hieuluat

Quyết định 635/QĐ-TCT Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:635/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
  Ngày ban hành:11/05/2020Hết hiệu lực:07/10/2021
  Áp dụng:11/05/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC
  THUẾ
  __________

  Số: 635/-TCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ

  _____________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

   

  Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

  Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

  Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

  Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

  Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, sử dụng, cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

  Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Điều 4. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Tổng cục Thuế (qua Cục Công nghệ thông tin) để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, CNTT (2b).

  TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi áp dụng: Các yêu cầu về đặc tả kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành phần dữ liệu và phương thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

  2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 2, Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  II. Tài liệu viện dẫn

  1. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7322:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR Code 2005;

  2. EMV Book 4: EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems - Book 4 Cardholder, Attendant, and Acquirer Interface Requirements (Đặc tả thẻ mạch tích hợp EMV dành cho các hệ thống thanh toán - Quyển 4 Các yêu cầu giao diện, Chủ thẻ, Người tham gia và Tổ chức thanh toán);

  3. Quyết định số 1928/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 8 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở.

  III. Từ ngữ viết tắt

  STT

  Từ viết tắt

  Mô tả

  1

  CQT

  Cơ quan thuế

  2

  CMND

  Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

  3

  GTGT

  Giá trị gia tăng

  4

  Hóa đơn có mã

  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  5

  Hóa đơn không mã

  Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

  6

  NHNN

  Ngân hàng nhà nước

  7

  MST

  Mã số thuế

  8

  NNT

  Người nộp thuế

  9

  QR Code

  Mã phản hồi nhanh (Quick Response Code)

  10

  T-VAN

  Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

  11

  TCKNGTT

  Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp (Không qua T-VAN)

  12

  STT

  Số thứ tự

  13

  XML

  eXtensible Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)

   IV. Quy định chung về các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và thông điệp truyền nhận

  1. Thẻ XML và biểu diễn dữ liệu

  a) Thẻ XML

  Tên thẻ được viết liền không dấu và được viết tắt theo nguyên tắc sau:

  - Lấy chữ cái đầu tiên viết hoa của mỗi từ, riêng từ cuối cùng giữ nguyên và viết hoa chữ cái đầu tiên. Ví dụ: Thẻ mô tả chỉ tiêu số lượng được viết tắt là SLuong; thẻ Dữ liệu hóa đơn được viết tắt là DLHDon;

  - Trong trường hợp trùng tên viết tắt thì bổ sung thêm một số ký tự để phân biệt. Ví dụ: Chỉ tiêu Tổng tiền được viết tắt là TgTien; chỉ tiêu Thành tiền được viết tắt là ThTien.

  - Các cụm từ thường dùng được viết tắt theo quy định tại Mục III, Phần I.

  Chú ý: Các quy định tại mục này không áp dụng cho các thẻ của chữ ký số.

  b) Quy định về biểu diễn dữ liệu

  - Tiêu chuẩn trình diễn bộ ký tự (Encoding): UTF-8.

  - Tiêu chuẩn về bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt: TCVN 6909:2001.

  2. Định dạng dữ liệu

  a) Định dạng số: Dữ liệu dạng số có tối đa 19 chữ số, trong đó phần thập phân có tối đa 4 chữ số. Sử dụng dấu chấm (.) để phân tách phần nguyên và phần thập phân (nếu có), trong đó:

  - Dữ liệu dạng số thập phân được mô tả có độ dài tối đa là x, y, trong đó: x là tổng số chữ số tối đa (bao gồm cả phần nguyên và phần thập phân, không bao gồm dấu (.) phân cách); y là số chữ số tối đa phần thập phân.

  Ví dụ: Chỉ tiêu Tỷ giá được mô tả có độ dài tối đa là 7,2, trong đó 7 là tổng số chữ số tối đa (bao gồm cả phần nguyên và phần thập phân); 2 là số chữ số tối đa phần thập phân.

  - Dữ liệu dạng số nguyên được mô tả có độ dài tối đa là x, trong đó x là tổng số chữ số tối đa.

  Ví dụ: Chỉ tiêu Số hóa đơn được mô tả có độ dài tối đa là 8, trong đó 8 là tổng số chữ số tối đa.

  b) Định dạng kiểu ngày (date): YYYY-MM-DD, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày. Dữ liệu kiểu ngày thuộc múi giờ GMT+7 (+07:00).

  Ví dụ: 2020-04-24 là ngày 24 tháng 4 năm 2020.

  c) Định dạng kiểu ngày giờ (dateTime): YYYY-MM-DDThh:mm:ss, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày, T là ký hiệu phân tách phần dữ liệu ngày giờ, hh là 2 số chỉ giờ (từ 00 tới 23, không sử dụng AM/PM), mm là 2 số chỉ phút, ss là 2 số chỉ giây. Dữ liệu kiểu ngày giờ thuộc múi giờ GMT+7 (+07:00).

  Ví dụ: 2020-04-24T18:39:30 là 18 giờ 39 phút 30 giây ngày 24 tháng 4 năm 2020.

  Chú ý: Định dạng số, ngày và ngày giờ nêu trên chỉ áp dụng trong dữ liệu XML. Dữ liệu hiển thị theo quy định tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

  d) Quy định về đơn vị tiền tệ: Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

  3. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử

  Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử là một dãy ký tự gồm 12 chữ số do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra trên các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Mã của cơ quan thuế có định dạng: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12 (N1 đến N12 là các chữ số từ 0 đến 9).

  4. Chữ ký số

  - Chữ ký số đáp ứng theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn. Chữ ký số được đặc tả theo chuẩn XML Signature Syntax and Processing quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

  - Vùng dữ liệu chữ ký số chứa thông tin thời điểm ký số (thẻ SigningTime, được đặt trong thẻ Signature\Object\SignatureProperties\SignatureProperty). Thẻ SigningTime có kiểu dữ liệu là ngày giờ theo quy định tại Khoản 2, Mục IV, Phần I.

  - Sử dụng thuộc tính URI của các thẻ Reference của chuẩn XML Signature Syntax and Processing đế xác định các vùng dữ liệu cần ký số đối với từng loại dữ liệu, thông điệp, bao gồm cả thời điểm ký số.

  5. Thông điệp truyền nhận giữa T-VAN hoặc TCKNGTT với cơ quan thuế

  Định dạng của một thông điệp gồm ba phần: Thông tin chung (TTChung), dữ liệu (DLieu) và chữ ký số (Signature), được mô tả như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 1: Định dạng của một thông điệp được mô tả dưới dạng hình khối

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 2: Định dạng của một thông điệp được mô tả dưới dạng hình cây

  Trong đó:

  - Phần thông tin chung (TTChung): Chứa các thông tin phiên bản, mã nơi gửi, mã nơi nhận, mã loại thông điệp, mã thông điệp, mã thông điệp tham chiếu, mã số thuế, số lượng.

  - Phần dữ liệu (DLieu): Chứa các thông tin hóa đơn, thông báo hủy, đề nghị, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế,... được định nghĩa tại Phần II quy định này.

  - Phần chữ ký số (Signature): Chứa thông tin chữ ký số của bên gửi.

  Định dạng chi tiết của thông điệp được mô tả tại bảng sau:

  Tên ch tiêu

  Tên th

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết và thông tin chữ ký số

  Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp

  Phiên bản của thông điệp (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chui ký tự

  Bắt buộc

  Mã nơi gửi

  MNGui

  13

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã nơi nhận

  MNNhan

  13

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã loại thông điệp

  MLTDiep

  3

  S

  Bắt buộc

  Mã thông điệp

  MTDiep

  25

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã thông điệp tham chiếu

  MTDTChieu

  25

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế (MST của NNT)

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số lượng

  SLuong

  7

  S

  Bắt buộc

  Thẻ TDiep\DLieu chứa phần dữ liệu của thông điệp

  Thẻ TDiep chứa thông tin chữ ký số (ký trên toàn bộ nội dung của thông điệp)

  Chữ ký số

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Mô tả chi tiết:

  - Phần thông tin chung (TTChung):

  + Mã nơi gửi (MNGui), mã nơi nhận (MNNhan): Được quy định đối với cơ quan thuế là TCT; đối với T-VAN, TCKNGTT là mã MST không bao gồm dấu “-” của đơn vị.

  Ví dụ: Doanh nghiệp A có MST là 0107001729-001.

  Khi doanh nghiệp A gửi dữ liệu cho cơ quan thuế thì MNGui là: 0107001729001, MNNhan là: TCT.

  Khi cơ quan thuế gửi dữ liệu cho doanh nghiệp A thì MNGui là: TCT, MNNhan là: 0107001729001.

  + Mã loại thông điệp: Là mã mô tả loại thông điệp truyền/nhận, chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

  + Mã thông điệp: Được sinh ra bởi hệ thống nơi gửi, đảm bảo tính duy nhất trên toàn hệ thống, có định dạng: MNGui + Y1Y2 + N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12 trong đó: Y1, Y2 là 2 số cuối chỉ năm gửi, N1 đến N10 là các số từ 0 đến 9.

  Ví dụ: Doanh nghiệp A có MST là 0107001729-001.

  Khi doanh nghiệp A truyền dữ liệu đến cơ quan thuế trong năm 2021 sẽ sinh mã thông điệp là: 0107001729001210000000001.

  Khi cơ quan thuế truyền dữ liệu đến doanh nghiệp A trong năm 2021 sẽ sinh mã thông điệp là: TCT210000000001.

  + Mã thông điệp tham chiếu: Được sinh ra đối với các thông điệp phản hồi và có giá trị là mã thông điệp của thông điệp gửi đến.

  Ví dụ: T-VAN A có MST là 0107001729.

  Khi T-VAN A gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp B đến cơ quan thuế để cấp mã trong năm 2021 sẽ sinh mã thông điệp như sau: 0107001729210000000001.

  Khi cơ quan thuế phản hồi lại kết quả cấp mã sẽ sinh mã thông điệp là TCT210000000001 và mã thông điệp tham chiếu là 0107001729210000000001.

  + Mã số thuế (MST): Là mã số thuế của NNT có dữ liệu được gửi trong thông điệp.

  + Số lượng (SLuong): Là tổng số lượng dữ liệu (Tổng số lượng hóa đơn không mã, tổng số lượng bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn không mã,...) bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  Ví dụ: Khi T-VAN A gửi đồng thời dữ liệu 04 hóa đơn điện tử không mã của doanh nghiệp B đến cơ quan thuế trong năm 2021 thì chỉ tiêu Số lượng (SLuong) trong thông điệp gửi có giá trị là 4.

  - Phần dữ liệu (DLieu): Mỗi thông điệp chứa một loại dữ liệu của một NNT. Loại dữ liệu bao gồm: Dữ liệu hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã và dữ liệu khác. Với loại dữ liệu hóa đơn điện tử có mã, mỗi thông điệp chỉ chứa dữ liệu của một hóa đơn.

  - Phần chữ ký số (Signature): Chứa thông tin chữ ký số của bên gửi (T-VAN, TCKNGTT hoặc cơ quan thuế) và được ký trên toàn bộ dữ liệu của thông điệp.

  - Dung lượng tối đa của một thông điệp là 2MB.

  6. QR Code trên hóa đơn điện tử

  a) Biểu diễn dữ liệu trong QR Code

  Giá trị của một đối tượng dữ liệu trong QR Code hiển thị từ phía đơn vị chấp nhận thanh toán có một trong các định dạng sau:

  STT

  Tên kiểu dữ liệu

  Định nghĩa

  1

  Chuỗi ký tự số

  Là định dạng ký tự số, bao gồm 10 ký tụ số từ “0” đến “9”

  2

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Là định dạng ký tự chữ số đặc biệt, được quy định bởi EMV Book 4 bao gồm 96 ký tự, trong đó có các ký tự chữ, ký tự số và dấu chấm (.)

  3

  Chuỗi ký tự

  Là các chuỗi ký tự dạng dựng sẵn được quy định bởi tiêu chuẩn Unicode

  Chi tiết về biểu diễn dữ liệu trong QR Code được quy định tại Điểm d, Khoản 6, Mục này.

  b) Định dạng đối tượng dữ liệu QR Code trên hóa đơn

  Dữ liệu trong QR Code được cấu tạo như sau: Mỗi đối tượng dữ liệu được tạo thành bởi ba trường riêng biệt, bao gồm: (1) trường định danh đối tượng dữ liệu (ID) tham chiếu; (2) trường độ dài chỉ rõ số lượng ký tự trong trường giá trị; (3) trường giá trị. Các trường được mã hóa như sau:

  - Trường ID được mã hóa thành một giá trị gồm 02 chữ số, từ “00” đến “99”;

  - Trường độ dài được mã hóa thành một giá trị gồm 02 chữ số, từ “01 ” đến “99”;

  - Trường giá trị có độ dài tối thiểu là 01 ký tự, tối đa là 99 ký tự và được định dạng theo quy định đối với từng trường.

  Trong trường hợp trường giá trị không có thông tin (độ dài là 0) thì không đưa trường ID, trường độ dài và trường giá trị vào dữ liệu QR Code.

  c) Mô tả chi tiết thành phần dữ liệu QR Code

  Định dạng, độ dài, hình thức hiển thị và ý nghĩa của các đối tượng dữ liệu được quy định chi tiết tại bảng dưới đây. Các ký tự được lưu trên các trường dữ liệu theo định dạng Unicode UTF-8.

  Tên trường

  ID

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài ký tự

  Ràng buộc

  Mô tả

  Phiên bản đặc tả QR Code

  "00"

  Chuỗi ký tự số

  2

  Bắt buộc

  Trong Quy định này có giá trị là “01”

  Các trường thông tin phục vụ thanh toán hóa đơn (nếu có)

  Phương thức khởi tạo

  "01"

  Chuỗi ký tự số

  2

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Thông tin số hiệu đơn vị chấp nhận thanh toán

  "02"-"03"

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 99

  Bắt buộc (Phải có tối thiểu 01 đối tượng dữ liệu nhận diện đơn vị chấp nhận thanh toán)

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  "04"-"05"

  "06"-"08"

  "09"-"10"

  "11"-"12"

  “13"-"14"

  "15"-"16"

  "17"-"25"

  "26"-"51"

  Định danh duy nhất toàn cầu - GUID

  “26-00”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 32

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Định danh đơn vị chp nhận thanh toán - Merchant ID

  “26-01”

  Chuỗi ký tự

  Tối đa 14

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mã danh mục đơn vị chấp nhận thanh toán

  52”

  Chuỗi ký tự số

  4

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mã tiền tệ

  "53"

  Chuỗi ký tự số

  3

  Bắt buộc

  Trường này có giá trị theo tiêu chuẩn ISO 4217, chuyển đổi từ chỉ tiêu Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn (thẻ DVTTe).

  Ví dụ: Việt Nam đồng được thể hiện bằng giá trị “704”.

  Số tiền giao dịch

  "54"

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 13

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mã quốc gia

  "58”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  2

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Tên đơn vị chấp nhận thanh toán

  "59"

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 25

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Thành phố của đơn vị chấp nhận thanh toán

  "60"

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 15

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mã bưu điện

  "61"

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 10

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Thông tin bổ sung

  "62"

  Chuỗi ký tự

  Tối đa 99

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Số hóa đơn/biên lai

  “62-01”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 25

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mã cửa hàng

  “62-03”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 25

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mã số điểm bán/thiết bị đầu cuối của đơn vị chấp nhận thanh

  “62-07”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc

  Tối đa 25

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Mục đích giao dịch

  “62-08”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 25

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Yêu cầu dữ liệu khách hàng bổ sung

  “62-09”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 3

  Không bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Các trường thông tin phục vụ tra cứu hóa đơn (nếu có)

  Thông tin hóa đơn

  “99”

  Chuỗi ký tự

  Tối đa 99

  Không bắt buộc

   

  Định danh duy nhất toàn cầu - GUID

  “99-00”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 13

  Không bắt buộc

  Trường này có giá trị là chỉ tiêu Mã số thuế người bán trên hóa đơn (Thẻ MST bên trong thẻ NBan), trường hợp là MST chi nhánh thì không bao gồm dấu “-”.

  Ví dụ: nếu thẻ MST người bán có giá trị là “0107001729-001” thì trường này có giá trị là “0107001729001”.

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  “99-01”

  Chuỗi ký tự

  1

  Không bắt buộc

  Trường này có giá trị là chỉ tiêu ký hiệu mẫu số hóa đơn (thẻ KHMSHDon). Ví dụ: 1.

  Ký hiệu hóa đơn

  “99-02”

  Chuỗi ký tự

  6

  Không bắt buộc

  Trường này có giá trị là chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn (thẻ KHHDon). Ví dụ: C21TYY.

  Số hóa đơn

  “99-03”

  Chuỗi ký tự

  Tối đa 8

  Không bắt buộc

  Trường này có giá trị là chỉ tiêu số hóa đơn (thẻ SHDon). Ví dụ: 68.

  Thời điểm lập hóa đơn

  “99-04”

  Chuỗi ký tự

  8

  Không bắt buộc

  Trường này có giá trị là chỉ tiêu Thời điểm lập của hóa đơn (thẻ TDLap) theo định dạng YYYYMMDD.

  dụ: 20211121.

  Tổng tiền thanh toán bằng số

  “99-05”

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  Tối đa 20

  Không bắt buộc

  Trường này có giá trị là chỉ tiêu Tổng tiền thanh toán bằng số trên hóa đơn (thẻ TgTTTBSo)

  Các trường thông tin phục vụ kim tra

  Mã kiểm chứng dữ liệu - Cyclic Redundancy Check CRC (Checksum)

  "63"

  Chuỗi ký tự chữ số đặc biệt

  4

  Bắt buộc

  Chi tiết tại Điểm d, Khoản 6, Mục này

  Bảng trên quy định các trường dữ liệu tối thiểu trên QR Code để phục vụ tra cứu, thanh toán (nếu có nhu cầu). Đơn vị chấp nhận thanh toán có thể bổ sung các trường thông tin khác theo quy định của NHNN.

  Tham khảo ví dụ minh họa QR Code trên hóa đơn điện tử tại Phụ lục XII kèm theo Quy định này.

  d) Chi tiết định dạng QR Code trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam

  Thông tin chi tiết định dạng QR Code trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam được quy định tại Quyết định số 1928/QĐ-NHNN (Đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ phía đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam).


  Phần II. ĐỊNH DẠNG THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

   

  I. Thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

  1. Định dạng dữ liệu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

  a) Tờ khai có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 3: Định dạng của một tờ khai đăng ký/thay đi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ TKhai chứa dữ liệu tờ khai và chữ ký số của NNT

  Thẻ TKhai\DLTKhai chứa dữ liệu tờ khai bao gồm: Thông tin chung và nội dung chi tiết của tờ khai

  Thẻ TKhai\DLTKhai\TTChung chứa thông tin chung của tờ khai

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (Mẫu số tờ khai)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Tên (Tên tờ khai)

  Ten

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Hình thức (Hình thức đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử)

  HThuc

  1

  Số (1: Đăng ký, 2: Thay đổi)

  Bắt buộc

  Tên NNT

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Người liên hệ

  NLHe

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ liên hệ

  DCLHe

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ thư điện tử

  DCTDTu

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Điện thoại liên hệ

  DTLHe

  20

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa danh

  DDanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập

  NLap

   

  Ngày

  Bt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa nội dung chi tiết tờ khai

  Áp dụng hóa đơn có mã (Áp dụng với hóa đơn điện tử có mã)

  ADHDCMa

  1

  Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

  Bắt buộc

  Áp dụng hóa đơn không mã (Áp dụng với hóa đơn điện tử không mã)

  ADHDKMa

  1

  Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

  Bắt buộc

  Đăng ký giao dịch 1 qua Tổng cục Thuế (Đăng ký giao dịch qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế)

  DKGDQTCT

  1

  Số (0: không qua cổng thông tin điện tử, 1: qua cổng thông tin điện tử)

  Bắt buộc

  Khoản, Điều, Nghị định (Theo Khoản, Điều của Nghị định)

  KDNDinh

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc trong trường hợp đăng ký giao dịch qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

  Đăng ký giao dịch qua T-VAN

  DKGDQTVAN

  1

  Số (0: không qua T-VAN, 1: qua T-VAN)

  Bắt buộc

  Hóa đơn GTGT (Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn GTGT)

  HDGTGT

  1

  Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

  Bắt buộc

  Hóa đơn bán hàng (Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng)

  HDBHang

  1

  Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

  Bắt buộc

  Hóa đơn máy tính tiền (Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền)

  HDMTTien

  1

  Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

  Bắt buộc

  Hóa đơn khác (Loại hóa đơn sử dụng là các loại hóa đơn khác)

  HDKhac

  1

  Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung chứa danh sách chứng thư số sử dụng

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung\CTS chứa thông tin chứng thư số sử dụng (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng chứng thư số sử dụng)

  Số thứ tự

  STT

  3

  Số

  Không bắt buộc

  Tên tổ chức (Cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử)

  TTChuc

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Seri (Số sê-ri chứng thư số)

  Seri

  40

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Từ ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số từ ngày)

  TNgay

   

  Ngày giờ

  Bắt buộc

  Đến ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số đến ngày)

  DNgay

   

  Ngày giờ

  Bắt buộc

  Hình thức (Hình thức đăng ký)

  HThuc

  1

  Số (1: Thêm mới, 2: Gia hạn, 3: Ngừng sử dụng)

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ TKhai\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ TKhai\DLTKhai)

  Chữ ký số

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  2. Định dạng dữ liệu thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

  a) Thông báo có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 4: Định dạng dữ liệu Thông báo về việc chp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  n ch tiêu

  Tên thẻ

  Đ dài tối đa

  Kiu dữ liệu

  Ràng buc

  Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế

  Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (Mẫu số thông báo)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Tên (Tên thông báo)

  Ten

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số (Số thông báo)

  So

  30

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa danh

  DDanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày thông báo

  NTBao

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế cấp trên

  TCQTCTren

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

  TCQT

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên NNT

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày (Ngày đăng ký/thay đổi)

  Ngay

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Trạng thái xác nhận của cơ quan thuế

  TTXNCQT

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Mô tả

  MTa

  400

  Chuỗi ký tự

  Bt buộc

  Thẻ TBao\DLTBao\DSTVAN chứa danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế ủy thác (nếu có).

  Thẻ TBao\DLTBao\DSTVAN\TVAN chứa tên, địa chỉ đăng ký. Thẻ này được lặp lại nhiều lần tương ứng với số T-VAN được cơ quan thuế ủy thác

  Tên (Tên tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế ủy thác)

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ đăng ký (Địa chỉ đăng ký của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế ủy thác)

  DCDKy

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)

  Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao)

  Chữ ký s

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  3. Định dạng dữ liệu thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.

  a) Thông báo có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 5: Định dạng dữ liệu Thông háo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên ch tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã và chữ ký số của cán bộ, cơ quan ra quyết định

  Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông tin của thông báo

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (Mẫu số thông báo)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Tên (Tên thông báo)

  Ten

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số (Số thông báo)

  So

  30

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa danh

  DDanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày thông báo

  NTBao

   

  Ngày tháng

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế cấp trên

  TCQTCTren

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

  TCQT

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên người nộp thuế

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày yêu cầu chuyển đổi

  NYCCDoi

   

  Ngày tháng

  Bắt buộc

  Nội dung thông báo

  NDTBao

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao).

  Chữ ký số

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  4. Định dạng dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

  a) Đề nghị có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 6: Định dạng dữ liệu Đ nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ DNghi chứa dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và chữ ký số của NNT

  Thẻ DNghi\DLDNghi chứa dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh, trong đó bao gồm thông tin chung và nội dung chi tiết của đề nghị

  Thẻ DNghi\DLDNghi\TTChung cha thông tin chung

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (Mẫu số đề nghị)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Tên (Tên đề nghị)

  Ten

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế cấp hóa đơn)

  TCQT

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên tổ chức, cá nhân

  TTCCNhan

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ liên hệ

  DCLHe

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ thư điện tử

  DCTDTu

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Điện thoại liên hệ

  DTLHe

  20

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số quyết định thành lập (Số quyết định thành lập tổ chức)

  SQDTLap

  50

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Ngày cấp quyết định thành lập (Ngày cấp quyết định thành lập tổ chức)

  NCQDTLap

   

  Ngày

  Không bắt buộc

  Cơ quan cấp quyết định thành lập (Cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức)

  CQCQDTLap

  200

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Tên người nhận hóa đơn

  TNNHDon

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  CMND (Số CMMD của người đi nhận hóa đơn)

  CMND

  12

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày cấp CMND (Ngày cấp CMND của người đi nhận hóa đơn)

  NgCCMND

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Nơi cấp CMND (Nơi cấp CMND của người đi nhận hóa đơn)

  NCCMND

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa danh

  DDanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập

  NLap

   

  Ngày

   

  Thẻ DNghi\DLDNghi\NDDNghi chứa nội dung đề nghị

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  THHDVu

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên (Tên người mua hàng hóa, dịch vụ)

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ (Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ)

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế (Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ)

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Số, ngày hợp đồng (Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ)

  SNHDong

  150

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Doanh thu phát sinh

  DTPSinh

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ DNghi\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ DNghi\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số NNT (Ký trên thế DLDNghi)

  Chữ ký số NNT

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ DNghi\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  5. Thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

  a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 7: Định dạng của một thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cng thông tin điện tử Tng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có

  - Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  b) Định dạng chi tiết thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử mô tả tại Khoản 3, Mục I, Phần II.

  II. Các thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ lập và gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

  1. Định dạng chung của hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 8: Định dạng hóa đơn điện tử

  Trong đó các thành phần dữ liệu như sau:

  - Thẻ <HDon> chứa toàn bộ dữ liệu của một hóa đơn điện tử.

  - Bên trong thẻ <HDon> được tổ chức thành các phần:

  + Thẻ <DLHDon/>: Chứa dữ liệu hóa đơn điện tử do người bán lập:

  ■ Thẻ <TTChung>: Chứa các thông tin chung của hóa đơn (Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn, thời điểm lập,...)

  ■ Thẻ <NDHDon>: Chứa các thông tin nội dung hóa đơn (người bán, người mua, hàng hóa dịch vụ, thanh toán,...)

  ■ Thẻ DLQRCode chứa dữ liệu QR Code phục vụ tra cứu, thanh toán hóa đơn điện tử (Nếu có). Chi tiết định dạng của thẻ được mô tả tại Khoản 6, Mục IV, Phần I.

  ■ Thẻ <TTKhac> chứa các thông tin bổ sung của NNT (nếu có). Nội dung của thẻ chứa tối đa 500 ký tự. Có thể đặt thẻ <TTKhac> ở nhiều vị trí bên trong thẻ <DLHDon>. Định dạng thẻ <TTKhac> như sau:

  <TTKhac>

  <TTin>

  <TTruong>Mã hàng hóa</TTruong>

  <KDLieu>string</KDLieu>

  <DLieu>MHH01</DLieu>

  </TTin>

  ……

  </TTKhac>

  Trong đó:

  Thẻ <TTruong> chứa tên trường thông tin cần hiển thị trên hóa đơn điện tử.

  Thẻ <KDLieu> chứa kiểu dữ liệu của thông tin cần hiển thị (string/numeric,…)

  Thẻ <DLieu> chứa dữ liệu cần hiển thị.

  Định dạng chi tiết phần thông tin khác được mô tả ở bảng sau:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Kiu dữ liệu

  Ràng buộc

  Tên trường

  TTruong

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Kiu dữ liệu

  KDLieu

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Dữ liệu

  DLieu

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  + Thẻ <MCCQT>: Chứa dữ liệu mã của cơ quan thuế, do cơ quan thuế tạo ra và được áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã (Thẻ này không có trong hóa đơn của NNT gửi cơ quan thuế để cấp mã), chi tiết quy định tại Khoản 3, Mục IV, Phần I.

  + Thẻ <DSCKS>: Chứa dữ liệu chữ ký số của người bán, người mua, cơ quan thuế (đối với hóa đơn điện tử có mã) và chữ ký số khác (nếu có). Trong đó:

  ■ Thẻ <NBan>: Chứa chữ ký số người bán được ký trên toàn bộ dữ liệu bên trong của thẻ <DLHDon>.

  ■ Thẻ <NMua>: Chứa dữ liệu chữ ký số người mua được đặt bên trong của phần chứa thông tin chữ ký số <DSCKS>. Chữ ký số người mua là không bắt buộc.

  ■ Các chữ ký số khác (nếu có) do NNT tự định nghĩa và quản lý, được đặt bên trong thẻ CCKSKhac.

  Thông tin chi tiết bên trong các thẻ <DLHDon/>, <MCCQT/>, <DSCKS/> được định nghĩa chi tiết tại Khoản 2, Mục II, Phần II.

  2. Định dạng dữ liệu hóa đơn điện tử

  a) Hóa đơn giá trị gia tăng

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn và thông tin chữ ký số

  Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin khác do người bán tự định nghĩa

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Tên hóa đơn

  THDon

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  6

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thời điểm lập

  TDLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Đơn vị tiền tệ

  DVTTe

  3

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV; Phần I)

  Bắt buộc

  Tỷ giá

  TGia

  7,2

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán

  Tên

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDơn\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua

  Tên

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Địa chỉ

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ

  Tính chất

  TChat

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Số thứ tự

  STT

  4

  Số

  Không bắt buộc

  Tên

  Ten

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Đơn vị tính

  DVTinh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số lượng

  SLuong

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Đơn giá

  DGia

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  TLCKhau

  6,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  STCKhau

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

  ThTien

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTkhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

  ThTien

  19,4

  S

  Bắt buộc

  Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

  TThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn

  Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

  TgTCThue

  19,4

  S

  Bắt buộc

  Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

  TgTThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí. Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí.

  Tên loại phí

  TLPhi

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tiền phí

  TPhi

  19,4

  S

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan

  Tổng tiền chiết khấu thương mại

  TTCKTMai

  19,4

  Số

  Không bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng số

  TgTTTBSo

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng chữ

  TgTTTBChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\VDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon, sau thẻ NDHDon

  Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 6, Mục IV, Phần I)

  DLQRCode

  512

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buc

  Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)

  Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

  MCCQT

  12

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua, cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán

  Chữ ký số người bán (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có)

  Chữ ký số người mua (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Không bắt buộc

  Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DLHDon)

  Chữ ký số cơ quan thuế

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  - Trường hợp thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì hóa đơn điện tử được lập mới bổ sung các thông tin sau vào trong thẻ <TTChung/> và sau thẻ <TDLap/>:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Hình thức hóa đơn bị thay thế

  HTHDBTThe

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Thời điểm lập hóa đơn bị thay thế

  TDLHDBTThe

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế

  KHMSHDBTThe

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn bị thay thế

  KHHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn bị thay thế

  SHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  b) Hóa đơn bán hàng

  Tên ch tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ HDon gồm các thông tin dữ liệu hóa đơn và thông tin chữ ký số

  Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung của hóa đơn, nội dung chi tiết hóa đơn, dữ liệu QR Code và các thông tin khác do người bán tự định nghĩa

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Tên hóa đơn

  THDon

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiu hóa đơn

  KHHDon

  6

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thời điểm lập

  TDLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Đơn vị tin tệ

  DVTTe

  3

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I)

  Bắt buộc

  Tỷ giá

  TGia

  7,2

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin Người bán, Người mua, Danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán

  Tên

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua

  Tên

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

   

  Đa chỉ

   

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ

  Tính chất

  TChat

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Số thứ tự

  STT

  4

  S

  Không bắt buộc

  Tên

  Ten

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Đơn vị tính

  DVTinh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số lượng

  SLuong

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Đơn giá

  DGia

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  TLCKhau

  6,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  STCKhau

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thành tiền

  ThTien

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán trên hóa đơn

  Tổng tiền hàng hóa, dịch vụ

  TgTHHDVu

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí. Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí.

  Tên loại phí

  TLPhi

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tiền phí

  TPhi

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan

  Tổng tiền chiết khấu thương mại

  TTCKTMai

  19,4

  Số

  Không bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng số

  TgTTTBSo

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bng chữ

  TgTTTBChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon, sau thẻ NDHDon

  Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 6, Mục IV, Phần I)

  DLQRCode

  512

  Chuỗi ký t

  Không bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT đặt bên trong thẻ HDon)

  Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

  MCCQT

  12

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua, cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)

  Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán

  Chữ ký số người bán (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có)

  Chữ ký số người mua (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Không bắt buộc

  Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DLHDon)

  Chữ ký số cơ quan thuế

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  - Trường hợp thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì hóa đơn điện tử được lập mới bổ sung các thông tin sau vào trong thẻ <TTChung/> và sau thẻ <TDLap/>:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Hình thức hóa đơn bị thay thế

  HTHDBTThe

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Thời điểm lập hóa đơn bị thay thế

  TDLHDBTThe

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế

  KHMSHDBTThe

  11

  Chuỗi ký tư (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn bị thay thế

  KHHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn bị thay thế

  SHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  c) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Đ dài ti đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ HDon chứa thông tin của phiếu xuất kho, trong đó bao gồm thông tin dữ liệu phiếu xuất kho và thông tin chữ ký số

  Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung của phiếu xuất kho, nội dung chi tiết phiếu xuất kho và các thông tin khác do người bán tự định nghĩa

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của phiếu xuất kho, gồm:

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Tên hóa đơn

  THDon

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  1

  Số/Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  6

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  S

  Bắt buộc

  Thời điểm lập

  TDLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Đơn vị tiền tệ

  DVTTe

  3

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV; Phần I)

  Bắt buộc

  Tỷ giá

  TGia

  7,2

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm các thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người xuất hàng

  Tên (Tên người xuất hàng)

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế (MST người xuất hàng)

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Lệnh điều động nội bộ

  LDDNBo

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ (Địa chỉ kho xuất hàng)

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên người vận chuyn

  TNVChuyen

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Phương tiện vận chuyn

  PTVChuyen

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa thông tin người nhận hàng

  Tên (Tên người nhận hàng)

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Mã số thuế (MST người nhận hàng)

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Địa chỉ (Địa chỉ kho nhận hàng)

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa, dịch vụ

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa

  Tính chất

  TChat

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Số thứ tự

  STT

  4

  S

  Không bắt buộc

  Tên

  Ten

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Đơn vị tính

  DVTinh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số lượng

  SLuong

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Đơn giá

  DGia

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thành tiền

  ThTien

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon, sau thẻ NDHDon

  Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 6, Mục IV, Phần I)

  DLQRCode

  512

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)

  Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

  MCCQT

  12

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người xuất hàng và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người xuất hàng (Ký trên thẻ DLHDon)

  Chữ ký số người xuất hàng (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người nhận hàng (nếu có)

  Chữ ký số người nhận hàng (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Không bắt buộc

  Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DLHDon )

  Chữ ký số cơ quan thuế

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  - Trường hợp thay thế cho phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đã lập có sai sót thì phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được lập mới bổ sung các thông tin sau vào trong thẻ <TTChung/> và sau thẻ <TDLap/>:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiu dữ liệu

  Ràng buộc

  Hình thức hóa đơn bị thay thế (Hình thức phiếu xuất kho bị thay thế)

  HTHDBTThe

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Thời điểm lập hóa đơn bị thay thế

  TDLHDBTThe

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế

  KHMSHDBTThe

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn bị thay thế

  KHHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn bị thay thế

  SHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  d) Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ gốc HDon gồm các thông tin dữ liệu hóa đơn và thông tin chữ ký số

  Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn, dữ liệu QR Code và các thông tin khác do người bán tự định nghĩa

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn, gồm:

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Tên hóa đơn

  THDon

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  6

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thời điểm lập

  TDLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Đơn vị tiền tệ

  DVTTe

  3

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I)

  Bắt buộc

  Tỷ giá

  TGia

  7,2

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, MST, địa chỉ của người bán (doanh nghiệp)

  Tên (Tên đơn vị bán hàng)

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa thông tin của khách hàng

  Tên (Họ và tên)

  Ten

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hộ chiếu (Số hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh)

  SHChieu

  20

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ngày cấp hộ chiếu (Ngày cấp hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh)

  NCHChieu

   

  Ngay

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ngày hết hạn hộ chiếu (Ngày hết hạn hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh)

  NHHHChieu

   

  Ngay

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Quốc tịch

  QTich

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 1 dòng hàng hóa dịch vụ

  Tính chất

  TChat

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Số thứ tự

  STT

  4

  S

  Không bắt buộc

  Tên

  Ten

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Đơn vị tính

  DVTinh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số lượng

  SLuong

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Đơn giá

  DGia

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  TLCKhau

  6,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  STCKhau

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

  ThTien

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tin thuế (Tiền thuế GTGT)

  TThue

  19,4

  S

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thành tiền có thuế (Thành tiền có thuế GTGT)

  ThTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

  ThTien

  19,4

  S

  Bắt buộc

  Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

  TThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn

  Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

  TgTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

  TgTThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí. Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí.

  Tên loại phí

  TLPhi

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tiền phí

  TPhi

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan

  Tổng tiền chiết khấu thương mại

  TTCKTMai

  19,4

  Số

  Không bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng số

  TgTTTBSo

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng chữ

  TgTTTBChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon, sau thẻ NDHDon

  Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 6, Mục IV, Phần I)

  DLQRCode

  512

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)

  Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

  MCCQT

  12

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua, cơ quan thuế và các chữ ký số của NNT (nếu có)

  Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán

  Chữ ký số người bán (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có)

  Chữ ký số người mua (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Không bắt buộc

  Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DLHDon)

  Chữ ký số cơ quan Thuế

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  - Trường hợp thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì hóa đơn điện tử được lập mới bổ sung các thông tin sau vào trong thẻ gốc <TTChung/> và sau thẻ <TDLap/>:

  n ch tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Hình thức hóa đơn bị thay thế

  HTHDBTThe

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Thời điểm lập hóa đơn bị thay thế

  TDLHDBTThe

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế

  KHMSHDBTThe

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn bị thay thế

  KHHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn bị thay thế

  SHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  e) Các loại hóa đơn khác

  Bao gồm tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ.

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ gốc HDon chứa thông tin hóa đơn, trong đó bao gồm thông tin dữ liệu hóa đơn, thông tin CQT, thông tin hỗ trợ, quản lý khác và thông tin chữ ký số

  Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung của hóa đơn, nội dung chi tiết hóa đơn, dữ liệu QR Code và các thông tin khác do người bán tự định nghĩa

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Tên hóa đơn

  THDon

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  6

  Chuỗi ký t

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thời điểm lập

  TDLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Đơn vị tiền tệ

  DVTTe

  3

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I)

  Bắt buộc

  Tỷ giá

  TGia

  7,2

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán

  Tên

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua

  Tên

  Ten

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Địa chỉ

  DChi

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 1 dòng hàng hóa dịch vụ

  Tính chất

  TChat

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Số thứ tự

  STT

  4

  Số

  Không bắt buộc

  Tên

  Ten

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Đơn vị tính

  DVTinh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số lượng

  SLuong

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Đơn giá

  DGia

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  TLCKhau

  6,4

  Số

  Bắt buộc (Tr trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp muốn thể hiện thông tin chiết khấu theo cột cho từng hàng hóa, dịch vụ)

  STCKhau

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

  ThTien

  19,4

  S

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất (nếu có)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

  ThTien

  19,4

  S

  Bắt buộc

  Tin thuế (Tin thuế GTGT)

  TThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn

  Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

  TgTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

  TgTThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí. Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí.

  Tên loại phí

  TLPhi

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tiền phí

  TPhi

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\DLHDon\TToan

  Tổng tiền chiết khấu thương mại

  TTCKTMai

  19,4

  Số

  Không bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng số

  TgTTTBSo

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng tiền thanh toán bằng chữ

  TgTTTBChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon, sau thẻ NDHDon

  Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 6, Mục IV, Phần I)

  DLQRCode

  512

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)

  Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)

  Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

  MCCQT

  12

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua, cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán

  Chữ ký số người bán (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có)

  Chữ ký số người mua (Thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Signature

   

   

  Không bắt buộc

  Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DLHDon)

  Chữ ký số Cơ quan Thuế

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

   

  - Trường hợp thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì hóa đơn điện tử được lập mới bổ sung các thông tin sau vào trong thẻ <TTChung/> và sau thẻ <TDLap/>:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Hình thức hóa đơn bị thay thế

  HTHDBTThe

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Không bắt buộc

  Thời điểm lập hóa đơn bị thay thế

  TDLHDBTThe

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế

  KHMSHDBTThe

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn bị thay thế

  KHHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn bị thay thế

  SHDBTThe

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  3. Thông điệp gửi hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế để cấp mã

  Thông điệp gửi hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế để cấp mã có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 9: Định dạng thông điệp gửi hóa đơn tới cơ quan thuế để cấp mã

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  - Dữ liệu hóa đơn cần cấp mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  - Một thông điệp chỉ chứa dữ liệu của một hóa đơn. Trong hóa đơn chưa có thẻ MCCQT.

  - Chi tiết định dạng của hóa đơn có mã được mô tả tại Khoản 2, Mục II, Phần II.

  4. Thông điệp thông báo kết quả cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

  Thông điệp thông báo có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 10: Định dạng thông điệp thông báo kết quả cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  - Dữ liệu hóa đơn có mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  - Một thông điệp chỉ chứa dữ liệu của một hóa đơn. Trong hóa đơn chứa thông tin cơ quan thuế trả ra (thẻ MCCQT).

  - Định dạng của hóa đơn có mã được mô tả tại Khoản 2, Mục II, Phần II.

  5. Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế

  Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế có định dạng theo hình dưới đây:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 11: Định dạng thông điệp gửi hóa đơn điện tử không có mã tới cơ quan thuế

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  - Dữ liệu hóa đơn không mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  - Chi tiết định dạng của hóa đơn không có mã được mô tả tại Khoản 2, Mục II, Phần II.

  III. Các thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ xử lý hóa đơn có sai sót

  1. Định dạng dữ liệu thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

  a) Định dạng của một thông báo hủy hóa đơn điện tử:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 12: Định dạng dữ liệu Thông báo hủy hóa đơn đã lập có sai sót

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên ch tiêu

  Tên thẻ

  Đ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo hủy hóa đơn điện tử bao gồm: Thông tin chung của NNT, danh sách hóa đơn hủy và chữ ký số của NNT

  Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo hủy hóa đơn điện tử, trong đó bao gồm các thông tin của NNT, danh sách các hóa đơn hủy

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (Mẫu số thông báo)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bt buộc

  Tên (Tên thông báo)

  Ten

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế

  TCQT

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên NNT

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế (Mã số thuế NNT)

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa danh

  DDanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày thông báo

  NTBao

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Danh sách hóa đơn hủy được bao trong thẻ TBao\DLTBao\DSHDon

  Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon chứa thông tin chi tiết mỗi hóa đơn hủy

  Số thứ tự

  STT

  4

  Số

  Không bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn (Số hóa đơn điện tử)

  SHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ngày (Ngày lập hóa đơn)

  Ngay

   

  Ngày

  Bt buộc

  Loại áp dụng hóa đơn điện tử

  LADHDDT

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Tính chất thông báo (Hủy/giải trình)

  TCTBao

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Lý do

  LDo

  255

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ TBao\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT (Ký trên thẻ DLTBao)

  Chữ ký số NNT

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

           

  2. Định dạng dữ liệu thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

  a) Định dạng thông báo như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 13: Định dạng dữ liệu thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên ch tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buc

  Thẻ TBao chứa thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát, trong đó bao gồm dữ liệu thông báo và chữ ký số của các cán bộ, cơ quan ra quyết định

  Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo, trong đó bao gồm các thông tin chung của thông báo, danh sách các hóa đơn NNT cần rà soát

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (mẫu số thông báo)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bt buộc

  Tên (Tên thông báo)

  Ten

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số (Số thông báo)

  So

  30

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa danh

  DDanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày thông báo

  NTBao

   

  Ngày tháng

  Bắt buộc

  Tên cơ quan thuế

  TCQT

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên người nộp thuế

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế

  MST

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Địa chỉ NNT

  DCNNT

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon chứa danh sách hóa đơn cần rà soát

  Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon chứa thông tin chi tiết mỗi hóa đơn cần rà soát

  Số thứ tự

  STT

  4

  Số

  Không bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  6

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ngày lập hóa đơn

  Ngay

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Loại áp dụng hóa đơn điện tử

  LADHDDT

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Lý do (Lý do cn rà soát)

  LDo

  255

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)

  Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao)

  Chữ ký số

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  3. Thông điệp thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

  Thông điệp gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 14: Định dạng của một thông điệp gửi thông háo hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  - Một thông điệp chứa dữ liệu của một hoặc nhiều thông báo của một MST.

  - Chi tiết định dạng thông báo hủy được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II.

  4. Thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

  Thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 15: Định dạng của một thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

  - Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  - Chi tiết định dạng thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát được mô tả tại Khoản 2, Mục II, Phần II.

  IV. Các thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ lập và chuyển dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

  1. Định dạng dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

  a) Bảng tổng hợp dữ liệu có định dạng như sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 16: Định dạng dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

  b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Thẻ gốc BTHDLieu chứa thông tin bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, trong đó bao gồm dữ liệu bảng tổng hợp và chữ ký số của NNT

  Thẻ BTHDLieu\DLBTHop chứa dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu bao gồm các thông tin chung, nội dung chi tiết

  Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\TTChung chứa thông tin chung

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Số bảng tổng hợp dữ liệu (Số thứ tự bảng tổng hợp dữ liệu)

  SBTHDLieu

  5

  Số

  Bắt buộc

  Loại kỳ dữ liệu

  LKDLieu

  1

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục X kèm theo Quy định này)

  Bt buộc

  Kỳ dữ liệu

  KDLieu

  7

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục X kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Lần đầu

  LDau

  1

  Số (1: lần đầu, 0: bổ sung)

  Bắt buộc

  B sung ln thứ

  BSLThu

  3

  Số

  Bắt buộc

  Ngày lập

  NLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên NNT

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế NNT

  MST

  14

  Chui ký tự

  Bắt buộc

  Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu chứa nội dung bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

  Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu\DSDLieu chứa danh sách dữ liệu của bảng tổng hợp

  Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu\DSDLieu\DLieu chứa chi tiết 01 dòng dữ liệu (có thể lặp lại nhiều lần tùy theo dữ liệu của bảng tổng hợp)

  Số thứ tự

  STT

  6

  Số

  Không bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn (Theo đúng thứ tự)

  KHHDon

  7

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ngày lập (Ngày tháng năm lập hóa đơn)

  NLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên người mua

  TNMua

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Mã số thuế người mua/mã khách hàng

  MSTNMua

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  THHDVu

  500

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Đơn vị tính

  DVTinh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Số lượng hàng hóa

  SLuong

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT

  TTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

  TSuat

  5

  Chuỗi ký tự (chi tiết tại Phụ lục V kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tổng tiền thuế (Tổng tiền thuế GTGT)

  TgTThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Tổng tiền thanh toán

  TgTTToan

  19,4

  Số

  Bắt buộc (Trừ trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 16 và Phụ lục II Thông tư số 68/2019/TT-BTC)

  Ghi chú

  GChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ BTHDLieu\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số NNT (Ký trên thẻ BTHDLieu\DLBTHop)

  Chữ ký số NNT

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ BTHDLieu\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

  2. Thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

  Thông điệp chuyển bảng dữ liệu với định dạng theo hình dưới đây:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 17: Định dạng thông điệp gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã tới cơ quan thuế

  - Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I.

  - Dữ liệu bảng tổng hợp hóa đơn không mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.

  - Chi tiết định dạng của bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được mô tả tại Khoản 1, Mục IV, Phần II.

  V. Thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế trong thời gian chuyển tiếp

  Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 03 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) có định dạng sau:

  Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

  Hình 18: Định dạng dữ liệu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

  Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiu dữ liệu

  Ràng buc

  Thẻ gốc TKhai chứa thông tin tờ khai, trong đó bao gồm dữ liệu tờ khai và chữ ký số của NNT

  Thẻ TKhai\DTTKhai chứa dữ liệu tờ khai, trong đó bao gồm các thông tin chung của tờ khai, nội dung chi tiết tờ khai

  Thẻ TKhai\DLTKhai\TTChung chứa thông tin chung tờ khai

  Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 1.0.0)

  PBan

  6

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mẫu số (mẫu số tờ khai)

  MSo

  1

  Số (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Tên (tên tờ khai)

  Ten

  100

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Loại kỳ tính thuế

  LKTThue

  1

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quy định này)

  Bt buộc

  Kỳ tính thuế

  KTThue

  7

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Địa danh

  Ddanh

  50

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập

  NLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên NNT

  TNNT

  400

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Mã số thuế NNT

  MSTNNT

  14

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Tên đại lý thuế

  TDLThue

  400

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế đại lý thuế

  MSTDLThue

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Đơn vị tiền tệ

  DVTTe

  3

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I)

  Bt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa nội dung tờ khai, bao gồm danh sách hóa đơn, chứng từ bán ra chia theo các mức thuế suất

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDKCThue chứa nhóm hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (nếu có)

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDKCThue\DSHDon chứa danh sách hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDKCThue\DSHDon\HDon chứa chi tiết 1 dòng hóa đơn

  Số thứ tự

  STT

  6

  Số

  Không bắt buộc

  Tên chỉ tiêu

  Tên thẻ

  Độ dài tối đa

  Kiểu dữ liệu

  Ràng buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập (Ngày, tháng, năm lập hóa đơn)

  NLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên người mua

  TNMua

  400

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế người mua

  MSTNMua

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Doanh thu chưa có thuế GTGT

  DTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Ghi chú

  GChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDKCThue chứa tổng doanh thu chưa có thuế GTGT

  Tông doanh thu chưa có thuế GTGT

  TgDTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue0 chứa nhóm hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 0% (nếu có)

  Thẻ TKhai\DKTKhai\NDTKhai\NHDThue0\DSHDon chứa danh sách hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 0% (nếu có)

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue0\DSHDon\HDon chứa chi tiết 01 dòng hóa đơn

  Số thứ tự

  STT

  6

  Số

  Không bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  S hóa đơn

  SHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập (Ngày, tháng, năm lập hóa đơn)

  NLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên người mua

  TNMua

  400

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế người mua

  MSTNMua

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Doanh thu chưa có thuế GTGT

  DTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Ghi chú

  GChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NVDTKhai\NHDThue0 chứa tổng doanh thu chưa có thuế GTGT

  Tng doanh thu chưa có thuế GTGT

  TgDTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng thuế GTGT

  TgTGTGT

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue5 chứa nhóm hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5% (nếu có)

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue5\DSHDon chứa danh sách hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue5\DSHDon\HDon chứa chi tiết 01 dòng hóa đơn

  Số thứ tự

  STT

  6

  Số

  Không bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  S hóa đơn

  SHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập (Ngày, tháng, năm lập hóa đơn)

  NLap

   

  Ngày

  Bắt buộc

  Tên người mua

  TNMua

  400

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế người mua

  MSTNMua

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Doanh thu chưa có thuế GTGT

  DTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thuế GTGT

  TGTGT

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Ghi chú

  GChu

  255

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue5 chứa tổng doanh thu chưa có thuế GTGT, tổng thuế GTGT

  Tổng doanh thu chưa có thuế GTGT

  TgDTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng thuế GTGT

  TgTGTGT

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thế TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue10 chứa nhóm hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10% (nếu có)

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue10\DSHDon chứa danh sách hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10%

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTkhai\NHDThue10\DSHDon\HDon chứa chi tiết 01 dòng hóa đơn

  Số thứ tự

  STT

  6

  Số

  Không bắt buộc

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  KHMSHDon

  11

  Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

  Bắt buộc

  Ký hiệu hóa đơn

  KHHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Số hóa đơn

  SHDon

  8

  Chuỗi ký tự

  Bắt buộc

  Ngày lập (Ngày, tháng, năm lập hóa đơn)

  NLap

   

  Ngày

  Bt buộc

  Tên người mua

  TNMua

  400

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Mã số thuế người mua

  MSTNMua

  14

  Chuỗi ký tự

  Không bắt buộc

  Doanh thu chưa có thuế GTGT

  DTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thuế GTGT

  TGTGT

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Ghi chú

  GChu

  255

  Chuỗi ký tự

   

  Không bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\NHDThue10 chứa tổng doanh thu chưa có thuế GTGT, tổng thuế GTGT

  Tng doanh thu chưa có thuế GTGT

  TgDTCThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng thuế GTGT

  TgTGTGT

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa thông tin về tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và tổng số thuế GTGT

  Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

  TgDThu

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra

  TgThue

  19,4

  Số

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và các chữ ký số khác (nếu có).

  Thẻ TKhai\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số NNT (Ký trên thẻ DLTKhai)

  Chữ ký số NNT

  Signature

   

   

  Bắt buộc

  Thẻ TKhai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có).

   

  Phần III. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ

   

  I. Quy định về kênh truyền

  Tiêu chuẩn

  Quy đnh

  Mô tả

  1. Dành cho T-VAN

  Loại kênh truyền

  MPLS VPN layer 3

  Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua hạ tầng mạng MPLS VPN Layer3 của nhà cung cấp dịch vụ mạng

  Kết nối giữa thiết bị đầu cuối của T-VAN và nhà cung cấp dịch vụ mạng là kết nối lớp 3 theo mô hình OSI. Địa chỉ IP kết nối hai đầu do nhà cung cấp dịch vụ mạng quy hoạch

  Loại cáp

  Cáp quang

   

  Cơ chế bảo mật

  Hỗ trợ IPSec

  Thiết bị đấu nối tại đầu T-VAN hỗ trợ tính năng IPSec

  Số lượng kênh

  03

  Gồm 01 kênh chính và 02 kênh dự phòng (01 kênh tại trung tâm dữ liệu chính và 01 kênh tại trung tâm dữ liệu dự phòng)

  Kênh chính và kênh dự phòng tại trung tâm dữ liệu chính thuộc 02 đơn vị cung cấp dịch vụ mạng

  Băng thông

  Tối thiểu 10 Mbps

  Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 10 Mbps

  2. Dành cho TCKNGTT

  Loại kênh truyền

  MPLS VPN layer 3 hoặc kênh thuê riêng

  Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua hạ tầng mạng MPLS VPN Layer3 hoặc kênh thuê riêng của nhà cung cấp dịch vụ mạng

  Loại cáp

  Cáp quang

   

  Cơ chế bảo mật

  Hỗ trợ IPSec

  Thiết bị đấu nối tại đầu TCKNGTT hỗ trợ tính năng IPSec

  Số lượng kênh

  02

  Gồm 01 kênh chính và 01 kênh dự phòng (tại trung tâm dữ liệu dự phòng)

  Kênh chính và kênh dự phòng thuộc 02 đơn vị cung cấp dịch vụ mạng

  Băng thông

  Tối thiểu 05 Mbps

  Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 05 Mbps

   

   

   

  II. Quy định về giao thức kết nối

  Thuộc tính

  Quy định

  Mô tả

  1. Web service

  Giao thức bảo mật gói tin

  https

  Thông tin được bảo mật khi truyền/nhận trên môi trường mạng.

  Giao thức giao tiếp dịch vụ

  SOAP v1.2

  Giao thức giao tiếp dịch vụ Web

  Tiêu chuẩn an toàn dịch vụ

  WS-Security v1.1

  Bảo mật cho dịch vụ Web

  WS-Policy v1.5

  Quản lý chính sách dịch vụ Web

  WS-Addressing v1.0

  Mô tả thông tin định tuyến dịch vụ Web

  WS-Web ReliableMessaging v1.2

  Đảm bảo chất lượng truyền tin

  Định nghĩa dịch vụ

  WSDL v1.2

   

  2. Queue

  Giao thức truyền nhận

  Message Queue (MQ)

   

  Bảo mật kênh dịch vụ Queue channel

  TLS v1.2

   

  Định nghĩa dịch vụ

  XML schema

   

  Loại kênh truyền

  Sender-receiver

   

   

  PHỤ LỤC I

  DANH SÁCH CÁC LOẠI THÔNG ĐIỆP
  (Kèm theo Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành tại Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

   

  STT

  Mã loại thông điệp

  Tên

  Mô tả

  Nhóm thông điệp đáp ứng nghiệp vụ đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

  1

  100

  Thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

   

  Nhóm thông điệp đáp ứng nghiệp vụ lập và gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

  2

  200

  Thông điệp gửi hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế để cấp mã

   

  3

  201

  Thông điệp thông báo kết quả cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

   

  4

  202

  Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế

   

  Nhóm thông điệp đáp ứng nghiệp vụ xử lý hóa đơn có sai sót

  5

  300

  Thông điệp thông báo hủy/giải trình hóa đơn đã lập có sai sót

   

  6

  301

  Thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

   

  Nhóm thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

  7

  400

  Thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

   

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC KÝ HIỆU MẪU SỐ HÓA ĐƠN
  (Kèm theo Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành tại Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

   

  1. Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì sử dụng bảng danh mục sau:

  STT

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn

  Tên/Mô tả

  1

  1

  Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng

  2

  2

  Phản ánh loại Hóa đơn bán hàng

  3

  3

  Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

  4

  4

  Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

  2. Đối với hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì áp dụng quy định của các Nghị định này và các văn bản hướng dẫn.

   

  PHỤ LỤC III

  DANH MỤC KIỂU DỮ LIỆU PHẦN THÔNG TIN KHÁC
  (Kèm theo Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành tại Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

   

  STT