hieuluat

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật An toàn thực phẩm

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14
  Ban hành: 15/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
  Ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật An toàn thực phẩm

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X