hieuluat

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 31/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
  Ban hành: 18/04/2017 Hiệu lực: 02/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
  Ban hành: 29/06/2016 Hiệu lực: 13/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X