hieuluat

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Yên Bái sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên BáiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:09/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Văn Long
  Ngày ban hành:15/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH YÊN BÁI

  __________

  Số: 09/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Yên Bái, ngày 15 tháng 5 năm 2020

   

                                                                        

  QUYẾT ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

  ______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi điểm a khoản 4 điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 961/TTr-STC ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái và Báo cáo số 1153/BC-STC ngày 11 tháng 5 năm 2020 của sở Tài chính tỉnh Yên Bái; đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 401/STP-XD,KTVB&TDTHPL ngày 23 tháng 4 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

  1. Thay thế Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái bằng Bảng giá giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định này.

  2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Tài chính;

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Thường trực Tỉnh ủy;

  - Thường trực HĐND tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

  - HĐND, UBND các huyện, TP, TX;

  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);

  - Công báo tỉnh;

  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;

  - Lưu: VT, TH, XD, TC, TNMT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Tạ Văn Long

   

   

   
   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH YÊN BÁI

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2020 TẠI TỈNH YÊN BÁI

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

   

  I. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp

  1

  Cấp

  2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

  I

   

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sắt

   

   

   

   

  I102

   

   

   

  Quặng Manhetit (có từ tính)

   

   

   

   

   

  I10201

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng

  Fe<30%

  Tấn

  250.000

   

   

   

  I10202

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng

  30%≤Fe<40%

  Tấn

  350.000

   

   

   

  I10203

   

   

  Quặng Manlietit có hàm lượng

  40%≤Fe<50%

  Tấn

  450.000

   

   

   

  I10204

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng

  50%≤Fe<60%

  Tấn

  700.000

   

   

   

  I10205

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng

  Fe≥60%

  Tấn

  1.000.000

   

   

  I103

   

   

   

  Quặng Limonit (không từ tính)

   

   

   

   

   

  I10301

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe30%

  Tấn

  150.000

   

   

   

  I10302

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng

  30%<Fe40%

  Tấn

  210.000

   

   

   

  I10303

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng

  40%<Fe≤50%

  Tấn

  280.000

   

   

   

  I10304

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng

  50%<Fe≤60%

  Tấn

  340.000

   

   

   

  I10305

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

  Tấn

  420.000

   

  I4

   

   

   

   

  Vàng

   

   

   

   

  I401

   

   

   

  Quặng vàng gốc

   

   

   

   

   

  I40101

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng Au <2 gram/Tấn

  Tấn

  910.000

   

   

  I402

   

   

   

  Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

  kg

  750.000.000

   

  I5

   

   

   

   

  Đất hiếm

   

   

   

   

  I501

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng

  TR2O31%

  Tấn

  120.000

   

   

  I502

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng

  1%<TR2O32%

  Tấn

  190.000

   

   

  I507

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng >10% TR2O3

  Tấn

  1.500.000

   

  I8

   

   

   

   

  Chì, kẽm

   

   

   

   

  I802

   

   

   

  Tinh quặng chì, kẽm

   

   

   

   

   

  I80201

   

   

  Tinh quặng chì

   

   

   

   

   

   

  I8020101

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

  Tấn

  16.500.000

   

   

   

   

  I8020102

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

  Tấn

  22.500.000

   

   

   

  I80202

   

   

  Tinh quặng kẽm

   

   

   

   

   

   

  I8020201

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng

  Zn<50%

  Tấn

  5.000.000

   

   

   

   

  I8020202

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng

  Zn≥50%

  Tấn

  7.000.000

   

   

  I803

   

   

   

  Quặng chì, kẽm

   

   

   

   

   

  I80301

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng

  Pb+Zn<5%

  Tấn

  800.000

   

   

   

  I80302

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%≤Pb+Zn<10%

  Tấn

  1.330.000

   

   

   

  I80303

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng

  10%≤Pb+Zn<15%

  Tấn

  1.870.000

   

   

   

  I80304

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng

  Pb+Zn≥15%

  Tấn

  2.244.000

   

  I10

   

   

   

   

  Đồng

   

   

   

   

  I1001

   

   

   

  Quặng đồng

   

   

   

   

   

  I100101

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5%

  Tấn

  586.500

   

   

   

  I100102

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng

  0,5%Cu<1%

  Tấn

  1.164.500

   

   

   

  I100103

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng

  1%Cu<2%

  Tấn

  1.946.500

   

   

   

  I100104

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng

  2%Cu<3%

  Tấn

  2.750.000

   

   

   

  I100105

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng

  3%Cu<4%

  Tấn

  3.665.000

   

   

   

  I100106

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng

  4%Cu<5%

  Tấn

  4.810.000

   

   

   

  I100107

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

  Tấn

  6.050.000

   

   

  I1002

   

   

   

  Tinh quặng đồng có hàm lượng

  Cu<20%

  Tấn

  18.150.000

  II. KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên/Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp

  1

  Cấp

  2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp

  6

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  m3

  30.000

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  Sỏi

   

   

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, sỏi, sạn khác

  m3

  168.000

   

   

  II202

   

   

   

  Đá

   

   

   

   

   

  II20201

   

   

  Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

   

   

   

   

   

   

  II2020101

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

  m3

  850.000

   

   

   

   

  II2020102

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3 m2

  m3

  1.700.000

   

   

   

   

  II2020103

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6 m2

  m3

  5.100.000

   

   

   

   

  II2020104

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01 m2

  m3

  7.000.000

   

   

   

   

  II2020105

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên

  m3

  9.000.000

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

   

   

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1 m3

  m3

  2.000.000

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  m3

  4.000.000

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

  m3

  70.000

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc

  m3

  110.000

   

   

   

   

  II2020303

   

  Đá cấp phối

  m3

  80.000

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm các loại

  m3

  168.000

   

   

   

   

  II2020307

   

  Đá bụi, mạt đá

  m3

  100.000

   

  II3

   

   

   

   

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

   

   

   

   

  II301

   

   

   

  Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  90.000

   

   

  II302

   

   

   

  Đá sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

  II30201

   

   

  Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  84.000

   

   

   

  II30202

   

   

  Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  63.000

   

   

   

  II30203

   

   

  Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

   

   

   

  II4

   

   

   

   

  Đá hoa trắng

   

   

   

   

  II401

   

   

   

  Đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

  m3

  350.000

   

   

  II402

   

   

   

  Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4 m3) để xẻ làm ốp lát

   

   

   

   

   

  II40201

   

   

  Loại 1 - trắng đều

  m3

  15.000.000

   

   

   

  II40202

   

   

  Loại 2 - vân vệt

  m3

  10.500.000

   

   

   

  II40203

   

   

  Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

  m3

  7.000.000

   

   

  II403

   

   

   

  Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m3) để xẻ làm ốp lát

  m3

  3.000.000

   

   

  II404

   

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

   

   

   

   

   

  II40401

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat tại Yên Bình

  m3

  200.000

   

   

   

  II40402

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat tại huyện khác

  m3

  140.000

   

   

  II405

   

   

   

  Đá hoa trắng <0,4 m3 để chế tác mỹ nghệ

  m3

  1.200.000

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

   

   

   

   

  II50201

   

   

  Cát đen dùng trong xây dựng

  m3

  70.000

   

   

   

  II50202

   

   

  Cát vàng dùng trong xây dựng

  m3

  245.000

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch, ngói

  m3

  50.000

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

  II807

   

   

   

  Đá Granite bán phong hóa

  m3

  70.000

   

   

  II808

   

   

   

  Đá Granite phong hóa

  m3

  50.000

   

  II10

   

   

   

   

  Dolomite, quartzite

   

   

   

   

  II1001

   

   

   

  Dolomite

   

   

   

   

   

  II100101

   

   

  Đá Dolomite sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

  m3

  450.000

   

   

  II1002

   

   

   

  Quarzite

   

   

   

   

   

  II100201

   

   

  Quặng Quarzite thường

  tấn

  160.000

   

  II11

   

   

   

   

  Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ)

   

   

   

   

  II1101

   

   

   

  Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

  tấn

  210.000

   

   

  II1102

   

   

   

  Cao lanh đã rây

  tấn

  560.000

   

   

  II1103

   

   

   

  Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

  tấn

  150.000

   

   

  II1104

   

   

   

  Fenspat phong hóa

  tấn

  90.000

   

  II12

   

   

   

   

  Mica, thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

  II1202

   

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

   

  II120201

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

  tấn

  250.000

   

  II18

   

   

   

   

  Than nâu, than mỡ

   

   

   

   

  II1801

   

   

   

  Than nâu

  tấn

  760.000

   

  II20

   

   

   

   

  Kim cương, rubi, sapphire

  kg

   

   

   

  II2001

   

   

   

  Rubi thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng

  kg

  880.000.000

   

   

  II2002

   

   

   

  Sapphire thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng

  kg

  880.000.000

   

  II23

   

   

   

   

  Thạch anh tinh thể màu; cryolite; opan quý màu trắng, đỏ lửa; birusa; nefrite

   

   

   

   

  II2301

   

   

   

  Thạch anh ảm khói, trong suốt, tóc

  tấn

  960.000.000

   

   

  II2302

   

   

   

  Anmetit (thạch anh tím)

  tấn

  1.200.000.000

   

   

  II2303

   

   

   

  Thạch anh tinh thể khác

  tấn

  30.000.000

   

  II24

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại khác

   

   

   

   

  II2401

   

   

   

  Barit

   

   

   

   

   

  II240104

   

   

  Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤BaSO4 < 70%

  tấn

  600.000

   

   

   

  II240105

   

   

  Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥70%

  tấn

  800.000

   

   

  II2404

   

   

   

  Graphit

   

   

   

   

   

  II240401

   

   

  Quặng Graphit khai thác

  tấn

  600.000

   

   

   

  II240402

   

   

  Tinh quặng Graphit

  tấn

  6.600.000

   

  III. SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp

  1

  Cấp

  2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp

  6

   

   

   

  III

   

   

   

   

   

  Sản phẩm của rừng tự nhiên

   

   

   

  III1

   

   

   

   

  Gỗ nhóm I

   

   

   

   

  III101

   

   

   

  Cẩm lai

   

   

   

   

   

  III10101

   

   

  Đường kính (D) < 25cm

  m3

  14.500.000

   

   

   

  III10102

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  28.000.000

   

   

   

  III10103

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  36.000.000

   

   

  III102

   

   

   

  Cẩm liên (cà gần)

  m3

  7.300.000

   

   

  III103

   

   

   

  Dáng hương (giáng hương)

  m

  26.000.000

   

   

  III104

   

   

   

  Du sam

  m3

  24.000.000

   

   

  III105

   

   

   

  Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

   

   

   

   

   

  III10501

   

   

  D<25cm

  m3

  6.500.000

   

   

   

  III 10502

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  28.000.000

   

   

   

  III10503

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  35.000.000

   

   

  III106

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III10601

   

   

  D<25cm

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III10602

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  12.000.000

   

   

   

  III10603

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  16.000.000

   

   

  III107

   

   

   

  Gụ mật (Gõ mật)

   

   

   

   

   

  III10701

   

   

  D<25cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III10702

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  8.500.000

   

   

   

  III10703

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  15.000.000

   

   

  III108

   

   

   

  Hoàng đàn

  m3

  40.000.000

   

   

  III109

   

   

   

  Huê mộc, Sưa (Trắc thối/ Huỳnh đàn đỏ)

  m3

  4.000.000.000

   

   

  III110

   

   

   

  Huỳnh đường

  m3

  8.400.000

   

   

  III111

   

   

   

  Hương

   

   

   

   

   

  III1101

   

   

  D<25cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

  III1102

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  18.700.000

   

   

   

  III1103

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  22.800.000

   

   

  III112

   

   

   

  Hương tía

  m3

  16.800.000

   

   

  III113

   

   

   

  Lát

  m3

  11.400.000

   

   

  III114

   

   

   

  Mun

  m3

  17.000.000

   

   

  III115

   

   

   

  Muồng đen

  m3

  6.600.000

   

   

  III116

   

   

   

  Pơ mu

   

   

   

   

   

  III11601

   

   

  D<25cm

  m3

  9.360.000

   

   

   

  III11602

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  18.000.000

   

   

   

  III11603

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  24.000.000

   

   

  III117

   

   

   

  Sơn huyết

  m3

  10.000.000

   

   

  III118

   

   

   

  Trai

  m3

  11.000.000

   

   

  III119

   

   

   

  Trắc

   

   

   

   

   

  III11901

   

   

  D<25cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

  III11902

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  14.500.000

   

   

   

  III11903

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  28.000.000

   

   

   

  III11904

   

   

  50cm≤D<65cm

  m3

  73.900.000

   

   

   

  III11905

   

   

  D≥65cm

  m3

  180.000.000

   

   

  III120

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III12001

   

   

  D<25cm

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III12002

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  8.400.000

   

   

   

  III12003

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  12.000.000

   

   

   

  III12004

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  23.000.000

   

  III2

   

   

   

   

  Gỗ nhóm II

   

   

   

   

  III201

   

   

   

  Cam xe

  m3

  7.000.000

   

   

  III202

   

   

   

  Đinh (đinh hương)

   

   

   

   

   

  III20201

   

   

  D<25cm

  m3

  9.500.000

   

   

   

  III20202

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  13.000.000

   

   

   

  III20203

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  17.000.000

   

   

  III203

   

   

   

  Lim xanh

   

   

   

   

   

  III20301

   

   

  D<25cm

  m3

  7.600.000

   

   

   

  III20302

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  14.000.000

   

   

   

  III20303

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  16.000.000

   

   

  III204

   

   

   

  Nghiến

   

   

   

   

   

  III20401

   

   

  D<25cm

  m3

  4.800.000

   

   

   

  III20402

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  8.000.000

   

   

   

  III20403

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  11.500.000

   

   

  III205

   

   

   

  Kiền kiền

   

   

   

   

   

  III20501

   

   

  D<25cm

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III20502

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  9.000.000

   

   

   

  III20503

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  15.000.000

   

   

  III206

   

   

   

  Da đá

  m3

  6.500.000

   

   

  III207

   

   

   

  Sao xanh

  m3

  7.000.000

   

   

  III208

   

   

   

  sến

  m3

  10.000.000

   

   

  III209

   

   

   

  sến mật

  m3

  6.000.000

   

   

  III210

   

   

   

  sến mủ

  m3

  4.400.000

   

   

  III211

   

   

   

  Táu mật

  m3

  10.000.000

   

   

  III212

   

   

   

  Trai ly

  m3

  13.800.000

   

   

  III213

   

   

   

  Xoay

   

   

   

   

   

  III21301

   

   

  D<25cm

  m3

  3.700.000

   

   

   

  III21302

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III21303

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  8.000.000

   

   

  III214

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III21401

   

   

  D<25cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III21402

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  9.000.000

   

   

   

  III21403

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  12.000.000

   

  III3

   

   

   

   

  Gỗ nhóm III

   

   

   

   

  III301

   

   

   

  Bằng lăng

  m3

  5.000.000

   

   

  III302

   

   

   

  Cà chắc (cà chí)

   

   

   

   

   

  III30201

   

   

  D<25cm

  m3

  3.100.000

   

   

   

  III30202

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  4.200.000

   

   

   

  III30203

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  6.000.000

   

   

  III303

   

   

   

  Cà ổi

  m3

  6.000.000

   

   

  III304

   

   

   

  Chò chỉ

   

   

   

   

   

  III30401

   

   

  D<25cm

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III30402

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III30403

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  10.000.000

   

   

  III305

   

   

   

  Chò chai

  m3

  6.000.000

   

   

  III306

   

   

   

  Chua khét

  m3

  6.000.000

   

   

  III307

   

   

   

  Dạ hương

  m3

  7.200.000

   

   

  III308

   

   

   

  Giỗi

   

   

   

   

   

  III30801

   

   

  D<25cm

  m3

  9.000.000

   

   

   

  III30802

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  13.000.000

   

   

   

  III30803

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  18.000.000

   

   

  III309

   

   

   

  Dầu gió

  m3

  4.400.000

   

   

  III310

   

   

   

  Huỳnh

  m3

  6.000.000

   

   

  III311

   

   

   

  Re mit

  m3

  5.000.000

   

   

  III312

   

   

   

  Re hương

  m3

  5.400.000

   

   

  III313

   

   

   

  Săng lẻ

  m3

  7.200.000

   

   

  II1314

   

   

   

  Sao đen

  m3

  5.000.000

   

   

  III315

   

   

   

  Sao cát

  m3

  4.000.000

   

   

  III316

   

   

   

  Trường mật

  m3

  6.000.000

   

   

  III317

   

   

   

  Trường chua

  m3

  6.000.000

   

   

  III318

   

   

   

  Vên vên

  m3

  4.400.000

   

   

  III319

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III31901

   

   

  D<25cm

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III31902

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III31903

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  6.600.000

   

   

   

  III31904

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  8.000.000

   

  III4

   

   

   

   

  Gỗ nhóm IV

   

   

   

   

  III401

   

   

   

  Bô bô

   

   

   

   

   

  III40101

   

   

  Chiều dài <2m

  m3

  2.000.000

   

   

   

  III40102

   

   

  Chiều dài ≥2m

  m3

  3.600.000

   

   

  III402

   

   

   

  Chặc khế

  m3

  4.000.000

   

   

  III403

   

   

   

  Cóc đá

  m3

  2.600.000

   

   

  III404

   

   

   

  Dầu các loại

  m3

  3.600.000

   

   

  III405

   

   

   

  Re (De)

  m3

  7.000.000

   

   

  III406

   

   

   

  Gội tía

  m3

  7.000.000

   

   

  III407

   

   

   

  Mỡ

  m3

  1.200.000

   

   

  III408

   

   

   

  sến bo bo

  m3

  3.500.000

   

   

  III409

   

   

   

  Lim sừng

  m3

  3.500.000

   

   

  III410

   

   

   

  Thông

  m3

  2.800.000

   

   

  III411

   

   

   

  Thông lông gà

  m3

  5.400.000

   

   

  III412

   

   

   

  Thông ba lá

  m3

  3.300.000

   

   

  III413

   

   

   

  Thông nàng

   

   

   

   

   

  III41301

   

   

  D<35cm

  m3

  2.100.000

   

   

   

  III41302

   

   

  D≥ 35 cm

  m3

  4.100.000

   

   

  III414

   

   

   

  Vàng tâm

  m3

  7.000.000

   

   

  III415

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III41501

   

   

  D<25cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

  III41502

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III41503

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  4.200.000

   

   

   

  III41504

   

   

  D≥ 50 cm

  m3

  6.000.000

   

  III5

   

   

   

   

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

   

   

   

   

  III501

   

   

   

  Gỗ nhóm V

   

   

   

   

   

  III50101

   

   

  Chò xanh

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III50102

   

   

  Chò xót

  m3

  2.800.000

   

   

   

  III50103

   

   

  Dải ngựa

  m3

  3.600.000

   

   

   

  III50104

   

   

  Dầu

  m3

  4.500.000

   

   

   

  III50105

   

   

  Dầu đỏ

  m3

  3.600.000

   

   

   

  III50106

   

   

  Dầu đồng

  m3

  3.500.000

   

   

   

  III50107

   

   

  Dầu nước

  m3

  3.600.000

   

   

   

  III50108

   

   

  Lim vang (lim xẹt)

  m3

  5.400.000

   

   

   

  III50109

   

   

  Muồng (Muống cánh dán)

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50110

   

   

  Sa mộc

  m3

  5.400.000

   

   

   

  III50111

   

   

  Sau sau (Táu hậu)

  m3

  900.000

   

   

   

  III50112

   

   

  Thông hai lá

  m3

  3.500.000

   

   

   

  III50113

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5011301

   

  D<25cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

   

  III5011302

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III5011303

   

  D≥ 50 cm

  m3

  5.500.000

   

   

  III502

   

   

   

  Gỗ nhóm VI

   

   

   

   

   

  III50201

   

   

  Bạch đàn

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III50202

   

   

  Cáng lò

  m3

  3.600.000

   

   

   

  III50203

   

   

  Chò

  m

  4.300.000

   

   

   

  III50204

   

   

  Chò nâu

  m3

  4.800.000

   

   

   

  III50205

   

   

  Keo

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III50206

   

   

  Kháo vàng

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50207

   

   

  Mận rừng

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50208

   

   

  Phay

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50209

   

   

  Trám hồng

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50210

   

   

  Xoan đào

  m3

  3.700.000

   

   

   

  III50211

   

   

  Sấu

  m3

  12.600.000

   

   

   

  III50212

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5021201

   

  D<25cm

  m3

  1.300.000

   

   

   

   

  III5021202

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  2.600.000

   

   

   

   

  III5021203

   

  D≥ 50 cm

  m3

  5.000.000

   

   

  III503

   

   

   

  Gỗ nhóm VII

   

   

   

   

   

  III50301

   

   

  Gáo vàng

  m3

  2.800.000

   

   

   

  III50302

   

   

  Long mức

  m

  3.000.000

   

   

   

  III50303

   

   

  Mò cua (Mù cua/Sữa)

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50304

   

   

  Trám trắng

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50305

   

   

  Vang trứng

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50306

   

   

  Xoan

  m3

  2.000.000

   

   

   

  III50307

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5030701

   

  D<25cm

   

  1.300.000

   

   

   

   

  III5030702

   

  25cm≤D<50cm

   

  2.800.000

   

   

   

   

  III5030703

   

  D≥ 50 cm

  m3

  4.000.000

   

   

  III504

   

   

   

  Gỗ nhóm VIII

   

   

   

   

   

  III50401

   

   

  Bồ đề

  m3

  1.200.000

   

   

   

  III50402

   

   

  Bộp (đa xanh)

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III50403

   

   

  Trụ mỏ

  m3

  1.000.000

   

   

   

  III50404

   

   

  Các loại khác

  m3

   

   

   

   

   

  III5040401

   

  D<25cm

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

  III5040402

   

  D≥25cm

  m3

  2.800.000

   

  III6

   

   

   

   

  Cành, ngọn, gốc, rễ

   

   

   

   

  III601

   

   

   

  Cành, ngọn

  m3

  Bằng 30% giá bán gỗ tương ứng

   

   

  III602

   

   

   

  Gốc, rễ

  m3

  Bằng 50% giá bán gỗ tương ứng

   

  III7

   

   

   

   

  Củi

  Ste =

  0,7m3

  700.000

   

  III8

   

   

   

   

  Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

   

   

   

   

  III801

   

   

   

  Tre

   

   

   

   

   

  III80101

   

   

  D<5cm

  Cây

  11.000

   

   

   

  III80102

   

   

  5cm≤D<6cm

  Cây

  18.000

   

   

   

  III80103

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  30.000

   

   

   

  III80104

   

   

  D≥ 10 cm

  Cây

  40.000

   

   

  III802

   

   

   

  Trúc

  Cây

  10 000

   

   

  III803

   

   

   

  Nứa

   

   

   

   

   

  III80301

   

   

  D<7cm

  Cây

  4.000

   

   

   

  III80302

   

   

  D≥ 7 cm

  Cây

  8.000

   

   

  III804

   

   

   

  Mai

   

   

   

   

   

  III80401

   

   

  D<6cm

  Cây

  18.000

   

   

   

  III80402

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  30.000

   

   

   

  III80403

   

   

  D≥10 cm

  Cây

  40.000

   

   

  III805

   

   

   

  vầu

   

   

   

   

   

  III80501

   

   

  D<6cm

  Cây

  11.000

   

   

   

  III80502

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  21.000

   

   

   

  III80503

   

   

  D≥10 cm

  Cây

  26.000

   

   

  III806

   

   

   

  Tranh

  Cây

   

   

   

  III807

   

   

   

  Giang

  Cây

   

   

   

   

  III80701

   

   

  D<6cm

  Cây

  6.000

   

   

   

  III80702

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  10.000

   

   

   

  III80703

   

   

  D≥10 cm

  Cây

  18.000

   

   

  III808

   

   

   

  Lồ ô

   

   

   

   

   

  III80801

   

   

  D<6cm

  Cây

  8.000

   

   

   

  III80802

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  15.000

   

   

   

  III80803

   

   

  D≥10 cm

  Cây

  20.000

   

  III9

   

   

   

   

  Trầm hương, kỳ nam

   

   

   

   

  III901

   

   

   

  Trầm hương

   

   

   

   

   

  III90101

   

   

  Loại 1

  kg

  500.000.000

   

   

   

  III90102

   

   

  Loại 2

  kg

  100.000.000

   

   

   

  III90103

   

   

  Loại 3

  kg

  20.000.000

   

   

  III902

   

   

   

  Kỳ nam

   

   

   

   

   

  III90201

   

   

  Loại 1

  kg

  1.000.000.000

   

   

   

  III90202

   

   

  Loại 2

  kg

  770.000.000

   

  III10

   

   

   

   

  Hồi, quế, sa nhân, thảo quả

   

   

   

   

  III1001

   

   

   

  Hồi

   

   

   

   

   

  III100101

   

   

  Tươi

  kg

  80.000

   

   

   

  III100102

   

   

  Khô

  kg

  100.000

   

   

  III1002

   

   

   

  Quế

   

   

   

   

   

  III100201

   

   

  Tươi

  kg

  30.000

   

   

   

  III100202

   

   

  Khô

  kg

  110.000

   

   

  III1003

   

   

   

  Sa nhân

   

   

   

   

   

  III100301

   

   

  Tươi

  kg

  150.000

   

   

   

  III100302

   

   

  Khô

  kg

  300.000

   

   

  III1004

   

   

   

  Thảo quả

   

   

   

   

   

  III100401

   

   

  Tươi

  kg

  120.000

   

   

   

  III100402

   

   

  Khô

  kg

  400.000

   

  IV. NƯỚC THIÊN NHIÊN

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp

  1

  Cấp

  2

  Cấp

  3

  Cấp 4

  Cấp

  5

  Cấp

  6

  V

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên

   

   

   

  VI

   

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

  V101

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

   

  V10101

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế)

  m3

  200.000

   

   

   

  V10102

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)

  m3

  450.000

   

   

   

  V10103

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

  m3

  1.100.000

   

   

   

  V10104

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

  m3

  20.000

   

   

  V102

   

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

   

  V10201

   

   

  Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  m3

  100.000

   

   

   

  V10202

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  m3

  500.000

   

  V2

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

   

   

   

   

  V201

   

   

   

  Nước mặt

  m3

  2.000

   

   

  V202

   

   

   

  Nước dưới đất (nước ngầm)

  m3

  3.000

   

  V3

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

   

   

   

   

  V301

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

  m3

  40.000

   

   

  V302

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

  m3

  40.000

   

   

  V303

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng

  m3

  3.000

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội, số 45/2009/QH12
  Ban hành: 25/11/2009 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
  Ban hành: 14/05/2010 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
  Ban hành: 12/02/2015 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
  Ban hành: 02/10/2015 Hiệu lực: 20/11/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Thông tư 174/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
  Ban hành: 28/10/2016 Hiệu lực: 12/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
  Ban hành: 12/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  11
  Thông tư 05/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
  Ban hành: 20/01/2020 Hiệu lực: 05/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  12
  Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
  Ban hành: 23/12/2019 Hiệu lực: 02/01/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Yên Bái sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
  Số hiệu:09/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:15/05/2020
  Hiệu lực:15/05/2020
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Tạ Văn Long
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (11)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X