hieuluat

Nghị định 127/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:19&20-01/2023
  Số hiệu:127/2022/NĐ-CPNgày đăng công báo:15/01/2023
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Minh Khái
  Ngày ban hành:30/12/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/12/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
 • CHÍNH PHỦ

  ________

  S: 127/2022/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đ thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

  ________________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 03 tháng 3 năm 2015 tại Viên Chăn;

  Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về việc gia hạn thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với thời hạn 03 năm kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào (sau đây viết tắt là Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào) từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

  3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  Điều 3. Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào

  Ban hành kèm theo Nghị định này:

  1. Phụ lục I - Danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA của Việt Nam theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

  2. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

  3. Phụ lục III - Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

  Điều 4. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

  Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này.

  Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA

  1. Hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào, thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN số 126/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027 nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này.

  2. Trong trường hợp thuế suất ATIGA cao hơn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) (sau đây gọi là Biểu thuế MFN) thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

  Điều 6. Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam

  Hàng hóa thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này sẽ không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  Điều 7. Hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan

  1. Đối với mặt hàng lúa gạo - mã HS 10.06 (03 dòng hàng HS 8 số chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này):

  a) Mặt hàng lúa gạo có xuất xứ từ CHDCND Lào nhập khẩu trong hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm).

  b) Mặt hàng lúa gạo có xuất xứ từ CHDCND Lào nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch thuế quan áp dụng mức thuế suất quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

  2. Đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá - mã HS24.01 (13 dòng hàng 8 số chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này):

  a) Mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá có xuất xứ từ CHDCND Lào thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định này và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm).

  b) Mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá có xuất xứ từ CHDCND Lào nhập khẩu vào Việt Nam vượt số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này thì không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

  Điều 8. Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào

  Hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7 của Nghị định này được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Được nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam.

  2. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp) và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp, theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào và quy định hiện hành của pháp luật.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện

  1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  2. Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KTTH (2).

  TM. CHÍNH PHỦ

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Lê Minh Khái

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI GIẢM 50% THUẾ SUẤT ATIGA CỦA VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO
  (Kèm theo Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)

  ____________________

   

  STT

  Mã số

  Mô tả hàng hóa

   

  04.07

  Trng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

   

   

  - Trứng sống khác:

  1

  0407.21.00

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

   

  0407.29

  - - Loại khác:

  2

  0407.29.10

  - - - Của vịt, ngan

  3

  0407.29.90

  - - - Loại khác

   

  0407.90

  - Loại khác:

  4

  0407.90.10

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  5

  0407.90.20

  - - Của vịt, ngan

  6

  0407.90.90

  - - Loại khác

   

  10.06

  Lúa gạo.

   

  1006.10

  - Thóc:

  7

  1006.10.90

  - - Loại khác

   

  1006.20

  - Gạo lứt:

  8

  1006.20.10

  - - Gạo Hom Mali

  9

  1006.20.90

  - - Loại khác

   

  17.01

  Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.

   

   

  - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

  10

  1701.13.00

  - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

  11

  1701.14.00

  - - Các loại đường mía khác

   

   

  - Loại khác:

  12

  1701.91.00

  - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

   

  1701.99

  - - Loại khác:

  13

  1701.99.10

  - - - Đường đã tinh luyện

  14

  1701.99.90

  - - - Loại khác

   
   

  Phụ lục II

  DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THU QUAN THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO

  (Kèm theo Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)

  ______________________

   

  STT

  Mã số

  Mô tả hàng hóa

   

   

  Chương 12

   

   

  Hạt dầu và quả có dầu Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô

   

  12.07

  Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

   

   

  - Loại khác:

  1

  1207.91.00

  - - Hạt thuốc phiện

   

   

  Chương 13

   

   

  Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác

   

  13.02

  Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar- agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

   

   

  - Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật:

   

  1302.11

  - - Thuốc phiện:

  2

  1302.11.10

  - - - Bột thuốc phiện (Pulvis opii)

  3

  1302.11.90

  - - - Loại khác

   

   

  Chương 24

   

   

  Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến; các sản phẩm, chứa hoặc không chứa nicotin, dùng để hút mà không cần đốt cháy; các sản phẩm chứa nicotin khác dùng để nạp nicotin vào cơ thể con người

   

  24.01

  Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

   

  2401.10

  - Lá thuốc lá chưa tước cọng:

  4

  2401.10.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

  5

  2401.10.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  6

  2401.10.40

  - - Loại Burley

  7

  2401.10.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  8

  2401.10.90

  - - Loại khác

   

  2401.20

  - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

  9

  2401.20.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

  10

  2401.20.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  11

  2401.20.30

  - - Loại Oriental

  12

  2401.20.40

  - - Loại Burley

  13

  2401.20.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

  14

  2401.20.90

  - - Loại khác

   

  2401.30

  - Phế liệu lá thuốc lá:

  15

  2401.30.10

  - - Cọng thuốc lá

  16

  2401.30.90

  - - Loại khác

   

  24.02

  Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá.

  17

  2402.10.00

  - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá

   

  2402.20

  - Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá:

  18

  2402.20.10

  - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)

  19

  2402.20.20

  - - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương

  20

  2402.20.90

  - - Loại khác

   

  2402.90

  - Loại khác:

  21

  2402.90.10

  - - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

  22

  2402.90.20

  - - Thuốc lá điếu làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

   

  24.03

  Lá thuốc lá đã chế biến khác và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.

   

   

  - Lá thuốc lá để hút (smoking), có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ:

   

  2403.11

  - - Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 Chương này:

  23

  2403.11.10

  - - - Đã được đóng gói để bán lẻ

  24

  2403.11.90

  - - - Loại khác

   

  2403.19

  - - Loại khác:

   

   

  - - - Đã được đóng gói để bán lẻ:

  25

  2403.19.11

  - - - - Ang Hoon

  26

  2403.19.19

  - - - - Loại khác

  27

  2403.19.20

  - - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu

   

   

  - - - Loại khác:

  28

  2403.19.91

  - - - - Ang Hoon

  29

  2403.19.99

  - - - - Loại khác

   

   

  - Loại khác:

   

  2403.91

  - - Thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên":

  30

  2403.91.10

  - - - Đã được đóng gói để bán lẻ

  31

  2403.91.90

  - - - Loại khác

   

  2403.99

  - - Loại khác:

  32

  2403.99.10

  - - - Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá

  33

  2403.99.30

  - - - Các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến

  34

  2403.99.40

  - - - Thuốc lá bột để hít, ngậm, khô hoặc không khô

  35

  2403.99.50

  - - - Thuốc lá dạng nhai và dạng ngậm (sucking)

  36

  2403.99.90

  - - - Loại khác

   

  24.04

  Sản phẩm chứa lá thuốc lá, thuốc lá hoàn nguyên, nicotin, hoặc các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá hoặc các nguyên liệu thay thế nicotin, dùng để hút mà không cần đốt cháy; các sản phẩm chứa nicotin khác dùng để nạp nicotin vào cơ thể con người.

   

   

  - Các sản phẩm dùng để hút mà không cần đốt cháy:

  37

  2404.11.00

  - - Chứa lá thuốc lá hoặc thuốc lá hoàn nguyên

   

  2404.12

  - - Loại khác, chứa nicotin:

  38

  2404.12.10

  - - - Dạng lỏng hoặc dạng gel dùng cho thuốc lá điện tử

  39

  2404.12.90

  - - - Loại khác

   

  2404.19

  - - Loại khác:

  40

  2404.19.10

  - - - Chứa các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

  41

  2404.19.20

  - - - Chứa các nguyên liệu thay thế nicotin

   

   

  - Loại khác:

   

  2404.91

  - - Loại dùng qua đường miệng:

  42

  2404.91.10

  - - - Kẹo cao su có nicotin

  43

  2404.91.90

  - - - Loại khác

   

  2404.92

  - - Loại thẩm thấu qua da:

  44

  2404.92.10

  - - - Miếng dán nicotin

  45

  2404.92.90

  - - - Loại khác

  46

  2404.99.00

  - - Loại khác

   

   

  Chương 27

   

   

  Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất

   

  27.09

  Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô.

  47

  2709.00.20

  - Condensate

   

  27.10

  Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

   

   

  - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là du có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

   

  2710.12

  - - Dầu nhẹ và các chế phẩm:

   

   

  - - - Xăng động cơ, có pha chì:

  48

  2710.12.11

  - - - - RON 97 và cao hơn

  49

  2710.12.12

  - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97

  50

  2710.12.13

  - - - - RON khác

   

   

  - - - Xăng động cơ, không pha chì:

   

   

  - - - - RON 97 và cao hơn:

  51

  2710.12.21

  - - - - - Chưa      pha chế

  52

  2710.12.22

  - - - - - Pha chế với ethanol

  53

  2710.12.23

  - - - - - Loại        khác

   

   

  - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97:

  54

  2710.12.24

  - - - - - Chưa pha chế

  55

  2710.12.25

  - - - - - Pha chế với ethanol

  56

  2710.12.26

  - - - - - Loại khác

   

   

  - - - - RON khác:

  57

  2710.12.27

  - - - - - Chưa pha chế

  58

  2710.12.28

  - - - - - Pha chế với ethanol

  59

  2710.12.29

  - - - - - Loại khác

   

   

  - - - Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston:

  60

  2710.12.31

  - - - - Octane 100 và cao hơn

  61

  2710.12.39

  - - - - Loại khác

  62

  2710.12.40

  - - - Tetrapropylene

  63

  2710.12.50

  - - - Dung môi trắng (white spirit)

  64

  2710.12.60

  - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

  65

  2710.12.70

  - - - Dung môi nhẹ khác

  66

  2710.12.80

  - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

   

   

  - - - Loại khác:

  67

  2710.12.91

  - - - - Alpha olefins

  68

  2710.12.92

  - - - - Loại khác, spirit dầu mỏ, có độ chớp cháy dưới 23°C

  69

  2710.12.99

  - - - - Loại khác

   

  2710.19

  - - Loại khác:

  70

  2710.19.20

  - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ

  71

  2710.19.30

  - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

   

   

  - - - Dầu và mỡ bôi trơn:

  72

  2710.19.41

  - - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn

  73

  2710.19.42

  - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay

  74

  2710.19.44

  - - - - Mỡ bôi trơn

  75

  2710.19.45

  - - - - Dầu bôi trơn cho vật liệu dệt

  76

  2710.19.46

  - - - - Dầu bôi trơn khác

  77

  2710.19.50

  - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh)

  78

  2710.19.60

  - - - Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch

   

   

  - - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu:

  79

  2710.19.71

  - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô

  80

  2710.19.72

  - - - - Nhiên liệu diesel khác

  81

  2710.19.79

  - - - - Dầu nhiên liệu

  82

  2710.19.81

  - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 °C trở lên

  83

  2710.19.82

  - - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 °C

  84

  2710.19.83

  - - - Các kerosine khác

  85

  2710.19.89

  - - - Dầu trung khác và các chế phẩm

  86

  2710.19.90

  - - - Loại khác

  87

  2710.20.00

  - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

   

   

  - Dầu thải:

  88

  2710.91.00

  - - Có chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

  89

  2710.99.00

  - - Loại khác

   

   

   

   

   

  Chương 30

   

   

  Dược phẩm

   

  30.06

  Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này.

   

   

  - Loại khác:

   

  3006.92

  - - Phế thải dược phẩm:

  90

  3006.92.10

  - - - Của thuốc điều trị ung thư, HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác

  91

  3006.92.90

  - - - Loại khác

   

   

  Chương 36

   

   

  Chất n; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các chế phẩm dễ cháy khác

   

  36.04

  Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.

  92

  3604.10.00

  - Pháo hoa

   

  3604.90

  - Loại khác:

  93

  3604.90.20

  - - Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi

  94

  3604.90.40

  - - Pháo hiệu

  95

  3604.90.50

  - - Pháo thăng thiên

  96

  3604.90.90

  - - Loại khác

   

   

  Chương 38

   

   

  Các sản phẩm hóa chất khác

   

  38.25

  Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.

  97

  3825.10.00

  - Rác thải đô thị

  98

  3825.20.00

  - Bùn cặn của nước thải

   

  3825.30

  - Rác thải bệnh viện:

  99

  3825.30.10

  - - Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự

  100

  3825.30.90

  - - Loại khác

   

   

  - Dung môi hữu cơ thải:

  101

  3825.41.00

  - - Đã halogen hoá

  102

  3825.49.00

  - - Loại khác

  103

  3825.50.00

  - Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thủy lực, chất lỏng dùng cho phanh và chất lỏng chống đông

   

   

  - Chất thải khác từ ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan:

  104

  3825.61.00

  - - Chủ yếu chứa các hợp chất hữu cơ

  105

  3825.69.00

  - - Loại khác

  106

  3825.90.00

  - Loại khác

   

   

  Chương 40

   

   

  Cao su và các sản phẩm bằng cao su

   

  40.12

  Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

   

   

  - Lốp đắp lại:

   

  4012.19

  - - Loại khác:

  107

  4012.19.20

  - - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.27

  108

  4012.19.30

  - - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

   

   

  - - - Loại dùng cho xe thuộc Chương 87:

  109

  4012.19.41

  - - - - Loại dùng cho máy kéo nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

  110

  4012.19.49

  - - - - Loại khác

  111

  4012.19.90

  - - - Loại khác

   

  4012.20

  - Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng:

  112

  4012.20.10

  - - Loại sử dụng cho ô tô con (motor car) (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)

   

   

  - - Loại dùng cho ô tô khách (buses) hoặc ô tô chở hàng (lorries):

  113

  4012.20.21

  - - - Chiều rộng không quá 450 mm

  114

  4012.20.29

  - - - Loại khác

  115

  4012.20.30

  - - Loại sử dụng cho phương tiện bay

  116

  4012.20.40

  - - Loại dùng cho xe môtô

  117

  4012.20.50

  - - Loại dùng cho xe đạp

  118

  4012.20.60

  - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

   

   

  - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87:

  119

  4012.20.71

  - - - Loại dùng cho máy kéo nông nghiệp hoặc lâm nghiệp

  120

  4012.20.79

  - - - Loại khác

  121

  4012.20.80

  - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.27

   

   

  - - Loại khác:

  122

  4012.20.91

  - - - Lốp trơn

  123

  4012.20.99

  - - - Loại khác

   

  4012.90

  - Loại khác:

   

   

  - - Lốp đặc:

  124

  4012.90.14

  - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

  125

  4012.90.17

  - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm

  126

  4012.90.19

  - - - Loại khác

   

   

  - - Lốp nửa đặc:

  127

  4012.90.21

  - - - Chiều rộng không quá 450 mm

  128

  4012.90.22

  - - - Có chiều rộng trên 450 mm

   

   

  - - Hoa lốp để thay thế:

  129

  4012.90.71

  - - - Chiều rộng không quá 450 mm

  130

  4012.90.72

  - - - Có chiều rộng trên 450 mm

  131

  4012.90.80

  - - Lót vành

  132

  4012.90.90

  - - Loại khác

   

   

  Chương 87

   

   

  Xe trừ phương tiện chạy trên đường sắt hoặc đường tàu điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng.

   

  87.02

  Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

   

  8702.10

  - Loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel):

   

   

  - - Loại khác:

   

   

  - - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

  133

  8702.10.81

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

  134

  8702.10.82

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  135

  8702.10.89

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Loại khác:

  136

  8702.10.91

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  137

  8702.10.99

  - - - - Loại khác

   

  8702.20

  - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực:

   

   

  - - Loại khác:

   

   

  - - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

  138

  8702.20.71

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

  139

  8702.20.72

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  140

  8702.20.79

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Loại khác:

  141

  8702.20.91

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  142

  8702.20.99

  - - - - Loại khác

   

  8702.30

  - Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực:

   

   

  - - Loại khác:

  143

  8702.30.50

  - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van)

  144

  8702.30.71

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  145

  8702.30.79

  - - - - Loại khác

  146

  8702.30.91

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  147

  8702.30.99

  - - - - Loại khác

   

  8702.40

  - Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực:

   

   

  - - Loại khác:

  148

  8702.40.50

  - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van)

   

   

  - - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

  149

  8702.40.71

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  150

  8702.40.79

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Loại khác:

  151

  8702.40.91

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  152

  8702.40.99

  - - - - Loại khác

   

  8702.90

  - Loại khác:

   

   

  - - Loại khác:

  153

  8702.90.40

  - - - Ô tô (bao gồm cả ô tô limousine kéo dài nhưng không bao gồm ô tô khách (coaches, buses, minibuses) hoặc ô tô van)

   

   

  - - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác, chở từ 30 người trở lên:

  154

  8702.90.61

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  155

  8702.90.69

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Ô tô khách (motor coaches, buses hoặc minibuses) khác:

  156

  8702.90.71

  - - - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá 24 tấn

  157

  8702.90.79

  - - - - Loại khác

  158

  8702.90.80

  - - - Loại khác, có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 24 tấn

  159

  8702.90.90

  - - - Loại khác

   

  87.03

  Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

   

  8703.21

  - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

   

   

  - - - Loại khác:

  160

  8703.21.42

  - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles)

  161

  8703.21.43

  - - - - Ô tô cứu thương

  162

  8703.21.44

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

  163

  8703.21.45

  - - - - Ô tô kiểu Sedan

   

   

  - - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van):

  164

  8703.21.51

  - - - - - Loại bốn bánh chủ động

  165

  8703.21.59

  - - - - - Loại khác

   

   

  - - - - Loại khác:

  166

  8703.21.91

  - - - - - Xe 3 bánh

  167

  8703.21.99

  - - - - - Loại khác

   

  8703.22

  - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc:

   

   

  - - - Loại khác:

  168

  8703.22.43

  - - - - Ô tô cứu thương

  169

  8703.22.47

  - - - - Ô tô kiểu Sedan

   

   

  - - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van):

  170

  8703.22.51

  - - - - - Loại bốn bánh chủ động

  171

  8703.22.59

  - - - - - Loại khác

   

  8703.23

  - - Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

   

   

  - - - Dạng CKD:

  172

  8703.23.14

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

   

   

  - - - - Loại khác:

  173

  8703.23.54

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

  174

  8703.23.55

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  175

  8703.23.56

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  176

  8703.23.57

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  177

  8703.23.58

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

   

   

  - - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động:

  178

  8703.23.61

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  179

  8703.23.62

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  180

  8703.23.63

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  181

  8703.23.64

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

   

   

  - - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  182

  8703.23.65

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  183

  8703.23.66

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  184

  8703.23.67

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  185

  8703.23.68

  - - - - - Dungtích xi lanh trên 2.500 cc

   

   

  - - - - Loại khác:

  186

  8703.23.71

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  187

  8703.23.72

  - - - - - Dungtích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  188

  8703.23.73

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  189

  8703.23.74

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

   

   

  - Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel):

   

  8703.31

  - - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

   

   

  - - - Dạng CKD:

  190

  8703.31.16

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

  191

  8703.31.17

  - - - - Ô tô kiểu Sedan

   

   

  - - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van):

  192

  8703.31.29

  - - - - - Loại khác

   

   

  - - - Loại khác:

  193

  8703.31.41

  - - - - Xe đua c nhỏ

  194

  8703.31.42

  - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles)

  195

  8703.31.44

  - - - - Ô tô tang lễ

  196

  8703.31.45

  - - - - Ô tô chở phạm nhân

  197

  8703.31.46

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

   

   

  - - - - Loại khác:

  198

  8703.31.91

  - - - - - Xe ba bánh

  199

  8703.31.99

  - - - - - Loại khác

   

  8703.32

  - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

   

   

  - - - Dạng CKD:

  200

  8703.32.14

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

   

   

  - - - - Loại khác:

  201

  8703.32.54

  - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

   

   

  - - - - Ô tô kiểu Sedan:

  202

  8703.32.61

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  203

  8703.32.62

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  204

  8703.32.63

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động:

  205

  8703.32.71

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  206

  8703.32.72

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  207

  8703.32.73

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  208

  8703.32.74

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  209

  8703.32.75

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  210

  8703.32.76

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - - Loại khác:

  211

  8703.32.81

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  212

  8703.32.82

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  213

  8703.32.83

  - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

  8703.40

  - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bng tia lửa điện và động cơ điện đtạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài:

   

   

  - - Dạng CKD:

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  214

  8703.40.16

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc

  215

  8703.40.17

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles):

  216

  8703.40.32

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô cứu thương:

  217

  8703.40.34

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  218

  8703.40.36

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Ô tô tang lễ:

  219

  8703.40.41

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô chở phạm nhân:

  220

  8703.40.51

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  221

  8703.40.56

  - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc

  222

  8703.40.57

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc

  223

  8703.40.58

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Ô tô kiểu Sedan:

  224

  8703.40.61

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  225

  8703.40.62

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  226

  8703.40.63

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  227

  8703.40.64

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  228

  8703.40.65

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  229

  8703.40.66

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động:

  230

  8703.40.71

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  231

  8703.40.72

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  232

  8703.40.73

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  233

  8703.40.74

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  234

  8703.40.75

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  235

  8703.40.76

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  236

  8703.40.81

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  237

  8703.40.82

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  238

  8703.40.83

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  239

  8703.40.84

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  240

  8703.40.85

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  241

  8703.40.86

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

   

  - - - Loại khác:

  242

  8703.40.91

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  243

  8703.40.93

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  244

  8703.40.94

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  245

  8703.40.95

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  246

  8703.40.96

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

  8703.50

  - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài:

   

   

  - - Dạng CKD:

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  247

  8703.50.16

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc

  248

  8703.50.17

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Ô tô kiểu Sedan:

  249

  8703.50.18

  - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  250

  8703.50.25

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc

   

   

  - - Loại khác:

  251

  8703.50.31

  - - - Xe đua cỡ nhỏ

   

   

  - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles):

  252

  8703.50.32

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  253

  8703.50.33

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô tang lễ:

  254

  8703.50.41

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  255

  8703.50.42

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

   

   

  - - - Ô tô chở phạm nhân:

  256

  8703.50.51

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  257

  8703.50.52

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  258

  8703.50.56

  - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc

  259

  8703.50.57

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc

  260

  8703.50.58

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Ô tô kiểu Sedan:

  261

  8703.50.63

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  262

  8703.50.64

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  263

  8703.50.65

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động:

  264

  8703.50.73

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  265

  8703.50.74

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  266

  8703.50.75

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  267

  8703.50.83

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  268

  8703.50.84

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  269

  8703.50.85

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

   

  - - - Loại khác:

  270

  8703.50.91

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  271

  8703.50.92

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  272

  8703.50.93

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  273

  8703.50.94

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  274

  8703.50.95

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

  8703.60

  - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài:

   

   

  - - Dạng CKD:

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  275

  8703.60.16

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc

  276

  8703.60.17

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles):

  277

  8703.60.32

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô cứu thương:

  278

  8703.60.34

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  279

  8703.60.36

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Ô tô tang lễ:

  280

  8703.60.41

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô chở phạm nhân:

  281

  8703.60.51

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  282

  8703.60.56

  - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc

  283

  8703.60.57

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc

  284

  8703.60.58

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Ô tô kiểu Sedan:

  285

  8703.60.61

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  286

  8703.60.62

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  287

  8703.60.63

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  288

  8703.60.64

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  289

  8703.60.65

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  290

  8703.60.66

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động:

  291

  8703.60.71

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  292

  8703.60.72

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  293

  8703.60.73

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  294

  8703.60.74

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  295

  8703.60.75

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  296

  8703.60.76

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  297

  8703.60.81

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  298

  8703.60.82

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  299

  8703.60.83

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  300

  8703.60.84

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  301

  8703.60.85

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  302

  8703.60.86

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

   

  - - - Loại khác:

  303

  8703.60.91

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  304

  8703.60.93

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  305

  8703.60.94

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  306

  8703.60.95

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

  307

  8703.60.96

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc

   

  8703.70

  - Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài:

   

   

  - - Dạng CKD:

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  308

  8703.70.16

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc

  309

  8703.70.17

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Ô tô kiểu Sedan:

  310

  8703.70.18

  - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  311

  8703.70.25

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc

   

   

  - - Loại khác:

  312

  8703.70.31

  - - - Xe đua cỡ nhỏ

   

   

  - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles):

  313

  8703.70.32

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  314

  8703.70.33

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc

   

   

  - - - Ô tô tang lễ:

  315

  8703.70.41

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  316

  8703.70.42

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

   

   

  - - - Ô tô chở phạm nhân:

  317

  8703.70.51

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  318

  8703.70.52

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

   

   

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes):

  319

  8703.70.56

  - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc

  320

  8703.70.57

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc

  321

  8703.70.58

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc

   

   

  - - - Ô tô kiu Sedan:

  322

  8703.70.63

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  323

  8703.70.64

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  324

  8703.70.65

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động:

  325

  8703.70.73

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  326

  8703.70.74

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  327

  8703.70.75

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

   

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động:

  328

  8703.70.83

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  329

  8703.70.84

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  330

  8703.70.85

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

   

  - - - Loại khác:

  331

  8703.70.91

  - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc

  332

  8703.70.92

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc

  333

  8703.70.93

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc

  334

  8703.70.94

  - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

  335

  8703.70.95

  - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

   

  8703.90

  - Loại khác:

   

   

  - - Loại khác:

  336

  8703.90.91

  - - - Xe đua cỡ nhỏ

  337

  8703.90.92

  - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles)

  338

  8703.90.93

  - - - Ô tô cứu thương

  339

  8703.90.94

  - - - Ô tô tang lễ

  340

  8703.90.95

  - - - Ô tô chở phạm nhân

  341

  8703.90.96

  - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes)

  342

  8703.90.97

  - - - Ô tô kiểu Sedan

  343

  8703.90.98

  - - - Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van)

  344

  8703.90.99

  - - - Loại khác

  345

  8710.00.00

  Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc không lắp kèm vũ khí, và bộ phận của các loại xe này.

   

  87.11

  Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars).

   

  8711.10

  - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh không quá 50 cc:

   

   

  - - Dạng CKD:

  346

  8711.10.12

  - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ

  347

  8711.10.14

  - - - Xe "powered kick scooter"; xe “pocket motorcycle”

  348

  8711.10.15

  - - - Xe mô tô và xe scooter khác

  349

  8711.10.19

  - - - Loại khác

   

   

  - - Loại khác:

  350

  8711.10.92

  - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ

  351

  8711.10.94

  - - - Xe "powered kick scooter"; xe “pocket motorcycle”

  352

  8711.10.95

  - - - Xe mô tô và xe scooter khác

  353

  8711.10.99

  - - - Loại khác

   

  8711.20

  - Loại sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:

   

   

  - - Dạng CKD:

  354

  8711.20.11

  - - - Xe mô tô địa hình

  355

  8711.20.12

  - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ

  356

  8711.20.13

  - - - Xe “pocket motorcycle”

   

   

  - - - Xe mô tô khác (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), kể cả xe scooter:

  357

  8711.20.16

  - - - - Loại khác

   

   

  - - Loại khác:

  358

  8711.20.91

  - - - Xe mô tô địa hình

  359

  8711.20.92

  - - - Xe gắn máy có bàn đạp (moped) hoặc xe đạp có động cơ

  360

  8711.20.93

  - - - Xe “pocket motorcycle”

   

   

  - - - Xe mô tô khác (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), kể cả xe scooter:

  361

  8711.20.94

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc

  362

  8711.20.95

  - - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc

  363

  8711.20.96

  - - - - Loại khác

  364

  8711.20.99

  - - - Loại khác

   

  8711.60

  - Loại dùng động cơ điện để tạo động lực:

   

   

  - - Dạng CKD:

  365

  8711.60.11

  - - - Xe đạp

  366

  8711.60.12

  - - - Xe "kick scooter"; xe tự cân bằng "self-balancing cycle"; xe "pocket motorcycle”

  367

  8711.60.13

  - - - Xe mô tô loại khác

  368

  8711.60.19

  - - - Loại khác

   

   

  - - Loại khác:

  369

  8711.60.92

  - - - Xe "kick scooter"; xe tự cân bằng "self-balancing cycle"; xe "pocket motorcycle”

  370

  8711.60.93

  - - - Xe mô tô loại khác

  371

  8711.60.94

  - - - Xe đạp, có động cơ điện phụ trợ không quá 250 W và tốc độ tối đa không quá 25 km/h

  372

  8711.60.95

  - - - Xe đạp khác

  373

  8711.60.99

  - - - Loại khác

   

  8711.90

  - Loại khác:

  374

  8711.90.60

  - - Loại khác, dạng CKD

  375

  8711.90.90

  - - Loại khác

   

   

  Chương 93

   

   

  Vũ khí và đạn; các bộ phận và phụ kiện của chúng

   

  93.01

  Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.

  376

  9301.10.00

  - Vũ khí pháo binh (ví dụ, súng, súng cối và súng moóc trê)

  377

  9301.20.00

  - Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng ngư lôi và các loại súng phóng tương tự

  378

  9301.90.00

  - Loại khác

  379

  9302.00.00

  Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.

   

  93.03

  Súng cầm tay (firearm) khác và các loại tương tự hoạt động bng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ, súng shotgun thể thao và súng trường thể thao, súng cầm tay nạp đạn phía nòng, súng lục và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

  380

  9303.10.00

  - Súng cầm tay nạp đạn phía nòng

   

  9303.20

  - Súng shotgun thể thao, súng shotgun săn hoặc súng shotgun bắn bia khác, kể cả súng trường - shotgun kết hợp (combination shotgun-rifles):

  381

  9303.20.10

  - - Súng shotgun săn

  382

  9303.20.90

  - - Loại khác

   

  9303.30

  - Súng trường thể thao, súng trường săn hoặc súng trường bắn bia khác:

  383

  9303.30.10

  - - Súng trường săn

  384

  9303.30.90

  - - Loại khác

  385

  9303.90.10

  - - Súng lục và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu có cỡ nòng từ 20 mm trở lên nhưng trừ cỡ 23 mm và 26,5 mm

  386

  9303.90.90

  - - Loại khác

   

   

   

   

  93.04

  Vũ khí khác (ví dụ, súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07.

  387

  9304.00.10

  - Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7 kgf/cm2

  388

  9304.00.90

  - Loại khác

   

  93.05

  Bộ phận và phụ kiện của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04.

  389

  9305.10.00

  - Của súng lục ổ quay hoặc súng lục

  390

  9305.20.00

  - Của súng shotgun hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

   

   

  - Loại khác:

   

  9305.91

  - - Của vũ khí quân sự thuộc nhóm 93.01:

  391

  9305.91.10

  - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

  392

  9305.91.90

  - - - Loại khác

   

  9305.99

  - - Loại khác:

   

   

  - - - Của hàng hoá thuộc phân nhóm 9304.00.90:

  393

  9305.99.11

  - - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

  394

  9305.99.19

  - - - - Loại khác

   

   

  - - - Loại khác:

  395

  9305.99.91

  - - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

  396

  9305.99.99

  - - - - Loại khác

   

  93.06

  Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng; đạn cát tút (cartridge) và các loại đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn gém và nùi đạn cát tút (cartridge).

   

   

  - Đạn cát tút (cartridge) cho súng shotgun và các bộ phận của chúng; đạn viên cho súng hơi:

  397

  9306.21.00

  - - Đạn cát tút (cartridge)

  398

  9306.29.00

  - - Loại khác

   

  9306.30

  - Đạn cát tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng:

   

   

  - - Dùng cho súng lục ổ quay và súng lục của nhóm 93.02:

  399

  9306.30.11

  - - - Đạn cỡ .22

  400

  9306.30.19

  - - - Loại khác

  401

  9306.30.20

  - - Đạn dùng cho súng bắn đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho súng bắn gia súc giết mổ và các bộ phận của chúng

  402

  9306.30.30

  - - Dùng cho súng thể thao, súng săn hoặc súng bắn bia, súng trường và súng cacbin, trừ súng shotgun

   

   

  - - Loại khác:

  403

  9306.30.91

  - - - Đạn cỡ .22

  404

  9306.30.99

  - - - Loại khác

   

  9306.90

  - Loại khác:

  405

  9306.90.10

  - - Bom, lựu đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự và bộ phận của chúng

  406

  9306.90.90

  - - Loại khác

  407

  9307.00.00

  Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ phận của chúng, vỏ và bao cho chúng.

   

  Ghi chú:

  1. Các mặt hàng thuộc chương 8702, 8703 và 8711 sẽ không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

  Phụ lục III

  DANH MỤC HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG CH Đ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN HẰNG NĂM THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO

  (Kèm theo Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)

  _____________________

   

  1. Hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá là 3.000 tấn, bao gồm:

  STT

  Mã số

  Mô tả hàng hóa

   

  24.01

  Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

   

  2401.10

  - Lá thuốc lá chưa tước cọng:

  1

  2401.10.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue- cured)

  2

  2401.10.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  3

  2401.10.40

  - - Loại Burley

  4

  2401.10.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng

  5

  2401.10.90

  - - Loại khác

   

  2401.20

  - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

  6

  2401.20.10

  - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue- cured)

  7

  2401.20.20

  - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

  8

  2401.20.30

  - - Loại Oriental

  9

  2401.20.40

  - - Loại Burley

  10

  2401.20.50

  - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue- cured)

  11

  2401.20.90

  - - Loại khác

   

  2401.30

  - Phế liệu lá thuốc lá:

  12

  2401.30.10

  - - Cọng thuốc lá

  13

  2401.30.90

  - - Loại khác

   

  2. Hạn ngạch nhập khẩu gạo là 70.000 tấn, bao gồm:

  STT

  Mã số

  Mô tả hàng hóa

   

  10.06

  Lúa gạo.

   

  1006.10

  - Thóc:

  1

  1006.10.90

  - - Loại khác

   

  1006.20

  - Gạo lứt:

  2

  1006.20.10

  - - Gạo Hom Mali

  3

  1006.20.90

  - - Loại khác

   

  Ghi chú:

  1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2022.

  2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13
  Ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Nghị định 126/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027
  Ban hành: 30/12/2022 Hiệu lực: 30/12/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 127/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:127/2022/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:30/12/2022
  Hiệu lực:30/12/2022
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:15/01/2023
  Số công báo:19&20-01/2023
  Người ký:Lê Minh Khái
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X