hieuluat

Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:743&750-06/2018
  Số hiệu:11/2018/TT-BCTNgày đăng công báo:28/06/2018
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành:29/05/2018Hết hiệu lực:01/03/2024
  Áp dụng:01/07/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 11/2018/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2016/TT-BCT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

  Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu ký ngày 29 tháng 5 năm 2015 giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (sau đây gọi là Thông tư số 21/2016/TT-BCT) như sau:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 21/2016/TT-BCT

  Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT; Nghị định số 31/2018/-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT

  Thay thế Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư,
  Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  -
  Viện KSND tối cao;
  - Toà án ND tối cao;
  - Cơ quan TW của các Đoàn thể;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
  - Công báo;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
  - Các Sở Công Thương;

  - Ban QL các KCN&CX Hà Nội;
  - Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; các Tổng cục; các Vụ, Cục thuộc Bộ; các Phòng QLXNK khu vực (19);
  - Lưu: VT, XNK (10).

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

  PHỤ LỤC

  QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT)

   

  Giải thích chung

  Trong phạm vi của Phụ lục này:

  1. Quy tắc cụ thể mặt hàng (sau đây gọi là PSR) quy định tại Phụ lục này được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa (HS 2017). Cột đầu tiên của danh mục gồm có các chương, nhóm hoặc phân nhóm. Cột thứ hai về mô tả hàng hóa. Cột thứ ba về tiêu chí xuất xứ. Hàng hóa thuộc danh mục này được xác định duy nhất bởi các mã HS của hàng hóa; Tên hàng hóa chỉ được sử dụng để thuận tiện.

  Chương là một chương của Hệ thống hài hòa (2 chữ số);

  Nhóm là một nhóm của Hệ thống hài hòa (4 chữ số);

  Phân nhóm là một phân nhóm của Hệ thống hài hòa (6 chữ số):

  WO nghĩa là hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một Bên theo quy định tại Điều 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT;

  CTC là sự chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 2 chữ số (CC), 4 chữ số (CTH), 6 chữ số (CTSH);

  CC là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong việc sản xuất các hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số HS hàng hóa ở cấp độ 2 chữ số (thay đổi Chương);

  CTH là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong việc sản xuất các hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số HS hàng hóa ở cấp độ 4 chữ số (thay đổi Nhóm);

  CTSH là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong việc sản xuất các hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số HS hàng hóa ở cấp độ 6 chữ số (thay đổi Phân nhóm);

  VAC (X)% là hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quá trình sản xuất của thành phẩm được thực hiện tại một Bên;

  CTC + VAC (X)% là yêu cầu chuyển đổi mã số HS hàng hóa với điều kiện hàm lượng giá trị gia tăng được tính toán theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quy trình sản xuất hàng hóa cuối cùng đã được thực hiện tại một bên;

  CTC hoặc VAC (X)% là yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc các hàm lượng giá trị gia tăng được tính toán theo công thức quy định tại Điều 5, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quy trình sản xuất của hàng hóa cuối cùng được thực hiện tại một Bên.

  2. Quy định về chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng đối với nguyên liệu không có xuất xứ.

  3. Các tiêu chí xuất xứ quy định tại cột thứ ba của danh mục PSR này chỉ đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho hoạt động sản xuất. Một hoạt động sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn yêu cầu tối thiểu này cũng sẽ được coi là có xuất xứ.

   

  Mã số hàng hóa

  Mô tả hàng hóa

  Tiêu chí xuất xứ

   

  Chương 1 - Động vật sống

   

  01.01

  Ngựa, lừa, la sống

   

   

  - Ngựa:

   

  0101.21

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  WO

  0101.29

  - - Loại khác

  WO

  0101.30

  - Lừa

  WO

  0101.90

  - Loại khác

  WO

  01.02

  Động vật sống họ trâu bò

   

   

  - Gia súc:

   

  0102.21

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  WO

  0102.29

  - - Loại khác

  WO

   

  - Trâu:

   

  0102.31

  - - Loại thuần chủng để nhân giống

  WO

  0102.39

  - - Loại khác

  WO

  0102.90

  - Loại khác

  WO

  01.03

  Lợn sống

   

  0103.10

  - Loại thuần chủng để nhân giống

  WO

   

  - Loại khác:

   

  0103.91

  - - Trọng lượng dưới 50 kg

  WO

  0103.92

  - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên

  WO

  01.04

  Cừu, dê sống

   

  0104.10

  - Cừu

  WO

  0104.20

  - Dê

  WO

  01.05

  Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi

   

   

  - Loại trọng lượng không quá 185 g:

   

  0105.11

  - - Gà thuộc loài Gallus domesticus

  WO

  0105.12

  - - Gà tây

  WO

  0105.13

  - - Vịt, ngan

  WO

  0105.14

  - - Ngỗng

  WO

  0105.15

  - - Gà lôi

  WO

   

  - Loại khác:

   

  0105.94

  - - Gà thuộc loài Gallus domesticus

  WO

  0105.99

  - - Loại khác

  WO

  01.06

  Động vật sống khác

   

   

  - Động vật có vú:

   

  0106.11

  - - Bộ động vật linh trưởng

  WO

  0106.12

  - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

  WO

  0106.13

  - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

  WO

  0106.14

  - - Thỏ

  WO

  0106.19

  - - Loại khác

  WO

  0106.20

  - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

  WO

   

  - Các loại chim:

   

  0106.31

  - - Chim săn mồi

  WO

  0106.32

  - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào)

  WO

  0106.33

  - - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae)

  WO

  0106.39

  - - Loại khác

  WO

   

  - Côn trùng:

   

  0106.41

  - - Các loại ong

  WO

  0106.49

  - - Loại khác

  WO

  0106.90

  - Loại khác

  WO

   

  Chương 2 - Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ

   

  02.01

  Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0201.10

  - Thịt cả con và nửa con

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0201.20

  - Thịt pha có xương khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0201.30

  - Thịt lọc không xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.02

  Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh

   

  0202.10

  - Thịt cả con và nửa con

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0202.20

  - Thịt pha có xương khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0202.30

  - Thịt lọc không xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.03

  Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

   

   

  - Tươi hoặc ướp lạnh:

   

  0203.11

  - - Thịt cả con và nửa con

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0203.12

  - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0203.19

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Đông lạnh:

   

  0203.21

  - - Thịt cả con và nửa con

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0203.22

  - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0203.29

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.04

  Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

   

  0204.10

  - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:

   

  0204.21

  - - Thịt cả con và nửa con

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0204.22

  - - Thịt pha có xương khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0204.23

  - - Thịt lọc không xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0204.30

  - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Thịt cừu khác, đông lạnh:

   

  0204.41

  - - Thịt cả con và nửa con

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0204.42

  - - Thịt pha có xương khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0204.43

  - - Thịt lọc không xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0204.50

  - Thịt dê

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0205.00

  Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.06

  Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

   

  0206.10

  - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh:

   

  0206.21

  - - Lưỡi

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0206.22

  - - Gan

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0206.29

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0206.30

  - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Của lợn, đông lạnh:

   

  0206.41

  - - Gan

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0206.49

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0206.80

  - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0206.90

  - Loại khác, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.07

  Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

   

   

  - Của gà thuộc loài Gallus domesticus:

   

  0207.11

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.12

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.13

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.14

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Của gà tây:

   

  0207.24

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.25

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.26

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.27

  - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Của vịt, ngan:

   

  0207.41

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.42

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.43

  - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.44

  - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.45

  - - Loại khác, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Của ngỗng:

   

  0207.51

  - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.52

  - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.53

  - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.54

  - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.55

  - - Loại khác, đông lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0207.60

  - Của gà lôi

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.08

  Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

   

  0208.10

  - Của thỏ hoặc thỏ rừng

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0208.30

  - Của bộ động vật linh trưởng

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0208.40

  - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0208.50

  - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0208.60

  - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae)

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0208.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.09

  Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói

   

  0209.10

  - Của lợn

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0209.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  02.10

  Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ

   

   

  - Thịt lợn:

   

  0210.11

  - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0210.12

  - - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0210.19

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0210.20

  - Thịt động vật họ trâu bò

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ:

   

  0210.91

  - - Của bộ động vật linh trưởng

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0210.92

  - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia)

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0210.93

  - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

  0210.99

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 1

   

  Chương 3 - Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác

   

  03.01

  Cá sống

   

   

  - Cá cảnh:

   

  0301.11

  - - Cá nước ngọt

  WO

  0301.19

  - - Loại khác

  WO

   

  - Cá sống khác:

   

  0301.91

  - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

  WO

  0301.92

  - - Cá chình (Anguilla spp.)

  WO

  0301.93

  - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

  WO

  0301.94

  - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

  WO

  0301.95

  - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

  WO

  0301.99

  - - Loại khác

  WO

  03.02

  Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04

   

   

  - Cá hồi, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.11

  - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

  CC

  0302.13

  - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

  CC

  0302.14

  - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

  CC

  0302.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.21

  - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglo ssus, Hippoglossus stenolepis)

  CC

  0302.22

  - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

  CC

  0302.23

  - - Cá bơn sole (Solea spp.)

  CC

  0302.24

  - - Cá bơn turbot (Psetta maxima)

  CC

  0302.29

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunnus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.31

  - - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)

  CC

  0302.32

  - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

  CC

  0302.33

  - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa

  CC

  0302.34

  - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

  CC

  0302.35

  - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

  CC

  0302.36

  - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

  CC

  0302.39

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfish), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.41

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

  CC

  0302.42

  - - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)

  CC

  0302.43

  - - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattu s)

  CC

  0302.44

  - - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

  CC

  0302.45

  - - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)

  CC

  0302.46

  - - Cá giò (Rachycentron canadum)

  CC

  0302.47

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  CC

  0302.49

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.51

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  CC

  0302.52

  - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

  CC

  0302.53

  - - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

  CC

  0302.54

  - - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

  CC

  0302.55

  - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

  CC

  0302.56

  - - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

  CC

  0302.59

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.71

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

  CC

  0302.72

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

  CC

  0302.73

  - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

  CC

  0302.74

  - - Cá chình (Anguilla spp.)

  CC

  0302.79

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:

   

  0302.81

  - - Cá nhám góc và cá mập khác

  CC

  0302.82

  - - Cá đuối (Rajidae)

  CC

  0302.83

  - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

  CC

  0302.84

  - - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

  CC

  0302.85

  - - Cá tráp biển (Sparidae)

  CC

  0302.89

  - - Loại khác

  CC

   

  - Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá:

   

  0302.91

  - - Gan, sẹ và bọc trứng cá

  CC

  0302.92

  - - Vây cá mập

  CC

  0302.99

  - - Loại khác

  CC

  03.03

  Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04

   

   

  - Cá hồi, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.11

  - - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka)

  CC

  0303.12

  - - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

  CC

  0303.13

  - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)

  CC

  0303.14

  - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

  CC

  0303.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá lóc hay cá chuối) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.23

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

  CC

  0303.24

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

  CC

  0303.25

  - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

  CC

  0303.26

  - - Cá chình (Anguilla spp.)

  CC

  0303.29

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.31

  - - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

  CC

  0303.32

  - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

  CC

  0303.33

  - - Cá bơn sole (Solea spp.)

  CC

  0303.34

  - - Cá bơn turbot (Psetta maxima)

  CC

  0303.39

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.41

  - - Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)

  CC

  0303.42

  - - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

  CC

  0303.43

  - - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa

  CC

  0303.44

  - - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

  CC

  0303.45

  - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

  CC

  0303.46

  - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

  CC

  0303.49

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.51

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

  CC

  0303.53

  - - Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

  CC

  0303.54

  - - Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

  CC

  0303.55

  - - Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)

  CC

  0303.56

  - - Cá giò (Rachycentron canadum)

  CC

  0303.57

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  CC

  0303.59

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.63

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  CC

  0303.64

  - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

  CC

  0303.65

  - - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

  CC

  0303.66

  - - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

  CC

  0303.67

  - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

  CC

  0303.68

  - - Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

  CC

  0303.69

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:

   

  0303.81

  - - Cá nhám góc và cá mập khác

  CC

  0303.82

  - - Cá đuối (Rajidae)

  CC

  0303.83

  - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

  CC

  0303.84

  - - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)

  CC

  0303.89

  - - Loại khác

  CC

   

  - Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá:

   

  0303.91

  - - Gan, sẹ và bọc trứng cá

  CC

  0303.92

  - - Vây cá mập

  CC

  0303.99

  - - Loại khác

  CC

  03.04

  Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

   

   

  - Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.):

   

  0304.31

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

  CC

  0304.32

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

  CC

  0304.33

  - - Cá chẽm (Lates niloticus)

  CC

  0304.39

  - - Loại khác

  CC

   

  - Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác:

   

  0304.41

  - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

  CC

  0304.42

  - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

  CC

  0304.43

  - - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

  CC

  0304.44

  - - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

  CC

  0304.45

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  CC

  0304.46

  - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

  CC

  0304.47

  - - Cá nhám góc và cá mập khác

  CC

  0304.48

  - - Cá đuối (Rajidae)

  CC

  0304.49

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh:

   

  0304.51

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  CC

  0304.52

  - - Cá hồi

  CC

  0304.53

  - - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

  CC

  0304.54

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  CC

  0304.55

  - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

  CC

  0304.56

  - - Cá nhám góc và cá mập khác

  CC

  0304.57

  - - Cá đuối (Rajidae)

  CC

  0304.59

  - - Loại khác

  CC

   

  - Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.):

   

  0304.61

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

  CC

  0304.62

  - - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

  CC

  0304.63

  - - Cá chẽm (Lates niloticus)

  CC

  0304.69

  - - Loại khác

  CC

   

  - Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:

   

  0304.71

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  CC

  0304.72

  - - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

  CC

  0304.73

  - - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

  CC

  0304.74

  - - Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

  CC

  0304.75

  - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

  CC

  0304.79

  - - Loại khác

  CC

   

  - Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác:

   

  0304.81

  - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

  CC

  0304.82

  - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

  CC

  0304.83

  - - Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

  CC

  0304.84

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  CC

  0304.85

  - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

  CC

  0304.86

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

  CC

  0304.87

  - - Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

  CC

  0304.88

  - - Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (Rajidae)

  CC

  0304.89

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại khác, đông lạnh:

   

  0304.91

  - - Cá kiếm (Xiphias gladius)

  CC

  0304.92

  - - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

  CC

  0304.93

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  CC

  0304.94

  - - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

  CC

  0304.95

  - - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

  CC

  0304.96

  - - Cá nhám góc và cá mập khác

  CC

  0304.97

  - - Cá đuối (Rajidae)

  CC

  0304.99

  - - Loại khác

  CC

  03.05

  Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

   

  0305.10

  - Bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

  CC

  0305.20

  - Gan, sẹ và bọc trứng cá, làm khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối

  CC

   

  - Phi-lê cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói:

   

  0305.31

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  CC

  0305.32

  - - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae

  CC

  0305.39

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá hun khói, kể cả phi-lê cá, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ:

   

  0305.41

  - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)

  CC

  0305.42

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

  CC

  0305.43

  - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

  CC

  0305.44

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  CC

  0305.49

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói:

   

  0305.51

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  CC

  0305.52

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  CC

  0305.53

  - - Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  CC

  0305.54

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ gòn, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae)

  CC

  0305.59

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cá, muối nhưng không làm khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ:

   

  0305.61

  - - Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)

  CC

  0305.62

  - - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

  CC

  0305.63

  - - Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)

  CC

  0305.64

  - - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.)

  CC

  0305.69

  - - Loại khác

  CC

   

  - Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của cá:

   

  0305.71

  - - Vây cá mập

  CC

  0305.72

  - - Đầu cá, đuôi và bong bóng

  CC

  0305.79

  - - Loại khác

  CC

  03.06

  Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

   

   

  - Đông lạnh:

   

  0306.11

  - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

  CC

  0306.12

  - - Tôm hùm (Homarus spp.)

  CC

  0306.14

  - - Cua, ghẹ

  CC

  0306.15

  - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)

  CC

  0306.16

  - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)

  CC

  0306.17

  - - Tôm shrimps và tôm prawn khác

  CC

  0306.19

  - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

  CC

   

  - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:

   

  0306.31

  - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

  CC

  0306.32

  - - Tôm hùm (Homarus spp.)

  CC

  0306.33

  - - Cua, ghẹ

  CC

  0306.34

  - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)

  CC

  0306.35

  - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)

  CC

  0306.36

  - - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác

  CC

  0306.39

  - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

  CC

   

  - Loại khác:

   

  0306.91

  - - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

  CC

  0306.92

  - - Tôm hùm (Homarus spp.)

  CC

  0306.93

  - - Cua, ghẹ

  CC

  0306.94

  - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus)

  CC

  0306.95

  - - Tôm shrimps và tôm prawn

  CC

  0306.99

  - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

  CC

  03.07

  Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

   

   

  - Hàu:

   

  0307.11

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.12

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng, thuộc giống Pecten, Chlamys hoặc Placopecten:

   

  0307.21

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.22

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.29

  - - Loại khác

  CC

   

  - Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.):

   

  0307.31

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.32

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.39

  - - Loại khác

  CC

   

  - Mực nang và mực ống:

   

  0307.42

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.43

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.49

  - - Loại khác

  CC

   

  - Bạch tuộc (Octopus spp.):

   

  0307.51

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.52

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.59

  - - Loại khác

  CC

  0307.60

  - Ốc, trừ ốc biển

  CC

   

  - Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae):

   

  0307.71

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.72

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.79

  - - Loại khác

  CC

   

  - Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.):

   

  0307.81

  - - Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.82

  - - Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.83

  - - Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh

  CC

  0307.84

  - - Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh

  CC

  0307.87

  - - Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khác

  CC

  0307.88

  - - Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khác

  CC

   

  - Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

   

  0307.91

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0307.92

  - - Đông lạnh

  CC

  0307.99

  - - Loại khác

  CC

  03.08

  Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

   

   

  - Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

   

  0308.11

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0308.12

  - - Đông lạnh

  CC

  0308.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):

   

  0308.21

  - - Sống, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  0308.22

  - - Đông lạnh

  CC

  0308.29

  - - Loại khác

  CC

  0308.30

  - Sứa (Rhopilema spp.)

  CC

  0308.90

  - Loại khác

  CC

   

  Chương 4 - Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  04.01

  Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

   

  0401.10

  - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng

  CC

  0401.20

  - Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng

  CC

  0401.40

  - Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng

  CC

  0401.50

  - Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng

  CC

  04.02

  Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

   

  0402.10

  - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng

  CC, ngoại trừ từ Chương 17

   

  - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:

   

  0402.21

  - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 17

  0402.29

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 17

   

  - Loại khác:

   

  0402.91

  - - Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  CC

  0402.99

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 17

  04.03

  Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao

   

  0403.10

  - Sữa chua

  CC

  0403.90

  - Loại khác

  CC

  04.04

  Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  0404.10

  - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  CC

  0404.90

  - Loại khác

  CC

  04.05

  Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads)

   

  0405.10

  - Bơ

  CC

  0405.20

  - Chất phết từ bơ sữa

  CC

  0405.90

  - Loại khác

  CC

  04.06

  Pho mát và curd

   

  0406.10

  - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd

  CC

  0406.20

  - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại

  CC

  0406.30

  - Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột

  CC

  0406.40

  - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti

  CC

  0406.90

  - Pho mát loại khác

  CC

  04.07

  Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín

   

   

  - Trứng đã thụ tinh để ấp:

   

  0407.11

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  CC

  0407.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Trứng sống khác:

   

  0407.21

  - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

  CC

  0407.29

  - - Loại khác

  CC

  0407.90

  - Loại khác

  CC

  04.08

  Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

   

   

  - Lòng đỏ trứng:

   

  0408.11

  - - Đã làm khô

  CC

  0408.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại khác:

   

  0408.91

  - - Đã làm khô

  CC

  0408.99

  - - Loại khác

  CC

  0409.00

  Mật ong tự nhiên

  WO

  0410.00

  Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

  CC

   

  Chương 5 - Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nơi khác

   

  0501.00

  Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc người

  СС

  05.02

  Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ các loại lông trên

   

  0502.10

  - Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng

  СС

  0502.90

  - Loại khác

  СС

  0504.00

  Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói

  СС

  05.05

  Da và các bộ phận khác của loài chim và gia cầm, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ được làm sạch, khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần của lông vũ

   

  0505.10

  - Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ

  СС

  0505.90

  - Loại khác

  СС

  05.06

  Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình), đã xử lý bằng axit hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

   

  0506.10

  - Ossein và xương đã xử lý bằng axit

  СС

  0506.90

  - Loại khác

  СС

  05.07

  Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

   

  0507.10

  - Ngà; bột và phế liệu từ ngà

  СС

  0507.90

  - Loại khác

  СС

  0508.00

  San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

  СС

  0510.00

  Long diên hương, hương hải ly, chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); côn trùng cánh cứng cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác

  СС

  05.11

  Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người

   

  0511.10

  - Tinh dịch động vật họ trâu, bò

  СС

   

  - Loại khác:

   

  0511.91

  - - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3

  СС

  0511.99

  - - Loại khác

  СС

   

  Chương 6 - Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại tương tự; cành hoa và cành lá trang trí

   

  06.01

  Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12

   

  0601.10

  - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ

  CC

  0601.20

  - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng hoặc dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn

  CC

  06.02

  Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm

   

  0602.10

  - Cành giâm và cành ghép không có rễ

  CC

  0602.20

  - Cây, cây bụi, đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch (nuts) ăn được

  CC

  0602.30

  - Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khô - họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành

  CC

  0602.40

  - Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành

  CC

  0602.90

  - Loại khác

  CC

  06.03

  Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác

   

   

  - Tươi:

   

  0603.11

  - - Hoa hồng

  CC

  0603.12

  - - Hoa cẩm chướng

  CC

  0603.13

  - - Phong lan

  CC

  0603.14

  - - Hoa cúc

  CC

  0603.15

  - - Họ hoa ly (Lilium spp.)

  CC

  0603.19

  - - Loại khác

  CC

  0603.90

  - Loại khác

  CC

  06.04

  Tán lá, cành và các phần khác của cây, không có hoa hoặc nụ hoa, các loại cỏ, rêu và địa y, phù hợp để bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác

   

  0604.20

  - Tươi

  CC

  0604.90

  - Loại khác

  CC

   

  Chương 7 - Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được

   

  07.01

  Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0701.10

  - Để làm giống

  CC

  0701.90

  - Loại khác

  CC

  0702.00

  Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  07.03

  Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0703.10

  - Hành tây và hành, hẹ

  CC

  0703.20

  - Tỏi

  CC

  0703.90

  - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác

  CC

  07.04

  Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0704.10

  - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli)

  CC

  0704.20

  - Cải Bruc-xen

  CC

  0704.90

  - Loại khác

  CC

  07.05

  Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh

   

   

  - Rau diếp, xà lách:

   

  0705.11

  - - Xà lách cuộn (head lettuce)

  CC

  0705.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Rau diếp xoăn:

   

  0705.21

  - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum)

  CC

  0705.29

  - - Loại khác

  CC

  07.06

  Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0706.10

  - Cà rốt và củ cải

  CC

  0706.90

  - Loại khác

  CC

  0707.00

  Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh

  CC

  07.08

  Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0708.10

  - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

  CC

  0708.20

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)

  CC

  0708.90

  - Các loại rau đậu khác

  CC

  07.09

  Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh

   

  0709.20

  - Măng tây

  CC

  0709.30

  - Cà tím

  CC

  0709.40

  - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac)

  CC

   

  - Nấm và nấm cục (truffle):

   

  0709.51

  - - Nấm thuộc chi Agaricus

  CC

  0709.59

  - - Loại khác

  CC

  0709.60

  - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta

  CC

  0709.70

  - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)

  CC

   

  - Loại khác:

   

  0709.91

  - - Hoa a-ti-sô

  CC

  0709.92

  - - Ô liu

  CC

  0709.93

  - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.)

  CC

  0709.99

  - - Loại khác

  CC

  07.10

  Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh

   

  0710.10

  - Khoai tây

  CC

   

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:

   

  0710.21

  - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

  CC

  0710.22

  - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)

  CC

  0710.29

  - - Loại khác

  CC

  0710.30

  - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)

  CC

  0710.40

  - Ngô ngọt

  CC

  0710.80

  - Rau khác

  CC

  0710.90

  - Hỗn hợp các loại rau

  CC

  07.11

  Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được

   

  0711.20

  - Ôliu

  CC

  0711.40

  - Dưa chuột và dưa chuột ri

  CC

   

  - Nấm và nấm cục (truffle):

   

  0711.51

  - - Nấm thuộc chi Agaricus

  CC

  0711.59

  - - Loại khác

  CC

  0711.90

  - Rau khác; hỗn hợp các loại rau

  CC

  07.12

  Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm

   

  0712.20

  - Hành tây

  CC

   

  - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và nấm cục (truffle):

   

  0712.31

  - - Nấm thuộc chi Agaricus

  CC

  0712.32

  - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.)

  CC

  0712.33

  - - Nấm nhầy (Tremella spp.)

  CC

  0712.39

  - - Loại khác

  CC

  0712.90

  - Rau khác; hỗn hợp các loại rau

  CC

  07.13

  Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt

   

  0713.10

  - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)

  CC

  0713.20

  - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos)

  CC

   

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):

   

  0713.31

  - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek

  CC

  0713.32

  - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis)

  CC

  0713.33

  - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris)

  CC

  0713.34

  - - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea)

  CC

  0713.35

  - - Đậu đũa (Vigna unguiculata)

  CC

  0713.39

  - - Loại khác

  CC

  0713.40

  - Đậu lăng

  CC

  0713.50

  - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

  CC

  0713.60

  - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan)

  CC

  0713.90

  - Loại khác

  CC

  07.14

  Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago

   

  0714.10

  - Sắn

  CC

  0714.20

  - Khoai lang

  CC

  0714.30

  - Củ từ (Dioscorea spp.)

  CC

  0714.40

  - Khoai sọ (Colacasia spp.)

  CC

  0714.50

  - Khoai môn (Xanthosoma spp.)

  CC

  0714.90

  - Loại khác

  CC

   

  Chương 8 - Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa

   

  08.01

  Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ

   

   

  - Dừa:

   

  0801.11

  - - Đã qua công đoạn làm khô

  CC

  0801.12

  - - Dừa còn nguyên sọ

  CC

  0801.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):

   

  0801.21

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0801.22

  - - Đã bóc vỏ

  CC

   

  - Hạt điều:

   

  0801.31

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0801.32

  - - Đã bóc vỏ

  CC

  08.02

  Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ

   

   

  - Quả hạnh nhân:

   

  0802.11

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0802.12

  - - Đã bóc vỏ

  CC

   

  - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):

   

  0802.21

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0802.22

  - - Đã bóc vỏ

  CC

   

  - Quả óc chó:

   

  0802.31

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0802.32

  - - Đã bóc vỏ

  CC

   

  - Hạt dẻ (Castanea spp.):

   

  0802.41

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0802.42

  - - Đã bóc vỏ

  CC

   

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):

   

  0802.51

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0802.52

  - - Đã bóc vỏ

  CC

   

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):

   

  0802.61

  - - Chưa bóc vỏ

  CC

  0802.62

  - - Đã bóc vỏ

  CC

  0802.70

  - Hạt cây côla (Cola spp.)

  CC

  0802.80

  - Quả cau

  CC

  0802.90

  - Loại khác

  CC

  08.03

  Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô

   

  0803.10

  - Chuối lá

  CC

  0803.90

  - Loại khác

  CC

  08.04

  Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô

   

  0804.10

  - Quả chà là

  CC

  0804.20

  - Quả sung, vả

  CC

  0804.30

  - Quả dứa

  CC

  0804.40

  - Quả bơ

  CC

  0804.50

  - Quả ổi, xoài và măng cụt

  CC

  08.05

  Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô

   

  0805.10

  - Quả cam

  CC

   

  - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai chi cam quýt tương tự:

   

  0805.21

  - - Quả quýt các loại (kể cả quất)

  CC

  0805.22

  - - Cam nhỏ (Clementines)

  CC

  0805.29

  - - Loại khác

  CC

  0805.40

  - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm

  CC

  0805.50

  - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

  CC

  0805.90

  - Loại khác

  CC

  08.06

  Quả nho, tươi hoặc khô

   

  0806.10

  - Tươi

  CC

  0806.20

  - Khô

  CC

  08.07

  Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi

   

   

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):

   

  0807.11

  - - Quả dưa hấu

  CC

  0807.19

  - - Loại khác

  CC

  0807.20

  - Quả đu đủ

  CC

  08.08

  Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi

   

  0808.10

  - Quả táo (apples)

  CC

  0808.30

  - Quả lê

  CC

  0808.40

  - Quả mộc qua

  CC

  08.09

  Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi

   

  0809.10

  - Quả mơ

  CC

   

  - Quả anh đào:

   

  0809.21

  - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus)

  CC

  0809.29

  - - Loại khác

  CC

  0809.30

  - Quả đào, kể cả xuân đào

  CC

  0809.40

  - Quả mận và quả mận gai

  CC

  08.10

  Quả khác, tươi

   

  0810.10

  - Quả dâu tây

  CC

  0810.20

  - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries)

  CC

  0810.30

  - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ

  CC

  0810.40

  - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi Vaccinium

  CC

  0810.50

  - Quả kiwi

  CC

  0810.60

  - Quả sầu riêng

  CC

  0810.70

  - Quả hồng vàng

  CC

  0810.90

  - Loại khác

  CC

  08.11

  Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

   

  0811.10

  - Quả dâu tây

  CC

  0811.20

  - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai

  CC

  0811.90

  - Loại khác

  CC

  08.12

  Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được

   

  0812.10

  - Quả anh đào

  CC

  0812.90

  - Quả khác

  CC

  08.13

  Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này

   

  0813.10

  - Quả mơ

  CC

  0813.20

  - Quả mận đỏ

  CC

  0813.30

  - Quả táo (apples)

  CC

  0813.40

  - Quả khác

  CC

  0813.50

  - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này

  CC

  0814.00

  Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác

  CC

   

  Chương 9 - Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị

   

  09.01

  Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó

   

   

  - Cà phê, chưa rang:

   

  0901.11

  - - Chưa khử chất caffeine

  CC

  0901.12

  - - Đã khử chất caffeine

  CC

   

  - Cà phê, đã rang:

   

  0901.21

  - - Chưa khử chất caffeine

  CTSH

  0901.22

  - - Đã khử chất caffeine

  CTSH

  0901.90

  - Loại khác

  CC

  09.02

  Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu

   

  0902.10

  - Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg

  CC

  0902.20

  - Chè xanh khác (chưa ủ men)

  CC hoặc VAC 40%

  0902.30

  - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg

  CC

  0902.40

  - Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần

  CC hoặc VAC 40%

  0903.00

  Chè Paragoay (Maté)

  CC

  09.04

  Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền

   

   

  - Hạt tiêu:

   

  0904.11

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0904.12

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

   

  - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:

   

  0904.21

  - - Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0904.22

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  09.05

  Vani

   

  0905.10

  - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0905.20

  - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  09.06

  Quế và hoa quế

   

   

  - Chưa xay hoặc chưa nghiền:

   

  0906.11

  - - Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume)

  CC

  0906.19

  - - Loại khác

  CC

  0906.20

  - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  09.07

  Đinh hương (cả quả, thân và cành)

   

  0907.10

  - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0907.20

  - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  09.08

  Hạt nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và bạch đậu khấu

   

   

  - Hạt nhục đậu khấu:

   

  0908.11

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0908.12

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

   

  - Vỏ nhục đậu khấu:

   

  0908.21

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0908.22

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

   

  - Bạch đậu khấu:

   

  0908.31

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0908.32

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  09.09

  Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), thì là, rau mùi, thì là Ai cập hoặc ca- rum (caraway); hạt bách xù (juniper berries)

   

   

  - Hạt của cây rau mùi:

   

  0909.21

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0909.22

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

   

  - Hạt cây thì là Ai cập:

   

  0909.31

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0909.32

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

   

  - Hạt của hoa hồi anise (tiểu hồi), hoa hồi badian (đại hồi), cây ca-rum (caraway) hoặc hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries):

   

  0909.61

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0909.62

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  09.10

  Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác

   

   

  - Gừng:

   

  0910.11

  - - Chưa xay hoặc chưa nghiền

  CC

  0910.12

  - - Đã xay hoặc nghiền

  CC

  0910.20

  - Nghệ tây

  CC

  0910.30

  - Nghệ (curcuma)

  CC

   

  - Gia vị khác:

   

  0910.91

  - - Hỗn hợp đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này

  CC

  0910.99

  - - Loại khác

  CC

   

  Chương 10 - Ngũ cốc

   

  10.01

  Lúa mì và meslin

   

   

  - Lúa mì Durum:

   

  1001.11

  - - Hạt giống

  CC

  1001.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại khác:

   

  1001.91

  - - Hạt giống

  CC

  1001.99

  - - Loại khác

  CC

  10.02

  Lúa mạch đen

   

  1002.10

  - Hạt giống

  CC

  1002.90

  - Loại khác

  CC

  10.03

  Lúa đại mạch

   

  1003.10

  - Hạt giống

  CC

  1003.90

  - Loại khác

  CC

  10.04

  Yến mạch

   

  1004.10

  - Hạt giống

  CC

  1004.90

  - Loại khác

  CC

  10.05

  Ngô

   

  1005.10

  - Hạt giống

  CC

  1005.90

  - Loại khác

  CC

  10.06

  Lúa gạo

   

  1006.10

  - Thóc

  CC

  1006.20

  - Gạo lứt

  CC

  1006.30

  - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed)

  CC

  1006.40

  - Tấm

  CC

  10.07

  Lúa miến

   

  1007.10

  - Hạt giống

  CC

  1007.90

  - Loại khác

  CC

  10.08

  Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác

   

  1008.10

  - Kiều mạch

  CC

   

  - Kê:

   

  1008.21

  - - Hạt giống

  CC

  1008.29

  - - Loại khác

  CC

  1008.30

  - Hạt cây thóc chim (họ lúa)

  CC

  1008.40

  - Hạt kê Fonio (Digitaria spp.)

  CC

  1008.50

  - Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)

  CC

  1008.60

  - Lúa mì lai lúa mạch đen (Triticale)

  CC

  1008.90

  - Ngũ cốc loại khác

  CC

   

  Chương 11 - Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì

   

  1101.00

  Bột mì hoặc bột meslin

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  11.02

  Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin

   

  1102.20

  - Bột ngô

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1102.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  11.03

  Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và viên

   

   

  - Dạng tấm và bột thô:

   

  1103.11

  - - Của lúa mì

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1103.13

  - - Của ngô

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1103.19

  - - Của ngũ cốc khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1103.20

  - Dạng viên

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  11.04

  Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền

   

   

  - Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh:

   

  1104.12

  - - Của yến mạch

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1104.19

  - - Của ngũ cốc khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

   

  - Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô):

   

  1104.22

  - - Của yến mạch

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1104.23

  - - Của ngô

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1104.29

  - - Của ngũ cốc khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  1104.30

  - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền

  CC, ngoại trừ từ Chương 10

  11.05

  Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây

   

  1105.10

  - Bột, bột thô và bột mịn

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  1105.20

  - Dạng mảnh lát, hạt và viên

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  11.06

  Bột, bột thô và bột mịn, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8

   

  1106.10

  - Từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  1106.20

  - Từ cọ sago hoặc từ rễ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  1106.30

  - Từ các sản phẩm thuộc Chương 8

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  11.07

  Malt, rang hoặc chưa rang

   

  1107.10

  - Chưa rang

  СС

  1107.20

  - Đã rang

  СС

  11.08

  Tinh bột; inulin

   

   

  - Tinh bột:

   

  1108.11

  - - Tinh bột mì

  СС

  1108.12

  - - Tinh bột ngô

  СС

  1108.13

  - - Tinh bột khoai tây

  СС

  1108.14

  - - Tinh bột sắn

  СС

  1108.19

  - - Tinh bột khác

  СС

  1108.20

  - Inulin

  СС

  1109.00

  Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô

  CC

   

  Chương 12 - Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô

   

  12.01

  Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh

   

  1201.10

  - Hạt giống

  CC

  1201.90

  - Loại khác

  CC

  12.02

  Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh

   

  1202.30

  - Hạt giống

  CC

   

  - Loại khác:

   

  1202.41

  - - Lạc chưa bóc vỏ

  CC

  1202.42

  - - Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh

  CC

  1203.00

  Cùi (cơm) dừa khô

  CC

  1204.00

  Hạt lanh, đã hoặc chưa vỡ mảnh

  CC

  12.05

  Hạt cải dầu đã hoặc chưa vỡ mảnh

   

  1205.10

  - Hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxic thấp

  CC

  1205.90

  - Loại khác

  CC

  1206.00

  Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh

  CC

  12.07

  Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh

   

  1207.10

  - Hạt cọ và nhân hạt cọ

  CC

   

  - Hạt bông:

   

  1207.21

  - - Hạt giống

  CC

  1207.29

  - - Loại khác

  CC

  1207.30

  - Hạt thầu dầu

  CC

  1207.40

  - Hạt vừng

  CC

  1207.50

  - Hạt mù tạt

  CC

  1207.60

  - Hạt rum (Carthamus tinctorius)

  CC

  1207.70

  - Hạt dưa (melon seeds)

  CC

   

  - Loại khác:

   

  1207.91

  - - Hạt thuốc phiện

  CC

  1207.99

  - - Loại khác

  CC

  12.08

  Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có dầu, trừ bột và bột thô từ hạt mù tạt

   

  1208.10

  - Từ đậu tương

  CC

  1208.90

  - Loại khác

  CC

  12.09

  Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng

   

  1209.10

  - Hạt củ cải đường (sugar beet)

  CC

   

  - Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc:

   

  1209.21

  - - Hạt cỏ linh lăng (alfalfa)

  CC

  1209.22

  - - Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.)

  CC

  1209.23

  - - Hạt cỏ đuôi trâu

  CC

  1209.24

  - - Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.)

  CC

  1209.25

  - - Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

  CC

  1209.29

  - - Loại khác

  CC

  1209.30

  - Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa

  CC

   

  - Loại khác:

   

  1209.91

  - - Hạt rau

  CC

  1209.99

  - - Loại khác

  CC

  12.10

  Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia

   

  1210.10

  - Hublong, chưa nghiền và chưa xay thành bột và chưa ở dạng viên

  CC

  1210.20

  - Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột hoặc ở dạng viên; phấn hoa bia

  CC

  12.11

  Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột

   

  1211.20

  - Rễ cây nhân sâm

  CC

  1211.30

  - Lá coca

  CC

  1211.40

  - Thân cây anh túc

  CC

  1211.50

  - Cây ma hoàng

  CC

  1211.90

  - Loại khác

  CC

  12.12

  Quả minh quyết, rong biển và tảo biển khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

   

  - Rong biển và các loại tảo khác:

   

  1212.21

  - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người

  CC

  1212.29

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại khác:

   

  1212.91

  - - Củ cải đường

  CC

  1212.92

  - - Quả minh quyết (carob)

  CC

  1212.93

  - - Mía đường

  CC

  1212.94

  - - Rễ rau diếp xoăn

  CC

  1212.99

  - - Loại khác

  CC

  1213.00

  Rơm, rạ và trấu từ cây ngũ cốc, chưa xử lý, đã hoặc chưa băm, nghiền, ép hoặc làm thành dạng viên

  CC

  12.14

  Cải củ Thụy Điển, cải cầu vồng (mangold), rễ cỏ khô, cỏ khô, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành viên

   

  1214.10

  - Bột thô và viên cỏ linh lăng (alfalfa)

  CC

  1214.90

  - Loại khác

  CC

   

  Chương 13 - Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác

   

  13.01

  Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam)

   

  1301.20

  - Gôm Ả rập

  CC

  1301.90

  - Loại khác

  CC

  13.02

  Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật

   

   

  - Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật:

   

  1302.11

  - - Thuốc phiện

  CC

  1302.12

  - - Từ cam thảo

  CC

  1302.13

  - - Từ hoa bia (hublong)

  CC

  1302.14

  - - Từ cây ma hoàng

  CC

  1302.19

  - - Loại khác

  CC

  1302.20

  - Chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic

  CC

   

  - Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ các sản phẩm thực vật:

   

  1302.31

  - - Thạch rau câu (agar-agar)

  CC

  1302.32

  - - Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ quả minh quyết, hạt minh quyết hoặc hạt guar

  CC

  1302.39

  - - Loại khác

  CC

   

  Chương 14 - Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  14.01

  Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, các loại rơm, rạ ngũ cốc đã làm sạch, tẩy trắng hoặc đã nhuộm và vỏ cây đoạn)

   

  1401.10

  - Tre

  WO

  1401.20

  - Song, mây

  WO

  1401.90

  - Loại khác

  WO

  14.04

  Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  1404.20

  - Xơ của cây bông

  WO

  1404.90

  - Loại khác

  WO

   

  Chương 15 - Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật

   

  15.01

  Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03

   

  1501.10

  - Mỡ lợn từ mỡ lá và mỡ khổ

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1501.20

  - Mỡ lợn khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1501.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  15.02

  Mỡ của động vật họ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03

   

  1502.10

  - Mỡ tallow

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1502.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1503.00

  Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleostearin, dầu oleo và dầu mỡ (dầu tallow), chưa nhũ hoá hoặc chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác

  CC

  15.04

  Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

  1504.10

  - Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng

  CC

  1504.20

  - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá, trừ dầu gan cá

  CC

  1504.30

  - Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ động vật có vú ở biển

  CC

  1505.00

  Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin)

  CC

  1506.00

  Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

  CC

  15.07

  Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

  1507.10

  - Dầu thô, đã hoặc chưa khử chất nhựa

  CC

  1507.90

  - Loại khác

  CC

  15.08

  Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

  1508.10

  - Dầu thô

  CC

  1508.90

  - Loại khác

  CC

  15.09

  Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

  1509.10

  - Dầu nguyên chất (virgin)

  CC

  1509.90

  - Loại khác

  CC

  1510.00

  Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng, thu được duy nhất từ ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học, kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc các phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.09

  CC

  15.11

  Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

  1511.10

  - Dầu thô

  CC

  1511.90

  - Loại khác

  CC

  15.12

  Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

   

  - Dầu hạt hướng dương hoặc dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng:

   

  1512.11

  - - Dầu thô

  CC

  1512.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng:

   

  1512.21

  - - Dầu thô, đã hoặc chưa khử gossypol

  CC

  1512.29

  - - Loại khác

  CC

  15.13

  Dầu dừa (copra), dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba- su và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

   

  - Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa:

   

  1513.11

  - - Dầu thô

  CC

  1513.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng:

   

  1513.21

  - - Dầu thô

  CC

  1513.29

  - - Loại khác

  CC

  15.14

  Dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) hoặc dầu mù tạt và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

   

  - Dầu cây cải dầu hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng:

   

  1514.11

  - - Dầu thô

  CC

  1514.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Loại khác:

   

  1514.91

  - - Dầu thô

  CC

  1514.99

  - - Loại khác

  CC

  15.15

  Chất béo và dầu thực vật không bay hơi khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học

   

   

  - Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh:

   

  1515.11

  - - Dầu thô

  CC

  1515.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô:

   

  1515.21

  - - Dầu thô

  CC

  1515.29

  - - Loại khác

  CC

  1515.30

  - Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu

  CC

  1515.50

  - Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng

  CC

  1515.90

  - Loại khác

  CC

  15.16

  Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm

   

  1516.10

  - Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng

  CC hoặc VAC 50%

  1516.20

  - Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng

  CC hoặc VAC 50%

  15.17

  Margarine; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16

   

  1517.10

  - Margarin, trừ loại margarin lỏng

  CC hoặc VAC 50%

  1517.90

  - Loại khác

  CC hoặc VAC 50%

  1518.00

  Chất béo và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã đun sôi, oxy hoá, khử nước, sulphat hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

  CTH

  1520.00

  Glyxerin, thô; nước glyxerin và dung dịch kiềm glyxerin

  CTH

  15.21

  Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu

   

  1521.10

  - Sáp thực vật

  CTH

  1521.90

  - Loại khác

  CTH

  1522.00

  Chất nhờn; bã, cặn còn lại sau quá trình xử lý các chất béo hoặc sáp động vật hoặc thực vật

  CTH

   

  Chương 16 - Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác

   

  1601.00

  Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  16.02

  Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác

   

  1602.10

  - Chế phẩm đồng nhất

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.20

  - Từ gan động vật

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

   

  - Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05:

   

  1602.31

  - - Từ gà tây

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.32

  - - Từ gà thuộc loài Gallus domesticus

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.39

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

   

  - Từ lợn:

   

  1602.41

  - - Thịt mông đùi (ham) và các mảnh của chúng

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.42

  - - Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.49

  - - Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.50

  - Từ động vật họ trâu bò

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1602.90

  - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật

  CC, ngoại trừ từ Chương 2

  1603.00

  Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác

  CC

  16.04

  Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá

   

   

  - Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ:

   

  1604.11

  - - Từ cá hồi

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.12

  - - Từ cá trích nước lạnh

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.13

  - - Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê hoặc cá trích cơm

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.14

  - - Từ cá ngừ đại dương, cá ngừ vằn và cá ngừ ba chấm (Sarda spp.)

  CC, ngoại trừ từ Chương 3, hoặc VAC 40%

  1604.15

  - - Từ cá nục hoa

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.16

  - - Từ cá cơm (cá trỏng)

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.17

  - - Cá chình

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.18

  - - Vây cá mập

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.19

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 3, hoặc VAC 40%

  1604.20

  - Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

   

  - Trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối:

   

  1604.31

  - - Trứng cá tầm muối

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1604.32

  - - Sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  16.05

  Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản

   

  1605.10

  - Cua, ghẹ

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

   

  - Tôm shrimp và tôm prawn:

   

  1605.21

  - - Không đóng bao bì kín khí

  CC, ngoại trừ từ Chương 3, hoặc VAC 40%

  1605.29

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 3, hoặc VAC 40%

  1605.30

  - Tôm hùm

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.40

  - Động vật giáp xác khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

   

  - Động vật thân mềm:

   

  1605.51

  - - Hàu

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.52

  - - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.53

  - - Vẹm (Mussels)

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.54

  - - Mực nang và mực ống

  CC, ngoại trừ từ Chương 3, hoặc VAC 40%

  1605.55

  - - Bạch tuộc

  CC, ngoại trừ từ Chương 3, hoặc VAC 40%

  1605.56

  - - Nghêu (ngao), sò

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.57

  - - Bào ngư

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.58

  - - Ốc, trừ ốc biển

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.59

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

   

  - Động vật thủy sinh không xương sống khác:

   

  1605.61

  - - Hải sâm

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.62

  - - Cầu gai

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.63

  - - Sứa

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

  1605.69

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 3

   

  Chương 17 - Đường và các loại kẹo đường

   

  17.01

  Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn

   

   

  - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

   

  1701.12

  - - Đường củ cải

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1701.13

  - - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1701.14

  - - Các loại đường mía khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

   

  - Loại khác:

   

  1701.91

  - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1701.99

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  17.02

  Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen

   

   

  - Lactoza và xirô lactoza:

   

  1702.11

  - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô

  CC, ngoại trừ từ 04.09

  1702.19

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ 04.09

  1702.20

  - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích

  CC

  1702.30

  - Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo trọng lượng ở thể khô

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1702.40

  - Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1702.50

  - Fructoza tinh khiết về mặt hoá học

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1702.60

  - Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1702.90

  - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  17.03

  Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường

   

  1703.10

  - Mật mía

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  1703.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 12

  17.04

  Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao

   

  1704.10

  - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường

  CC

  1704.90

  - Loại khác

  CC

   

  Chương 18 - Ca cao và các chế phẩm từ ca cao

   

  1801.00

  Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang

  CC

  1802.00

  Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác

  CC

  18.03

  Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo

   

  1803.10

  - Chưa khử chất béo

  CTH

  1803.20

  - Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo

  CTH

  1804.00

  Bơ ca cao, chất béo và dầu ca cao

  CTH

  1805.00

  Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  CTH

  18.06

  Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao

   

  1806.10

  - Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

  CTH hoặc VAC 40%

  1806.20

  - Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, dạng nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong bao bì hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg

  CTH hoặc VAC 40%

   

  - Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:

   

  1806.31

  - - Có nhân

  CTH hoặc VAC 40%

  1806.32

  - - Không có nhân

  CTH hoặc VAC 40%

  1806.90

  - Loại khác

  CTH hoặc VAC 40%

   

  Chương 19 - Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh

   

  19.01

  Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  1901.10

  - Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán lẻ

  CC, ngoại trừ từ Chương 4

  1901.20

  - Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05

  CC

  1901.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 4

  19.02

  Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghetti, macaroni, mì sợi (noodle), mì dẹt (lasagne), gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến

   

   

  - Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác:

   

  1902.11

  - - Có chứa trứng

  CC

  1902.19

  - - Loại khác

  CC

  1902.20

  - Sản phẩm từ bột nhào đã được nhồi, đã hoặc chưa nấu chín hay chế biến cách khác

  CC

  1902.30

  - Sản phẩm từ bột nhào khác

  CC

  1902.40

  - Couscous

  CC

  1903.00

  Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự

  CC

  19.04

  Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ mảnh ngô được chế biến từ bột ngô (corn flakes)); ngũ cốc (trừ ngô), ở dạng hạt hoặc dạng mảnh hoặc đã làm thành dạng hạt khác (trừ bột, tấm và bột thô), đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  1904.10

  - Thực phẩm chế biến thu được từ quá trình rang hoặc nổ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc

  CTH

  1904.20

  - Thực phẩm chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang hoặc từ hỗn hợp của mảnh ngũ cốc chưa rang và mảnh ngũ cốc đã rang hoặc ngũ cốc đã nổ

  CC

  1904.30

  - Lúa mì bulgur

  CC

  1904.90

  - Loại khác

  CC

  19.05

  Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafers, bánh đa và các sản phẩm tương tự

   

  1905.10

  - Bánh mì giòn

  CTH

  1905.20

  - Bánh mì có gừng và loại tương tự

  CTH

   

  - Bánh quy ngọt; bánh waffles và bánh xốp wafers:

   

  1905.31

  - - Bánh quy ngọt

  CTH

  1905.32

  - - Bánh waffles và bánh xốp wafers

  CTH

  1905.40

  - Bánh bít cốt (rusks), bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự

  CTH

  1905.90

  - Loại khác

  CTH

   

  Chương 20 - Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây

   

  20.01

  Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic

   

  2001.10

  - Dưa chuột và dưa chuột ri

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2001.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  20.02

  Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic

   

  2002.10

  - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2002.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  20.03

  Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic

   

  2003.10

  - Nấm thuộc chi Agaricus

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2003.90

  - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  20.04

  Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06

   

  2004.10

  - Khoai tây

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2004.90

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  20.05

  Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06

   

  2005.10

  - Rau đồng nhất

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.20

  - Khoai tây

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.40

  - Đậu Hà lan (Pisum sativum)

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

   

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):

   

  2005.51

  - - Đã bóc vỏ

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.59

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.60

  - Măng tây

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.70

  - Ô liu

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.80

  - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata)

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

   

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:

   

  2005.91

  - - Măng tre

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2005.99

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 7

  2006.00

  Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường)

  CC, ngoại trừ từ Chươngs 7, 8

  20.07

  Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác

   

  2007.10

  - Chế phẩm đồng nhất

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

   

  - Loại khác:

   

  2007.91

  - - Từ quả thuộc chi cam quýt

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2007.99

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  20.08

  Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

   

  - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:

   

  2008.11

  - - Lạc

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.19

  - - Loại khác, kể cả hỗn hợp

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.20

  - Dứa

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.30

  - Quả thuộc chi cam quýt

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.40

  - Quả lê

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.50

  - Mơ

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.60

  - Anh đào (Cherries)

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.70

  - Đào, kể cả quả xuân đào

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.80

  - Dâu tây

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

   

  - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:

   

  2008.91

  - - Lõi cây cọ

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.93

  - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea)

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.97

  - - Dạng hỗn hợp

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  2008.99

  - - Loại khác

  CC, ngoại trừ từ Chương 8

  20.09

  Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác

   

   

  - Nước cam ép:

   

  2009.11

  - - Đông lạnh

  CC

  2009.12

  - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20

  CC

  2009.19

  - - Loại khác

  CC

   

  - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):

   

  2009.21

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  CC

  2009.29

  - - Loại khác

  CC

   

  - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:

   

  2009.31

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  CC

  2009.39

  - - Loại khác

  CC

   

  - Nước dứa ép:

   

  2009.41

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  CC

  2009.49

  - - Loại khác

  CC

  2009.50

  - Nước cà chua ép

  CC

   

  - Nước nho ép (kể cả hèm nho):

   

  2009.61

  - - Với trị giá Brix không quá 30

  CC

  2009.69

  - - Loại khác

  CC

   

  - Nước táo ép:

   

  2009.71

  - - Với trị giá Brix không quá 20

  CC

  2009.79

  - - Loại khác

  CC

   

  - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:

   

  2009.81

  - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea)

  CC

  2009.89

  - - Loại khác

  CC

  2009.90

  - Nước ép hỗn hợp

  CC

   

  Chương 21 - Các chế phẩm ăn được khác

   

  21.01

  Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng

   

   

  - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ cà phê, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê:

   

  2101.11

  - - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc

  CC

  2101.12

  - - Các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc hoặc có thành phần cơ bản là cà phê

  CC

  2101.20

  - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là chè hoặc chè Paragoay

  CC

  2101.30

  - Rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc của chúng

  CC

  21.02

  Men (sống hoặc ỳ); các vi sinh đơn bào khác, chết (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã pha chế

   

  2102.10

  - Men sống

  CC

  2102.20

  - Men ỳ; các vi sinh đơn bào khác, chết

  CC

  2102.30

  - Bột nở đã pha chế

  CC

  21.03

  Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến

   

  2103.10

  - Nước xốt đậu tương

  CTH

  2103.20

  - Ketchup cà chua và nước xốt cà chua khác

  CC

  2103.30

  - Bột mù tạt mịn, bột mù tạt thô và mù tạt đã chế biến

  CTH

  2103.90

  - Loại khác

  CTH

  21.04

  Súp và nước xuýt (broths) và chế phẩm để làm súp và nước xuýt; chế phẩm thực phẩm đồng nhất

   

  2104.10

  - Súp và nước xuýt (broths) và chế phẩm để làm súp và nước xuýt

  CTH

  2104.20

  - Chế phẩm thực phẩm đồng nhất

  CTH

  2105.00

  Kem lạnh và sản phẩm ăn được tương tự khác, có hoặc không chứa ca cao

  CTH

  21.06

  Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

   

  2106.10

  - Protein cô đặc và chất protein được làm rắn

  CTH

  2106.90

  - Loại khác

  VAC 50%

   

  Chương 22 - Đồ uống, rượu và giấm