Công văn 2782/TCT-DNL ngày 22/06/2016 về hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:2782/TCT-DNLNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Ngọc Minh
  Ngày ban hành:22/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Bảo hiểm
 •  

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  Số: 2782/TCT-DNL
  V/v:Hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016
   
   
  Kính gửi: Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1043/CV-TCKT ngày 19/5/2016 của Tổng Công ty bảo hiểm BIDV kiến nghị về việc xuất hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ Điều 1 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:
  “Thông tư này hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm”.
  Căn cứ khoản 2(đ) Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm như sau:
  “Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế giá trị gia tăng đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc đã khấu trừ.
  Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn giá trị gia tăng, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả (không bao gồm thuế giá trị gia tăng), số tiền thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn thu phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”
  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho Công ty TNHH Phát Tài thì khi hoàn trả khoản phí này Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long yêu cầu Công ty TNHH Phát Tài lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty bảo hiểm BIDV Cửu Long điều chỉnh doanh số, số thuế giá trị gia tăng đầu ra và Công ty TNHH Phát Tài điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc khấu trừ.
  Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty bảo hiểm BIDV biết và thực hiện./.
   
   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ CS, PC, KK;
  - Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
  - Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, DNL(2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Đặng Ngọc Minh
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới