hieuluat

Công văn 3015/TCHQ-TXNK miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Tổng cục Hải quan

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3015/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lưu Mạnh Tưởng
  Ngày ban hành:11/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:11/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  _______

  Số: 3015/TCHQ-TXNK
  V/v: Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

  Kính gửi:

  - Cục Hải quan TP. Hà Nội;
  - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
  - Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam.
  (Tầng 2, Tòa nhà 6 tầng, 39B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

  Trả lời công văn số 2208/FDX ngày 22/8/2019 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam (FedEx) đề nghị miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế (kèm theo Danh sách hàng hóa đề nghị được miễn thuế nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 - 2024), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa xuất khu, nhập khu được min thuế xut khu, thuế nhập khu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Cơ sở đ xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khu, thuế nhập khu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ th tại điều ước quốc tế.

  Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng min thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế”.

  Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3496/VPCP-KTTH ngày 04/05/2020 của Văn phòng Chính phủ: Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4064/BTC-TCHQ ngày 06/04/2020 về chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác của Hãng hàng không Federal Express Corporation (đính kèm).

  1. Đ nghị Hãng hàng không Federal Express Corporation nộp các chứng từ thuộc hồ sơ kèm theo danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu hoặc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan (trong trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử) và báo cáo việc nhập khẩu về Cục Hải quan TP. Hà Nội khi kết thúc nhập khẩu.

  2. Các đơn vị hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Federal Express Corporation đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Điều 9 Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003 và thực hiện:

  a. Trường hợp Hãng hàng không Federal Express Corporation lựa chọn thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi (Phiếu TDTL):

  - Trên cơ sở danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3496/VPCP-KTTH, Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp Phiếu TDTL theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

  - Đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Hãng hàng không Federal Express Corporation thực hiện trừ lùi vào Phiếu TDTL theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  - Khi hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trên Phiếu TDTL, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu TDTL và gửi cho Cục Hải quan TP. Hà Nội theo quy định tại Điều 11 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  b. Trường hp Hãng hàng không Federal Express Corporation lựa chọn thực hiện miễn thuế điện tử:

  - Hãng hàng không Federal Express Corporation thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3496/VPCP-KTTH đến Hệ thống của cơ quan hải quan. Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận thông báo danh mục miễn thuế trên Hệ thống theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  - Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Hãng hàng không Federal Express Corporation thực hiện trừ lùi trên Hệ thống số lượng hàng hóa đã được miễn thuế cho đến khi hết lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
  - Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải (để biết);
  - Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
  - Lưu: VT, TXNK (03b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Lưu Mạnh Tưởng

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  _______

  Số: 4064/BTC-TCHQ
  V/v: Miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

  Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

  Bộ Tài chính nhận được công văn số 2208/FDX ngày 22/8/2019 của Văn phòng bán vé của hãng hàng không Federal Express Corporation (FedEx) đề nghị miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế (kèm theo Danh sách hàng hóa đề nghị được miễn thuế nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 - 2024). Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

  I. Nội dung vụ việc

  Văn phòng bán vé của hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003 (kèm theo Danh sách hàng hóa đề nghị được miễn thuế nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 - 2024).

  II. Căn cứ pháp lý về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

  Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.”

  Căn cứ Điều 9 tại Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003 quy định:

  “Điều 9. Thuế và phí, lệ phí Hải quan

  1. Khi đến lãnh thổ của một Bên, tàu bay do hãng hàng không chỉ định của Bên kia khai thác trong vận tải hàng không quốc tế, các thiết bị tàu bay thường xuyên của họ, thiết bị mặt đất, nhiên liệu, dầu nhờn, các trang thiết bị kỹ thuật tiêu dùng, phụ tùng (bao gồm cả động cơ), vật phẩm trên tàu bay (bao gồm nhưng không hạn chế ở các loại như thực phẩm, nước giải khát và rượu, thuốc lá và các vật phẩm khác dành để bán cho hành khách hoặc phục vụ hành khách với số lượng hạn chế trong chuyến bay), và các vật phẩm khác dự định hoặc được dùng riêng cho việc khai thác hoặc bảo trì tàu bay tham gia vận tải hàng không quốc tế sẽ được miễn, trên cơ sở có đi có lại, các hạn chế về nhập khẩu, thuế tài sản và thuế vốn, thuế hải quan, thuế tiêu dùng và các loại phí và lệ phí tương tự mà (a) các cơ quan trong nước thu, và (b) không dựa trên chi phí của dịch vụ được cung cấp, với điều kiện các thiết bị và vật phẩm đó được lưu giữ trên tàu bay.

  2. Cũng miễn, trên cơ sở có đi có lại, các khoản thuế, phí và lệ phí được nêu tại khoản 1 của Điều này, trừ các khoản thu tính trên chi phí của dịch vụ được cung cấp, với điều kiện:

  a) vật phẩm tàu bay được mang vào hoặc cung cấp trong lãnh thổ của một Bên và mang trên tàu bay, trong giới hạn hợp lý, để sử dụng trên tàu bay ra nước ngoài của một hãng hàng không của Bên kia tham gia vào vận tải hàng không quốc tế, ngay cả trong trường hợp các vật phẩm này sẽ được sử dụng trên một chặng bay trong lãnh thổ của Bên nơi chúng được đưa lên tàu bay;

  b) thiết bị mặt đất và phụ tùng (bao gồm cả động cơ) được đưa vào lãnh thổ của một Bên để bảo quản, bảo dưỡng hoặc sửa chữa tàu bay được sử dụng trong vận tải hàng không quốc tế của một hãng hàng không của Bên kia;

  c) nhiên liệu, dầu nhờn và vật phẩm kỹ thuật tiêu dùng được đưa vào hoặc cung cấp trong lãnh thổ của một Bên để sử dụng trên tàu bay tham gia vận tải hàng không quốc tế của một hãng hàng không được chỉ định của Bên kia, ngay cả khi các vật phẩm này sẽ được sử dụng trên một phần của chuyến bay trong lãnh thổ của Bên nơi chúng được đưa lên tàu bay; và

  d) các tài liệu tiếp thị và quảng cáo được đưa vào hoặc cung cấp trong lãnh thổ của một Bên và được mang lên tàu bay, trong giới hạn hợp lý, để sử dụng trên tàu bay ra nước ngoài của một hãng hàng không của Bên kia tham gia vào vận tải hàng không quốc tế, ngay cả khi các tài liệu đó sẽ được sử dụng trên một phần của chuyến bay trong lãnh thổ của Bên mà các tài liệu này được mang lên tàu bay

  3. Thiết bị và vật phẩm được nói tới tại khoản 1 và 2 của Điều này có thể được yêu cầu đặt dưới sự giám sát và kiểm soát của nhà chức trách thích hợp.”

  Căn cứ các quy định trên, xét hãng hàng không FedEx là một trong những hãng hàng không được chỉ định của Hoa Kỳ (theo công văn số 1628/CHK-VTHK ngày 12/4/2017 của Cục Hàng không Việt Nam), hàng hóa phục vụ cho hoạt động vận tải hàng không của FedEx được miễn thuế nhập khẩu.

  Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không quy định cụ thể chủng loại và định lượng hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu. Do đó, Bộ Tài chính đã có công văn số 12461/BTC-TCHQ ngày 18/10/2019 lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải về chủng loại và định lượng hàng hóa của hãng hàng không FedEx được miễn thuế nhập khẩu theo nguyên tắc “trên cơ sở có đi có lại” như đã nêu tại Hiệp định trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

  III. Ý kiến các Bộ như sau:

  1. Ý kiến Bộ Giao thông vận tải

  Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định) ký chính thức ngày 04/12/2003, có hiệu lực từ ngày 14/01/2004. Trong thời gian qua, các vật phẩm phục vụ khai thác các chuyến bay quốc tế giữa hai nước của các hãng hàng không được lực lượng hải quan tại các cảng hàng không Việt Nam thực hiện thủ tục miễn thuế theo quy định tại Điều 9 của Hiệp định và trên cơ sở xác nhận của Cục Hàng không Việt Nam.

  Ngày 30/05/2019, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản 2284/CHK-VTHK gửi Hãng hàng không FedEx về việc xác nhận danh sách các vật phẩm do hãng hàng không đề nghị được miễn thuế là phù hợp với quy định của Hiệp định và kế hoạch khai thác của hãng đến Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2024. Qua rà soát, danh mục mà hãng hàng không FedEx gửi Bộ Tài chính có nội dung trùng với danh mục đã được Cục Hàng không Việt Nam xác nhận tại văn bản số 2284/CHK-VTHK.

  Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Hoa Kỳ của hãng hàng không FedEx, tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác của hãng tới Việt Nam.

  2. Ý kiến Bộ Ngoại giao

  Theo quy định tại Điều 9 Hiệp định về Vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2004, các thiết bị thông thường, thiết bị mặt đất, nhiên liệu, dầu nhờn, các trang thiết bị kỹ thuật, phụ tùng và vật phẩm trên máy bay của một Bên sẽ được miễn các khoản thuế và lệ phí của Bên kia, trên cơ sở có đi có lại, với điều kiện các thiết bị và vật phẩm đó dự định được dùng riêng cho việc khai thác hoặc bảo trì máy bay của hãng hàng không của một Bên tham gia vận tải hàng không quốc tế. Hiệp định nêu trên không quy định cụ thể về chủng loại, số lượng và giá thành của các loại hàng hóa phục vụ hoạt động hàng không có thể được miễn thuế hải quan. Theo thông tin của Quý cơ quan, danh sách các loại hàng hóa mà FedEx đề nghị ta miễn thuế đã được Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động hàng không dân dụng, xác nhận là phù hợp với quy định của Hiệp định nêu trên (Công văn số 1628/CHK-VTHK ngày 12/4/2017). Do vậy, Bộ Ngoại giao nhất trí với kiến nghị miễn thuế nhập khẩu đối với các loại hàng hóa theo đúng chủng loại, số lượng và giá trị tại danh sách đề nghị và đã được Cục Hàng không Việt Nam xác nhận phù hợp với Hiệp định.

  Ngoài ra, để đảm bảo nguyên tắc có đi có lại, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng của ta thường xuyên cập nhật thông tin về việc phía Hoa Kỳ cũng thực hiện miễn thuế hải quan đối với hàng hóa trên máy bay của các hãng hàng không Việt Nam được chỉ định khai thác đường bay sang Hoa Kỳ theo Hiệp định.

  IV. Ý kiến của Bộ Tài chính

  Căn cứ theo các quy định nêu trên thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác của hãng hàng không FedEx được miễn thuế nhập khẩu theo Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003.

  Trên cơ sở đề nghị của hãng hàng không FedEx, ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu giai đoạn năm 2019-2024 phục vụ hoạt động khai thác của hãng hàng không FedEx theo Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003 (kèm theo Danh sách hàng hóa của hãng hàng không FedEx giai đoạn năm 2019-2024 đã được Cục Hàng không Việt Nam xác nhận là phù hợp với quy định của Hiệp định).

  Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Bộ Ngoại giao (để biết);
  - Bộ Giao thông vận tải (để biết);
  - Lưu: VT, TCHQ (8b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai

   

  DANH SÁCH CÁC VẬT PHẨM ĐỀ NGHỊ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG FEDERAL EXPRESS CORPORATION GIAI ĐOẠN NĂM 2019 - 2024
  (Ban hành kèm theo công văn số 4064/BTC-TCHQ ngày 06/4/2020 của Bộ Tài chính)

   

  NO.

  MPN

  CPN

  NOUN

  DESCRIPTION

  NAME IN VIETNAMESE

  Số Lượng

  Đơn Giá Ước Tính Cho Mỗi Thiết Bị (USD)

  1

  285T0015-116

  2211269

  MODULE

  MODULE ASSY-STAB. TRIM

  Thiết bị kiểm soát cánh đuôi

  2

  $3.516,43

  2

  175497-01-01

  2311472

  RECORDER

  CVR/FDR COMBINED

  Thiết bị thu âm buồng lái

  2

  $13.366,81

  3

  822-1287-101

  2311701

  TRANSCVR

  VHF-2100 VOICE/DATA TRANS

  Thiết bị thu phát tín hiệu để liên lạc với Đài Ch Huy

  2

  $33.554,93

  4

  F02A250V1A

  2413228

  FUSE

  FUSE-EXTERNAL POWER INTER

  Cầu chì bảo vệ

  10

  $0,79

  5

  32536-001

  2413177

  BATTERY

  MAIN & APU BATTERY

  Bình ắc quy tàu bay và động cơ phụ

  2

  $10.282,00

  6

  8-930-03

  2413201

  CHARGER

  MAIN & APU BATTERY

  Thiết bị sạc cho bình ắc quy tàu bay và động cơ phụ

  2

  $10.042,79

  7

  734285E

  2413209

  UNIT

  BUS PWR CONTROL UNIT ASSY

  Máy tính kiểm soát hệ thống điện

  2

  $10.937,74

  8

  1-002-0102-2090

  2413802

  INVERTER

  STATIC INVERTER

  Thiết bị đổi điện một chiều thành điện xoay chiều

  2

  $32.543,11

  9

  6445-01-01

  2611065

  CARD

  SYST DONNER FIRE DET/ASSY

  Bo mạch kiểm soát hệ thống báo cháy

  2

  $812,95

  10

  3321500-16

  2716333

  ACTUATOR

  ACTUATOR ASSY-FLT SPOILER

  Thiết bị vận hành cánh tà giảm tốc độ máy bay

  2

  $11.338,27

  11

  285N0011-40

  2716384

  UNIT ASY

  UNIT ASSY-FLAP/SLAT ELECT

  Máy tính kiểm soát cánh tà

  2

  $19.294,57

  12

  60-755100-5

  2812479

  PUMP

  FUEL BOOST PUMP IMPELLER

  Bơm nhiên liệu

  2

  $19.294,57

  13

  40885-10

  2812635

  CONTROL

  CONT UNIT ASSY-FUEL S/O V

  Thiết bị kiểm soát van cấp nhiên liệu

  2

  $3.906,74

  14

  3031863-001

  2912373

  PUMP

  ENGINE DRIVEN HYDRAULIC

  Bơm thủy lực

  2

  $8.855,66

  15

  7G754-2

  2912579

  SWITCH

  SWITCH- 757- HYD PRESSURE

  Cảm biến áp suất thủy lực

  2

  $1.181,93

  16

  211C223-528

  2912528

  SWITCH

  (W/KIT) PRESSURE-HYDRAULIC

  Cảm biến áp suất thủy lực

  2

  $1.269,23

  17

  7646B000

  3011156

  VALVE

  (W/KIT) VALVE-PRESSURE REGULATOR

  Van điều chỉnh áp suất

  2

  $36.006,99

  18

  90-0327-1

  3011449

  BLADE

  WINDSHIELD WIPER

  Cần gạt nước kính chắn gió buồng lái

  2

  $422,18

  19

  624066-5

  3011162

  CONTROL

  UNIT ASSY-CONT WINDOW HEA

  Máy tính kiểm soát hệ thống nhiệt kính buồng lái

  2

  $4.161,26

  20

  822-1033-100

  3111443

  COMPUTER

  B757/B767 EICAS

  Máy tính cảnh báo hư hỏng trung tâm

  2

  $4.441,52

  21

  822-3176-101

  3112187

  GGU

  GRAPHICS GENERATOR UNIT

  Máy tính hin thị hình ảnh

  2

  $31.493,38

  22

  822-3176-001R

  3112120

  GGU

  GRAPHICS GENERATOR UNIT

  Máy tính hiển thị hình ảnh

  2

  $31.979

  23

  822-3204-001

  3112121

  PANEL

  DISPLAY CONTROL PANEL

  Bảng điều khiển hiển thị

  2

  $20.020,34

  24

  Z31-096-01

  3111032

  CARD

  PC FOQA_MD10/MD11/757

  Thẻ nhớ của máy tính ghi nhớ hành trình bay

  2

  $417,90

  25

  SETL0C420M

  3111500

  PANEL

  PANEL ASSY-CAB. PRESSURE

  Bảng điều khiển áp suất máy bay

  2

  $5.183,57

  26

  501-1860-2103

  3111699

  INSTRUME

  STANDBY UNIT (L-3)

  Máy tính thiết bị dự phòng

  2

  $27.256,36

  27

  2-1457-2

  3215815

  BRAKE

  757-200 GOODRICH MLG BRAK

  Thắng bánh máy bay 757

  2

  $2.999,01

  28

  160N0001-38

  3215827

  T/W ASSY

  757 MLG WHEEL/TIRE ASSY

  Bánh chính máy bay 757

  4

  $2.826,13

  29

  160N0001-25

  3215828

  T/W ASSY

  NLG TIRE AND WHEEL ASSY

  Bánh mũi máy bay 757

  4

  $1.840,26

  30

  8-416-02

  3215895

  UNIT

  ELEC UNIT ASSY-PROX SWITC

  Máy tính kiểm soát các cảm biến tàu bay

  2

  $71.546,98

  31

  2013-1A

  3301128

  PACK

  BATTERY PACK

  Khi c quy cung cp cho h thng đèn

  2

  $564,21

  32

  60-3368-7

  3311912

  PWR SUPP

  POWER SUPPLY ASSY

  Máy tính kim soát điện hệ thống đèn

  2

  $1.668,43

  33

  2012-1

  3311913

  CHARGER

  CHARGER ASSY-BATTERY

  Thiết b sc cho khi c quy cung cp cho hệ thống đèn

  2

  $1.967,60

  34

  4336731004-4216

  3312088

  SWITCH

  SWITCH ASSY - LIGHTED P/B

  Nút bm hệ thống đèn

  2

  $1.726,49

  35

  0851FJ1AI

  3414862

  PROBE

  (W/KIT) PROBE-PITOT

  Cảm biến tốc độ máy bay

  2

  $4.943,37

  36

  822-1821-001

  3414817

  RECEIVER

  M/MODE RCVR GLU-925-757

  Máy tính dẫn đường

  2

  $40.304,29

  37

  4040800-912

  3414864

  COMPUTER

  AIR DATA COMPUTER

  Máy tính kiểm soát thông tin khí động học

  2

  $14.197,22

  38

  066-50008-0406

  3414883

  XCVR

  TRANSCEIVER ASSY- WEATHER

  Máy tính thu nhn tín hiu Radar

  2

  $15.869,82

  39

  801307-23

  3500008

  CYLINDER

  HIGH PRESS OXY

  Bình oxy cao áp cho t lái

  2

  $1.769,89

  40

  3214306-9

  3611923

  VALVE

  (W/KIT) PRESS REGULATING

  Van điều chnh áp suất khí động

  2

  $27.221,48

  41

  211C223-516

  5214579

  SWITCH

  (W/KIT) SHUT OFF SWITCH

  Cảm biến

  2

  $1.064,60

  42

  851JB

  7311062

  Probe

  P1 Probe

  Cảm biến áp suất đầu vào

  2

  $11.695,22

  43

  C8E38-12

  7511016

  CONTROL

  CONTROL,HP/IP BLEED

  Thiết bị kiểm soát hệ thống khí

  2

  $60.476,96

  44

  3301KGAMS1

  7710700

  GENERATO

  GENERATOR,TACHOMETER

  Máy phát đin

  2

  $7.309,56

  45

  285N0200-203

  7710784

  PCAY

  757 ENGINE SPEED CARD

  Bo mch kiểm soát tốc độ máy bay

  2

  $2.129,18

  46

  774984-2

  8010286

  STARTER

  STARTER, PNEUMATIC

  Máy khi động động cơ bng khí

  2

  $81.646,45

  47

  774987-1

  8010287

  VALVE

  VALVE-PNEUMATIC STARTER C

  Van ca máy khi động động cơ bng khí

  2

  $20.054,58

  48

  285T0554-5

  3111420

  PANEL

  PANEL ASSY-CONT VOR/DME

  Bng điều khin tn sVOR/DME

  2

  $3.502,53

  49

  285T1104-22

  2716757

  CARD

  STALL WARNING COMPUTER

  Th nhmáy tính cnh báo động cơ tht tốc

  2

  $3.632,53

  50

  625934-6

  2112907

  CONTROLR

  CABIN ZONE TEMP CONTROLLER ASSY

  Thiết bị kiểm soát nhit độ cabin

  2

  $4.976,69

  51

  822-3204-001

  3112121

  PANEL

  DISPLAY CONTROL PANEL

  Bng điều khin hin th trong bung lái

  2

  $20.020,34

  52

  TC100-2013BR

  2414507

  CHARGER

  TRICKLE CHARGER, EGRESS

  Thiết bị sc

  2

  $1.132,48

  53

  TC100-757-767

  2414471

  CHARGER

  BATTERY TRICKLE CHARGER

  Thiết bị sc pin

  2

  $1.133,40

  54

  30-1521-5

  3313650

  NAV LIGHT

  REAR WING TIP NAV LIGHT

  Bộ đèn dn đường phía sau trên cánh máy bay

  2

  $2.791,39

  55

  30-1521-6

  3313651

  NAV LIGHT

  REAR WING TIP NAV LIGHT

  Bđèn dn đường phía sau trên cánh máy bay

  2

  $3.476,73

  56

  30-1588-5

  3313652

  NAV LIGHT

  FWD WING TIP NAV LIGHT

  Bđèn dn đường phía trước trên cánh máy bay

  2

  $1.331,25

  57

  30-1588-6

  3313653

  NAV LIGHT

  FWD WING TIP NAV LIGHT

  Bđèn dn đường phía trước trên cánh máy bay

  2

  $1.146

  58

  8-935-01FS

  5214674

  SENSOR

  PROXIMITY SWITCH SYSTEM

  Cảm biến v trí

  2

  $1.364,40

  59

  144-957-000-111

  7710701

  TRANSMITTER

  VIBRATION

  Cảm biến độ rung

  2

  $38.487,78

  60

  285T0017-201

  2716369

  MODULE

  POWER SUPPLY ASSY

  Mch ngun

  2

  $2.126,84

  61

  211C223-523

  2716399

  SWITCH

  HYDRAULIC PRESSURE

  Cảm biến Thy lực

  2

  $1.083,85

  62

  3B41-3B

  2912468

  UNIT

  ELEC LOAD CONTROL

  Cảm biến ng đin

  2

  $2.828,97

  63

  4336731004-4220

  3312089

  SWITCH ASSY

  LIGHT P/B

  Nút bm hệ thống đèn

  2

  $1.689,66

  64

  EM91-80-5

  2716493

  VALVE

  MOTOR ACTUATED ROTARY

  Vn động m bng điện

  2

  $2.420,43

  65

  734284D

  2413180

  UNIT

  GENERATOR CONTROL

  Thiết bị kiểm soát dòng điện

  2

  $2.662,45

  66

  C48902-001

  2719488

  SENSOR

  DIFFERENT PRESSURE

  Cảm biến chênh lch áp suất

  2

  $6.494,34

  67

  211C223-199

  2716518

  SWITCH

  LOW PRESSURE

  Cảm biến áp suất thp

  2

  $1.738,77

  68

  233N3202-15

  3111421

  PANEL

  PANEL ASSY-ANNUNCIATOR

  Bng điều khin hệ thống đèn

  2

  $2.967,30

  69

  285T0035-11

  3111503

  PANEL

  POWER SUPPLY

  Bng điều khin hệ thống điện

  2

  $1.573,95

  70

  TD-1782-2001

  3011533

  RELAY

  MISC EQUIPMENT

  Rơ le điện

  2

  $1.661,25

  71

  211C223-519

  2912450

  SWITCH

  HYDRAULIC PRESSURE

  Cảm biến Thy Lực

  2

  $1.485,69

  72

  2680287

  7310819

  SWITCH

  (W/KIT) AIRFRAME FUEL SHUTOFF

  Cảm biến Van nhiên liu

  2

  $4.252,66

  73

  822-1492-102

  2211249

  PANEL

  MODE CONTROL

  Bng điều khin bay tự động

  2

  $158.571,78

  74

  3321500-18

  2719814

  ACTUATOR

  ACTUATOR ASSY-FLT SPOILER

  Thiết bị vận hành cánh tà giảm tốc độ máy bay

  2

  $5.286,71

  75

  770540-2

  3011418

  RELAY

  CURRENT SENSING

  Rơ le cảm biến dòng điện

  2

  $1.580,15

  76

  018550-000

  2413182

  BATTERY

  MAIN & APU BATTERY

  Bình ắc quy tàu bay và động cơ phụ

  2

  $9.646,31

  77

  9003500-10905

  3415699

  COMPUTER

  TRAFFIC COLLISION ALERT SYSTEM (TCAS)

  Máy tính kiểm soát hệ thống cảnh báo va chạm

  2

  $44.886,76

  78

  7517800-10400

  3416106

  TRANSPONDER

  MODE S/ AIR TRAFFIC CONTROL (ATC)

  Thiết bị gửi và nhận sóng không lưu

  2

  $9.646,31

  79

  G6990-24

  3414814

  PANEL

  TCAS/ATC CONTROL

  Bảng điều khiển hệ thống cảnh báo va chạm

  2

  $6.339,81

  80

  2041444-0401

  3414781

  DRIVE

  SINGLE R/T ANTENNA

  Thiết bdẫn động ăng ten thời tiết

  2

  $5.327,99

  81

  7514081-901

  3413555

  ANTENNA

  TOP TCAS DIRECTIONAL

  Ăng ten hệ thống cảnh báo va chạm

  2

  $3.833,57

  82

  9008000-10000

  3416002

  TRANSPONDER

  MODE S/ AIR TRAFFIC CONTROL (ATC)

  Thiết bị gửi và nhận sóng không lưu

  2

  $18.259,96

  83

  285T0031-17

  3111423

  BOARD

  PC ASSY-LDG CONFIG WEU

  Bo mạch hệ thống cảnh báo nguy hiểm

  2

  $1.319,52

  84

  7517800-11009

  3415089

  TRANSPONDER

  MODE S/ AIR TRAFFIC CONTROL (ATC)

  Thiết bị gửi và nhận sóng không lưu

  2

  $10.211,29

  85

  7517800-10007

  3414793

  TRANSPONDER

  MODE S/ AIR TRAFFIC CONTROL (ATC)

  Thiết bị gửi và nhận sóng không lưu

  2

  $16.861,95

  86

  D2-729B003

  3415020

  RELAY

  COAX TRANSPONDER

  Rơ le điện

  2

  $2.983,20

  87

  402-167

  3413786

  RELAY

  ATC COAX

  Rơ le điện

  2

  $1.005,07

  88

  5051-1-5

  2311900

  PANEL

  AUDIO SELECTOR

  Bảng điều khiển tín hiu audio

  2

  $28.128,25

  89

  967-0212-050

  3111393

  UNIT

  FLT DATA ACQUISTION

  Thiết bị lưu trữ dữ liệu tàu bay

  2

  $31.915,25

  90

  211C223-525

  3215994

  SWITCH

  HYDRAULIC PRESSURE

  Cảm biến Thủy Lực

  2

  $2.048,13

  91

  18-1969-17

  2716328

  TRANSMITTER

  FLAP POSITION (LH)

  Cảm biến v trí cánh tà

  2

  $8.991,49

  92

  0856WB1

  0132571

  PROBE

  PITOT-STATIC LH

  Cảm biến áp suất tĩnh bên trái

  2

  $9.189,50

  93

  0856WB2

  0132572

  PROBE

  PITOT-STATIC RH

  Cảm biến áp suất tĩnh bên phải

  2

  $8.073,33

  94

  2117388-15

  2112853

  CONTROL

  AUTOMATIC PRESSURE CONTRO

  Máy tính tự động kiểm soát áp suất tàu bay

  2

  $5.497,29

  95

  980-6032-001

  2311941

  RECORDER

  COCKPIT VOICE

  Thiết bị thu âm buồng lái

  2

  $14.006,03

  96

  312BS101-1

  2524603

  BATTERY

  DEDICATED BATTERY/CHARGER

  Sạc ắc quy

  2

  $6.970,07

  97

  58677-102

  2524796

  RESTRN

  CNTRLINE BTRFLY AY/RLLRS

  Khóa thùng container

  4

  $2.385,15

  98

  58677-103

  2524797

  RESTRN

  CNTRLINE BTTRFLY AY/BTU

  Khóa thùng container

  4

  $2.503,73

  99

  64722-101

  2524816

  RESTRN

  YZ C-TRACK AMJ

  Khóa thùng container

  4

  $2.182,92

  100

  64722-102

  2524817

  RESTRN

  YZ C-TRACK AMJ

  Khóa thùng container

  4

  $2.321,46

  101

  64824-101

  2524824

  RESTRN

  YZ OVERRIDE CT

  Khóa thùng container

  4

  $2.161,77

  102

  64824-102

  2524825

  RESTRN

  YZ OVERRIDE CT (W/ BTU)

  Khóa thùng container

  4

  $1.956,21

  103

  65550-102

  2524849

  LOCK

  DBLE XZ LOCK AY W/ RLLR

  Khóa thùng container

  4

  $892,57

  104

  65832-101

  2524861

  LOCK

  XZ LOCK (WIDE)

  Khóa thùng container

  4

  $963,81

  105

  472266-01

  2611686

  PCA

  CARD-FIRE & OVERHEAT DETE

  Bo mạch kiểm soát hệ thống báo cháy

  2

  $3.552,49

  106

  898732-02

  2611687

  PCA

  CARD-FIRE & OVERHEAT DETE

  Bo mạch kiểm soát hệ thống báo cháy

  2

  $998,76

  107

  285N0460-3

  2611690

  MODULE

  AY TEST ALARM INTERFACE S

  Thiết bị kiểm soát hệ thống báo cháy

  2

  $33.404,97

  108

  285T0012-201

  2717759

  MODULE

  MODULE ASSY-SPOILER CONTR

  Thiếi bị kiểm soát cánh tà giảm tốc độ máy bay

  2

  $2.833,51

  109

  285T0049-63

  2718132

  FSEU

  FLAP/SLAT ELECTRONIC

  Máy tính kiểm soát cánh tà

  2

  $90.207,76

  110

  285T0099-17

  2718133

  MODULE

  AY FLAP/STAB POSITION

  Thiết bị kiểm soát vị trí cánh tà

  2

  $2.167,39

  111

  18-1958-17

  2718904

  XMTR

  POSITION T.E. FLAP DRIVE

  Cảm biến v trí cánh tà

  2

  $6.328,20

  112

  18-1958-20

  2718905

  XMTR

  T.E. FLAP POSITION TRANS

  Cảm biến vị trí cánh tà

  2

  $3.622,65

  113

  18-1958-21

  2718906

  XMTR

  T.E. FLAP POSITION TRANS

  Cảm biến vị trí cánh tà

  2

  $7.792,65

  114

  MA30A1001

  2812512

  ACTUATOR

  ACTUATOR

  Thiết bị vận hành van nhiên liệu

  2

  $4.500,36

  115

  5006003D

  2813491

  PUMP AY

  PUMP AY-UNIT

  Bơm nhiên liệu

  2

  $11.605,83

  116

  5006286G

  2813677

  PUMP AY

  CTR OVERRIDE JETTISON PUM

  Bơm nhiên liệu

  2

  $6.281,02

  117

  731966

  2912446

  PUMP

  PUMP ASSY-HYD AC MOTOR DR

  Bơm điện thủy lực

  2

  $2.986,71

  118

  2780537-104

  3011163

  VALVE

  VALVE-WING A/l

  Van chống đóng băng cánh.

  2

  $3.573,28

  119

  90-0408-9

  3011306

  MOTOR

  W/S WIPER LH MOTOR CONVER

  Motor cần gạt nước cửa kính trái

  2

  $24.794,33

  120

  90-0408-10

  3011307

  MOTOR

  W/S WIPER RH MOTOR CONVER

  Motor cần gạt nước cửa kính phải

  2

  $24.014,66

  121

  2790583-108

  3011477

  VALVE AY

  VALVE - COWL ANTI-ICE

  Van chống đóng băng ở miệng hút động cơ

  2

  $7.717,95

  122

  8-852-01

  3217811

  UNIT

  UNIT ASSY-PROXIMITY SWITC

  Máy tính kiểm soát các cảm biến tàu bay

  2

  $243.705,19

  123

  C20508000

  3217843

  BRAKE

  767 BRAKE ASSEMBLY (MLG)

  Thắng máy bay 767

  2

  $27.441,81

  124

  166T0100-33

  3217865

  TIRE ASY

  NLG WHEEL AND TIRE ASSY

  Bánh mũi máy bay 767

  4

  $10.175,91

  125

  165T0100-53

  3218381

  T/W ASSY

  767 MAIN WHEEL

  Bánh chính máy bay 767

  4

  $10.078,35

  126

  BPS7-3

  3312001

  BATTERY

  EMERGENCY POWER SUPPLY

  Thiết bị cấp điện khẩn nguy

  2

  $714,58

  127

  930-2000-001

  3415083

  RECEIVER

  WEATHER RADAR R/T

  Máy tính thu nhận tín hiệu Radar

  2

  $37.051,48

  128

  930-1000-001

  3415086

  PROCESSR

  WEATHER RADAR RDR4000 SYS

  Máy tính phân tích tín hiệu Radar

  2

  $31.732,63

  129

  C16786FA02

  3415723

  ISFD

  INTEGRATED STANDBY FLIGHT DISPLAY

  Thiết bị hiển thị dự phòng

  2

  $56.694,25

  130

  G7404-121

  3415744

  PANEL AY

  VHF COMM CONTROL PANEL

  Bảng kiểm soát thiết bị dẫn đường

  2

  $1.992,21

  131

  5600-8C1BF23A

  3510096

  BOTTLE

  PORTABLE OXYGEN

  Bình oxy cm tay

  2

  $1.605,73

  132

  MF20-003

  3510621

  MASK AY

  FULL FACE CREW OXYGEN

  Mặt nạ oxy

  2

  $6.696,45

  133

  806835-01

  3510781

  CYLINDER

  OX CYL & VALVE ASSY, CREW

  Bình oxy cầm tay

  2

  $4.336,01

  134

  5500A1ABF23A

  3510805

  OXYGEN

  PORTABLE EMERGENCY EQUIP

  Bình oxy cầm tay khẩn nguy

  2

  $1.048,61

  135

  773289-15

  3612451

  CONTROLR

  HP CONTROLLER

  Máy tính kiểm soát hệ thống khí cao áp

  2

  $16.830,70

  136

  792755-15

  3612453

  CONTROLR

  PRV TUBING

  Máy tính kiểm soát hệ thống khí hạ áp

  2

  $14.533,81

  137

  799801-4

  3612455

  VALVE

  PRESSURE REGULATING AND S

  Van điều chỉnh áp suất khí

  2

  $67.551,48

  138

  802170-12

  3612456

  VALVE AY

  HP CF6-80C2 & PW4000 ENGI

  Van kiểm soát hệ thống khí cao áp

  2

  $13.597,13

  139

  285T0458-303

  7311639

  PCA

  L AND R N2 ENGINE SPEED

  Bo mạch kiểm soát tốc độ động cơ

  2

  $3.504,29

  140

  775550-7

  8010387

  STARTER

  ENGINE CF6-80C2

  Máy khởi động động cơ bằng khí

  2

  $39.450,59

  141

  811390-3

  8010388

  VALVE

  STARTER CF6-80C2 ENG

  Van của máy khởi động động cơ bằng khí

  2

  $19.831,54

  142

  18-1969-17

  2716328

  XMTR

  FLAP POSITION XMTR, LH

  Cảm biến vị trí cánh tà bên trái

  2

  $8.991,49

  143

  C48902-001

  2719488

  SENSOR

  DIFF PRESS SENSOR

  Cảm biến chênh lệch áp suất

  2

  $6.494,34

  144

  774984-2

  8010286

  STARTER

  STARTER, PNEUMATIC

  Máy khởi động động cơ bằng khí

  2

  $81.646,45

  145

  211C223-525

  3215994

  SWITCH

  PRESSURE-HYDRAULIC

  Cảm biến thủy lực

  2

  $2.048,13

  146

  C8E38-15

  7511016

  CONTROL

  HP & IP BLEED CONTROL

  Máy tính điều khiển hệ thống khí cao áp & trung áp

  2

  $60.476,96

  147

  144-957-000-111

  7710701

  TRANSMTR

  TRANSMITTER,VIBRATION

  Cảm biến độ rung

  2

  $38.487,78

  148

  285T0031-17

  3111423

  BOARD

  PC ASSY-LDG CONFIG WEU

  Bo mạch hệ thống cảnh báo nguy hiểm

  2

  $1.319,52

  149

  9003500-10905

  3415699

  COMPUTER

  TCAS SURVEILLANCE PROCESS

  Máy tính kiểm soát hệ thống cảnh báo va chạm

  2

  $44.886,76

  150

  2041444-0401

  3414781

  DRIVE

  ANTENNA DRIVE, SINGLE R/T

  Thiết bị dẫn động ăng-ten thời tiết

  2

  $5.327,99

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3015/TCHQ-TXNK miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Tổng cục Hải quan

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
  Số hiệu:3015/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:11/05/2020
  Hiệu lực:11/05/2020
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lưu Mạnh Tưởng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X