doanh nghiệp thuộc loại hình sau đây được xếp vào nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  + Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  + Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài

  + Doanh nghiệp khác liên doanh với nước ngoài

  (Việc phân loại theo loại hình đối với doanh nghiệp viễn thông - căn cứ dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục VT)

  2. Cách ghi biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Doanh thu dịch vụ viễn thông, nộp ngân sách trong lĩnh vực viễn thông” (ký hiệu VT-03) các doanh nghiệp đã gửi Cục VT

  Cục VT lập biểu gửi Vụ KHTC, kèm tệp dữ liệu biểu. Vụ KHTC lập báo cáo thống kê cấp quốc gia về viễn thông theo quy định.

   

  Biểu VT-04.1
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (ĐỊA BÀN) SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET

  Đơn vị báo cáo:
  Sở TTTT

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 31/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  UBND cấp tỉnh,
  Cục Thống kê cấp tỉnh

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  3

  1

  Thuê bao điện thoại cố định

  thuê bao

   

   

  2

  Thuê bao điện thoại di động

  thuê bao

   

   

  3

  Thuê bao truy nhập Internet

  thuê bao

   

   

  3.1

  Thuê bao băng rộng di động

  thuê bao

   

   

  3.2

  Thuê bao băng rộng cố định

  thuê bao

   

   

  4

  Số lao động trong lĩnh vực viễn thông

  người

   

   

  4.1

  Trong đó, lao động nữ

  người

   

   

   

  …, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  GIÁM ĐỐC SỞ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Nguồn số liệu ghi biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Số lượng thuê bao viễn thông, thuê bao truy nhập Internet chia theo địa bàn tỉnh/thành phố” (ký hiệu VT-04) các doanh nghiệp viễn thông đã gửi Sở TTTT.

  Gửi báo cáo

  Sở TTTT lập biểu gửi UBND, Cục Thống kê tỉnh/thành phố.

   

  Biểu VT-04.2
  Ban hành kèm theo
  Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

  Đơn vị báo cáo:
  Cục VT

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 25/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lao động trong lĩnh vực viễn thông (người)

  Số thuê bao điện thoại

  Số thuê bao truy nhập Internet

  Tổng số

  Trong đó, Nữ

  Thuê bao điện thoại cố định

  Thuê bao điện thoại di động

  Thuê bao băng rộng cố định

  Thuê bao băng rộng di động

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

  ..

   

   

   

   

   

   

  63

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Nguồn số liệu ghi biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Số lượng lao động, số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet chia theo tỉnh/thành phố” (ký hiệu VT-04) các doanh nghiệp đã gửi Cục VT

  Gửi báo cáo

  Cục VT lập biểu gửi Vụ KHTC kèm tệp dữ liệu biểu. Vụ KHTC lập biểu mẫu báo cáo thống kê cấp quốc gia về viễn thông theo quy định.

   

  Biểu VT-05.1
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) DUNG LƯỢNG KẾT NỐI INTERNET QUỐC TẾ

  Đơn vị báo cáo:
  Cục VT

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 25/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Kế hoạch dung lượng dự kiến (Gbps)

  Dung lượng thực tế thực hiện (Gbps)

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  3

  I

  TỔNG CỘNG DUNG LƯỢNG KẾT NỐI INTERNET QUỐC TẾ

   

   

  Dòng (I) = (1) + (2) + (3)

  1

  Dung lượng kết nối Internet quốc tế của các doanh nghiệp nhà nước

   

   

   

  2

  Dung lượng kết nối Internet quốc tế của các doanh nghiệp ngoài nhà nước

   

   

   

  3

  Dung lượng kết nối Internet quốc tế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  Nguồn số liệu ghi biểu

  Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu “Kết nối Internet” (ký hiệu VT-05) các doanh nghiệp đã gửi Cục VT

  Số liệu phân tổ theo nhóm doanh nghiệp thực hiện như hướng dẫn tại biểu mẫu “Tổng hợp (cả nước) doanh thu, nộp ngân sách trong lĩnh vực viễn thông” (ký hiệu VT-03.1)

  Gửi báo cáo

  Cục VT lập biểu gửi Vụ KHTC. Vụ KHTC lập biểu mẫu báo cáo thống kê cấp quốc gia về viễn thông theo quy định.

   

  Biểu IT-02
  Ban hành theo Thông tư
  10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP, THÀNH VIÊN ĐỊA CHỈ INTERNET

  Đơn vị báo cáo:
  VNNIC

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  ĐỊA BÀN

  Mã địa bàn

  Số lượng tên miền quốc gia ".vn"

  Số lượng tên miền quốc tế

  Số lượng địa chỉ IPv4

  Số lượng địa chỉ IPv6 khối /32

  Số lượng địa chỉ IPv6 khối / 48

  Số lượng thành viên địa chỉ Internet

  Ghi chú

  Tên miền không dấu của cá nhân

  Tên miền không dấu của tổ chức

  Tên miền tiếng Việt của cá nhân

  Tên miền tiếng Việt của tổ chức

  Cá nhân

  Tổ chức

  Tổng số

  Trong đó

  IPv4

  IPv6

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Miền Bắc (25 tỉnh/thành phố)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25

  Ninh Bình

  37

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Miền Trung (19 tỉnh/thành phố)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Thanh Hóa

  38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Nghệ An

  40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  Bình Thuận

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III

  Miền Nam (19 tỉnh/thành phố)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Bình Phước

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tây Ninh

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV

  Nước ngoài

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Quốc gia/vùng lãnh thổ thứ nhất

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Quốc gia/vùng lãnh thổ thứ hai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…
  GIÁM ĐỐC
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Tên miền quốc gia Việt Nam là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Tên miền “.vn” bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt

  Tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”

  Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền “.vn”

  Tên miền quốc tế là tên miền các cấp dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam

  Địa chỉ Internet (địa chỉ IP) là địa chỉ mạng của thiết bị, máy chủ bao gồm các thế hệ địa chỉ IPv4, IPv6 và các thế hệ địa chỉ mới tiếp theo

  Thành viên địa chỉ Internet là tổ chức được cấp địa chỉ IP độc lập từ VNNIC

  Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam là các nhà đăng ký tên miền thực hiện việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự địa bàn

  Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nước ngoài

  Cột C: Ghi mã địa bàn có tên ở cột B

  Đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: ghi theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg)

  Đối với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nước ngoài: ghi ký hiệu tên miền quốc gia cấp cao nhất tương ứng

  (vd: “uk” đối với Vương quốc Anh, “fr” đối với Cộng hòa Pháp, “tw” đối với Đài Loan (Trung Quốc)…)

  Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi thông tin về số lượng tên miền, địa chỉ IP mà các cá nhân/tổ chức đang sử dụng - có địa chỉ liên hệ thuộc địa bàn ở cột B

  Các cột 10, 11, 12: Ghi theo số lượng thành viên địa chỉ Internet có địa chỉ liên hệ thuộc địa bàn ở cột B

  Khu vực miền Bắc gồm 11 tỉnh/thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và 14 tỉnh thuộc miền núi phía Bắc (từ Hà Nội, Hà Giang… đến Ninh Bình)

  Khu vực miền Trung gồm 14 tỉnh/thành phố ven biển từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận và 05 tỉnh Tây Nguyên

  Khu vực miền Nam bao gồm các tỉnh/thành phố còn lại

  Ghi số liệu tổng hợp khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và nước ngoài

  Sau khi ghi xong thông tin cho các địa bàn thuộc khu vực, tiến hành ghi thông tin tổng hợp của khu vực

  Các cột từ 1 đến 12: cộng số liệu các dòng của từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng tổng hợp của khu vực.

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu

  Sau khi ghi xong thông tin dòng tổng hợp của các khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam và khu vực nước ngoài), tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng của biểu

  Các cột từ 1 đến 12: cộng số liệu các dòng tổng hợp khu vực từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Số liệu về tên miền ".vn" từ cơ sở dữ liệu về thông tin tên miền quốc gia Việt Nam do VNNIC quản lý và được các nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn”cập nhật

  Số liệu về tên miền quốc tế từ biểu “Phát triển tên miền quốc tế” (ký hiệu IT-01) các nhà đăng ký tên miền quốc tế đã gửi VNNIC Số liệu về địa chỉ IPv4, IPv6 từ cơ sở liệu về địa chỉ IP do VNNIC quản lý và được các thành viên địa chỉ Internet cập nhật VNNIC lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh sách thành viên địa chỉ Internet tương ứng

  TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo này và tệp danh sách thành viên địa chỉ Internet trên Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu VT-02
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET

  Đơn vị báo cáo:
  Doanh nghiệp viễn thông…

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 10 tháng (tiếp sau) tháng báo cáo

  Tháng …/20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Cục VT

  Đơn vị tính: thuê bao

  Stt

  Chỉ tiêu

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  I. Thuê bao điện thoại (I=1+2)

   

   

  1

  Thuê bao điện thoại cố định

   

   

  2

  Thuê bao điện thoại di động

   

  Dòng (2) = (2.1) + (2.2)

  2.1

  Thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn

   

  Dòng (2.1) = (2.1.1) + (2.1.2)

  2.1.1

  Thuê bao trả trước

   

   

  2.1.2

  Thuê bao trả sau

   

  2.2

  Thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu

   

  Dòng (2.2) = (2.2.1) + (2.2.2)

  2.2.1

  Thuê bao trả trước

   

   

  2.2.2

  Thuê bao trả sau

   

  II. Thuê bao truy nhập Internet (II=3+4)

   

   

  3

  Thuê bao băng rộng di động

   

  Dòng (3) = (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4)

  3.1

  Thuê bao là máy điện thoại trả trước

   

  (Thuê bao sử dụng dữ liệu (data) trên mạng 3G, 4G qua máy điện thoại)

  3.2

  Thuê bao là máy điện thoại trả sau

   

  3.3

  Thuê bao data card trả trước

   

  (Thuê bao sử dụng dữ liệu (data) trên mạng 3G, 4G thông qua các thiết bị USB và data card)

  3.4

  Thuê bao data card trả sau

   

  4

  Thuê bao băng rộng cố định

   

  Dòng (4) = (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) và = (4.5) + (4.6) + (4.7)

  Thuê bao băng rộng cố định phân theo công nghệ truy nhập

  4.1

  Thuê bao truy nhập Internet qua hình thức (xDSL)

   

   

  4.2

  Thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH)

   

   

  4.3

  Thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng (Leased-line)

   

  (Không quy đổi thành 256 kbit/s)

  4.4

  Thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV)

   

   

  Thuê bao băng rộng cố định phân theo tốc độ truy nhập

  4.5

  Thuê bao băng rộng cố định tốc độ từ 256 kb/s - 2 Mb/s

   

   

  4.6

  Thuê bao băng rộng cố định tốc độ từ 2 Mb/s - 10 Mb/s

   

   

  4.7

  Thuê bao băng rộng cố định tốc độ > 10 Mb/s

   

   

   

  …, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Tổng số thuê bao điện thoại đến cuối kỳ báo cáo gồm thuê bao điện thoại cố định và thuê bao điện thoại di động:

  + Tổng số thuê bao điện thoại cố định đến cuối kỳ báo cáo: Là số lượng thuê bao viễn thông cố định mặt đất (bao gồm thuê bao cố định hữu tuyến và thuê bao cố định vô tuyến) đang ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc đang đăng ký sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông tính đến 24 giờ 00 phút ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

  + Tổng số thuê bao điện thoại di động đến cuối kỳ báo cáo (thuê bao điện thoại di động sử dụng thoại, tin nhắn, dữ liệu, bao gồm cả thuê bao trả trước và thuê bao trả sau trên mạng 2G, 3G, 4G, không tính thuê bao sử dụng data trên mạng 3G, 4G thông qua các thiết bị USB và data card): Là số lượng thuê bao đang được mở hai chiều và số lượng thuê bao đang bị khóa một chiều trên hệ thống tính đến 24 giờ 00 phút ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

  Tổng số thuê bao truy nhập Internet đến cuối kỳ báo cáo: Gồm số thuê bao băng rộng di động và số thuê bao băng rộng cố định:

  + Số thuê bao băng rộng di động đến cuối kỳ báo cáo: Là số lượng thuê bao đang được mở hai chiều và số lượng thuê bao đang bị khóa một chiều trên hệ thống tính đến 24 giờ 00 phút ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

  + Số thuê bao băng rộng cố định đến cuối kỳ báo cáo: Là số lượng số thuê bao viễn thông đang ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc đang đăng ký sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông tính đến 24 giờ 00 phút ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

  2. Cách ghi biểu

  Cột 1: Ghi số lượng thuê bao tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo theo các tiêu chí phân loại ở cột B

  3. Nguồn số liệu

  Từ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thuê bao của doanh nghiệp viễn thông.

   

  Biểu VT-03
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, NỘP NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

  Đơn vị báo cáo:
  Doanh nghiệp viễn thông...

   

  Ngày nhận báo cáo:
  Báo cáo quý: ngày 10 tháng sau quý báo cáo
  Báo cáo năm:
  ngày 15/3 năm sau

  Quý …/20…

  Năm 20....

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Cục VT

  Đơn vị tính: triệu đồng

  Stt

  Chỉ tiêu

  Thực hiện quý trước

  Thực hiện quý báo cáo

  Cộng dồn từ đầu năm đến hết quý báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  1

  Tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông

   

   

   

   

  1.1

  Doanh thu từ dịch vụ Internet

   

   

   

  (Chỉ tính doanh thu dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định)

  2

  Nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực viễn thông

   

   

   

  (Báo cáo năm)

   

  …, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  + Doanh thu dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp là tổng doanh thu của tất cả các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang kinh doanh (bao gồm cả dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định), được xác định bằng tổng doanh thu giá cước áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông; doanh thu chênh lệch thanh toán giá cước giữa các doanh nghiệp viễn thông và doanh thu chênh lệch thanh toán quốc tế giữa các doanh nghiệp viễn thông với các đối tác nước ngoài. Dịch vụ viễn thông được quy định cụ thể tại Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18/5/2012 của Bộ trưởng Bộ TTTT

  + Nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực viễn thông: Là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của các doanh nghiệp viễn thông phải nộp cho nhà nước theo quy định của pháp luật

  2. Cách ghi biểu

  Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ viễn thông: ghi tổng doanh thu của tất cả các dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp kinh doanh theo cách tính quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TTTT

  + Cột 1: Ghi số liệu về doanh thu phát sinh thực tế của quý trước quý báo cáo. Ví dụ: Báo cáo quý II năm 2013, số liệu cột 1 ghi số doanh thu thực hiện của quý I năm 2013.

  + Cột 2: Ghi số liệu tổng hợp về doanh thu phát sinh thực tế trong quý báo cáo (trường hợp chưa có số chính thức về doanh thu của quý có thể báo cáo số ước tính)

  + Cột 3: Cộng số liệu chính thức của các quý trước quý báo cáo với số liệu của quý báo cáo

  Lưu ý: Đối với báo cáo năm (ngày nhận báo cáo 15/3 năm sau), doanh nghiệp báo cáo số liệu chính thức của năm ở cột 3 (cột 1 và cột 2 để trống)

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

   

  Biểu VT-04
  Ban hành kèm theo Thông tư
  10/2018/TT-BTTTT

  SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, SỐ LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP INTERNET CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

  Đơn vị báo cáo:
  Doanh nghiệp viễn thông

  Ngày nhận báo cáo: ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

   Đơn vị nhận báo cáo: Cục VT, Sở TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lao động trong lĩnh vực viễn thông (người)

  Thuê bao điện thoại

  Thuê bao truy nhập Internet

  Thuê bao cố định vệ tinh VSAT

  Thuê bao di động vệ tinh

  Thuê bao điện thoại cố định

  Thuê bao điện thoại di động

  Thuê bao băng rộng di động

  Thuê bao băng rộng cố định

  Sử dụng vệ tinh Vinasat 1

  Sử dụng vệ tinh Vinasat 2

  Sử dụng vệ tinh …

  Sử dụng vệ tinh Inmarsat

  Sử dụng vệ tinh …

  Tổng số

  Trong đó, Nữ

  Thuê bao truy nhập Internet qua hình thức (xDSL)

  Thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH)

  Thuê bao truy nhập Internet qua kênh thuê riêng (Leased- line)

  Thuê bao truy nhập Internet qua hệ thống cáp truyền hình (CATV)

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  …, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  + Số lao động trong lĩnh vực viễn thông là tổng số lao động làm việc toàn thời gian thuộc cả mạng lưới và dịch vụ tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hoạt động tại Việt Nam

  + Số lao động đối với từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là số lao động làm việc tại địa phương đó trong kỳ, bằng trung bình giữa số lượng lao động đầu kỳ và số cuối kỳ báo cáo

  (Khái niệm các chỉ tiêu: thuê bao điện thoại cố định, thuê bao điện thoại di động, thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động… đã được giải thích tại biểu mẫu “Số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet” (ký hiệu VT-02))

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

  Cột 1: Ghi số lượng lao động của doanh nghiệp làm việc tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng tại cột B

  Cột 2: Ghi số lượng lao động của doanh nghiệp làm việc tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng tại cột B thuộc giới nữ Các cột còn lại: Ghi số lượng thuê bao tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng tại cột B tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo Cách xác định thuê bao theo địa bàn:

  + Đối với nhóm thuê bao cố định (gồm thuê bao điện thoại cố định và thuê bao băng rộng cố định): Căn cứ theo địa chỉ lắp đặt thiết bị trong Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông

  + Đối với nhóm thuê bao di động trả sau (gồm thuê bao điện thoại di động và thuê bao băng rộng di động trả sau): Căn cứ theo địa chỉ thanh toán cước/ địa chỉ nhận thông báo cước trong Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông

  + Đối với nhóm thuê bao di động trả trước (gồm thuê bao điện thoại di động và thuê bao băng rộng di động trả trước): Căn cứ theo tỉnh/thành phố thuê bao có phát sinh giao dịch nhiều nhất trong tháng 12 của năm báo cáo:

  Thuê bao được thống kê thuộc một tỉnh/thành phố là trong tháng 12 của năm báo cáo nếu tại địa bàn tỉnh/thành phố đó thuê bao phát sinh nhiều giao dịch nhất so với các tỉnh/thành phố khác trên cả nước

  Giao dịch là tổng số lần thực hiện cuộc gọi thoại đi/đến, gửi/nhận tin nhắn và sử dụng dữ liệu (up/down)

  Trong trường hợp số lượng giao dịch trong tháng của thuê bao bằng nhau tại 02 (hai) tỉnh/thành phố trở lên thì xác định theo chỉ số phụ, lần lượt theo thứ tự ưu tiên là: số lần thực hiện cuộc gọi thoại đi, số lần gửi tin nhắn, tổng lưu lượng dữ liệu sử dụng (up/down)

  Ghi chú:

  Đối với các cuộc gọi thoại đi/đến: chỉ tính các cuộc có thời gian thông thoại (duration > 0)

  Đối với sử dụng dữ liệu: tính theo session, chỉ tính các session sử dụng dữ liệu có lưu lượng > 50KB (ngưỡng 50KB có thể thay đổi phụ thuộc vào từng doanh nghiệp viễn thông mục đích để không đếm các session update)

  Đối với thuê bao đang bị khóa 1 chiều trên hệ thống mà không có phát sinh giao dịch trong tháng 12 của năm báo c áo: lấy dữ liệu phát sinh giao dịch của tháng trước đó để xác định địa bàn hoạt động của thuê bao

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng

  Sau khi ghi đầy đủ thông tin cho các tỉnh/thành phố, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng, cách ghi như sau: Các cột từ cột 1 đến cột 12: cộng các số trên các dòng của từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả hoạt động và từ dữ liệu phục vụ quản lý thuê bao của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp lập biểu gửi Cục VT, đồng thời gửi Sở TTTT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có lao động hoặc thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet.

   

  Biểu VT-05
  Ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  DUNG LƯỢNG KẾT NỐI INTERNET

  Đơn vị báo cáo:
  Doanh nghiệp viễn thông...

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Cục VT

   

  I. Kết nối Internet quốc tế

   

  Stt

  Cổng kết nối quốc tế của doanh nghiệp

  Điểm cập bờ, Điểm kết nối qua biên giới tại Việt Nam

  Điểm kết cuối kết nối của đối tác

  Phương thức kết nối

  Dung lượng kết nối theo kế hoạch (Gbps)

  Dung lượng kết nối thực tế (Gbps)

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  1

  2

  3

  (Tại Việt Nam)

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

  (Tại nước ngoài)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Kết nối Internet trong nước

   

  Stt

  Tên tổ chức kết nối đến

  Dung lượng kết nối (Gbps)

  Ghi chú

  Tại Hà Nội

  Tại Đà Nẵng

  Tại TP.HCM

  Tại các tỉnh/thành phố còn lại

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  VNIX

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  …, ngày… tháng … năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  + Dung lượng kết nối Internet quốc tế là tổng dung lượng các đường truyền kết nối Internet quốc tế của các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam

  2. Cách ghi biểu

  Phần I - Kết nối Internet quốc tế

  + Cột A: Ghi thứ tự các cổng kết nối Internet quốc tế

  + Cột B: Ghi tên từng điểm hiện diện (POP - Point of Presence) và địa chỉ cụ thể của POP. Ví dụ: POP_Cầu giấy, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Trường hợp điểm hiện diện đặt tại nước ngoài thì ghi theo địa chỉ nước ngoài tương ứng

  + Cột C: Ghi vị trí điểm trung chuyển kết nối quốc tế trên biển, trên đất liền qua biên giới tại Việt Nam. Ví dụ: phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  + Cột D: Ghi tên POP và địa chỉ, tên quốc gia đặt POP có kết nối đi quốc tế của đối tác mà doanh nghiệp kết nối đến

  + Cột E: Ghi phương thức kết nối: cáp quang đất liền, cáp quang biển, viba, vệ tinh. Ghi rõ tên tuyến cáp, tên vệ tinh (vd: TVH, AAG, IA,… vệ tinh VINASAT1,… )

  + Cột 1: Ghi số dung lượng kết nối Internet quốc tế theo kế hoạch năm

  + Cột 2: Ghi số dung lượng kết nối Internet quốc tế thực hiện thực tế trong

  Phần II - Kết nối Internet trong nước

  + Cột B: Ghi tên các tổ chức kết nối đến, ví dụ: Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX), tên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

  + Các cột 1, 2, 3: Ghi dung lượng kết nối tới Tổ chức tương ứng ở Cột B theo khu vực tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo

  + Cột 4: Ghi tổng dung lượng kết nối tới Tổ chức tương ứng ở Cột B tại các tỉnh/thành phố còn lại tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo

  3. Nguồn số liệu

  Từ dữ liệu phục vụ quản lý kết nối Internet của doanh nghiệp.

   

  Biểu IT-01
  Ban hành theo Thông tư
  10/2018/TT-BTTTT

  PHÁT TRIỂN TÊN MIỀN QUỐC TẾ

  Đơn vị báo cáo:
  Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam…

   

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 10 của tháng sau quý

  Quý … năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo: VNNIC

   

  Stt

  Tên miền

  Chủ thể đăng ký, sử dụng

  Phân loại chủ thể (cá nhân/tổ chức)

  Ngày đăng ký

  Địa chỉ liên hệ của chủ thể đăng ký, sử dụng

  Họ và tên người đại diện của chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền

  Điện thoại

  Thư điện tử

  Ghi chú

  Địa chỉ liên hệ cụ thể

  Tỉnh, thành phố

  Quốc gia

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  1

  Tên miền..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tên miền..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Tên miền..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Họ và tên, chức danh)

  …, ngày… tháng … năm 20…
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký điện tử, họ và tên)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Tên miền quốc tế là tên miền các cấp dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam

  Chủ thể tên miền quốc tế là tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: ghi số thứ tự

  Cột B: ghi tên miền quốc tế. Mỗi tên miền quốc tế được ghi trên một dòng

  Cột C: Ghi tên chủ thể tên miền quốc tế

  Cột D: Ghi thông tin phân loại chủ thể tên miền quốc tế. Nếu là tổ chức thì ghi ký tự T. Nếu là cá nhân thì ghi ký hiệu là C

  Các cột E, F, G, H, I, J, K: ghi thông tin tương ứng đối với tên miền quốc tế theo các tiêu chí đã nêu tại tiêu đề các cột của biểu

  3. Nguồn số liệu

  Kết quả thực hiện đăng ký sử dụng tên miền quốc tế cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam của nhà đăng ký tên miền quốc tế

  Nhà đăng ký tên miền quốc tế lập biểu với định dạng dữ liệu có cấu trúc thông dụng và gửi VNNIC tệp dữ liệu biểu.

   

  PHỤ LỤC 3

  LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông)

   

  Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Cục TS

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  TS-01

  Số lượng phổ tần số vô tuyến điện được cấp phép cho thông tin di động công cộng

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  TS-02

  Tổng hợp (cả nước) số lượng đài vô tuyến điện phát sóng truyền hình số mặt đất - tiêu chuẩn DVB T/T2

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  TS-03

  Tổng hợp (cả nước) số lượng đài vô tuyến điện phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  TS-04

  Tổng hợp (cả nước) số lượng đài vô tuyến điện phát sóng phát thanh mặt đất

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  TS-05

  Tổng hợp (cả nước) số lượng đài truyền thanh không dây

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  TS-06

  Tổng hợp (cả nước) số lượng đài vô tuyến điện trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, vệ tinh, khí tượng thuỷ văn, di động dùng riêng và các loại hình dịch vụ vô tuyến điện khác

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  TS-07

  Tổng hợp (cả nước) số lượng tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế

  Năm

  Cục TS

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

   

  BIỂU MẪU VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU

   

  Biểu TS-01
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  SỐ LƯỢNG PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG CÔNG CỘNG

  Đơn vị báo cáo:
  Cục TS

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Tên băng tần

  Từ tần số … đến tần số …

  Số MHz

  Tên doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng

  Ghi chú

  A

  B

  1

  2

  3

  4

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

  1

  Băng tần thứ nhất

   

   

   

   

  2

  Băng tần thứ hai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N

  Băng tần thứ N

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Phổ tần số vô tuyến điện được cấp phép cho thông tin di động công cộng là số lượng phổ tần (tính bằng MHz) đã được cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự các băng tần đã cấp phép. Ghi theo trình tự thời gian các băng tần được cấp phép

  Cột B: Ghi tên băng tần. Tên băng tần tham chiếu theo thông tin ghi ở cột 1

  Cột 1: Ghi dải tần số của băng tần (từ tần số … đến tần số…)

  Cột 2: Ghi độ rộng (tính ra MHz) của băng tần

  Cột 3: Ghi tên doanh nghiệp được giấy phép sử dụng

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng

  Sau khi ghi xong thông tin cho các băng tần, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng. Cộng giá trị các dòng tại cột 2 và ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục TS thực hiện

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng số liệu biểu tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu TS-02
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG ĐÀI PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT - TIÊU CHUẨN DVB-T/T2

  Đơn vị báo cáo:
  Cục TS

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng đài

  Phân loại đài theo nhóm công suất phát (P)

  Ghi chú

  P ≥ 20 kW

  20 kW > P ≥ 10 kW

  10 kW > P ≥ 5kW

  5kW > P ≥ 2kW

  2kW > P ≥ 500W

  500W > P ≥ 100W

  100W > P

  A

  B

  C

  1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  2

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Khu vực I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Tỉnh 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tỉnh 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N

  Tỉnh N

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Khu vực II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Khu vực VIII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Đài vô tuyến điện phát sóng truyền hình số mặt đất là đài được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để phát sóng truyền hình số mặt đất chuẩn DVB- T/T2

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự khu vực và thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực. Thứ tự khu vực ghi từ I đến VIII tương ứng theo khu vực quản lý của các Trung tâm tần số trực thuộc Cục TS

  Cột B: Ghi tên khu vực và tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  C: Ghi mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

  Cột 1: Ghi số lượng đài phát tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng ở cột B (tính theo vị trí đài phát hoặc đặt anten phát)

  Các cột 1.1,…1.7: Ghi số lượng đài phát (ở cột 1) - có công suất tương ứng theo tiêu chí đã phân loại tại từng cột. Số liệu cột 1 = số liệu các cột: 1.1 +…+ 1.7

  Ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực

  Sau khi ghi xong số lượng các đài phát thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc mỗi khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực: Cộng số liệu của các địa bàn tỉnh/thành phố thuộc khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng tổng hợp của khu vực

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu

  Sau khi ghi xong số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu: Cộng số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tần số do Cục TS tổ chức thực hiện

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu TS-03
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG ĐÀI PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ MẶT ĐẤT

  Đơn vị báo cáo:
  Cục TS

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng đài

  Phân loại đài theo nhóm công suất phát (P)

  Ghi chú

  P ≥ 20 kW

  20 kW > P ≥ 10 kW

  10 kW > P ≥ 5kW

  5kW > P ≥ 2kW

  2kW > P ≥ 500 W

  500 W > P ≥ 100 W

  100 W > P

  A

  B

  C

  1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  2

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Khu vực I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Tỉnh 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tỉnh 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N

  Tỉnh N

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Khu vực II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Khu vực VIII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Đài vô tuyến điện phát sóng truyền hình tương tự mặt đất là đài được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

  2. Cách ghi biểu

  Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu TS-02

  Cột 1: Ghi số lượng đài phát tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng ở cột B (tính theo vị trí đài phát hoặc đặt anten phát)

  Các cột 1.1,…1.7: Ghi số lượng đài phát ở cột 1 - có công suất tương ứng theo tiêu chí đã phân loại tại từng cột. Số liệu cột 1 = số liệu các cột: 1.1 +…+ 1.7

  Ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực

  Sau khi ghi xong số lượng các đài phát thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc mỗi khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực: Cộng số liệu của các địa bàn tỉnh/thành phố thuộc khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng tổng hợp của khu vực

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu

  Sau khi ghi xong số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu: Cộng số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục TS tổ chức thực hiện và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tần số của Cục

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng tải số liệu biểu báo cáo tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu TS-04
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH MẶT ĐẤT

  Đơn vị báo cáo: Cục TS

   

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  NĂM 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng đài

  Phân loại đài theo nhóm công suất phát (P)

  Ghi chú

  P ≥ 5kW

  5kW > P ≥ 2kW

  2kW > P ≥ 1kW

  1kW > P ≥ 300W

  300W > P

  A

  B

  C

  1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  2

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Khu vực I

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Tỉnh 1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tỉnh 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N

  Tỉnh N

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Khu vực II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Khu vực VIII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Đài vô tuyến điện phát sóng phát thanh mặt đất là đài được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để phát sóng phát thanh mặt đất

  2. Cách ghi biểu

  Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu TS-02

  Cột 1: Ghi số lượng đài phát tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng ở cột B (tính theo vị trí đài phát hoặc đặt anten phát)

  Các cột 1.1,…1.5: Ghi số lượng đài phát ở cột 1 - có công suất tương ứng theo tiêu chí đã phân loại tại từng cột. Số liệu cột 1 = số liệu các cột: 1.1 +…+ 1.5

  Ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực

  Sau khi ghi xong số lượng các đài phát thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc mỗi khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực: Cộng số liệu của các địa bàn tỉnh, thành phố thuộc khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng tổng hợp của khu vực

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu

  Sau khi ghi xong số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng cộng của biểu: Cộng số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục TS tổ chức thực hiện và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tần số của Cục

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng số liệu biểu tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu TS-05
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG ĐÀI TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY

  Đơn vị báo cáo:
  Cục TS

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  NĂM 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng đài

  Phân loại đài theo nhóm công suất phát (P)

  Ghi chú

  P ≥ 5kW

  5kW > P ≥ 2kW

  2kW > P ≥ 1kW

  1kW > P ≥ 300W

  300W > P

  A

  B

  C

  1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  2

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Khu vực I

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Tỉnh 1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tỉnh 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N

  Tỉnh N

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Khu vực II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Khu vực VIII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Đài truyền thanh không dây là đài được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để thiết lập hệ thống truyền thông không dây

  2. Cách ghi biểu

  Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu TS-02

  Cột 1: Ghi số lượng đài truyền thanh không dây tại địa bàn tỉnh/thành phố tương ứng ở cột B (tính theo vị trí đài phát hoặc đặt anten phát)

  Các cột 1.1,…1.5: Ghi số lượng đài phát ở cột 1 - có công suất tương ứng theo tiêu chí đã phân loại tại từng cột. Số liệu cột 1 = số liệu các cột: 1.1 +…+ 1.5

  Ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực

  Sau khi ghi xong số lượng các đài phát thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc mỗi khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực: Cộng số liệu của các địa bàn tỉnh, thành phố thuộc khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng tổng hợp của khu vực

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu

  Sau khi ghi xong số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng cộng của biểu: Cộng số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục TS tổ chức thực hiện và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tần số của Cục

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng biểu mẫu báo cáo này tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu TS-06
  Ban hành theo Thông tư
  10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI, VỆ TINH, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, DI ĐỘNG DÙNG RIÊNG VÀ CÁC LOẠI HÌNH VÔ TUYẾN ĐIỆN KHÁC

  Đơn vị báo cáo:
  Cục TS

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng đài phân loại theo lĩnh vực và nhóm công suất phát (P)

  Ghi chú

  Hàng không

  Hàng hải

  Vệ tinh

  Khí tượng thủy văn

  Di động dùng riêng

  Dịch vụ vô tuyến điện khác

  P ≥ 15W

  15W > P 1W

  1W > P

  P ≥ 15W

  15W > P 1W

  1W > P

  Cố định

  Di động

  P ≥ 15W

  15W > P 1W

  1W > P

  P ≥ 15W

  15W > P 1W

  1W > P

  P ≥ 15W

  15W > P 1W

  1W > P

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Khu vực I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Tỉnh 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Tỉnh 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Khu vực II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Khu vực VIII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)


  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…
  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Đài vô tuyến điện trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, vệ tinh, khí tượng thủy văn, di động dùng riêng và các loại hình vô tuyến điện khác là đài vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, vệ tinh, khí tượng thủy văn, di động dùng riêng và các loại hình vô tuyến điện khác

  + Đài hàng không gồm các đài di động hàng không, dẫn đường hàng không, đài tàu bay

  + Đài hàng hải gồm các đài di động hàng hải, dẫn đường hàng hải, đài tàu biển

  + Đài khí tượng thủy văn: các ra-đa khí tượng, đài trợ giúp khí tượng

  + Đài di động dùng riêng: gồm các mạng di động dùng riêng

  + Đài khác: trừ các đài trên, trong đó vi-ba được tính theo tuyến

  2. Cách ghi biểu

  Các cột A, B, C: Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại biểu mẫu TS-02

  Các cột từ 1 đến 17 ghi số lượng đài phát tại địa bàn tương ứng ở cột B, ứng với nhóm công suất phát đã phân loại tại các cột.

  Cụ thể như sau:

  Các cột 1, 2, 3: Ghi số lượng đài vô tuyến điện hành không

  Các cột 4, 5, 6: Ghi số lượng đài vô tuyến điện hàng hải

  Các cột 7, 8: Ghi số lượng đài vô tuyến điện vệ tinh

  Các cột 9, 10, 11: Ghi số lượng đài vô tuyến điện khí tượng thủy văn

  Các cột 12, 13, 14: Ghi số lượng đài vô tuyến điện di động dùng riêng

  Các cột 15, 16, 17: Ghi số lượng đài vô tuyến điện khác

  Ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực

  Sau khi ghi xong số lượng các đài phát thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc mỗi khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng hợp của khu vực: Cộng số liệu của các địa bàn tỉnh, thành phố thuộc khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng tổng hợp của khu vực

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng của biểu

  Sau khi ghi xong số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, tiến hành ghi số liệu dòng tổng cộng của biểu: Cộng số liệu dòng tổng hợp của các khu vực, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục TS tổ chức thực hiện và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tần số của Cục

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng biểu mẫu báo cáo này tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu TS-07
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ

  Đơn vị báo cáo:
  Cục TS

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

  Đơn vị tính: tần số

  Stt

  Nghiệp vụ

  Số lượng (Ấn định tần số -ADTS) Việt Nam đăng ký quốc tế

  Ghi chú

  Tổng số

  Trong đó

  Trong tổng số tần số đăng ký quốc tế: số lượng tần số phải phối hợp với nước ngoài

  Đăng bảng tần số chủ

  Đăng ký vào danh bạ tần số

  Đăng định kỳ theo mùa

  Đăng ký không định kỳ theo mùa

  Số lượng

  Trong đó, số lượng tần số đã hoàn thành phối hợp

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chia ra

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đài trái đất

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Phát thanh truyền hình

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Cố định

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Di động

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Phát thanh sóng ngắn theo mùa

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  Đăng ký vào danh bạ đài duyên hải và nghiệp vụ đặc biệt

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Đăng ký vào danh bạ đài tàu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Tần số vô tuyến điện đã đăng ký quốc tế là tần số đã đăng ký và phối hợp quốc tế trong các lĩnh vực thông tin vệ tinh, hàng không, hàng hải, phát thanh truyền hình, cố định, di động

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự

  Cột B: Ghi tên lĩnh vực mà tần số được sử dụng

  Cột 1: Ghi số lượng tần số Việt Nam đã đăng ký quốc tế thuộc lĩnh vực ứng dụng có tên ở cột B

  Các cột 2, 3, 4, 5: ghi số lượng tần số thuộc cột 1 theo loại hình đăng ký quốc tế tương ứng

  Cột 6: Ghi số lượng tần số thuộc cột 1 Việt Nam phải thực hiện phối hợp với nước ngoài theo quy định của Thể lệ vô tuyến điện

  Cột 7: Ghi số lượng tần số thuộc cột 6 Việt Nam đã hoàn thành việc phối hợp với nước ngoài

  Ghi số liệu dòng Tổng cộng

  Sau khi ghi xong thông tin cho các tần số đăng ký quốc tế thuộc các lĩnh vực ứng dụng, tiến hành ghi thông tin ô tương ứng dòng Tổng cộng

  Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Cộng số liệu các ô thuộc từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục TS thực hiện và danh sách tần số/băng tần Việt Nam đã đăng ký quốc tế

  Cục TS lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT

  TTTT đăng số liệu biểu tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  PHỤ LỤC 4

  LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông)

   

  I. Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Cục XBIPH

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  XB-01

  Tổng hợp (cả nước) số lượng nhà xuất bản

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  XB- 02.1

  Tổng hợp (cả nước) kết quả hoạt động xuất bản

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 25/3 năm sau

   

  XB-03

  Tổng hợp (cả nước) số lượng cơ sở in

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  XB- 04.1

  Tổng hợp (cả nước) kết quả hoạt động in

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 25/3 năm sau

   

  XB-05

  Tổng hợp (cả nước) số lượng cơ sở phát hành xuất bản phẩm

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  XB- 06.1

  Tổng hợp (cả nước) kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 25/3 năm sau

   

  XB-07

  Tổng hợp (cả nước) số lượng văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

  Năm

  Cục XBIPH

  Vụ KHTC, TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

   

  II. Biểu mẫu áp dụng đối với nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành

   

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo chính thức

  Đơn vị báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  Thời gian nhận báo cáo

  Ghi chú

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  XB-02

  Kết quả hoạt động xuất bản

  Năm

  Nhà xuất bản

  Cục XBIPH

  Ngày 15/3 năm sau

   

  XB-04

  Kết quả hoạt động in

  Năm

  Cơ sở in

  Cục XBIPH, Sở TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

  XB-06

  Kết quả hoạt động phát hành

  Năm

  Cơ sở phát hành

  Cục XBIPH, Sở TTTT

  Ngày 15/3 năm sau

   

   

  BIỂU MẪU VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU

  Biểu XB-01
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) SỐ LƯỢNG NHÀ XUẤT BẢN

  Đơn vị báo cáo:
  Cục XBIPH

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 15/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Địa bàn

  Mã địa bàn

  Số lượng nhà xuất bản

  Số lượng (chia ra) theo nhóm cơ quan chủ quản

  Ghi chú

  Trung ương

  Địa phương

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

   

   

  1

  Hà Nội

  01

   

   

   

   

  2

  Hà Giang

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63

  Cà Mau

  96

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ và tên,
  số điện thoại liên lạc)

  NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
  (Ký, họ và tên, chức danh)

  CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

  1. Khái niệm, phương pháp tính

  Nhà xuất bản là cơ quan, tổ chức thực hiện việc xuất bản và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật

  2. Cách ghi biểu

  Cột A: Ghi thứ tự các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  Cột C: Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ghi theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg

  Cột 1: Ghi số lượng nhà xuất bản có trụ sở chính đóng tại địa bàn tương ứng tại cột B

  Cột 2: Ghi số lượng nhà xuất bản đóng trên địa bàn mà cơ quan chủ quản của nhà xuất bản đó thuộc Trung ương

  Cột 3: Ghi số lượng nhà xuất bản đóng trên địa bàn mà cơ quan chủ quản của nhà xuất bản đó thuộc địa phương

  Ghi thông tin dòng Tổng cộng

  Sau khi ghi đủ thông tin cho các dòng, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng

  Các cột 1, 2, 3: cộng giá trị tại các ô thuộc từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng

  3. Nguồn số liệu

  Từ kết quả các thủ tục hành chính có liên quan do Cục XBIPH thực hiện và dữ liệu theo dõi sau cấp phép của Cục XBIPH

  Cục XBIPH lập biểu gửi Vụ KHTC và TTTT, đồng thời gửi TTTT tệp danh sách nhà xuất bản tương ứng

  TTTT đăng tải số liệu biểu này và tệp danh sách nhà xuất bản tương ứng tại Cổng TTĐT Bộ TTTT theo quy định.

   

  Biểu XB-02.1
  Ban hành theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT

  TỔNG HỢP (CẢ NƯỚC) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

  Đơn vị báo cáo:
  Cục XBIPH

  Ngày nhận báo cáo:
  ngày 25/3 năm sau

  Năm 20…

  Đơn vị nhận báo cáo:
  Vụ KHTC, TTTT

   

  Stt

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  A

  B

  C

  1

  2

  1

  Số lao động trong lĩnh vực xuất bản

  người

   

  (Chỉ tiêu 1=1.2+…+1.6)

  1.1

  Trong đó, nữ

  người