hieuluat

TCVN 12107:2017 Dầu gạo

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3688/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Dầu gạo
  Ban hành: 26/12/2017 Hiệu lực: 26/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
  Ban hành: 13/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  03
  Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
  Ban hành: 30/12/2016 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu

Văn bản mới

X