hieuluat

Công văn 3501/TXNK-CST về chính sách thuế nhập khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục Thuế xuất nhập khẩuSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3501/TXNK-CSTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Hưng
  Ngày ban hành:28/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
 • TỔNG CC HẢI QUAN
  CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
  -------

  Số: 3501/TXNK-CST
  V/v: Chính sách thuế NK

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 916/HQHT-NV ngày 19/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vướng mắc về chính sách thuế nhập khu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến, như sau:

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì Dự án đầu tư mở rng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hot đng đầu tư kinh doanh bằng cách mở rng quy mô, nâng cao công suất, đi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoc cải thin môi trường.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  1. Mã số dự án đầu tư.

  2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

  3. Tên dự án đầu tư.

  4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

  5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

  6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn, vốn.

  7. Thời hạn hoạt động của dự án.

  8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

  9. Ưu đãi, hỗ tr đầu tư và căn cứ, điều kin áp dng (nếu có).

  10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

  Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn, thuế nhập khẩu.

  Việc miễn thuế nhp khu đối với hàng hóa nhp khẩu quy đnh ti khoản này được áp dng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rng.

  Theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì trường hợp dự án đầu tư điều chỉnh mục tiêu, diện tích đất sử dụng; quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án, đầu tư (nếu có) thì thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Căn cứ các quy định nêu trên,

  (i) Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản c định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, quy định này áp dụng cho cả dự án đầu tư mở rộng; không quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để thay thế, đổi mới công nghệ của dự án ưu đãi đầu tư.

  (ii) Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định đối chiếu nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thể hiện Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty là dự án đầu tư mở rng thì thực hiện miễn thuế theo quy định cho hàng hóa nhập khẩu của dự án. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi các nội dung thể hiện Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Công ty là dự án đầu tư mở rộng thì Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được ghi đầy đủ các ni dung theo quy định trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm cơ sở đ cơ quan hải quan áp dụng chính sách thuế cho doanh nghiệp.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, CST (03).

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Hưng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Ban hành: 12/11/2015 Hiệu lực: 27/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X