hieuluat

Quyết định 815/QĐ-VPCP Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:815/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành:04/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  ___________

  Số: 815/QĐ-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

  _______________

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

  Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

  Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

  Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

  Điều 2. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cùng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ;

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;

  - Tập đoàn Điện lực EVN;

  - Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam;

  - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;

  - VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;

  - Lưu: VT, KSTT (02b).Phạm Hà

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Mai Tiến Dũng

   

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

  __________________________________________

   

  1. Mục tiêu

  - Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  - Tăng lượng giao dịch dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

  - Thúc đẩy sự chủ động của các Bộ, ngành trong cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tăng cường sự giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các bộ, ngành, địa phương; kêu gọi sự chung tay, góp sức, hiến kế của doanh nghiệp trong quá trình cải cách.

  2. Đối tượng truyền thông

  - Người dân, doanh nghiệp.

  - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nhà nước.

  3. Nội dung hoạt động truyền thông

  TT

  Nội dung hoạt động

  Thời gian bắt đầu

  Thời gian kết thúc

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Kết quả hoạt động

  I

  Nhiệm vụ chung

  1

  Kịp thời cung cấp thông tin về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cho nhóm phóng viên báo chí nòng cốt

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục kiểm soát thủ tục hành chính

  Các bộ, ngành, địa phương

  - Danh sách phóng viên báo chí, cơ quan báo chí nòng cốt.

  - Xây dựng và phát hành Thông cáo báo chí về hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Cổng Dịch vụ công quốc gia và Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

  2

  Tập huấn, định hướng công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  Các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí nòng cốt

  Các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử danh cho đội ngũ phóng viên

  3

  Tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí về việc phối hợp tuyên truyền theo chuyên đề

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí nòng cốt

   

  4

  Đánh giá kết quả thực hiện truyền thông về Cổng Dịch vụ công quốc gia và Nghị quyết số 68/NQ-CP

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  - Các đoàn làm việc thực tế, khảo sát được tổ chức nhằm đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

  - Phát hành báo cáo định kỳ theo chuyên đề hoặc lồng ghép cùng các báo cáo chung về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

  II

  Truyền thông nâng cao nhận thức, chất lượng phục vụ và đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

  1

   

  Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công quốc gia

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ)

  Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công

  - Kịp thời đăng tải, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành, các báo cáo tổng kết theo từng nội dung công việc.

  - Các tin, bài, phóng sự, chuyên mục được đăng trên báo giấy, báo điện tử, các kênh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội.

  - Phát hành tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về văn bản chỉ đạo, điều hành.

  - Xây dựng video clip giới thiệu về Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  2

  Thiết kế các sản phẩm truyền thông:

  - Hướng đến đối tượng là người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước

  - Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ thanh toán trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc các lĩnh vực: điện, bảo hiểm, hộ tịch, quản lý cư trú, khuyến mãi, quảng cáo, đăng ký và quản lý phương tiện, người lái, đất đai, xây dựng và các dịch vụ thanh toán lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán điện, nước, thuế, lệ phí trước bạ, thanh toán phí, lệ phí, thanh toán viện phí, học phí và thu phạt xử lý vi phạm giao thông

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ).

  Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí; các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công

  - Phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, poster, tranh, ảnh, phim tài liệu, phim quảng cáo về các dịch vụ công được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  - Các tiêu đề ngắn, clip ngắn giới thiệu về những dịch vụ công tiện ích được chạy chữ, phát sóng vào các khung giờ vàng trên kênh truyền hình.

  - Mở các chuyên trang, chuyên mục về Cổng Dịch vụ công quốc gia trên các kênh báo lớn của Trung ương.

  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bằng văn bản, video và infographic); quyển hỏi đáp, quyển giới thiệu đăng tải trên website các cơ quan và mạng xã hội.

  - Các tin, bài, phóng sự, chuyên mục được đăng trên báo giấy, báo điện tử, các kênh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội; các thông tin liên quan đến dịch vụ công trực tuyến được chia sẻ qua hệ thống dịch vụ điện thoại di động; qua mạng lưới bưu chính công ích hoặc qua hệ thống loa truyền thanh hiện có của các xã, phường trên toàn quốc.

  Phát hành một số sản phẩm truyền thông như sổ ghi chép, bìa tài liệu, ...

  3

  - Xây dựng mỗi cán bộ, công chức, người lao động là một tuyên truyền viên về lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  - Phát hành phiếu khảo sát điện tử đánh giá chất lượng dich vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương

  - Thông qua tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, các buổi hội nghị, hội thảo.

  - Phiếu khảo sát điện tử được đăng tải trên Cổng Dich vụ công Quốc gia.

  III

  Tuyên truyền nhằm thúc đẩy sự chủ động của các Bộ, ngành trong cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tăng cường sự giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các bộ, ngành, địa phương

  1

  Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ)

  Các Bộ, ngành, địa phương

  - Kịp thời đăng tải, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành, các báo cáo tổng kết theo từng nội dung công việc.

  - Các tin, bài, phóng sự, chuyên mục được đăng trên báo giấy, báo điện tử, các kênh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội.

  Phát hành tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về văn bản chỉ đạo, điều hành.

  2

  Tổ chức các đoàn khảo sát tình hình thực tế tại một số địa phương về cải cách TTHC, cắt giảm các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; các cơ quan có liên quan và các cơ quan báo chí

  Các đoàn khảo sát thực tế tại mỗi số bộ, địa phương

  3

  Tuyên truyền tình hình, kết quả, gương điển hình trong triển khai cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ)

  Các Bộ, ngành và các cơ quan thông tấn báo chí

  - Các tin, bài, phóng sự được đăng tải trên báo giấy, báo điện tử, các kênh truyền thông đa phương tiện.

  - Các buổi họp báo, tọa đàm về tình hình, kết quả triển khai

  - Phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay hướng dẫn sử dụng công cụ cải cách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

  4

  Phát hành phiếu khảo sát điện tử đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

  Tháng

  11/2020

  Tháng

  12/2021

  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  Các Bộ, ngành

  - Phiếu khảo sát điện tử được gửi tới các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp

  Kết quả khảo sát lồng ghép trong các báo cáo chung về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.

   

  4. Tổ chức thực hiện

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ động thực hiện các hoạt động truyền thông phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Cổng Dịch vụ công quốc gia và Nghị quyết số 68/NQ-CP theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức các hoạt động truyền thông theo Kế hoạch này bảo đảm tổ chức truyền thông tiết kiệm, hiệu quả.

  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam nâng cao chất lượng hệ thống, bảo đảm đường truyền thông suốt tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình khai thác, sử dụng./.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 815/QĐ-VPCP Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu:815/QĐ-VPCP
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/11/2020
  Hiệu lực:04/11/2020
  Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X