hieuluat

Công văn 8873/CTHN-TTHT về khai thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục thuế TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:8873/CTHN-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tiến Trường
  Ngày ban hành:17/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  _____________

  Số: 8873/CTHN-TTHT
  V/v khai thuế, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

   

   

  Kính gửi: Công ty TNHH Lotte Shopping Plaza Việt Nam
  (Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 6 Tòa nhà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0106108282)

   

  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 03-22/LDS-VN ghi ngày 04/03/2022 của Công ty TNHH Lotte Shopping Plaza Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về việc khai thuế, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  + Tại Điều 12 hướng dẫn phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính

  “Điều 12. Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính

  1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

  2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này.

  4. Người nộp thuế căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân bổ để lập chứng từ nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kho bạc Nhà nước nơi tiếp nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hạch toán khoản thu cho từng địa bàn nhận khoản thu phân bổ.

  + Tại Điều 19 hướng dẫn khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân:

  “Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

  1. Trường hợp phân bổ:

  a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.

  2. Phương pháp phân bổ:

  a) Phân bổ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

  Người nộp thuế xác định riêng số thuế thu nhập cá nhân phải phân bổ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc tại từng tỉnh theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

  3. Khai thuế, nộp thuế:

  a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

  a.1) Người nộp thuế chỉ trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  ….

  + Tại Điều 87 hướng dẫn hiệu lực thi hành:

  “Điều 87. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.”

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính thì từ ngày 01/01/2022 thuộc trường hợp phân bổ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Việc phân bổ, khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty được biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng NVDTPC;
  - Phòng TTKT9;
  - Website Cục Thuế;
  - Lưu: VT, TTHT(2).

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Tiến Trường

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X