hieuluat

Công văn 28549/CT-TTHT gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục thuế TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:28549/CT-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tiến Trường
  Ngày ban hành:29/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

  ____________

  Số: 28549/CT-TTHT
  V/v: Gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam
  Đ/c: Tầng 12 
  - Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội; MST: 0100774624

   

  Trả lời Công văn số 20200415/TVE-ACC ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về gia hạn nộp tiền thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

  + Tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

  1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

  c) Xây dựng.

  Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

  Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

  Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

  + Tại khoản 5 Điều 3 quy định như sau:

  5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

  + Tại Điều 4 quy định về trình tự, thủ tục gia hạn:

  Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn

  1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

  2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

  …”

  - Căn cứ Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam hoạt động sản xuất trong ngành kinh tế xây dựng và phát sinh doanh thu đối với ngành kinh tế này trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc trường hợp được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

  Trường hợp Công ty thuộc đối tượng được gia hạn thì Công ty gửi Giấy đề nghị gia hạn tới Cục Thuế TP Hà Nội chậm nhất ngày 30/7/2020. Hiện nay, Cổng thông tin thuế điện tử (Etax) của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) đã hỗ trợ doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn. Đề nghị doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn qua hệ thống Etax và không phải nộp bản giấy tới cơ quan thuế.

  Trên website của Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng tải các bài viết, video clip hướng dẫn về cách lập, gửi, tra cứu Giấy đề nghị gia hạn, ... Công ty có thể truy cập website http://hanoi.gdt.gov.vn để tham khảo và biết thêm chi tiết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam được biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng TKT2;
  - Phòng DTPC;
  - Lưu: VT, TTHT(2).

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Tiến Trường

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
  Ban hành: 06/07/2018 Hiệu lực: 20/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
  Ban hành: 08/04/2020 Hiệu lực: 08/04/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X