hieuluat

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện KD trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ

  • Loại liên kết văn bản
  • Hiệu lực văn bản

    Hiệu lực liên quan

    Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X