hieuluat

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Khánh
  Ngày ban hành: 13/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÒA BÌNH

  -------

  Số: 30/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hòa Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

  ----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bsung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điu của các Nghị định về thuế;

  Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đi với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 206/TTr-STC ngày 27 tháng 6 năm 2019.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quyết định này Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tnh Hòa Bình.

  2. Các nội dung khác có liên quan đến giá tính thuế tài nguyên không nêu trong Quyết định này thì thực hiện theo Luật Thuế tài nguyên năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP; Thông tư số 152/2015/TT-BTC, Thông tư số 12/2016/TT-BTC, Thông tư số 174/2016/TT-BTC, Thông tư số 44/2017/TT-BTC .

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan Thuế các cấp và các cơ quan khác có liên quan.

  2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

  Điều 3. Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên

  1. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, gồm:

  a) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);

  b) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sn không kim loại (Phụ lục II);

  c) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên (Phụ lục III);

  d) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục IV).

  2. Giá tính thuế tài nguyên tại Khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  3. Các loại tài nguyên khác nếu có phát sinh trên địa bàn tnh nhưng không có trong Bảng giá quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thì áp dụng giá tối thiểu theo Khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

  - Chủ trì, phối hp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hp với biến động của thị trường, phù hợp theo Khung giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành.

  - Thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC.

  2. Trách nhiệm của Cục Thuế:

  a) Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên, niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định;

  b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế theo quy định;

  c) Gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Tng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên;

  d) Kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này không còn phù hợp.

  3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và các cơ quan có liên quan:

  a) Cung cấp cho Cục Thuế danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh;

  b) Theo dõi, rà soát các loại tài nguyên có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh thuộc diện chịu thuế tài nguyên, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính để điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 29/12/2011; Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 22/5/2014; Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 13/11/2014; Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 25/12/2015; Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

              

  Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - Chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Các Ban của Hội đồng nhân dân t
  nh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội t
  nh;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
  - Chủ tịch; các PCT
  UBND tỉnh;
  - Các S
  , ban, ngành của tỉnh;
  - Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
  - Trung tâm Tin học Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, TT (
  100b).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Bùi Văn Khánh

   

  PHỤ LỤC I

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
  (Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  ĐVT: đng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

  I

   

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại

   

   

   

  I1

   

   

   

   

  Sắt

   

   

   

   

  I101

   

   

   

  Sắt kim loại

  tấn

  8.000.000

   

   

  I102

   

   

   

  Quặng Manhetit (có từ tính)

   

  -

   

   

   

  I10201

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

  tấn

  250.000

   

   

   

  I10202

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 30%Fe<40%

  tấn

  350.000

   

   

   

  I10203

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 40%Fe<50%

  tấn

  450.000

   

   

   

  I10204

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 50%Fe<60%

  tấn

  700.000

   

   

   

  I10205

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng Fe60%

  tấn

  850.000

   

   

  I103

   

   

   

  Quặng Limonit (không từ tính)

   

  -

   

   

   

  I10301

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe30%

  tấn

  150.000

   

   

   

  I10302

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng

  tấn

  210.000

   

   

   

  I10303

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng

  tấn

  280.000

   

   

   

  I10304

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng

  tấn

  340.000

   

   

   

  I10305

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

  tấn

  420.000

   

   

  I104

   

   

   

  Quặng sắt Deluvi

  tấn

  150.000

   

  I4

   

   

   

   

  Vàng

   

  -

   

   

  I401

   

   

   

  Quặng vàng gốc

   

  -

   

   

   

  I40101

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng Au <2 gram/tấn

  tấn

  910.000

   

   

   

  I40102

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 2Au<3

  tấn

  1.330.000

   

   

   

  I40103

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 3Au<4

  tấn

  1.900.000

   

   

   

  I40104

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 4Au<5

  tấn

  2.500.000

   

   

   

  I40105

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 5Au<6

  tấn

  3.200.000

   

   

   

  I40106

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 6Au<7

  tấn

  3.800.000

   

   

   

  I40107

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 7Au<8

  tấn

  4.500.000

   

   

   

  I40108

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng Au8 gram/tấn

  tấn

  5.100.000

   

   

  I402

   

   

   

  Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

  kg

  750.000.000

   

   

  I403

   

   

   

  Tinh quặng vàng

   

  -

   

   

   

  I40301

   

   

  Tinh quặng vàng có hàm lượng 82 <Au240 gram/tấn

  tấn

  154.000.000

   

   

   

  I40302

   

   

  Tinh quặng vàng có hàm lưng Au > 240 gram/tấn

  tấn

  175.000.000

   

  I7

   

   

   

   

  Antimon

   

   

   

   

  I702

   

   

   

  Antimon

   

  -

   

   

   

  I70201

   

   

  Antimon kim loại

  tấn

  100.000.000

   

   

   

  I70202

   

   

  Quặng Antimon

   

  -

   

   

   

   

  I7020201

   

  Quặng antimon có hàm lượng Sb<5%

  tấn

  6.041.000

   

   

   

   

  I7020202

   

  Quặng antimon có hàm lượng 5Sb<10%

  tấn

  10.080.000

   

   

   

   

  I7020203

   

  Quặng antimon có hàm lượng 10≤Sb<15%

  tấn

  14.400.000

   

   

   

   

  I7020204

   

  Quặng antimon có hàm lượng 15Sb<20%

  tấn

  20.130.000

   

   

   

   

  I7020205

   

  Quặng antimon có hàm lượng Sb>20%

  tấn

  28.750.000

   

  I8

   

   

   

   

  Chì, kẽm

   

   

   

   

  I801

   

   

   

  Chì, kẽm kim loại

  tấn

  37.000.000

   

   

  I802

   

   

   

  Tinh quặng chì, kẽm

   

  -

   

   

   

  I80201

   

   

  Tinh quặng chì

   

  -

   

   

   

   

  I8020101

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

  tấn

  11.550.000

   

   

   

   

  I8020102

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

  tấn

  16.500.000

   

   

   

  I80202

   

   

  Tinh quặng kẽm

   

  -

   

   

   

   

  I8020201

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50%

  tấn

  4.000.000

   

   

   

   

  I8020202

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn50%

  tấn

  5.000.000

   

   

  I803

   

   

   

  Quặng chì, kẽm

   

  -

   

   

   

  I80301

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

  Tấn

  560.000

   

   

   

  I80302

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<Pb+Zn<10%

  Tấn

  931.000

   

   

   

  I80303

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%<Pb+Zn< 15%

  Tấn

  1.330.000

   

   

   

  I80304

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn>15%

  Tấn

  1.870.000

   

  I9

   

   

   

   

  Nhôm, Bauxit

   

  -

   

   

  I901

   

   

   

  Quặng bauxit trầm tích

  tấn

  52.500

   

   

  I902

   

   

   

  Quặng bauxit laterit

  tấn

  260.000

   

  I10

   

   

   

   

  Đồng

   

  -

   

   

  I1001

   

   

   

  Quặng đồng

   

  -

   

   

   

  I100101

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5%

  tấn

  483.000

   

   

   

  I100102

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 0,5%Cu <1%

  tấn

  959.000

   

   

   

  I100103

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 1%Cu<2%

  tấn

  1.603.000

   

   

   

  I100104

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 2%Cu<3%

  tấn

  2.290.000

   

   

   

  I100105

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 3%Cu<4%

  tấn

  3.210.000

   

   

   

  I100106

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 4%Cu<5%

  tấn

  4.120.000

   

   

   

  I100107

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu5%

  tấn

  5.500.000

   

   

  I1002

   

   

   

  Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%Cu<20%

  tấn

  16.500.000

   

  I11

   

   

   

   

  Nikel (Quặng Nikel)

  tấn

  2.240.000

   

  I12

   

   

   

   

  Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

   

  -

   

   

  I1201

   

   

   

  Molipden

  tấn

  2.800.000

   

  PHỤ LỤC II

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
  (kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  ĐVT: đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sn không kim loại

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  m3

  49.000

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  Sỏi

   

   

   

   

   

  II20101

   

   

  Sạn trắng

  m3

  400.000

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, sỏi, sạn khác

  m3

  168.000

   

   

  II202

   

   

   

  Đá xây dựng

   

   

   

   

   

  II20201

   

   

  Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

   

   

   

   

   

   

  II2020101

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

  m3

  700.000

   

   

   

   

  II2020102

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bmặt từ 0,1 m2 đến dưới 0,3m2

  m3

  1.400.000

   

   

   

   

  II2020103

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

  m3

  4.200.000

   

   

   

   

  II2020104

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

  m3

  6.000.000

   

   

   

   

  II2020105

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 tr lên

  m3

  8.000.000

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

   

  -

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

  m3

  700.000

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mnghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

  m3

  1.400.000

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến 3m3

  m3

  2.100.000

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  m3

  3.000.000

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

  m3

  70.000

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc và đá base

  m3

  77.000

   

   

   

   

  II2020303

   

  Đá cấp phối

  m3

  140.000

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm các loại

  m3

  168.000

   

   

   

   

  II2020305

   

  Đá lô ca

  m3

  140.000

   

   

   

   

  II2020306

   

  Đá chẻ; đá bazan dạng cột

  m3

  280.000

   

  II3

   

   

   

   

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

   

   

   

   

  II301

   

   

   

  Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  161.000

   

   

  II302

   

   

   

  Đá sn xut xi măng

   

   

   

   

   

  II30201

   

   

  Đá vôi sn xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  105.000

   

   

   

  II30202

   

   

  Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  63.000

   

   

   

  II30203

   

   

  Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

   

  II3020301

   

  Đá puzolan (khoáng sản khai thác)

  m3

  100.000

   

   

   

   

  II3020302

   

  Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

  m3

  45.000

   

   

   

   

  II3020303

   

  Đá cát kết đen (khoáng sn khai thác)

  m3

  45.000

   

   

   

   

  II3020304

   

  Quặng Iaterit sắt (khoáng sản khai thác)

  tấn

  105.000

   

  II4

   

   

   

   

  Đá hoa trng

   

   

   

   

  II401

   

   

   

  Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước 0,4 m3 sau khai thác

  m3

  700.000

   

   

  II402

   

   

   

  Đá hoa trng dạng khối (0,4m3) để xẻ làm ốp lát

   

  -

   

   

   

  II40201

   

   

  Loại 1 - trắng đều

  m3

  15.000.000

   

   

   

  II40202

   

   

  Loại 2 - vân vệt

  m3

  10.500.000

   

   

   

  II40203

   

   

  Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

  m3

  7.000.000

   

   

  II403

   

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

  m3

  280.000

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

  II501

   

   

   

  Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

  m3

  56.000

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

  -

   

   

   

  II50201

   

   

  Cát đen dùng trong xây dựng

  m3

  70.000

   

   

   

  II50202

   

   

  Cát vàng dùng trong xây dựng

  m3

  245.000

   

   

  II503

   

   

   

  Cát vàng sn xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  105.000

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

  m3

  119.000

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

  II801

   

   

   

  Đá Granite màu ruby

  m3

  6.000.000

   

   

  II802

   

   

   

  Đá Granite màu đ

  m3

  4.200.000

   

   

  II803

   

   

   

  Đá Granite màu tím, trắng

  m3

  1.750.000

   

   

  II804

   

   

   

  Đá Granite màu khác

  m3

  2.800.000

   

   

  II805

   

   

   

  Đá gabro và diorit

  m3

  3.500.000

   

   

  II806

   

   

   

  Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sc, độ hạt, độ thu hồi)

  m3

  800.000

   

   

  II1002

   

   

   

  Quarzit

   

   

   

   

   

  II100201

   

   

  Quặng Quarzit thường

  tấn

  112.000

   

   

   

  II100202

   

   

  Quặng Quarzit (thạch anh tinh thể)

  tấn

  210.000

   

   

   

  II100203

   

   

  Đá Quarzit (sử dụng áp điện)

  tấn

  1.500.000

   

  II11

   

   

   

   

  Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

   

   

   

   

  II1101

   

   

   

  Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

  tấn

  210.000

   

   

  II1102

   

   

   

  Cao lanh dưới rây

  tấn

  560.000

   

   

  II1103

   

   

   

  Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sn khai thác)

  tấn

  250.000

   

  II12

   

   

   

   

  Mica, thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

  II1201

   

   

   

  Mica

  tấn

  1.200.000

   

   

  II1202

   

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

   

  II120201

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

  tấn

  250.000

   

   

   

  II120202

   

   

  Thạch anh bột

  tấn

  1.500.000

   

   

   

  II120203

   

   

  Thạch anh hạt

  tấn

  1.500.000

   

  II13

   

   

   

   

  Pirite, phosphorite

  tấn

   

   

   

  II1302

   

   

   

  Quặng phosphorit

   

   

   

   

   

  II130201

   

   

  Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 < 20%

  tấn

  500.000

   

   

   

  II130202

   

   

  Quặng Phosphorite có hàm lượng 20% P2O5 < 30%

  tấn

  600.000

   

   

   

  II130203

   

   

  Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 30%

  tấn

  800.000

   

  II18

   

   

   

   

  Than nâu, than mỡ

   

   

   

   

  II1801

   

   

   

  Than nâu

  tấn

  365.000

   

   

  II1802

   

   

   

  Than mỡ

  tấn

  1.750.000

   

  II19

   

   

   

   

  Than bùn

  tấn

  280.000

   

  PHỤ LỤC III

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN
  (Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  ĐVT: đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

  III

   

   

   

   

   

  Sn phẩm của rừng tự nhiên

   

   

   

  III1

   

   

   

   

  Gỗ nhóm I

   

   

   

   

  III101

   

   

   

  Cẩm lai, lát

   

   

   

   

   

  III10101

   

   

  D<25cm

  m3

  10.500.000

   

   

   

  III10102

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  21.300.000

   

   

   

  III10103

   

   

  D≥50 cm

  m3

  31.200.000

   

   

  III102

   

   

   

  Cẩm liên (cà gần)

  m3

  5.110.000

   

   

  III103

   

   

   

  Dáng hương(giáng hương)

  m3

  20.000.000

   

   

  III104

   

   

   

  Du sam

  m3

  18.000.000

   

   

  III105

   

   

   

  Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

   

   

   

   

   

  III10501

   

   

  D<25cm

  m3

  5.200.000

   

   

   

  III10502

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  19.600.000

   

   

   

  III10503

   

   

  D≥50 cm

  m3

  28.200.000

   

   

  III106

   

   

   

  Gụ

   

   

   

   

   

  III10601

   

   

  D<25cm

  m3

  4.800.000

   

   

   

  III10602

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  10.200.000

   

   

   

  III10603

   

   

  D≥50 cm

  m3

  13.300.000

   

   

  III107

   

   

   

  Gụ mật (Gõ mật)

   

   

   

   

   

  III10701

   

   

  D<25cm

  m3

  3.300.000

   

   

   

  III10702

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  6.500.000

   

   

   

  III10703

   

   

  D50 cm

  m3

  11.500.000

   

   

  III108

   

   

   

  Hoàng đàn

  m3

  35.000.000

   

   

  III109

   

   

   

  Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

  m3

  2.800.000.000

   

   

  III110

   

   

   

  Huỳnh đường

  m3

  7.000.000

   

   

  III111

   

   

   

  Hương

   

   

   

   

   

  III11101

   

   

  D<25cm

  m3

  5.600.000

   

   

   

  III11102

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  13.900.000

   

   

   

  III11103

   

   

  D≥50 cm

  m3

  21.400.000

   

   

  III112

   

   

   

  Hương tía

  m3

  14.000.000

   

   

  III113

   

   

   

  Lát

  m3

  9.500.000

   

   

  III114

   

   

   

  Mun

  m3

  15.000.000

   

   

  III115

   

   

   

  Muằng đen

  m3

  4.620.000

   

   

  III116

   

   

   

  Pơ mu

   

   

   

   

   

  III11601

   

   

  D<25cm

  m3

  6.552.000

   

   

   

  III11602

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  12.600.000

   

   

   

  III11603

   

   

  D≥50 cm

  m3

  18.000.000

   

   

  III117

   

   

   

  Sơn huyết

  m3

  7.000.000

   

   

  III118

   

   

   

  Trai

  m3

  7.700.000

   

   

  III119

   

   

   

  Trắc

   

   

   

   

   

  III11901

   

   

  D25cm

  m3

  7.300.000

   

   

   

  III11902

   

   

  25cmD<35cm

  m3

  12.400.000

   

   

   

  III11903

   

   

  35cmD<50cm

  m3

  21.600.000

   

   

   

  III11904

   

   

  50cmD<65cm

  m3

  51.730.000

   

   

   

  III11905

   

   

  D65cm

  m3

  128.600.000

   

   

  III120

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III12001

   

   

  D<25cm

  m3

  4.200.000

   

   

   

  III12002

   

   

  25cmD<35cm

  m3

  7.600.000

   

   

   

  III12003

   

   

  35cmD<50cm

  m3

  10.600.000

   

   

   

  III12004

   

   

  D50 cm

  m3

  16.300.000

   

  III2

   

   

   

   

  Gỗ nhóm II

   

   

   

   

  III201

   

   

   

  Cẩm xe

  m3

  6.400.000

   

   

  III202

   

   

   

  Đinh (đinh hương)

   

   

   

   

   

  III20201

   

   

  D<25cm

  m3

  7.600.000

   

   

   

  III20202

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  11.400.000

   

   

   

  III20203

   

   

  D50 cm

  m3

  13.000.000

   

   

  III203

   

   

   

  Lim xanh

   

   

   

   

   

  III20301

   

   

  D<25cm

  m3

  6.700.000

   

   

   

  III20302

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  10.800.000

   

   

   

  III20303

   

   

  D≥50 cm

  m3

  14.000.000

   

   

  III204

   

   

   

  Nghiến

   

   

   

   

   

  III20401

   

   

  D<25cm

  m3

  3.800.000

   

   

   

  III20402

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

  III20403

   

   

  D50 cm

  m3

  10.200.000

   

   

  III205

   

   

   

  Kiền kiền

   

   

   

   

   

  III20501

   

   

  D<25cm

  m3

  4.200.000

   

   

   

  III20502

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  7.300.000

   

   

   

  III20503

   

   

  D50 cm

  m3

  13.300.000

   

   

  III206

   

   

   

  Da đá

  m3

  4.550.000

   

   

  III207

   

   

   

  Sao xanh

  m3

  5.500.000

   

   

  III208

   

   

   

  Sến

  m3

  7.600.000

   

   

  III209

   

   

   

  Sến mật

  m3

  5.500.000

   

   

  III210

   

   

   

  Sến mủ

  m3

  3.700.000

   

   

  III211

   

   

   

  Táu mt

  m3

  7.800.000

   

   

  III212

   

   

   

  Trai ly

  m

  11.500.000

   

   

  III213

   

   

   

  Xoay

   

   

   

   

   

  III21301

   

   

  D<25cm

  m3

  3.100.000

   

   

   

  III21302

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  4.500.000

   

   

   

  III21303

   

   

  D≥50 cm

  m3

  6.500.000

   

   

  III214

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III21401

   

   

  D<25cm

  m3

  3.400.000

   

   

   

  III21402

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  6.300.000

   

   

   

  III21403

   

   

  D≥50 cm

  m3

  10.500.000

   

  III3

   

   

   

   

  Gỗ nhóm III

   

   

   

   

  III301

   

   

   

  Bằng lăng

  m3

  3.800.000

   

   

  III302

   

   

   

  Cà chắc (cà chí)

   

   

   

   

   

  III30201

   

   

  D<25cm

  m3

  2.700.000

   

   

   

  III30202

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  3.800.000

   

   

   

  III30203

   

   

  D50 cm

  m3

  4.200.000

   

   

  III303

   

   

   

  i

  m3

  5.000.000

   

   

  III304

   

   

   

  Chò chỉ

   

   

   

   

   

  III30401

   

   

  D<25cm

  m3

  2.900.000

   

   

   

  III30402

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  4.100.000

   

   

   

  III30403

   

   

  D50 cm

  m3

  9.000.000

   

   

  III305

   

   

   

  Chò chai

  m3

  5.000.000

   

   

  III306

   

   

   

  Chua khét, trường chua

  m3

  5.400.000

   

   

  III307

   

   

   

  Dạ hương

  m3

  6.000.000

   

   

  III308

   

   

   

  Giỗi

   

   

   

   

   

  III30801

   

   

  D<25cm

  m3

  6.300.000

   

   

   

  III30802

   

   

  25cmD<50cm

  m3

  9.100.000

   

   

   

  III30803

   

   

  D50 cm

  m3

  13.000.000

   

   

  III309

   

   

   

  Dầu gió

  m3

  4.000.000

   

   

  III310

   

   

   

  Huỳnh

  m

  5.000.000

   

   

  III311

   

   

   

  Re mit

  m3

  4.300.000

   

   

  III312

   

   

   

  Re hương

  m3

  4.500.000

   

   

  III313

   

   

   

  Săng lẻ

  m3

  6.000.000

   

   

  III314

   

   

   

  Sao đen

  m

  4.300.000

   

   

  III315

   

   

   

  Sao cát

  m3

  3.500.000

   

   

  III316

   

   

   

  Trường mật

  m3

  5.000.000

   

   

  III317

   

   

   

  Trường chua

  m3

  5.000.000

   

   

  III318

   

   

   

  Vên vên

  m3

  4.000.000

   

   

  III319

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III31901

   

   

  D<25cm

  m3

  1.700.000

   

   

   

  III31902

   

   

  25cmD<35cm

  m3

  3.300.000

   

   

   

  III31903

   

   

  35cmD<50cm

  m3

  5.600.000

   

   

   

  III31904

   

   

  D≥50 cm

  m3

  7.700.000

   

  III4

   

   

   

   

  Gỗ nhóm IV

   

   

   

   

  III401

   

   

   

  Bô bô

   

   

   

   

   

  III40101

   

   

  Chiều dài <2m

  m3

  1.600.000

   

   

   

  III40102

   

   

  Chiều dài 2m

  m3

  2.800.000

   

   

  III402

   

   

   

  Chặc khế

  m3

  3.500.000

   

   

  III403

   

   

   

  Cóc đá

  m3

  2.100.000

   

   

  III404

   

   

   

  Dầu các loại

  m3

  3.000.000

   

   

  III405

   

   

   

  Re (De)

  m3

  6.000.000

   

   

  III406

   

   

   

  Gội tía

  m3

  6.000.000

   

   

  III407

   

   

   

  Mỡ

  m3

  1.100.000

   

   

  III408

   

   

   

  Sến bo bo

  m3

  3.000.000

   

   

  III409

   

   

   

  Lim sừng

  m3

  3.000.000

   

   

  III410

   

   

   

  Thông

  m3

  2.500.000

   

   

  III411

   

   

   

  Thông lông gà

  m3

  4.500.000

   

   

  III412

   

   

   

  Thông ba lá

  m3

  2.900.000

   

   

  III413

   

   

   

  Thông nàng

   

   

   

   

   

  III41301

   

   

  D<35cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

  III41302

   

   

  D≥35cm

  m3

  3.500.000

   

   

  III414

   

   

   

  Vàng tâm

  m3

  6.000.000

   

   

  III415

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

  III41501

   

   

  D<25cm

  m3

  1.300.000

   

   

   

  III41502

   

   

  25cmD<35cm

  m3

  2.500.000

   

   

   

  III41503

   

   

  35cmD<50cm

  m3

  3.900.000

   

   

   

  III41504

   

   

  D≥50 cm

  m3

  5.200.000

   

  III5

   

   

   

   

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

   

   

   

   

  III501

   

   

   

  Gỗ nhóm V

   

   

   

   

   

  III50101

   

   

  Chò xanh

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III50102

   

   

  Chò xót

  m3

  2.300.000

   

   

   

  III50103

   

   

  Dải ngựa

  m3

  3.400.000

   

   

   

  III50104

   

   

  Dầu

  m3

  3.800.000

   

   

   

  III50105

   

   

  Dầu đỏ

  m3

  3.400.000

   

   

   

  III50106

   

   

  Dầu đồng

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III50107

   

   

  Dầu nước

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50108

   

   

  Lim vang (lim xẹt)

  m3

  4.500.000

   

   

   

  III50109

   

   

  Muồng (Muồng cánh dán)

  m3

  1.900.000

   

   

   

  III50110

   

   

  Sa mộc

  m3

  4.500.000

   

   

   

  III50111

   

   

  Sau sau (Táu hậu)

  m3

  700.000

   

   

   

  III50112

   

   

  Thông hai lá

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50113

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5011301

   

  D<25cm

  m3

  1.260.000

   

   

   

   

  III5011302

   

  25cmD<50cm

  m3

  2.500.000

   

   

   

   

  III5011303

   

  D50cm

  m3

  4.400.000

   

   

  III502

   

   

   

  Gỗ nhóm VI

   

   

   

   

   

  III50201

   

   

  Bạch đàn

  m3

  2.000.000

   

   

   

  III50202

   

   

  Cáng lò

  m3

  3.000.000

   

   

   

  III50203

   

   

  Chò

  m3

  3.200.000

   

   

   

  III50204

   

   

  Chò nâu

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III50205

   

   

  Keo

  m3

  2.000.000

   

   

   

  III50206

   

   

  Kháo vàng

  m3

  2.200.000

   

   

   

  III50207

   

   

  Mận rừng

  m3

  1.900.000

   

   

   

  III50208

   

   

  Phay

  m3

  1.900.000

   

   

   

  III50209

   

   

  Trám hồng

  m3

  2.400.000

   

   

   

  III50210

   

   

  Xoan đào

  m3

  3.100.000

   

   

   

  III50211

   

   

  Sấu

  m3

  8.820.000

   

   

   

  III50212

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5021201

   

  D<25cm

  m3

  910.000

   

   

   

   

  III5021202

   

  25cmD<50cm

  m3

  2.000.000

   

   

   

   

  III5021203

   

  D50cm

  m3

  3.500.000

   

   

  III503

   

   

   

  G nhóm VII

   

   

   

   

   

  III50301

   

   

  Gáo vàng

  m3

  2.100.000

   

   

   

  III50302

   

   

  Lồng mức

  m3

  2.800.000

   

   

   

  III50303

   

   

  Mò cua (Mù cua/Sữa)

  m3

  2.100.000

   

   

   

  III50304

   

   

  Trám trắng

  m3

  2.300.000

   

   

   

  III50305

   

   

  Vang trứng

  m3

  2.800.000

   

   

   

  III50306

   

   

  Xoăn

  m3

  1.400.000

   

   

   

  III50307

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5021203

   

  D<25cm

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

  III5021203

   

  25cmD<50cm

  m3

  2.000.000

   

   

   

   

  III5021203

   

  D50cm

  m3

  3.500.000

   

   

  III504

   

   

   

  Gỗ nhóm VIII

   

   

   

   

   

  III50401

   

   

  Bồ đề

  m3

  1.100.000

   

   

   

  III50402

   

   

  Bộp (đa xanh)

  m3

  4.100.000

   

   

   

  III50403

   

   

  Trụ mỏ

  m3

  840.000

   

   

   

  III50404

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III5040401

   

  D<25cm

  m3

  800.000

   

   

   

   

  III5040402

   

  D25cm

  m3

  1.960.000

   

   

  III505

   

   

   

  Các loại gỗ khác

   

   

   

  III6

   

   

   

   

  Cành, ngọn, gốc, rễ

   

   

   

   

  III601

   

   

   

  Cành, ngọn

  m3

  bng 30% giá bán gỗ tương ứng

   

   

  III602

   

   

   

  Gốc, rễ

  m3

  bằng 50% giá bán gỗ tương ứng

   

  III7

   

   

   

   

  Củi

  Ste

  490.000

   

  III8

   

   

   

   

  Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

   

   

   

   

  III801

   

   

   

  Tre

   

   

   

   

   

  III80101

   

   

  D<5cm

  cây

  7.700

   

   

   

  III80102

   

   

  5cmD<6cm

  cây

  12.600

   

   

   

  III80103

   

   

  6cmD<10cm

  cây

  21.000

   

   

   

  III80104

   

   

  D10 cm

  cây

  30.000

   

   

  III802

   

   

   

  Trúc

  cây

  7.000

   

   

  III803

   

   

   

  Nứa

   

   

   

   

   

  III80301

   

   

  D<7cm

  cây

  2.800

   

   

   

  III80302

   

   

  D7cm

  cây

  5.600

   

   

  III804

   

   

   

  Mai

   

   

   

   

   

  III80401

   

   

  D<6cm

  cây

  12.600

   

   

   

  III80402

   

   

  6cmD<10cm

  cây

  21.000

   

   

   

  III80403

   

   

  D10 cm

  cây

  30.000

   

   

  III805

   

   

   

  Vầu

   

   

   

   

   

  III80501

   

   

  D<6cm

  cây

  7.700

   

   

   

  III80502

   

   

  6cmD<10cm

  cây

  14.700

   

   

   

  III80503

   

   

  D10 cm

  cây

  21.000

   

   

  III806

   

   

   

  Tranh

  cây

   

   

   

  III807

   

   

   

  Giang

  cây

   

   

   

   

  III80701

   

   

  D<6cm

  cây

  4.200

   

   

   

  III80702

   

   

  6cmD<10cm

  cây

  7.000

   

   

   

  III80703

   

   

  D10 cm

  cây

  12.600

   

   

  III808

   

   

   

  Lồ ô

   

   

   

   

   

  III80801

   

   

  D<6cm

  cây

  5.600