hieuluat

Công văn 1646/TCT-CS thuế giá trị gia tăng của Tổng cục Thuế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1646/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lưu Đức Huy
  Ngày ban hành:27/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ

  _________

  Số: 1646/TCT-CS
  V/v
  : Thuế GTGT.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát.
  (số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

   

  Trả lời công văn số 2003-01/CV-VP-PL ngày 30/03/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Về vướng mắc của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3579/TCT-CS ngày 10/09/2019 trả lời cụ thể.

  Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát được biết./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
  - Vụ PC-BTC;
  - Vụ PC-TCT;
  - Cục Thuế tp. Hồ Chí Minh;
  - Website TCT;
  - Lưu VT, CS (3).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

  Lưu Đức Huy

   
   

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ

  ________

  Số: 3579/TCT-CS
  V/v thuế GTGT.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát.
  (số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

   

  Trả lời công văn số 1906-17/CV-VP-PL ngày 17/06/2019 của Công ty Cổ phn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung mt số điều Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 như sau:

  “3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đi, bổ sung như sau:

  Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo....””

  2. Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

  “6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đi với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đi với trường hợp kê khai theo quý) thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo....”

  3. Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT như sau:

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng (đi với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

  Trường hợp cơ sở kinh doanh có s thuế GTGT chưa được khu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đi với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

  Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016, quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo.”

  Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát nghiên cứu các quy định nêu trên và hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2441/CT-TTHT ngày 21/03/2019, Chi cục Thuế quận 1 tại công văn số 285/CCT-TTHT ngày 07/01/2019 để thực hiện.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Viên Phát được biết./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
  - Vụ PC-BTC;
  - Các Vụ: PC, KK-TCT;
  - Cục Thuế tp. Hồ Chí Minh;
  - Website TCT;
  - Lưu VT, CS(3).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

  Lưu Đức Huy

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 2676/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng
  Ban hành: 29/06/2020 Hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X