hieuluat

Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  Ban hành: 19/05/2017 Hiệu lực: 15/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  Ban hành: 19/07/2012 Hiệu lực: 01/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X