Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Văn bản liên quan

Văn bản mới