thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần12/07/2018

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty và có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là ba (03), nhưng không hạn chế số lượng tối đa.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh19/07/2018

Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Thành viên hợp danh bắt buộc phải là cá nhân, chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh25/10/2018

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.