hieuluat

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tỉnh Yên Bái

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên BáiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:41/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Đức Duy
  Ngày ban hành:27/12/2018Hết hiệu lực:02/01/2020
  Áp dụng:08/01/2019Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH YÊN BÁI
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Số: 41/2018/QĐ-UBND

  Yên Bái, ngày 27 tháng 12 năm 2018

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2019 TẠI TỈNH YÊN BÁI

  __________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cNghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đi với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 2906/TTr-STC, ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tnh Yên Bái,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái.

  Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
  - Chánh, Phó VP (đ/c Yên) UBND tỉnh;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
  - Như Điều 4;
  - Lưu: VT, TNMT, TM.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Đỗ Đức Duy

   

   

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2019 TẠI TỈNH YÊN BÁI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

   

  A. BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

  I. KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

  I

   

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại

   

   

   

  I1

   

   

   

   

  Sắt

   

   

   

   

  I102

   

   

   

  Quặng Manhetit (có từ tính)

   

   

   

   

   

  I10201

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng Fe < 30%

  tấn

  250.000

   

   

   

  I10202

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 30% Fe < 40%

  tấn

  350.000

   

   

   

  I10203

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 40% Fe < 50%

  tn

  450.000

   

   

   

  I10204

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 50% Fe < 60%

  tấn

  700.000

   

   

  I103

   

   

   

  Quặng Limonit (không từ tính)

   

   

   

   

   

  I10301

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe 30%

  tn

  150.000

   

   

   

  I10302

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng 30% < Fe ≤ 40%

  tấn

  210.000

   

   

   

  I10303

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng 40% < Fe ≤ 50%

  tấn

  280.000

   

   

   

  I10304

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng 50% < Fe ≤ 60%

  tấn

  340.000

   

   

   

  I10305

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe > 60%

  tấn

  420.000

   

   

  I105

   

   

   

  Tinh quặng sắt hàm lượng Fe > 60%

  tấn

  850.000

   

  I4

   

   

   

   

  Vàng

   

   

   

   

  I401

   

   

   

  Quặng vàng gốc

   

   

   

   

   

  I40101

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng Au < 2 gram/tấn

  tấn

  910.000

   

   

  I402

   

   

   

  Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

  kg

  750.000.000

   

  I5

   

   

   

   

  Đất hiếm

   

   

   

   

  I501

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng TR203 ≤ 1%

  tn

  120.000

   

   

  I502

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng 1% < TR203 ≤ 2%

  tấn

  190.000

   

  I8

   

   

   

   

  Chì, kẽm

   

   

   

   

  I802

   

   

   

  Tinh quặng chì, kẽm

   

   

   

   

   

  I80201

   

   

  Tinh quặng chì

   

   

   

   

   

   

  I8020101

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb < 50%

  tấn

  16.500.000

   

   

   

   

  I8020102

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb ≥ 50%

  tấn

  22.000.000

   

   

   

  I80202

   

   

  Tinh quặng kẽm

   

   

   

   

   

   

  I8020201

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn < 50%

  tấn

  5.000.000

   

   

   

   

  I8020202

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn ≥ 50%

  tn

  7.000.000

   

   

  I803

   

   

   

  Quặng chì, kẽm

   

   

   

   

   

  I80301

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb + Zn < 5%

  tấn

  800.000

   

   

   

  I80302

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 5% ≤ Pb + Zn < 10%

  tấn

  1.330.000

   

   

   

  I80303

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 10% ≤ Pb + Zn < 15%

  tấn

  1.870.000

   

   

   

  I80304

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb + Zn ≥ 15%

  tấn

  2.244.000

   

  I10

   

   

   

   

  Đồng

   

   

   

   

  I1001

   

   

   

  Quặng đồng

   

   

   

   

   

  I100101

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu < 0,5%

  tấn

  586.500

   

   

   

  I100102

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 0,5% ≤ Cu < 1%

  tn

  1.164.500

   

   

   

  I100103

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 1% ≤ Cu < 2%

  tấn

  1.946.500

   

   

   

  I100104

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 2% ≤ Cu < 3%

  tấn

  2.750.000

   

   

   

  I100105

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 3% ≤ Cu < 4%

  tấn

  3.665.000

   

   

   

  I100106

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 4% ≤ Cu < 5%

  tấn

  4.810.000

   

   

   

  I100107

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu ≥ 5%

  tấn

  6.050.000

   

   

  I1002

   

   

   

  Tinh quặng đồng có hàm lượng 18% ≤ Cu < 20%

  tấn

  18.150.000

  II. KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loi tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  m3

  49.000

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  Sỏi

   

   

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, sỏi, sạn khác

  m3

  168.000

   

   

  II202

   

   

   

  Đá xây dựng

   

   

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ) dạng khối

   

   

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

  m3

  2.000.000

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  m3

  4.000.000

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

  m3

  70.000

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc và đá base

  m3

  110.000

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm các loại

  m3

  168.000

   

  II3

   

   

   

   

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

   

   

   

   

  II301

   

   

   

  Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  161.000

   

   

  II302

   

   

   

  Đá sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

  II30201

   

   

  Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sn khai thác)

  m3

  105.000

   

   

   

  II30202

   

   

  Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  63.000

   

   

  II303

   

   

   

  Đá vôi và đá hoa trắng dùng để làm nguyên liệu sản xuất vôi cục, bột bả, bột nhẹ, thức ăn chăn nuôi)

  m3

  105.000

   

  II4

   

   

   

   

  Đá hoa trắng

   

   

   

   

  II401

   

   

   

  Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác

  m3

  700.000

   

   

  II402

   

   

   

  Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát

   

   

   

   

   

  II40201

   

   

  Loại 1 - trắng đều

  m3

  15.000.000

   

   

   

  II40202

   

   

  Loại 2 - vân vệt

  m3

  10.500.000

   

   

   

  II40203

   

   

  Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

  m3

  7.000.000

   

   

   

  II40204

   

   

  Loại 1 - trắng đều có vết nứt

  m3

  7.000.000

   

   

   

  II40205

   

   

  Loại 2 - vân vệt có vết nứt

  m3

  5.000.000

   

   

   

  II40206

   

   

  Loại 3 - màu xám hoặc màu khác có vết nứt

  m3

  3.000.000

   

   

   

  II40207

   

   

  Loại 4 đá có lỗi (vân vệt xấu, loang lổ hoặc rạn nứt)

  m3

  2.500.000

   

   

  II403

   

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

  m3

   

   

   

   

  II40301

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat tại huyện Yên Bình (1m3 =1,53 tấn)

  m3

  280.000

   

   

   

  II40302

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat tại các huyện khác (trừ huyện Yên Bình) (1m3 =1,53 tn)

  m3

  280.000

   

   

  II404

   

   

   

  Đá hoa trắng (≤ 0,4 m3) để xẻ tm làm ốp lát

  m3

  3.000.000

   

   

  II405

   

   

   

  Đá hoa trắng để chế tác mỹ nghệ

   

   

   

   

   

  II40501

   

   

  Đá hoa trắng có vết nứt (≤ 0,4 m3) để chế tác mỹ nghệ

  m3

  1.200.000

   

   

   

  II40502

   

   

  Đá hoa trắng tận dụng để chế tác mỹ nghệ

  m3

  1.500.000

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

   

   

   

   

  II50201

   

   

  Cát đen dùng trong xây dựng

  m3

  70.000

   

   

   

  II50202

   

   

  Cát vàng dùng trong xây dựng

  m3

  245.000

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

  m3

  119.000

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

  II807

   

   

   

  Đá Granite bán phong hóa đlàm nguyên liệu gốm sứ

  tấn

  70.000

   

   

  II808

   

   

   

  Granite phong hóa

  m3

  50.000

   

  II10

   

   

   

   

  Dolomit, quartzite

   

   

   

   

  II1001

   

   

   

  Dolomit

   

   

   

   

   

  II100101

   

   

  Đá Dolomit sau nổ mìn (khoáng sản khai thác)

  m3

  120.000

   

   

   

  II100102

   

   

  Đá Dolomit có kích thước ≥ 0,4m3 sau khai thác (không phân loại màu sắc, chất lượng)

  m3

  450.000

   

   

  II1002

   

   

   

  Quarzit

   

   

   

   

   

  II100201

   

   

  Quặng Quarzit thường

  tấn

  160.000

   

  II11

   

   

   

   

  Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

   

   

   

   

  II1101

   

   

   

  Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

  tấn

  210.000

   

   

  II1102

   

   

   

  Cao lanh dưới rây

  tấn

  560.000

   

   

  II1103

   

   

   

  Đất tận dụng từ mỏ Cao lanh để làm gạch, san lấp

  49.000

   

   

  II1103

   

   

   

  Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

  tấn

  245.000

   

   

  II1104

   

   

   

  Quặng Felspat phong hóa

  tấn

  52.000

   

  II12

   

   

   

   

  Mica, thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

  II1202

   

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

   

  II120201

   

   

  Thạch anh kthuật

  tấn

  250.000

   

  II18

   

   

   

   

  Than nâu, than m

   

   

   

   

  II1801

   

   

   

  Than nâu

  tấn

  400.000

   

  II20

   

   

   

   

  Kim cương, rubi, sapphire

  kg

   

   

   

  II2001

   

   

   

  Rubi

   

   

   

   

   

  II200101

   

   

  Rubi làm tranh đá quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2mm

  kg

  3.600.000

   

   

   

  II200102

   

   

  Rubi trang sức không khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  30.000.000

   

   

   

  II200103

   

   

  Rubi trang sức khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  600.000

   

   

   

  II200104

   

   

  Ám tiêu đá hoa chứa rubi khuyết tật nguồn gốc pegmatit

  kg

  3.600.000

   

   

  II2002

   

   

   

  Sapphire

   

   

   

   

   

  II200201

   

   

  Sapphire trang sức không khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  30.000.000

   

   

   

  II200202

   

   

  Sapphire trang sức khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  600.000

   

   

   

  II200203

   

   

  Sapphire làm tranh đá quý kích thước nhỏ 2mm

  kg

  3.600.000

   

  II23

   

   

   

   

  Thạch anh tinh thmàu; cryolite; opan quý màu trắng, đỏ lửa; fenspat, birusa; nefrite

   

   

   

   

  II2301

   

   

   

  Thạch anh ám khói, trong suốt, tóc

  tấn

  960.000.000

   

   

  II2302

   

   

   

  Anmetit (thạch anh tím)

  tn

  1.200.000.000

   

   

  II2303

   

   

   

  Thạch anh tinh thể khác

  tấn

  30.000.000

   

  II24

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loại khác

   

   

   

   

  II2401

   

   

   

  Barit

   

   

   

   

   

  II240101

   

   

  Quặng Barit khai thác

  tấn

  315.000

   

   

   

  II240102

   

   

  Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤ BaSO4 < 70%

  tn

  600.000

   

   

   

  II240103

   

   

  Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥ 70%

  tấn

  800.000

   

   

  II2404

   

   

   

  Graphit

   

   

   

   

   

  II240401

   

   

  Quặng Graphit khai thác

  tấn

  600.000

   

   

   

  II240402

   

   

  Tinh quặng Graphit

  tấn

  6.600.000

  III. SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Ghi chú

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

   

  III

   

   

   

   

   

  Sản phẩm của rừng tự nhiên

   

   

   

   

  III1

   

   

   

   

  Gỗ nhóm I

   

   

   

   

   

  III101

   

   

   

  Lát

   

   

   

   

   

   

  III10101

   

   

  D < 25cm

  m3

  14.500.000

  D: Đường kính

   

   

   

  III10102

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  28.000.000

   

   

   

   

  III10103

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  36.000.000

   

   

   

  III106

   

   

   

  Gụ

   

   

   

   

   

   

  III10601

   

   

  D < 25cm

  m3

  6.000.000

   

   

   

   

  III10602

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  12.000.000

   

   

   

   

  III10603

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  16.000.000

   

   

   

  III107

   

   

   

  Gụ mật (Gõ mật)

   

   

   

   

   

   

  III10701

   

   

  D < 25cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

   

  III10702

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  8.500.000

   

   

   

   

  III10703

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  15.000.000

   

   

   

  III109

   

   

   

  Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

  m3

  4.000.000.000

   

   

   

  III111

   

   

   

  Hương

   

   

   

   

   

   

  III11101

   

   

  D < 25cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

   

  III11102

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  18.700.000

   

   

   

   

  III11103

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  22.800.000

   

   

   

  III112

   

   

   

  Hương tía

  m3

  16.800.000

   

   

   

  III115

   

   

   

  Mung đen

  m3

  6.600.000

   

   

   

  III116

   

   

   

  Pơ mu

   

   

   

   

   

   

  III11601

   

   

  D < 25cm

  m3

  9.360.000

   

   

   

   

  III11602

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  18.000.000

   

   

   

   

  III11603

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  24.000.000

   

   

   

  III117

   

   

   

  Sơn huyết

  m3

  10.000.000

   

   

   

  III118

   

   

   

  Trai

  m3

  11.000.000

   

   

   

  III119

   

   

   

  Trắc

   

   

   

   

   

   

  III11901

   

   

  D ≤ 25cm

  m3

  7.500.000

   

   

   

   

  III11902

   

   

  25cm ≤ D < 35cm

  m3

  14.500.000

   

   

   

   

  III11903

   

   

  35cm ≤ D < 50cm

  m3

  28.000.000

   

   

   

   

  III11904

   

   

  50cm ≤ D < 65cm

  m3

  73.900.000

   

   

   

   

  III11905

   

   

  D ≥ 65cm

  m3

  180.000.000

   

   

   

  III120

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III12001

   

   

  D < 25cm

  m3

  6.000.000

   

   

   

   

  III12002

   

   

  25cm ≤ D < 35cm

  m3

  8.400.000

   

   

   

   

  III12003

   

   

  35cm ≤ D < 50cm

  m3

  12.000.000

   

   

   

   

  III12004

   

   

  D ≥ 50cm

  m3

  23.000.000

   

   

  III2

   

   

   

   

  Gỗ nhóm II

   

   

   

   

   

  III202

   

   

   

  Đinh (đinh hương)

   

   

   

   

   

   

  III20201

   

   

  D < 25cm

  m3

  9.500.000

   

   

   

   

  III20202

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  13.000.000

   

   

   

   

  III20203

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  17.000.000

   

   

   

  III203

   

   

   

  Lim xanh

   

   

   

   

   

   

  III20301

   

   

  D < 25cm

  m3

  7.600.000

   

   

   

   

  III20302

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  14.000.000

   

   

   

   

  III20303

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  16.000.000

   

   

   

  III204

   

   

   

  Nghiến

   

   

   

   

   

   

  III20401

   

   

  D < 25cm

  m3

  4.800.000

   

   

   

   

  III20402

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  8.000.000

   

   

   

   

  III20403

   

   

  D 50 cm

  m3

  11.500.000

   

   

   

  III208

   

   

   

  Sến

  m3

  10.000.000

   

   

   

  III209

   

   

   

  Sến mật

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III210

   

   

   

  Sến m

  m3

  4.400.000

   

   

   

  III211

   

   

   

  Táu mật

  m3

  10.000.000

   

   

   

  III212

   

   

   

  Trai lý

  m

  13.800.000

   

   

   

  III214

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III21401

   

   

  D < 25cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

   

  III21402

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  9.000.000

   

   

   

   

  III21403

   

   

  D ≥ 50cm

  m3

  12.000.000

   

   

  III3

   

   

   

   

  Gỗ nhóm III

   

   

   

   

   

  III301

   

   

   

  Bằng lăng

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III304

   

   

   

  Chò chỉ

   

   

   

   

   

   

  III30401

   

   

  D < 25cm

  m3

  3.200.000

   

   

   

   

  III30402

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  5.000.000

   

   

   

   

  III30403

   

   

  D 50 cm

  m3

  10.000.000

   

   

   

  III305

   

   

   

  Chò chai

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III306

   

   

   

  Chua khét, trường chua

  m3

  6.000.000

   

   

   

  III308

   

   

   

  Gii

   

   

   

   

   

   

  III30801

   

   

  D < 25cm

  m3

  9.000.000

   

   

   

   

  III30802

   

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  13.000.000

   

   

   

   

  III30803

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  18.000.000

   

   

   

  III311

   

   

   

  Re mit

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III312

   

   

   

  Re hương

  m3

  5.400.000

   

   

   

  III314

   

   

   

  Sao đen

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III319

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III31901

   

   

  D < 25cm

  m3

  2.400.000

   

   

   

   

  III31902

   

   

  25cm ≤ D < 35cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

   

  III31903

   

   

  35cm ≤ D < 50cm

  m3

  6.600.000

   

   

   

   

  III31904

   

   

  D ≥ 50cm

  m3

  8.000.000

   

   

  III4

   

   

   

   

  Gỗ nhóm IV

   

   

   

   

   

  III402

   

   

   

  Chặc khế

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III404

   

   

   

  Dầu các loại

  m3

  3.600.000

   

   

   

  III405

   

   

   

  Re (De)

  m3

  7.000.000

   

   

   

  III406

   

   

   

  Gội tía

  m3

  7.000.000

   

   

   

  III407

   

   

   

  Mỡ

  m3

  1.200.000

   

   

   

  III408

   

   

   

  Sến bo bo

  m3

  3.500.000

   

   

   

  III409

   

   

   

  Lim sừng

  m3

  3.500.000

   

   

   

  III410

   

   

   

  Thông

  m3

  2.800.000

   

   

   

  III411

   

   

   

  Thông lông gà

  m3

  5.400.000

   

   

   

  III412

   

   

   

  Thông ba lá

  m3

  3.300.000

   

   

   

  III414

   

   

   

  Vàng tâm

  m3

  7.000.000

   

   

   

  III415

   

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

  III41501

   

   

  D < 25cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

   

  III41502

   

   

  25cm ≤ D < 35cm

  m3

  3.200.000

   

   

   

   

  III41503

   

   

  35cm ≤ D < 50cm

  m3

  4.200.000

   

   

   

   

  III41504

   

   

  D ≥ 50 cm

  m3

  6.000.000

   

   

  III5

   

   

   

   

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

   

   

   

   

   

  III501

   

   

   

  Gỗ nhóm V

   

   

   

   

   

   

  III50101

   

   

  Chò xanh

  m3

  6.000.000

   

   

   

   

  III50102

   

   

  Chò xót

  m3

  2.800.000

   

   

   

   

  III50108

   

   

  Lim vang (lim xẹt)

  m3

  5.400.000

   

   

   

   

  III50109

   

   

  Muồng (Muồng cánh dán)

  m3

  2.200.000

   

   

   

   

  III50110

   

   

  Sa mộc

  m3

  5.400.000

   

   

   

   

  III50112

   

   

  Thông hai lá

  m3

  3.500.000

   

   

   

   

  III50113

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

   

  III5011301

   

  D < 25cm

  m3

  1.800.000

   

   

   

   

   

  III5011302

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

   

  III5011303

   

  D ≥ 50cm

  m3

  5.500.000

   

   

   

  III502

   

   

   

  Gỗ nhóm VI

   

   

   

   

   

   

  III50202

   

   

  Cáng lò

  m3

  3.600.000

   

   

   

   

  III50203

   

   

  Chò

  m3

  4.300.000

   

   

   

   

  III50204

   

   

  Chò nâu

  m3

  4.800.000

   

   

   

   

  III50206

   

   

  Kháo vàng

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III50207

   

   

  Mận rừng

  m3

  2.200.000

   

   

   

   

  III50208

   

   

  Phay

  m3

  2.200.000

   

   

   

   

  III50209

   

   

  Trám hồng

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III50210

   

   

  Xoan đào

  m3

  3.700.000

   

   

   

   

  III50211

   

   

  Sấu

  m3

  12.600.000

   

   

   

   

  III50212

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

   

  III5021201

   

  D < 25cm

  m3

  1.300.000

   

   

   

   

   

  III5021202

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  2.600.000

   

   

   

   

   

  III5021203

   

  D ≥ 50cm

  m3

  5.000.000

   

   

   

  III503

   

   

   

  Gỗ nhóm VII

   

   

   

   

   

   

  III50301

   

   

  Gáo vàng

  m3

  2.800.000

   

   

   

   

  III50302

   

   

  Lồng mức

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III50303

   

   

  Mò cua (Mù cua/Sữa)

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III50304

   

   

  Trám trắng

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III50305

   

   

  Vang trứng

  m3

  3.000.000

   

   

   

   

  III50306

   

   

  Xoan

  m3

  2.000.000

   

   

   

   

  III50307

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

   

  III5021203

   

  D < 25cm

  m3

  1.300.000

   

   

   

   

   

  III5021203

   

  25cm ≤ D < 50cm

  m3

  2.800.000

   

   

   

   

   

  III5021203

   

  D 50cm

  m3

  4.000.000

   

   

   

  III504

   

   

   

  Gỗ nhóm VIII

   

   

   

   

   

   

  III50401

   

   

  Bồ đề

  m3

  1.200.000

   

   

   

   

  III50402

   

   

  Bộp (đa xanh)

  m3

  5.000.000

   

   

   

   

  III50403

   

   

  Trụ m

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

  III50404

   

   

  Các loại khác

   

   

   

   

   

   

   

  III5040401

   

  D < 25cm

  m3

  1.000.000

   

   

   

   

   

  III5040402

   

  D ≥ 25cm

  m3

  2.800.000

   

   

  III6

   

   

   

   

  Cành, ngọn, gốc, r

   

   

   

   

   

  III601

   

   

   

  Cành, ngọn

  m3

  bằng 30% giá bán gỗ tương ứng

   

   

   

  III602

   

   

   

  Gốc, rễ

  m3

  bằng 50% giá bán gỗ tương ứng

   

   

  III7

   

   

   

   

  Củi

  Ste

  700.000

  1 Ste=0.7 m3

   

  III8

   

   

   

   

  Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

   

   

   

   

   

  III801

   

   

   

  Tre

   

   

   

   

   

   

  III80101

   

   

  D < 5cm

  cây

  11.000

   

   

   

   

  III80102

   

   

  5cm ≤ D < 6cm

  cây

  18.000

   

   

   

   

  III80103

   

   

  6cm ≤ D < 10cm

  cây

  30.000

   

   

   

   

  III80104

   

   

  D ≥ 10 cm

  cây

  40.000

   

   

   

  III802

   

   

   

  Trúc

  cây

  10.000

   

   

   

  III803

   

   

   

  Nứa

   

   

   

   

   

   

  III80301

   

   

  D < 7cm

  cây

  4.000

   

   

   

   

  III80302

   

   

  D ≥ 7cm

  cây

  8.000

   

   

   

  III804

   

   

   

  Mai

   

   

   

   

   

   

  III80401

   

   

  D < 6cm

  cây

  18.000

   

   

   

   

  III80402

   

   

  6cm ≤ D < 10cm

  cây

  30.000

   

   

   

   

  III80403

   

   

  D ≥ 10cm

  cây

  40.000

   

   

   

  III805

   

   

   

  Vầu

   

   

   

   

   

   

  III80501

   

   

  D < 6cm

  cây

  11.000

   

   

   

   

  III80502

   

   

  6cm ≤ D < 10cm

  cây

  21.000

   

   

   

   

  III80503

   

   

  D ≥ 10cm

  cây

  26.000

   

   

   

  III807

   

   

   

  Giang

  cây

   

   

   

   

   

  III80701

   

   

  D < 6cm

  cây

  6.000

   

   

   

   

  III80702

   

   

  6cm ≤ D < 10cm

  cây

  10.000

   

   

   

   

  III80703

   

   

  D ≥ 10 cm

  cây

  18.000

   

   

  III10

   

   

   

   

  Quế, sa nhân, thảo quả

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quế

   

   

   

   

   

   

  III100201

   

   

  Tươi

  kg

  30.000

   

   

   

   

  III100202

   

   

  Khô

  kg

  110.000

   

   

   

   

   

   

   

  Sa nhân

   

   

   

   

   

   

  III100301

   

   

  Tươi

  kg

  150.000

   

   

   

   

  III100302

   

   

  Khô

  kg

  300.000

   

   

   

   

   

   

   

  Tho qu

   

   

   

   

   

   

  III100401

   

   

  Tươi

  kg

  120.000

   

   

   

   

  III100402

   

   

  Khô

  kg

  400.000

   

  IV. NƯỚC THIÊN NHIÊN

  Đơn vị tính: Đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

   

  V

   

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên

   

   

  V1

   

   

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

  V101

   

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

  V10101

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bmột số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế)

  200.000

   

   

   

  V10102

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hp chất vô cơ)

  450.000

   

   

   

  V10103

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

  1.100.000

   

   

   

  V10104

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

  20.000

   

   

  V102

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

  V10201

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  100.000

   

   

   

  V10202

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  500.000

   

  V2

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

  -

   

   

  V301

   

   

   

  Nước mặt

  2.000

   

   

  V302

   

   

   

  Nước dưới đất (nước ngầm)

  3.000

   

  V3

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

  -

   

   

  V301

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

  40.000

   

   

  V302

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

  40.000

   

   

  V303

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hi sản, nông sản...)

  3.000

   

  UBND TỈNH YÊN BÁI
  SỞ TÀI CHÍNH

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Số: 2906/TTr-STC

  Yên Bái, ngày 24 tháng 12 năm 2018

   

   

   

  TỜ TRÌNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2019 TẠI TỈNH YÊN BÁI

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 2572/UBND-TNMT ngày 22/11/2017 về việc xây dựng văn bản trong lĩnh vực quản lý thuế trong đó có nội dung giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên tại tỉnh Yên Bái đtrình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành trước 31/12 hàng năm.

  Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát giá tính thuế tài nguyên đã áp dụng tại tỉnh; khảo sát giá mua, bán thực tế tại 30 doanh nghiệp khai thác, mua, bán, kê khai nộp thuế tài nguyên. Đã tiến hành khảo sát giá bán của các doanh nghiệp các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

  Trên cơ sở biên bản đã thống nhất thông qua Phương án giá tính thuế tài nguyên, Danh mục sản phẩm công nghiệp và chi phí được trừ của sản phẩm công nghiệp chế biến từ sản phẩm tài nguyên năm 2019; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giữa Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh ký ngày 15/12/2018 và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo để báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái. Nội dung cụ thể như sau:

  I. Sự cần thiết phải ban hành Quyết định ban hành Bảng Giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

  Tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định: Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề; Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên.

  Với mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp phát triển để tăng thu cho ngân sách nhà nước trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành thì việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên năm 2019 so với năm 2018 đã bổ sung một số loại tài nguyên vào Bảng giá nhằm tận dụng tài nguyên, hạn chế xả thải tài nguyên ra môi trường và cũng để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

  Như vậy, việc xây dựng và ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái để thống nhất thực hiện thu thuế tài nguyên theo quy định của Luật thuế tài nguyên và các văn bản dưới Luật là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

  II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản

  1. Mục đích

  Để giúp cho các cơ quan quản lý và đơn vị cung cấp các sản phẩm tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái nắm được các quy định về giá các sản phẩm tài nguyên để tính thu thuế tài nguyên là gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị cũng như của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quy định về thuế tài nguyên tại địa phương.

  Ban hành kịp thời Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái tạo hành lang pháp lý để các tổ chức, đơn vị và cá nhân có căn cứ thực hiện.

  2. Quan điểm chỉ đạo

  Xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên cơ sở khảo sát giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên được thể hiện trên chứng từ bán hàng của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên.

  Bảng giá tính thuế tài nguyên xây dựng phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên ban hành tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Trường hợp giá bán loại tài nguyên, khoáng sản thấp hơn Khung giá tại Thông tư 44/2017/TT-BTC, trước mắt sẽ ban hành giá bằng với giá tối thiểu của Khung giá và quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính để được điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 2, điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC. Trường hợp giá bán loại tài nguyên, khoáng sản cao hơn Khung giá tại Thông tư 44/2017/TT-BTC, trước mắt sẽ ban hành giá bằng với giá tối đa của Khung giá và quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính để được điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 2, điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC.

  Xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên tại tỉnh Yên Bái để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành trước 31/12 hàng năm.

  III. Đánh giá tác động của Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái đến kinh tế - xã hội.

  Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái gồm 105 loại tài nguyên khoáng sản trong nhóm, loại tài nguyên cấp 3 (gồm: 11 loại tài nguyên là khoáng sản kim loại, 29 loại tài nguyên là khoáng sản không kim loại, 58 loại tài nguyên là sản phẩm của rừng tự nhiên, 07 loại tài nguyên là sản phẩm nước thiên nhiên) thì có:

  - 102 loại tài nguyên, khoáng sản giữ nguyên giá theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái (Trong đó có 07 loại tài nguyên, khoáng sản có giá bán hiện đang thấp hơn Khung giá tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND và 01 loại tài nguyên, khoáng sản có giá bán hiện đang cao hơn Khung giá tại Thông tư 44/2017/TT-BTC và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND. Trước mắt sẽ ban hành giá bằng với giá quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính để được điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với 08 loại tài nguyên, khoáng sản theo quy định tại khoản 2, điều 6 Thông tư 44/2017/TT-BTC, cụ thể:

  + 07 Loại tài nguyên, khoáng sản có giá bán hiện đang thấp hơn Khung giá tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018.

  (1) I102: Quặng Manhetit (có từ tính)

  I10201: Quặng Manhetit (có từ tính) có hàm lượng Fe < 30%: Hiện khung tối thiểu là 250.000đồng/tấn. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 175.000 đồng/tấn.

  I10201: Quặng Manhetit (có từ tính) có hàm lượng 30% ≤ Fe < 40%: Hiện khung tối thiểu là 350.000đồng/tấn. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 250.000 đồng/tấn.

  (2) II1: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: Hiện giá tối thiểu được quy định trong khung giá của Bộ Tài chính là 49.000 đồng/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 30.000 đồng/m³;

  (3) II201 (II20102): các loại cuội, sỏi, sạn khác: Hiện giá tối thiểu tại Khung giá là 168.000 đồng/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 140.000 đồng/m³;

  (4) II302: Đá sản xuất xi măng: (II30201) Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác): Hiện giá tối thiểu tại Khung giá là 105.000 đồng/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 70.000 đồng/m³;

  (5) II403: Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat: Hiện giá tối thiểu tại Khung giá là 280.000đ/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 100.000 đồng/m³;

  (6) II502: Cát xây dựng

  II50201: Cát đen dùng trong xây dựng: Hiện giá tối thiểu tại Khung giá là 70.000 đồng/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 40.000 đồng/m³;

  II50202: Cát vàng dùng trong xây dựng: giá tối thiểu tại Khung giá là 245.000 đồng/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 180.000 đồng/m³;

  (7) II7: Đất làm gạch (Sét làm gạch ngói): giá tối thiểu tại Khung giá là 119.000 đồng/m³. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối thiểu của khung giá xuống 40.000 đồng/m³.

  + 01 loại tài nguyên, khoáng sản có giá bán hiện đang cao hơn Khung giá tại Thông tư 44/2017/TT-BTC và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND:

  I802: Tinh quặng chì, kẽm (I8020202) Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn ≥ 50%: Hiện giá tối đa tại Khung giá là 7.000.000 đồng/tấn. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giá tối đa của khung giá lên 12.500.000 đồng/tấn.

  - 01 loại tài nguyên, khoáng sản tăng giá tính thuế so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND:

  I802: Tinh quặng chì, kẽm: (I8020102) Tinh quặng chì có hàm lượng Pb ≥ 50% giá tối đa tại Khung giá là 23.571.000 đồng/tấn giá đề nghị tăng là 22.000.000 đồng/tấn (tăng 2.000.000 đồng/tấn so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND).

  - 01 loại tài nguyên, khoáng sản giảm giá tính thuế so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND:

  II402: Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát:

  II40201 Loại 1 - trắng đều giá tối thiểu tại Khung giá là 15.000.000 đồng/m³ giá đề nghị giảm là 15.000.000 đồng/m³ (giảm 3.000.000 đồng/m³ so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND);

  II40202 Loại 2 - vân vệt giá tối thiểu tại Khung giá là 10.500.000 đồng/m³ giá đề nghị giảm là 10.500.000 đồng/m³ (giảm 1.500.000 đồng/m³ so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND).

  - 01 loại tài nguyên, khoáng sản bổ sung mới so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND: II808: Granite phong hóa có giá bán trên hóa đơn là 50.000 đồng/m³.

  Đối với các loại mà Phương án đưa ra để bổ sung thêm vào Bảng giá cho phù hợp với thực tiễn mà không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, để khuyến khích các doanh nghiệp tận thu khoáng sản và tăng thu ngân sách.

  Do Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái chỉ có 03 loại tài nguyên, khoáng sản có sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái như đã nêu trên nên sự tác động của chính sách giá tính thuế tài nguyên năm 2018 đến kinh tế - xã hội của địa phương là không lớn.

  IV. Quá trình soạn thảo, xin ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương vào dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 2572/UBND-TNMT ngày 22/11/2017 về việc xây dựng văn bản trong lĩnh vực quản lý thuế trong đó có nội dung giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên tại tỉnh Yên Bái để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành trước 31/12 hàng năm.

  Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát giá tính thuế tài nguyên đã áp dụng tại tỉnh; khảo sát giá mua, bán thực tế tại 30 doanh nghiệp khai thác, mua, bán, kê khai nộp thuế tài nguyên. Đã tiến hành khảo sát giá bán của các doanh nghiệp tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Trấn Yên và thành phố Yên Bái và đã tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp.

  Ngày 15/12/2018 Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp với các Sở ngành liên quan để thông qua Phương án giá tính thuế tài nguyên; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  Trên cơ sở biên bản đã thống nhất thông qua Phương án giá tính thuế tài nguyên năm 2019; Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giữa Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị có liên quan. Sở Tài chính đã nghiên cứu để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  (Có Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành, địa phương kèm theo).

  V. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

  1. Bố cục

  Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái gồm 4 điều.

  2. Nội dung cơ bản

  Dự thảo Quyết định bao gồm 04 điều:

  - Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái.

  - Điều 2. Quy định về trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

  - Điều 3. Quy định về hiệu lực của Quyết định và văn bản bị thay thế.

  - Điều 4. Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  VI. Những vấn đề xin ý kiến

  Phương án giá tính thuế tài nguyên đưa ra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2019 không ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp vì theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư 152/2015/TT-BTC thì Việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền."

  Việc không quy định danh mục sản phẩm công nghiệp trong Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong khi chưa có Bộ chuyên ngành nào quy định cũng sẽ có một số ảnh hưởng, tác động đến các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái cụ thể:

  - Không có cơ sở để xác định cho một số loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, chế biến thành những sản phẩm khác như danh mục B ban hành tại Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017, 2018 để doanh nghiệp xác định chi phí được trừ trong kê khai, quyết toán thuế tài nguyên.

  - Các doanh nghiệp có loại sản phẩm đã chế biến sâu hoặc chế biến thành sản phẩm khác không được trừ chi phí trong khâu chế biến mà phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo giá bán sản phẩm đã chế biến thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, không khuyến khích chế biến sâu, tiết kiệm và nâng cao GTGT cho tài nguyên khoáng sản và sẽ phát sinh kiến nghị gửi các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Riêng về danh mục, khái niệm và các tiêu chí xác định sản phẩm công nghiệp do các Bộ chuyên ngành quy định theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC đến nay vẫn chưa có Bộ nào quy định. Tại Công văn số 288/CN-KSLK ngày 18/7/2018 của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương gửi Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Công văn số 379/CN-KSLK ngày 10/9/2018 của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương gửi Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam đều đã nêu hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định khái niệm và tiêu chí xác định sản phẩm công nghiệp.

  Vì vậy trong thời gian chờ các Bộ chuyên ngành ban hành các văn bản quy định cụ thể về tiêu chí, khái niệm sản phẩm công nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh không đưa danh mục sản phẩm công nghiệp vào Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019.

  Để giải quyết vấn đề khi Ủy ban nhân dân tỉnh không quy định danh mục sản phẩm công nghiệp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì có văn bản báo cáo Bộ Công thương cho ý kiến cụ thể về một số loại sản phẩm mà tỉnh Yên Bái trước đây đã xác định đủ điều kiện là sản phẩm công nghiệp làm cơ sở cho các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế tài nguyên theo đúng như yêu cầu tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Công thương Tổ công tác liên ngành được thành lập tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có văn bản tham mưu với UBND tỉnh để hướng dẫn các doanh nghiệp về các khoản chi phí được trừ của sản phẩm công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

  Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  (Tài liệu trình kèm bao gồm: Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái; Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý)./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Sở Tư pháp;
  - Lưu: VT, QLG&CS.

  GIÁM ĐỐC
  Vũ Văn Minh

   

   

  UBND TỈNH YÊN BÁI
  SỞ TƯ PHÁP
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 235/BC-STP

  Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2018

   

   

   

  BÁO CÁO

  THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

   

  Ngày 21/12/2018, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2862/STC-QLG&CS của Sở Tài chính đề nghị thẩm định dự thảo văn bản Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái”. Sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản nêu trên và các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị thẩm định, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Sở Tư pháp thẩm định như sau:

  1. Về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật

  a) Đối với dự thảo quyết định

  Dự thảo văn bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Nội dung của văn bản được xây dựng phù hợp với khung giá theo quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chuyên ngành (cơ quan soạn thảo) cần soát xét kỹ Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái đảm bảo tính chính xác, đầy đủ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

  b) Đối với dự thảo Tờ trình

  Tại mục V đề nghị cơ quan soạn thảo lý giải rõ về thẩm quyền xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp. Viện dẫn nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên: “Việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền.”. Dự thảo văn bản lần này không quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp, sau đó mới đánh giá tác động của việc không quy định nội dung trên tới các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh và tham mưu giải pháp thực hiện.

  2. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

  a) Ngôn ngữ soạn thảo văn bản

  Dự thảo văn bản đảm bảo ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

  b) Kỹ thuật trình bày văn bản

  - Dự thảo văn bản đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

  - Đối với dự thảo Tờ trình đề nghị cơ quan soạn thảo soát xét lại các lỗi chính tả, kết cấu văn bản cho phù hợp. Ví dụ có hai mục I, II, III; kết cấu trong các mục I (1, 2, 3)...v.v

  Trên đây là ý kiến thẩm định đối với dự thảo “Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái”, đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản, đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

  Sau khi hồ sơ dự thảo văn bản được hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị cơ quan soạn thảo gửi Sở Tư pháp 01 bộ theo đúng quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015./.

   

  Nơi nhận:
  - Sở Tài chính (02);
  - Giám đốc Sở (b/c);
  - Lưu: VT, XDKTrVB&TDTHPL.

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Ngọc Lâm

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X