hieuluat

Kế hoạch 150/KH-UBND Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:150/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
  Ngày ban hành:23/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:23/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 150/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

  KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

  Thực hiện Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

  - Đề xuất, kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đảm bảo theo sát với thực tiễn diễn biến của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  - Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  II. NỘI DUNG

  1. Công tác hoàn thiện khuôn khpháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  Thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện, tổng hợp những nội dung chồng chéo, bất cập tại các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, sửa đổi, bổ sung các chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

  2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp

  - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn Thành phố để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

  - Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp nắm bắt và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tại các sở, ngành, đơn vị liên quan của Thành phố về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đảm bảo hiểu và áp dụng đúng, thống nhất các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; ngăn ngừa tối đa, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  - Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  5. ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  III. TCHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Công Thương

  - Thường xuyên rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, chng chéo, bất cập của các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để kịp thời kiến nghị Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

  - Phbiến kịp thời các quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua các biện pháp:

  + Đăng tải các bài viết giới thiệu pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Hà Nội;

  + Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp,...; cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông theo quy định;

  + Xây dựng bộ tài liệu hỏi đáp tuyên truyền về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp, đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền bộ tài liệu đến người dân tại địa bàn Hà Nội; cung cấp tài liệu cho các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố để thông tin, tuyên truyền đến sinh viên;

  + Phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; hướng dẫn phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

  + Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một số quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

  - Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của một số Sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  - Thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền; xử lý vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm của các Sở, ngành, đơn vị đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  - Phát hiện và chuyn hồ sơ xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đến cơ quan công an đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự s 100/2015/QH13.

  - Cung cấp thông tin, dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; gửi các kết quả thực hiện thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp (xác nhận hoặc không xác nhận), thông tin về chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp,... cho các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

  - Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố của các doanh nghiệp đã được xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ trong và sau thời gian chuyển tiếp 12 tháng kể từ thời điểm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ có hiệu lực; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ theo quy định nhưng vẫn hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố sau thời gian chuyển đổi.

  - Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  - Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cập nhật thường xuyên thông tin, số liệu, các quy định pháp luật liên quan và vận hành trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền về bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  - Chi cục Quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội):

  + Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền (lưu ý kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố;

  + Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố;

  + Phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố;

  + Chủ động phối hợp với đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  2. Công an thành phố Hà Nội

  - Thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

  - Xây dựng các Chuyên đề về đấu tranh đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để tổ chức triển khai đến toàn lực lượng Công an Thành phố.

  - Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định.

  - Tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn, thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  - Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền hoặc chuyn cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

  - Phát hiện và xử lý hình sự theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

  3. Sở Y tế

  - Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố về: Hàng hóa, quảng cáo sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm; điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm;...

  - Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý; hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định; chú trọng kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động tại địa bàn Thành phố theo quy định.

  - Phát hiện và chuyển Công an Thành phố hồ sơ xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

  4. Cục Thuế thành phố Hà Nội

  - Tổ chức lồng ghép thực hiện công tác thanh tra thuế với kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật về thuế, cụ thể về: việc chấp hành nghĩa vụ thuế (kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế,...); việc xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và khách hàng mua hàng trực tiếp từ doanh nghiệp; việc thực hiện quy định về giao, nhận, gửi hàng hóa; thực hiện quy định thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng; quy định về tỷ lệ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp;... của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

  - Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan theo đúng quy định về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  5. Sở Khoa học và Công nghệ

  Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

  6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  7. Sở Thông tin và Truyền Thông

  - Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp về pháp luật và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  - Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân. Cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố; truyền tải đúng thông tin về pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

  8. Sở Ngoại vụ

  - Rà soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến nội dung kinh doanh theo phương thức đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

  - Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

  9. UBND các quận, huyện, thị xã

  - Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho người dân tại địa bàn quản lý;

  - Tăng cường ng tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn được giao quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn để quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo định của pháp luật;

  - Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

  Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền./.

  Nơi nhận:
  - Bộ Công Thương;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện;
  - Đài PT&TH Hà Nội;
  - Cổng TTĐT Thành phố;
  - VPUB: CPVP, KT, NC, KGVX, TKBT;
  - Lưu: VT, KT (Tùng, Hương).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Doãn Toản

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
  Ban hành: 14/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
  Ban hành: 30/07/2014 Hiệu lực: 15/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
  Ban hành: 12/03/2018 Hiệu lực: 02/05/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 150/KH-UBND Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:150/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:23/07/2018
  Hiệu lực:23/07/2018
  Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Doãn Toản
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X