hieuluat

Quyết định 1589/QĐ-TCHQ các giải pháp nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1589/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Việt Cường
  Ngày ban hành:16/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:16/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ TÀI CHÍNH

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  ___________

  Số: 1589/QĐ-TCHQ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch của Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021

  _______________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

   Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020;

  Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021;

  Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

  Xét đề nghị của Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021.

  Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các hoạt động liên quan được phân công trong Kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp, đánh giá tình hình; định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm báo cáo Tổng cục Hẩi quan (qua Ban Cải cách hiện đại hóa) trước ngày 15 của tháng cuối quý về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1552/QĐ-TCHQ ngày 29/5/2019 của Tổng cục Hải quan. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Đ/c Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

  - Đ/c Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);

  - Văn phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);

  - Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);

  - Lưu: VT, CCHĐH (05b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Hoàng Việt Cường

   

   

   
   
   

  KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO XẾP HẠNG CHỈ SỐ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2021

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1589/QĐ-TCHQ ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

  _____________________________

   

  STT

  Nhiệm vụ

  Kết quả/Sản phẩm đầu ra

  Thời gian thực hiện

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  I

  Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan

  1.

  Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý thuế.

  Hệ thống văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn của 03 Luật.

  2020-2021

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  2.

  Đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử.

  - Mở rộng, tăng số lượng ngân hàng tham gia phối hợp thu và nộp thuế điện tử 24/7.

  - Nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống nộp thuế điện tử nhằm hỗ trợ tối đa người nộp thuế.

  2020-2021

  Cục Thuế XNK

  Các Cục HQ tỉnh, TP

  3.

  Hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  Nghị định hướng dẫn về thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được ban hành.

  2020-2021

  Cục GSQL

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  4.

  Hoàn thiện cơ chế phân luồng quyết định kiểm tra theo hướng: Tập trung, thống nhất trong toàn ngành; liên kết giữa các khâu trước, trong và sau thông quan hàng hóa; đảm bảo vai trò và trách nhiệm tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ hải quan tại Hải quan các cấp.

  Bộ Chỉ sổ tiêu chí đánh giá phân loại mức độ rủi ro quyết định kiểm tra.

  2020-2021

  Cục QLRR

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  5.

  Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ doanh nghiệp. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với doanh nghiệp, lô hàng có rủi ro cao. Triển khai công tác, chương trình đánh giá tuân thủ, quản lý tuân thủ đối với các đối tượng, người khai hải quan trong hoạt động nhập khẩu; đồng thời công khai tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

  - Bộ Chỉ số tiêu chí phân loại mức độ rủi ro quyết định kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hàng hóa có rủi ro cao.

  - Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

  2020-2021

  Cục QLRR

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  6.

  Rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan có liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với một số chủng loại hàng hóa XNK, như: khoáng sản xuất khẩu, thịt và các sản phẩm từ thịt, phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất,... trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành để từ đó đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế.

  Giải pháp giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện, tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra thực tế giảm.

  2020

  Cục GSQL

  Cục QLRR, Cục CNTT, Các Cục HQ tỉnh, TP

  7.

  Nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

  Đề án được phê duyệt.

  2020-2021

  Cục CNTT

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  II

  Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia

  8.

  Thống kê, rà soát danh sách mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, danh sách các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu còn chồng chéo trọng quá trình quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đề xuất danh sách các mặt hàng cần cắt giảm theo lộ trình.

  - Báo cáo rà soát;

  - Số lượng, danh mục mặt hàng KTCN cần cắt giảm của từng Bộ, ngành kèm theo lộ trình cắt giảm cụ thể.

  2020-2021

  Cục GSQL

  Các Cục HQ tỉnh, TP

  9.

  Hoàn thiện và triển khai Đề án Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  - Đề án trình Chính phủ phê duyệt.

  - Báo cáo kết quả triển khai Đề án.

  2020-2021

  Cục GSQL

  Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ

  10.

  Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chỉ đạo tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020.

  - Đề án trình Chính phủ phê duyệt.

  - Báo cáo kết quả triển khai Đề án.

  2020-2021

  Cục GSQL

  Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ

  11.

  Hoàn thiện chức năng cổng thông tin một cửa quốc gia.

  Bổ sung chức năng theo dõi trừ lùi Giấy phép đối với trường hợp hàng hóa cấp phép 1 lần, nhập khẩu nhiều lần.

  2020

  CụcCNTT

  Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ

  12.

  Phối hợp trong thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc kiểm tra chuyên ngành.

  Các Bộ, ngành công bố đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp luật hướng dẫn, quy định chi tiết liên quan.

  2020

  Cục GSQL

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  13.

  Phối hợp trong việc thực hiện công khai tất cả các thủ tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên ngành vào Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.

  100% thủ tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện công khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

  2020 -2021

  Cục CNTT

  Cục GSQL

  Các đơn vị liên quan

  14.

  Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1254/2018/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

  Quyết định sửa đổi bổ sung được ban hành.

  2020

  Cục CNTT

  Cục GSQL

  Các đơn vị liên quan

  15.

  Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.

  - Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần.

  - Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính.

  2020 -2021

  Cục GSQL

  Cục CNTT

  Các đơn vị liên quan

  16.

  Tổ chức triển khai Nghị định 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  - Nghị định được tổ chức thực hiện;

  - Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định được ban hành.

  2020 -2021

  Cục CNTT

  Cục GSQL

  Các đơn vị liên quan

  17.

  Xây dựng Nghị định kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

  Nghị định được ban hành.

  2020-2021

  Cục CNTT

  Vụ Pháp chế Các đơn vị liên quan

   

  III

  Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng

  18.

  Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan, hệ thống VASSCM, Công thông tin một cửa quốc gia... để đảm bảo việc kết nối giữa hải quan và doanh nghiệp kho bãi cảng, cơ quan quản lý, KTCN, hãng tàu được thông suốt, xử lý dứt điểm vướng mắc về kết nối hệ thống hiện nay.

  Kết nối hệ thống giữa các bên trong triển khai Cơ chế một cửa, VASCM, thanh toán điện tử,... được thông suốt, hạn chế tối đa sự cố về kết nối hệ thống.

  2020-2021

  Cục CNTT

  Cục GSQL, Cục QLRR, Các Cục HQ tỉnh, TP

  19.

  Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại các cảng biển, cảng hàng không, ICD, kho bãi....

  Kết nối hệ thống VASSCM với kho, bãi, cảng.

  2020

  Cục CNTT

  Cục GSQL; các đơn vị liên quan

  20.

  Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan (càng vụ, công ty kinh doanh kho, bãi cảng, hãng tàu, logistic, UBND...) để xử lý vướng mắc, giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo thủ tục xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa nhanh.

  Giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục tại kho, bãi, cảng.

  2020-2021

  Các Cục HQ Tỉnh, Thành phố

  Các đơn vị thuộc TCHQ

  21.

  Xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống logistic, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái.

  - Hạn chế ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái;

  - Giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục logistic.

  2020-2021

  Cục Hải quan TP. Hồ Chí

  Minh

  Cục CNTT và các đơn vị có liên quan

  22.

  Tăng cường áp dụng kiểm tra thực tế bằng hình thức máy soi, giảm kiểm tra thực tế thủ công, tối ưu hóa công suất của máy soi

  Số lượng lô hàng kiểm tra qua máy soi tăng lên.

  Năm 2020

  Các Cục HQ Tỉnh, Thành phố

  Các đơn vị liên quan

  IV

  Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu

  23.

  Tăng cường hiệu quả quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp.

  - Các Hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp;

  - Các Thỏa thuận hợp tác hải quan - doanh nghiệp.

  2020-2021

  Ban CCHĐH

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  24.

  Kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục xuất, nhập khẩu.

  Các hoạt động tuyên truyền

  2020-2021

  Báo Hải quan, Văn Phòng TC

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  25.

  Xây dựng, cập nhật và công bố tài liệu về chỉ sổ giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.

  Tài liệu công bố trên các báo thuộc Bộ Tài chính và trang thông tin Bộ Tài chính.

  2020-2021

  Ban CCHĐH

  Các đơn vị liên quan

  26.

  Thực hiện khảo sát chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam theo phương pháp của Ngân hàng thế giới.

  Báo cáo kết quả khảo sát.

  2020-2021

  Ban CCHĐH

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  27.

  Kết nối với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; chủ động cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin cải cách của Việt Nam nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác.

  - Bản cập nhật thông tin về cải cách của Việt Nam liên quan đến chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới gửi Ngân hàng Thế giới;

  - Các văn bản cập nhật về cải cách gửi các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế liên quan.

  2020-2021

  Ban CCHĐH, Vụ HTQT

  Các đơn vị liên quan

  28.

  Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

  - Báo cáo kết quả khảo sát

  2020-2021

  Ban CCHĐH

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

  29.

  Phối hợp với các bên liên quan thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp với thủ tục hành chính trên cổng thông tin Một cửa quốc gia.

  - Báo cáo kết quả khảo sát

  2020-2021

  Ban CCHĐH; Cục CNTT và TKHQ

  Các đơn vị liên quan

  V

  Nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

  30.

  Xây dựng và triển khai các giải pháp trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để tránh phiền hà, giảm thời gian và chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.

  Việc thực hiện thủ tục hải quan tại các Cục Hải quan được tạo thuận lợi tối đa.

  2020-2021

  Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

  Văn phòng TC, Cục CNTT và Các đơn vị có liên quan

  31.

  Rà soát lại việc thực hiện tại tất cả các khâu thủ tục; Phân công các công chức có năng lực tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa.

  Phân công cán bộ công chức tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng yêu cầu năng lực vị trí việc làm.

  2020-2021

  Vụ, TCCB, Các Cục Hai quan tỉnh, thành phố

  Các đơn vị có liên quan

  32.

  Phối hợp thực hiện tăng cường và đa dạng hóa hình thức đào tạo, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu.

  Hình thức đào tạo đa dạng (trực tuyến …).

  2020-2021

  Trường HQVN, Cục GSQL

  Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính
  Ban hành: 17/12/2015 Hiệu lực: 05/02/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020
  Ban hành: 26/09/2018 Hiệu lực: 26/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 876/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021
  Ban hành: 27/05/2019 Hiệu lực: 27/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
  Ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
  Ban hành: 12/05/2020 Hiệu lực: 12/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 1552/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021
  Ban hành: 29/05/2019 Hiệu lực: 29/05/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1589/QĐ-TCHQ các giải pháp nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
  Số hiệu:1589/QĐ-TCHQ
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:16/06/2020
  Hiệu lực:16/06/2020
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hoàng Việt Cường
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (7)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X