hieuluat

Nghị định 119/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:từ 423 đến 440-02/2023
  Số hiệu:119/2022/NĐ-CPNgày đăng công báo:16/02/2023
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Minh Khái
  Ngày ban hành:30/12/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/12/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
 • CHÍNH PHỦ

  ____________

  Số: 119/2022/NĐ-CP

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện
  Hiệp định Thương mại Hàng hóa
  ASEAN - Hàn Quc
  giai đoạn 2022
  2027

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

  Đ thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa giữa Hiệp hội các quc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Đại hàn Dân quốc (viết tắt là Hàn Quốc) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2007;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đ thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quc giai đoạn 2022-2027.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đ thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

  3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

  1. Ban hành kèm theo Nghị định này Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất AKFTA) để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027.

  2. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này được xây dng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số hoặc 10 số.

  Trường hợp Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung và áp dụng thuế suất của mã hàng hoá được sửa đổi, b sung quy định tại Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

  3. Cột “Thuế suất AKFTA (%)”: Thuế suất áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.

  4. Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AKFTA tại thời điểm tương ứng.

  5. Cột “Nước không được hưởng ưu đãi”: những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước (được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này) không được áp dụng thuế suất AKFTA quy định tại Nghị định này.

  6. Cột “GIC”: hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên áp dụng thuế suất AKFTA theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

  7. Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm một số mặt hàng thuộc các nhóm hàng 04.07, 17.01, 24.01, 25.01, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong hạn ngạch là mức thuế suất quy định tại Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; danh mục và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương và mức thuế sut thuế nhập khu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan của Chính phủ tại thời đim nhập khẩu.

  Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

  Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AKFTA phải đáp ứng đủ các điu kiện sau:

  1. Thuộc Biu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc, bao gồm các nước sau:

  a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam, ký hiệu là BN;

  b) Vương quốc Cam-pu-chia, ký hiệu là KH;

  c) Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, ký hiệu là ID;

  d) Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, ký hiệu là LA;

  đ) Ma-lay-xi-a, ký hiệu là MY;

  e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, ký hiệu là MM;

  g) Cộng hoà Phi-líp-pin, ký hiệu là PH;

  h) Cộng hoà Xinh-ga-po, ký hiệu là SG;

  i) Vương quốc Thái Lan, ký hiệu là TH;

  k) Đại hàn Dân Quốc (Hàn Quốc), ký hiệu là KR;

  3. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp), có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu AK hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, theo quy định của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc và theo quy định hiện hành của pháp luật.

  Điều 5. Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam

  Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

  Điều 6. Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên

  Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên (hàng hóa GIC) để được áp dụng thuế suất AKFTA của Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Thuộc các mặt hàng có thể hiện ký hiệu “GIC” tại cột “GIC” của Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

  3. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp), có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu AK in dòng chữ “Rule 6” tại ô số 8 do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O Mu AK của Hàn Quốc cấp hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, theo quy định của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quc đi với hàng hóa áp dụng Quy tắc 6 - AKFTA và theo quy định hiện hành của pháp luật.

  Điều 7. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  2. Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đ thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  Điều 8. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KTTH (2b)

  TM. CHÍNH PHỦ

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Lê Minh Khái

   

  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH
   

  Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
  Ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 157/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
  Ban hành: 27/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 119/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:119/2022/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:30/12/2022
  Hiệu lực:30/12/2022
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:16/02/2023
  Số công báo:từ 423 đến 440-02/2023
  Người ký:Lê Minh Khái
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X