Công văn 797/TCT-CS về việc xử lý hàng hóa thiếu kho và ưu đãi thuế TNDN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:797/TCT-CSNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
  Ngày ban hành:13/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  --------
  Số: 797/TCT-CS
  V/v ưu đãi thuế thu nhập cá nhân
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
   
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2178/CT-TTr ngày 9/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xử lý hàng hóa thiếu kho và ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về ưu đãi thuế TNDN
  - Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN quy định:
  + Tại Mục I, Mục II Phần E quy định:
  “I. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
  1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.
  2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.
  3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.
  4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư”.
  II. Nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
  1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại mục III, mục IV, Phần E chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng một trong các điều kiện được ưu đãi thuế quy định tại mục I phần E hoặc cơ sở sản xuất mới thành lập”.
  + Tại Tiết e Khoản 1 Mục IV Phần E quy định:
  “Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.
  - Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.
  - Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).
  - Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.
  + Tại Khoản 6 Mục IV Phần E quy định:
  “6. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh không hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện tăng thêm cơ sở kinh doanh phải kê khai nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức thuế suất hiện hành hoặc mức thuế suất ưu đãi (nếu có) cơ sở kinh doanh đang được hưởng. Trong thời gian đang miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì cơ sở kinh doanh chỉ miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Ngoài ra cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”.
  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Minh Châu thành lập năm 2008 trong đó Ông Phan Xuân Minh là Giám đốc - người có số vốn góp cao nhất trong Công ty TNHH Minh Châu, đồng thời cũng là Giám đốc - người có số vốn góp cao nhất trong Công ty TNHH Ngọc Châu đang hoạt động, nếu Công ty TNHH Minh Châu đáp ứng các điều kiện về ưu đãi về thuế TNDN theo quy định, không phải là dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp khác đang hoạt động và không thuộc các trường hợp không hưởng ưu đãi theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập thì Công ty TNHH Minh Châu được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.
  Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc và đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xác định ưu đãi theo quy định của pháp luật.
  2. Chính sách thuế đối với hàng hóa thiếu kho
  Qua nghiên cứu hồ sơ thì Tổng cục Thuế nhận thấy công văn hỏi của Cục Thuế tỉnh Cà Mau chưa nêu cụ thể vướng mắc mà chỉ là các tình huống giả định. Vì vậy, Tổng cục Thuế thấy rằng Cục Thuế tỉnh Cà Mau cần kiểm tra kỹ tình huống cụ thể của doanh nghiệp, khi xác định chính xác hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế thì Cục Thuế tỉnh Cà Mau cần lập biên bản và ban hành quyết định hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc khi áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp thì Cục Thuế tỉnh Cà Mau có văn bản nêu tình hình cụ thể để Tổng cục Thuế có căn cứ để trả lời.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC - TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
  Ban hành: 22/06/2005 Hiệu lực: 18/07/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Ban hành: 23/11/2007 Hiệu lực: 18/12/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 797/TCT-CS về việc xử lý hàng hóa thiếu kho và ưu đãi thuế TNDN

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuế
  Số hiệu:797/TCT-CS
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:13/03/2014
  Hiệu lực:13/03/2014
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Cao Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới