Công văn 2693/TCT-CS trả lời chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:2693/TCT-CSNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Thị Hà Giang
  Ngày ban hành:17/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 17/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TNG CỤC THU
  -------
  Số: 2693/TCT-CS
  V/v:Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu
   
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 247/CT-TTHT ngày 11/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Do Cục Thuế không gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan, không rõ thời điểm ký kết hợp đồng thầu, vì vậy, căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:
  “Điều 1. Đối tượng áp dụng
  Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):
  1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”
  Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:
  “Điều 2. Đối tượng không áp dụng
  Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:
  4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;”
  Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:
  “Điều 6. Đối tượng chịu thuế GTGT
  1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), bao gồm:
  - Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;
  - Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.”
  Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:
  “Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN
  1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).”
  Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu theo đúng quy định.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Cao Anh Tuấn để b/c;
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, CS (3b).
  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Hoàng Thị Hà Giang

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới