hieuluat

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:21/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Văn Minh
  Ngày ban hành:25/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:08/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG NGÃI

  ________

  Số: 21/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  __________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

  Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại các văn bản: Tờ trình số 19/TTr-STC ngày 31/8/2020, số 2196/STC-QLGCS ngày 16/9/2020; kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại các Báo cáo: số 45/BC-STP ngày 12/5/2020, số 93/BC-STP ngày 24/7/2020 và ý kiến thống nhất của tập thể UBND tỉnh.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  2. Đối tượng áp dụng:

  a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các Chi cục thuế khu vực và Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố.

  b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  3. Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Cục Thuế tỉnh căn cứ vào những quy định, chính sách hiện hành về thuế tài nguyên và Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức thực hiện.

  2. Sở Tài chính phối hợp với Sờ Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên rà soát để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp.

  3. Để thực hiện xác định chi phí chế biến được trừ đối với các tài nguyên khai thác được đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) theo quy định tại điểm c2, Khoản 5.1, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên: Đối với các doanh nghiệp khi có phát sinh chi phí chế biến được trừ, gửi hồ sơ về Sở Tài chính để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở công nghệ chế biến theo Dự án dược phê duyệt và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/10/2020 và thay thế Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Văn phòng Chính phủ (b/cáo);

  - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường (b/cáo);

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

  - Tổng Cục thuế;

  - Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;

  - Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);

  - Thường trực HĐND tỉnh;

  - CT, PCT UBND tỉnh;

  - BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - Báo Quảng Ngãi;

  - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi;

  - VPUB: CVP, PCVP, TH, NNTN, CNXD, CBTH;

  - Lưu: VT, KTbngoc304

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Đặng Văn Minh

   

  Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  (Ban hành kèm theo quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh)

   

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên/sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp

  I

   

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại

   

   

   

  I3

   

   

   

   

  Tian

   

   

   

   

  I302

   

   

   

  Quặng titan sa khoáng

   

   

   

   

   

  I30201

   

   

  Quặng titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

  Tấn

  1.200.000

   

   

   

  I30202

   

   

  Quặng titan sa khoáng đã qua tuyển tách (Tinh quặng Titan)

   

   

   

   

   

   

  I3020201

   

  Ilmenit

  Tấn

  2.400.000

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  m3

  49.000

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  sỏi

   

   

   

   

   

  II20101

   

   

  Sạn trắng

  m3

  440.000

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, sỏi, sạn khác

  m3

  204.000

   

   

  II202

   

   

   

  Đá

   

   

   

   

   

  II20201

   

   

  Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

   

   

   

   

   

   

  II2020101

   

  đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2

  m3

  850.000

   

   

   

   

  II2020102

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1 m2 đến dưới 0,3m2

  m3

  1.700.000

   

   

   

   

  II2020103

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2

  m3

  5.100.000

   

   

   

   

  II2020104

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01m2

  m3

  7.000.000

   

   

   

   

  II2020105

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01m2 trở lên

  m3

  9.000.000

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

   

   

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

  m3

  850.000

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 0,4m3 đến dưới 1m3

  m3

  1.700.000

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 01m3 đến dưới 3m3

  m3

  2.550.000

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  m3

  3.500.000

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sarn khai thác)

  m3

  85.000

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc

  m3

  110.000

   

   

   

   

  II2020303

   

  Đá cấp phối

   

   

   

   

   

   

   

  II202030301

  Đá subbase

  m3

  150.000

   

   

   

   

   

  II202030302

  Đá cấp phối các loại khác

  m3

  170.000

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm các loại

   

   

   

   

   

   

   

  II202030401

  Đá 0,5 X 1 cm

  m3

  200.000

   

   

   

   

   

  II202030402

  Đá 1 X 2 cm

  m3

  240.000

   

   

   

   

   

  II202030403

  Đá 2 X 4 cm

  m3

  226.000

   

   

   

   

   

  II202030404

  Đá 2,5 X 5 cm

  m3

  220.000

   

   

   

   

   

  II202030405

  Đá 4 X 6 cm hoặc 5x7 cm

  m3

  200.000

   

   

   

   

   

  II202030406

  Đá 2 X 8 cm hoặc 5 x 15 cm

  m3

  168.000

   

   

   

   

   

  II202030407

  Đá dăm các loại khác

  m3

  168.000

   

   

   

   

  II2020305

   

  Đá lô ca

  m3

  170.000

   

   

   

   

  II2020306

   

  Đá chẻ

   

   

   

   

   

   

   

  II202030601

  Đá chẻ thủ công 15 X 20 X 25 cm

  m3

  350.000

   

   

   

   

   

  II202030602

  Đá chẻ thủ công 13 X 18 X 38 cm

  m3

  400.000

   

   

   

   

  II2020307

   

  Đá bụi, mạt đá

  m3

  90.000

   

   

   

   

  II2020308

   

  Đá ong

  m3

  150.000

   

   

   

  II20204

   

   

  Đá bazan dạng cục, cột (trụ)

  m3

  1.000.000

   

  II3

   

   

   

   

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

   

   

   

   

  II301

   

   

   

  Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  90.000

   

   

  II302

   

   

   

  Đá sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

  II30201

   

   

  Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  130.000

   

   

   

  II30202

   

   

  Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  80.000

   

   

   

  II30203

   

   

  Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

   

  II3020301

   

  Đá puzolan (khoáng sản khai thác)

  m3

  110.000

   

   

   

   

  II3020302

   

  Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

  m3

  55.000

   

   

   

   

  II3020303

   

  Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác)

  m3

  55.000

   

   

   

   

  II3020304

   

  Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác)

  Tấn

  130.000

   

  II4

   

   

   

   

  Đá hoa trắng

   

   

   

   

  II401

   

   

   

  Đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

  m3

  450.000

   

   

  II402

   

   

   

  Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát

   

   

   

   

   

  II40201

   

   

  Loại 1 - trắng đều

  m3

  16.500.000

   

   

   

  II40202

   

   

  Loại 2 - vân vệt

  m3

  12.500.000

   

   

   

  II40203

   

   

  Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

  m3

  8.500.000

   

   

  II403

   

   

   

  Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m3) để xẻ làm ốp lát

  m3

  3.450.000

   

   

  II404

   

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

  m3

  340.000

   

   

  II405

   

   

   

  Đá hoa trắng <0,4m3 để chế tác mỹ nghệ

  m3

  1.380.000

   

   

  II406

   

   

   

  Đá hoa trắng làm sỏi nhân tạo

  m3

  300.000

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

  II501

   

   

   

  Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

  m3

  70.000

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

   

   

   

   

  II50201

   

   

  Cát đen dùng trong xây dựng

  m3

  70.000

   

   

   

  II50202

   

   

  Cát vàng dùng trong xây dựng

  m3

  105.000

   

   

  II503

   

   

   

  Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  130.000

   

  II6

   

   

   

   

  Cát làm thủy tinh

  m3

  300.000

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch, ngói

  m3

  170.000

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

  II801

   

   

   

  Đá Granite màu ruby

  m3

  7.000.000

   

   

  II802

   

   

   

  Đá Granite màu đỏ

  m3

  5.000.000

   

   

  II803

   

   

   

  Đá Granite màu tím, trắng

  m3

  2.500.000

   

   

  II804

   

   

   

  Đá granite màu khác

   

   

   

   

   

  II80401

   

   

  Đá Granite màu hồng

  m3

  3.000.000

   

   

   

  II80402

   

   

  Đá Granite màu đen

  m3

  3.600.000

   

   

   

  II80403

   

   

  Đá Granite màu vàng

  m3

  3.000.000

   

   

   

  II80404

   

   

  Đá Granite màu xanh

  m3

  2.900.000

   

   

   

  II80405

   

   

  Đá Granite các màu khác

  m3

  2.800.000

   

   

  II805

   

   

   

  Đá gabro và diorit

  m3

  4.300.000

   

   

  II806

   

   

   

  Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi)

  m3

  900.000

   

   

  II807

   

   

   

  Đá granite bán phong hóa

  m3

  60.000

   

  II9

   

   

   

   

  Sét chịu lửa (Đất làm cao lanh)

   

   

   

   

  II901

   

   

   

  Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng

  Tấn

  320.000

   

   

  II902

   

   

   

  Sét chịu lửa các màu còn lại

  Tấn

  180.000

   

  II11

   

   

   

   

  Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

   

   

   

   

  II1101

   

   

   

  Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

  Tấn

  250.000

   

   

  II1102

   

   

   

  Cao lanh đã rây

  Tấn

  700.000

   

   

  II1103

   

   

   

  Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

  Tấn

  300.000

   

  II16

   

   

   

   

  Than antraxit hầm lò

   

   

   

   

  II1604

   

   

   

  Than bùn

   

   

   

   

   

  II160401

   

   

  Than bùn tuyển 1a, 1b

  Tấn

  885.000

   

   

   

  II160402

   

   

  Than bùn tuyển 2a, 2b

  Tấn

  800.000

   

   

   

  II160403

   

   

  Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

  Tấn

  655.000

   

   

   

  II160404

   

   

  Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

  Tấn

  654.000

   

  II17

   

   

   

   

  Than antraxit lộ thiên

   

   

   

   

  II1704

   

   

   

  Than bùn

   

   

   

   

   

  II170401

   

   

  Than bùn tuyển 1a, 1b

  Tấn

  885.000

   

   

   

  II170402

   

   

  Than bùn tuyển 2a, 2b

  Tấn

  800.000

   

   

   

  II170403

   

   

  Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

  Tấn

  655.000

   

   

   

  II170404

   

   

  Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

  Tấn

  654.000

   

  II24

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại khác

   

   

   

   

  II2410

   

   

   

  Đá phong thủy

   

   

   

   

   

  II241001

   

   

  Gỗ hóa thạch chiều cao <20 cm

  Viên

  1.500.000

   

   

   

  II241002

   

   

  Gỗ hóa thạch chiều cao 20-30 cm

  Viên

  2.200.000

   

   

   

  II241003

   

   

  Gỗ hóa thạch chiều cao trên 30 cm

  Viên

  3.300.000

   

   

   

  II241004

   

   

  Đá sắt nazodac giàu corindon hoặc safia

  Kg

  5.500

   

   

   

  II241005

   

   

  Calcite hồng, trắng, xanh

  Kg

  550.000

   

   

   

  II241006

   

   

  Fluorit có màu xanh da trời, tím, xanh Cửu long

  Kg

  550.000

   

   

   

  II241007

   

   

  Đá vôi, phiến vôi trang trí non bộ, phong thủy

  Tấn

  1.100.000

   

   

   

  II241008

   

   

  Tourmaline đen

  Viên

  550.000

   

   

   

  II241009

   

   

  Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu, làm tranh đá quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2,5mm

  Kg

  3.300.000

   

   

   

  II241010

   

   

  Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu trang sức bán quý hoặc có kích thước từ 2,5mm trở lên

  Viên

  440.000

  III

   

   

   

   

   

  Sản phẩm của rừng tự nhiên

  (D: đường kính)

   

   

   

  III1

   

   

   

   

  Gỗ nhóm 1

   

   

   

   

  III101

   

   

   

  Cẩm lai

   

   

   

   

   

  III10101

   

   

  D<25cm

  m3

  12.500.000

   

   

   

  III10102

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  25.000.000

   

   

   

  III10103

   

   

  D≥50 cm

  m3

  34.000.000

   

   

  III102

   

   

   

  Cẩm liên (cà gần)

  m3

  6.200.000

   

   

  III103

   

   

   

  Dáng hương (giáng hương)

  m3

  23.000.000

   

   

  III104

   

   

   

  Du sam

  m3

  21.000.000

   

   

  III105

   

   

   

  Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

   

   

   

   

   

  III10501

   

   

  D<25cm

  m3

  5.800.000

   

   

   

  III10502

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  24.000.000

   

   

   

  III10503

   

   

  D≥50 cm

  m3

  32.000.000

   

   

  III106

   

   

   

  Gụ

   

   

   

   

   

  III10601

   

   

  D<25cm

  m3

  5.400.000

   

   

   

  III10602

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  11.000.000

   

   

   

  III10603

   

   

  D≥50 cm

  m3

  14.500.000

   

   

  III107

   

   

   

  Gụ mật (Gõ mật)

   

   

   

   

   

  III10701

   

   

  D<25cm

  m3

  3.700.000

   

   

   

  III10702

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

  III10703

   

   

  D≥50 cm

  m3

  13.300.000

   

   

  III108

   

   

   

  Hoàng đàn

  m3

  37.500.000

   

   

  III109

   

   

   

  Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

  m3

  3.400.000.000

   

   

  III110

   

   

   

  Huỳnh đường

  m3

  7.700.000

   

   

  III111

   

   

   

  Hương

  m3

   

   

   

   

  III11101

   

   

  D<25cm

  m3

  6.500.000

   

   

   

  III11102

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  16.300.000

   

   

   

  III11103

   

   

  D≥50 cm

  m3

  22.000.000

   

   

  III112

   

   

   

  Hương tía

  m3

  15.400.000

   

   

  III113

   

   

   

  Lát

  m3

  10.500.000

   

   

  III114

   

   

   

  Mun

  m3

  16.000.000

   

   

  III115

   

   

   

  Muồng đen

  m3

  5.600.000

   

   

  III116

   

   

   

  Pơ mu

  m3

   

   

   

   

  III11601

   

   

  D<25cm

  m3

  8.000.000

   

   

   

  III11602

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  15.300.000

   

   

   

  III11603

   

   

  D≥50 cm

  m3

  21.000.000

   

   

  III117

   

   

   

  Sơn huyết

  m3

  8.500.000

   

   

  III118

   

   

   

  Trai

  m3

  9.400.000

   

   

  III119

   

   

   

  Trắc

   

   

   

   

   

  III11901

   

   

  D<25cm

  m3

  7.400.000

   

   

   

  III11902

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  13.500.000

   

   

   

  III11903

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  25.000.000

   

   

   

  III11904

   

   

  50cm≤D<65cm

  m3

  62.000.000

   

   

   

  III11905

   

   

  D≥65cm

  m3

  150.000.000

   

   

  III120

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III12001

   

   

  D<25cm

  m3

  5.100.000

   

   

   

  III12002

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  8.000.000

   

   

   

  III12003

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  11.300.000

   

   

   

  III12004

   

   

  D≥50 cm

  m3

  20.000.000

   

  III2

   

   

   

   

  Gỗ nhóm II

   

   

   

   

  III201

   

   

   

  Cẩm xe

  m3

  6.700.000

   

   

  III202

   

   

   

  Định (đinh hương)

  m3

   

   

   

   

  III20201

   

   

  D<25cm

  m3

  8.500.000

   

   

   

  III20202

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  12.200.000

   

   

   

  III20203

   

   

  D≥50cm

  m3

  15.000.000

   

   

  III203

   

   

   

  Lim xanh

   

   

   

   

   

  III20301

   

   

  D<25cm

  m3

  7.000.000

   

   

   

  III20302

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  12.400.000

   

   

   

  III20303

   

   

  D≥50cm

  m3

  15.000.000

   

   

  III204

   

   

   

  Nghiến

   

   

   

   

   

  III20401

   

   

  D<25cm

  m3

  4.300.000

   

   

   

  III20402

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  7.800.000

   

   

   

  III20403

   

   

  D≥50cm

  m3

  10.800.000

   

   

  III205

   

   

   

  Kiền kiền

   

   

   

   

   

  III20501

   

   

  D<25cm

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III20502

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  9.000.000

   

   

   

  III20503

   

   

  D≥50cm

  m3

  13.300.000

   

   

  III206

   

   

   

  Da đá

  m3

  5.300.000

   

   

  III207

   

   

   

  Sao xanh

  m3

  7.000.000

   

   

  III208

   

   

   

  sến

  m3

  10.000.000

   

   

  III209

   

   

   

  sến mật

  m3

  6.000.000

   

   

  III210

   

   

   

  sến mủ

  m3

  4.400.000

   

   

  III211

   

   

   

  Táu mật

  m3

  8.900.000

   

   

  III212

   

   

   

  Trai ly

  m3

  12.500.000

   

   

  III213

   

   

   

  xoay

   

   

   

   

   

  III21301

   

   

  D<25cm

  m3

  3.400.000

   

   

   

  III21302

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  4.800.000

   

   

   

  III21303

   

   

  D≥50cm

  m3

  7.300.000

   

   

  III214

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III21401

   

   

  D<25cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III21402

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

  III21403

   

   

  D≥50cm

  m3

  11.500.000

   

  III3

   

   

   

   

  Gỗ nhóm III

   

   

   

   

  III301

   

   

   

  Bằng lăng

  m3

  4.400.000

   

   

  III302

   

   

   

  Cà chắc (cà chí)

   

   

   

   

   

  III30201

   

   

  D<25cm

  m3

  2.900.000

   

   

   

  III30202

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III30203

   

   

  D≥50cm

  m3

  5.100.000

   

   

  III303

   

   

   

  Cà ổi

  m3

  5.500.000

   

   

  III304

   

   

   

  Chỏ chỉ

   

   

   

   

   

  III30401

   

   

  D<25cm

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III30402

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III30403

   

   

  D≥50cm

  m3

  9.500.000

   

   

  III305

   

   

   

  Chò chai

  m3

  6.000.000

   

   

  III306

   

   

   

  Chua khét

  m3

  5.700.000

   

   

  III307

   

   

   

  Dạ hương

  m3

  6.600.000

   

   

  III308

   

   

   

  Giỗi

   

   

   

   

   

  III30801

   

   

  D<25cm

  m3

  7.700.000

   

   

   

  III30802

   

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  11.000.000

   

   

   

  III30803

   

   

  D≥50cm

  m3

  15.500.000

   

   

  III309

   

   

   

  Dầu gió

  m3

  4.200.000

   

   

  III310

   

   

   

  Huỳnh

  m’

  5.500.000

   

   

  III311

   

   

   

  Re mit

  m3

  4.600.000

   

   

  III312

   

   

   

  Re hương

  m3

  5.000.000

   

   

  III313

   

   

   

  Săng lẻ

  m3

  6.600.000

   

   

  III314

   

   

   

  Sao đen

  m3

  4.600.000

   

   

  III315

   

   

   

  Sao cát

  m3

  3.700.000

   

   

  III316

   

   

   

  Trường mật

  m3

  5.500.000

   

   

  III317

   

   

   

  Trường chua

  m3

  5.500.000

   

   

  III318

   

   

   

  Vên vên

  m3

  4.200.000

   

   

  III319

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III31901

   

   

  D<25cm

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III31902

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III31903

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  6.100.000

   

   

   

  III31904

   

   

  D≥50 cm

  m3

  7.800.000

   

  III4

   

   

   

   

  Gỗ nhóm IV

   

   

   

   

  III401

   

   

   

  Bô bô

   

   

   

   

   

  III40101

   

   

  Chiều dài <2m

  m3

  2.000.000

   

   

   

  III40102

   

   

  Chiều dài ≥2m

  m3

  3.500.000

   

   

  III402

   

   

   

  Chặc khế

  m3

  3.700.000

   

   

  III403

   

   

   

  Cóc đá

  m3

  2.600.000

   

   

  III404

   

   

   

  Dầu các loại

  m3

  3.500.000

   

   

  III405

   

   

   

  Re (De)

  m3

  6.500.000

   

   

  III406

   

   

   

  Gội tía

  m3

  6.500.000

   

   

  III407

   

   

   

  Mỡ

  m3

  1.200.000

   

   

  III408

   

   

   

  sến bo bo

  m3

  3.500.000

   

   

  III409

   

   

   

  Lim sừng

  m3

  3.500.000

   

   

  III410

   

   

   

  Thông

  m3

  2.800.000

   

   

  III411

   

   

   

  Thông lông gà

  m3

  4.900.000

   

   

  III412

   

   

   

  Thông ba lá

  m3

  3.300.000

   

   

  III413

   

   

   

  Thông nàng

  m3

   

   

   

   

  III41301

   

   

  D<35cm

  m3

  2.100.000

   

   

   

  III41302

   

   

  D≥35cm

  m3

  3.800.000

   

   

  III414

   

   

   

  Vàng lâm

  m3

  6.500.000

   

   

  III415

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III41501

   

   

  D<25cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

  III41502

   

   

  25cm≤D<35cm

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III4I503

   

   

  35cm≤D<50cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III41504

   

   

  D≥50 cm

  m3

  5.700.000

   

  III5

   

   

   

   

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII

   

   

   

   

  III501

   

   

   

  Gỗ nhóm V

   

   

   

   

   

  III50101

   

   

  Chò xanh

  m3

  5.500.000

   

   

   

  III50102

   

   

  Chò xót

  m3

  2.500.000

   

   

   

  III50103

   

   

  Dải ngựa

  m3

  3.500.000

   

   

   

  III50104

   

   

  Dầu

  m3

  4.200.000

   

   

   

  III50105

   

   

  Dầu đỏ

  m3

  3.500.000

   

   

   

  III50106

   

   

  Dầu đồng

  m3

  3.300.000

   

   

   

  III50107

   

   

  Dầu nước

  m3

  3.300.000

   

   

   

  III50108

   

   

  Lim vang (lim xẹt)

  m3

  4.900.000

   

   

   

  III50109

   

   

  Muồng (Muồng cánh dán)

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50110

   

   

  Sa mộc

  m3

  4.900.000

   

   

   

  III50111

   

   

  Sau sau (Táu hậu)

  m3

  900.000

   

   

   

  III50112

   

   

  Thông hai lá

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III50113

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5011301

   

  D<25cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

   

  III5011302

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  2.700.000

   

   

   

   

  III5011303

   

  D≥50cm

  m3

  4.900.000

   

   

  III502

   

   

   

  Gỗ nhóm VI

   

   

   

   

   

  III50201

   

   

  Bạch đàn

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III50202

   

   

  Cáng lò

  m3

  3.300.000

   

   

   

  III50203

   

   

  Chò

  m3

  3.800.000

   

   

   

  III50204

   

   

  Chò nâu

  m3

  4.400.000

   

   

   

  III50205

   

   

  Keo

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III50206

   

   

  Kháo vàng

  m3

  2.600.000

   

   

   

  III50207

   

   

  Mận rừng

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50208

   

   

  Phay

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50209

   

   

  Trám hồng

  m3

  2.700.000

   

   

   

  III50210

   

   

  Xoan đào

  m3

  3.400.000

   

   

   

  III50211

   

   

  Sấu

  m3

  10.700.000

   

   

   

  III50212

   

   

  Các loại khác

  m3

   

   

   

   

   

  III5021201

   

  D<25cm

  m3

  1.300.000

   

   

   

   

  III5021202

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  2.500.000

   

   

   

   

  III5021203

   

  D≥50cm

  m3

  4.200.000

   

   

  III503

   

   

   

  Gỗ nhóm VII

   

   

   

   

   

  III50301

   

   

  Gáo vàng

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III50302

   

   

  Lồng mức

  m3

  2.900.000

   

   

   

  III50303

   

   

  Mò cua (Mù cua/Sữa)

  m3

  2.500.000

   

   

   

  III50304

   

   

  Trám trắng

  m3

  2.600.000

   

   

   

  III50305

   

   

  Vang trứng

  m3

  2.900.000

   

   

   

  III50306

   

   

  Xoan

  m3

  2.000.000

   

   

   

  III50307

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5030701

   

  D<25cm

  m3

  1.300.000

   

   

   

   

  III5030702

   

  25cm≤D<50cm

  m3

  2.400.000

   

   

   

   

  III5030703

   

  D≥50cm

  m3

  3.800.000

   

   

  III504

   

   

   

  Gỗ nhóm VIII

   

   

   

   

   

  III50401

   

   

  Bồ đề

  m3

  1.200.000

   

   

   

  III50402

   

   

  Bộp (đa xanh)

  m3

  4.500.000

   

   

   

  III50403

   

   

  Trụ mỏ

  m3

  1.000.000

   

   

   

  III50404

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5040401

   

  D<25cm

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

  III5040402

   

  D≥25cm

  m3

  2.400.000

   

  III6

   

   

   

   

  Cành, ngọn, gốc, rễ

   

   

   

   

  III601

   

   

   

  Cành, ngọn

  m3

  bằng 20% giá bán gỗ tương ứng

   

   

  III602

   

   

   

  Gốc, rễ

  m3

  bằng 40% giá bán gỗ tương ứng

   

  III7

   

   

   

   

  Củi

  Ste (01Ste =

  0,7 m3)

  550.000

   

  III8

   

   

   

   

  Tre, trúc, nứa, mai, giang, vầu, lồ ô

   

   

   

   

  III801

   

   

   

  Tre

   

   

   

   

   

  III80101

   

   

  D<5cm

  Cây

  11.000

   

   

   

  III80102

   

   

  5cm≤D<6cm

  Cây

  15.300

   

   

   

  III80103

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  25.500

   

   

   

  III80104

   

   

  D≥10 cm

  Cây

  35.000

   

   

  III802

   

   

   

  Trúc

  Cây

  10.000

   

   

  III803

   

   

   

  Nứa

   

   

   

   

   

  III80301

   

   

  D<7cm

  Cây

  4.000

   

   

   

  III80302

   

   

  D7cm

  Cây

  8.000

   

   

  III804

   

   

   

  Mai

   

   

   

   

   

  III80401

   

   

  D<6cm

  Cây

  15.300

   

   

   

  III80402

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  25.500

   

   

   

  III80403

   

   

  D10cm

  Cây

  35.000

   

   

  III805

   

   

   

  Vầu

   

   

   

   

   

  III80501

   

   

  D<6cm

  Cây

  9.400

   

   

   

  III80502

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  17.900

   

   

   

  III80503

   

   

  D10cm

  Cây

  23.500

   

   

  III807

   

   

   

  Giang

   

   

   

   

   

  III80701

   

   

  D<6cm

  Cây

  5.100

   

   

   

  III80702

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  8.500

   

   

   

  III80703

   

   

  D10cm

  Cây

  15.300

   

   

  III808

   

   

   

  Lô ô

   

   

   

   

   

  III80801

   

   

  D<6cm

  Cây

  8.000

   

   

   

  III80802

   

   

  6cm≤D<10cm

  Cây

  12.000

   

   

   

  III80803

   

   

  D10cm

  Cây

  17.500

   

  III9

   

   

   

   

  Trầm hương, kỳ nam

   

   

   

   

  III901

   

   

   

  Trầm hương

   

   

   

   

   

  III90101

   

   

  Loại 1

  Kg

  425.000.000

   

   

   

  III90102

   

   

  Loại 2

  Kg

  85.000.000

   

   

   

  III90103

   

   

  Loại 3

  Kg

  17.000.000

   

   

  III902

   

   

   

  Kỳ nam

   

   

   

   

   

  III90201

   

   

  Loại 1

  Kg

  885.000.000

   

   

   

  III90202

   

   

  Loại 2

  Kg

  655.000.000

   

  III10

   

   

   

   

  Hồi, quế, sa nhân, thảo quả

   

   

   

   

  III1001

   

   

   

  Hồi

   

   

   

   

   

  III100101

   

   

  Tươi

  Kg

  70.000

   

   

   

  III100102

   

   

  Khô

  Kg

  90.000

   

   

  III1002

   

   

   

  Quế

   

   

   

   

   

  III100201

   

   

  Tươi

  Kg

  27.500

   

   

   

  III100202

   

   

  Khô

  Kg

  100.000

   

   

  III1003

   

   

   

  Sa nhân

   

   

   

   

   

  III100301

   

   

  Tươi

  Kg

  105.000

   

   

   

  III100302

   

   

  Khô

  Kg

  250.000

   

   

  III1004

   

   

   

  Thảo quả

   

   

   

   

   

  III100401

   

   

  Tươi

  Kg

  100.000

   

   

   

  III100402

   

   

  Khô

  Kg

  330.000

   

  III11

   

   

   

   

  Các sản phẩm khác của rừng tự nhiên

   

   

   

   

  III1101

   

   

   

  mây

   

   

   

   

   

  III110101

   

   

  Mây nước, mây đắng

  Kg

  6.000

   

   

   

  III110102

   

   

  Mây bột

  Kg

  8.000

   

   

   

  III110103

   

   

  Mây đá

  Sợi

  7.000

   

   

   

  III110104

   

   

  Mây lằm: dài < 4 m

  Lằm

  12.000

   

   

   

  III110105

   

   

  Mây lằm: dài ≥ 4m

  Lằm

  20.000

   

   

  III1102

   

   

   

  Cây sặt

  Kg

  5.000

   

   

  III1103

   

   

   

  đót

   

   

   

   

   

  III110301

   

   

  Tươi

  Kg

  4.000

   

   

   

  III110302

   

   

  Khô

  Kg

  15.000

  IV

   

   

   

   

   

  Hải sản tự nhiên

   

   

   

  IV1

   

   

   

   

  Bào ngư, hải sâm

   

   

   

   

  IV102

   

   

   

  Bào ngư

  Kg

  330.000

   

   

  IV103

   

   

   

  Hải sâm

  Kg

  510.000

   

  IV2

   

   

   

   

  Hải sản tự nhiên khác

   

   

   

   

  IV201

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV20101

   

   

  Cá loại 1, 2, 3

  Kg

  51.000

   

   

   

  IV20102

   

   

  Cá loại khác

  Kg

  25.000

   

   

  IV202

   

   

   

  Cua

  Kg

  185.000

   

   

  IV204

   

   

   

  Mực

  Kg

  80.000

   

   

  IV205

   

   

   

  Tôm

   

   

   

   

   

  IV20501

   

   

  Tôm hùm

  Kg

  700.000

   

   

   

  IV20502

   

   

  Tôm khác

  Kg

  125.000

  V

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhỉên

   

   

   

  V1

   

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

  V101

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

   

  V10101

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế)

  m3

  325.000

   

   

   

  V10102

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)

  m3

  775.000

   

   

   

  V10103

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

  m3

  1.650.000

   

   

   

  V10104

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

  m3

  32.000

   

   

  V102

   

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  m3

   

   

   

   

  V10201

   

   

  Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  m3

  200.000

   

   

   

  V10202

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  m3

  750.000

   

  V2

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

   

   

   

   

  V201

   

   

   

  Nước mặt

  m3

  4.000

   

   

  V202

   

   

   

  Nước dưới đất (nước ngầm)

  m3

  6.000

   

  V3

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

   

   

   

   

  V301

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

  m3

  95.000

   

   

  V302

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

  m3

  45.000

   

   

  V303

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng

  m3

   

   

   

   

  V30301

   

   

  Nước mặt

  m3

  4.000

   

   

   

  V30302

   

   

  Nước dưới đất (nước ngầm)

  m3

  6.000

  VII

   

   

   

   

   

  Khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên nhiên

  Tấn

  2.550.000

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội, số 45/2009/QH12
  Ban hành: 25/11/2009 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
  Ban hành: 14/05/2010 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
  Ban hành: 12/02/2015 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
  Ban hành: 02/10/2015 Hiệu lực: 20/11/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
  Ban hành: 12/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 38/2019/QH14
  Ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 05/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
  Ban hành: 20/01/2020 Hiệu lực: 05/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Ban hành: 06/06/2019 Hiệu lực: 17/06/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Số hiệu:21/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/09/2020
  Hiệu lực:08/10/2020
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đặng Văn Minh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X