hieuluat

Công văn 2047/TCT-CS miễn, giảm tiền thuê đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2047/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lưu Đức Huy
  Ngày ban hành:28/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ

  -------

  Số: 2047/TCT-CS
  V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

  Trả lời công văn số 2880/CT-TH-NV&DT ngày 24/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước nêu vướng mắc về miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1/ Việc miễn, giảm tiền thuê đất của Hợp tác xã Nam Tiến:

  Tại Điểm 55 Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Khu công nghiệp” thuộc “địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”

  Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

  - Tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:

  “3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

  …………………….

  b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

  - Tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:

  “Điều 20. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

  1. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

  a) Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất.”

  Tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

  “Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

  ………………

  2. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước vừa thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước vừa thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, sau khi được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước thì tiếp tục được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định cho thời gian thuê đất tiếp theo (nếu có); trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.”

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp dự án đầu tư của Hợp tác xã Nam Tiến - tỉnh Bình Phước vừa thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất vừa thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 19 và Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì sau thời gian hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm tiền thuê đất theo quy định cho thời gian thuê đất tiếp theo.

  2/ Việc miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước:

  - Tại Điểm 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường (01 tháng 4 năm 2015) quy định danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ có bao gồm: “1. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên.”

  - Tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định:

  “Điều 40. Ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồi thường

  1. Chủ dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung quy định tại Khoản 1 Phụ lục III Nghị định này và xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường tập trung quy định tại Khoản 2 Phụ lục III Nghị định này được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai như các đối tượng thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được Nhà nước hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.”

  - Tại Khoản 1 Mục III Phần A Phụ lục I quy định danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 ) có bao gồm:

  “III. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng

  1. Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung.”

  - Tại Điểm c Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

  “3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

  …………………….

  c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.”

  Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Phước: Dự án xử lý nước thải tập trung được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết./.

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục QLCS-BTC;
  - Vụ CST-BTC;
  - Vụ PC-TCT;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, CS (2b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

  Lưu Đức Huy

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  Ban hành: 14/02/2015 Hiệu lực: 01/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Ban hành: 12/11/2015 Hiệu lực: 27/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2047/TCT-CS miễn, giảm tiền thuê đất

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế
  Số hiệu:2047/TCT-CS
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:28/05/2018
  Hiệu lực:28/05/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lưu Đức Huy
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X