hieuluat

Thông tư 93/2021/TT-BTC cấu trúc, định dạng dữ liệu chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:từ 953 đến 958-11/2021
  Số hiệu:93/2021/TT-BTCNgày đăng công báo:16/11/2021
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Đức Chi
  Ngày ban hành:01/11/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:31/12/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ TÀI CHÍNH

  _________

  Số: 93/2021/TT-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  –––––––––––––––––––––––

  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

  –––––––––

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý giá;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về cấu trúc và định dạng dữ liệu phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá với các hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các bộ ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

  - Các cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và địa phương được quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về giá được quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá: Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các đơn vị trực thuộc quản lý dữ liệu liên quan đến yếu tố về giá theo phân công của Bộ; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Bộ, ngành, địa phương).

  - Các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp thẩm định giá xây dựng với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

  2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc Khoản 1, Khoản 2 Điều này áp dụng các quy định tại Thông tư này khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. “Thông điệp dữ liệu” là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

  2. “Định dạng thành phần chứa dữ liệu” là các thông tin bên trong phần chứa dữ liệu của thông điệp dữ liệu.

  3. “Kết nối dữ liệu” là việc Cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành, địa phương gửi dữ liệu đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

  4. “Chia sẻ dữ liệu” là việc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gửi dữ liệu đến các Cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành, địa phương.

  5. “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của các bộ, ngành, địa phương” là nền tảng để tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu trong nội bộ các bộ, ngành, địa phương và giữa các bộ, ngành, địa phương với nhau qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

  6. “Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia” là nền tảng do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai với mục tiêu tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương theo hình thức kết nối tập trung và hình thức kết nối trực tiếp theo mô hình phân tán.

  7. “RESTful, SOAP, HTTPS, XML, JSON”: là các tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và hướng dẫn tại các quy định hiện hành.

  Điều 4. Nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu

  1. Tuân thủ các quy định tại Điều 7 và Điều 13 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

  2. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài chính và Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong phạm vi Bộ Tài chính thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của Bộ Tài chính.

  3. Bảo đảm quyền được tiếp cận, khai thác, sử dụng dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; Bảo đảm việc tìm kiếm, khai thác thông tin được thuận tiện, không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật; Bảo đảm tính tương thích, khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu về giá;

  4. Cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức khác phải đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đặt tại Bộ Tài chính.

  5. Tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 5. Danh sách dữ liệu, thông điệp truyền nhận phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

  1. Danh sách dữ liệu, thông điệp kết nối, chia sẻ được quy định tại Thông tư này nhằm mục tiêu xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

  2. Danh sách dữ liệu, thông điệp dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ được quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 của Thông tư và được cập nhật điều chỉnh khi có sự thay đổi các quy định quản lý Nhà nước về giá.

  Điều 6. Quy định về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

  1. Phương thức kết nối và định dạng dữ liệu trao đổi

  Sử dụng dịch vụ web dạng SOAP hoặc RESTful; Cấu trúc, định dạng dữ liệu sử dụng XML hoặc JSON.

  2. Giao thức truy cập dịch vụ web: Sử dụng giao thức HTTPS

  3. Chuẩn ký tự: Sử dụng Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt: áp dụng TCVN 6909:2001.

  4. Kỹ thuật xác thực khi kết nối, tích hợp dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại thời điểm kết nối.

  5. Đối soát dữ liệu: Các đơn vị phối hợp xây dựng cơ chế đối soát dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của số liệu.

  Điều 7. Quy định về định dạng thành phần chứa dữ liệu trong một thông điệp dữ liệu

  1. Định dạng chung của thành phần chứa dữ liệu trong một thông điệp dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 03 của Thông tư này.

  2. Định dạng chi tiết của một số thành phần chứa dữ liệu trong một thông điệp dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư này.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

  1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

  a) Cục Tin học và Thống kê tài chính: Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Thông tư; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư . Tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình triển khai kết nối, chia sẻ. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong kết nối trao đổi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

  b) Cục quản lý giá: Hướng dẫn các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

  c) Cục quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm phối hợp đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

  d) Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý công sản có trách nhiệm kết nối, chia sẻ các dữ liệu theo quy định tại Thông tư này.

  2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thẩm định giá

  a) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Thông tư này.

  b) Thông báo, phản ánh kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật trong việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá về Bộ Tài chính theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 của Thông tư này.

  Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá chưa sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Thông tư này: thực hiện cung cấp dữ liệu bằng hình thức nhập dữ liệu trực tiếp trên giao diện hoặc tải dữ liệu theo định dạng tệp excel có cấu trúc lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo địa chỉ https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn. Tài khoản sử dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng do Cục Quản lý giá và Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính cung cấp cho đơn vị.

  2. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của mình trước khi Thông tư này có hiệu lực cần rà soát, đánh giá, điều chỉnh, tiến hành kết nối ngay với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của mình, cần căn cứ, tham chiếu các quy định tại thông này trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu về giá để đảm bảo việc thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được thông suốt, hiệu quả; Thời hạn hoàn thành 01 năm kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

  Điều 10. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để được hướng dẫn, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Tổng bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
  - TAND tối cao, VKSND tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  - Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Hiệp hội Thẩm định giá, các doanh nghiệp TĐG;
  - Các Hiệp hội, ngành hàng, siêu thị, trung tâm thương mại;
  - Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty;
  - Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
  Trang Thông tin QLNN về giá và thẩm định giá;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, THTK.

  KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Đức Chi

   

   

   

  Phụ lục 01

  DANH SÁCH DỮ LIỆU KẾT NỐI, CHIA SẺ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Dữ liệu kết nối, chia sẻ

  Nguồn dữ liệu

  Tên thông điệp kết nối dữ liệu

  Tên thông điệp chia sẻ dữ liệu liệu

  A

  Dữ liệu giá hàng hóa dịch vụ

   

   

   

  I

  Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

   

   

   

  1.

  Khung giá đất

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  2.

  Khung giá cho thuê mặt nước

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  3.

  Khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  4.

  Giá cụ thể đối với: Dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải (bao gồm dịch vụ đăng kiểm phương tiện thiết bị giao thông vận tải và các công trình khai thác, vận chuyển dầu khí biển)

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  5.

  Khung giá đối với: Nước sạch sinh hoạt; dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật; dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  6.

  Giá tối đa đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  7.

  Giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia (trừ hàng dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  8.

  Giá mua tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách trung ương (trừ sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các bộ, ngành khác và của Ủy ban nhân dân tỉnh) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  9.

  Giá mua tối đa hàng hóa, dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách trung ương

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  10.

  Giá bán tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  11.

  Giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  12.

  Khung giá, giá tối đa hoặc giá cụ thể đối với dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán bao gồm: Dịch vụ liên quan đến hoạt động niêm yết, giao dịch, cung cấp thông tin, đấu giá, đấu thầu chứng khoán; dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán, giám sát tài sản, đại diện người sở hữu trái phiếu, thanh toán bù trừ tiền giao dịch chứng khoán

  Bộ Tài chính

   

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  13.

  Giá cụ thể đối với: Giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

  Bộ Công Thương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  14.

  Khung giá đối với: Giá phát điện, giá bán buôn điện

  Bộ Công Thương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  15.

  Giá tối thiểu đối với: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

  Bộ Công Thương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  16.

  Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do trung ương quản lý

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  17.

  Khung giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  18.

  Giá sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông bao gồm cả dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích theo quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  19.

  Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế

  Bộ Y tế

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  20.

  Giá cụ thể đối với: Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước; dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người sử dụng ngân sách nhà nước

  Bộ Y tế

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  21.

  Giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách trung ương

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  22.

  Giá cụ thể đối với các dịch vụ hàng không bao gồm: Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; giá dịch vụ điều hành bay đi, đến; giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; giá phục vụ hành khách; giá bảo đảm an ninh hàng không và giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  23.

  Giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đường bộ gồm đường quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  24.

  Khung giá đối với: Dịch vụ sử dụng đò, phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt thuộc khu vực cảng biển) do trung ương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa; cảng cá) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý; dịch vụ hoa tiêu, dẫn đường (trừ dịch vụ hoa tiêu, dẫn đường công ích sử dụng ngân sách trung ương do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch)

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  25.

  Giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  26.

  Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  27.

  Khung giá dịch vụ giáo dục

  Bộ Giáo dục

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  28.

  Giá dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập

  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  29.

  Giá Dịch vụ công ích đô thị

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  30.

  Giá xây dựng

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  31.

  Các phương pháp xác định giá do Bộ Xây dựng quy định

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  32.

  Chỉ số giá xây dựng

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  33.

  Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  34.

  Giá cụ thể đối với hàng dự trữ quốc gia, sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ mà Bộ Tài chính quy định giá mua tối đa, giá bán tối thiểu; định giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở; định giá hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của luật chuyên ngành

  Bộ, ngành

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  35.

  Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương tại sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương

  UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  II

  Nhóm đăng ký giá, kê khai giá

   

   

   

  36.

  Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: xăng động cơ (không bao gồm xăng máy bay), dầu hỏa, dầu điêzen, dầu mazut

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  37.

  Điện bán lẻ

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  38.

  Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  39.

  Phân đạm urê; phân NPK

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  40.

  Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  41.

  Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  42.

  Muối ăn

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  43.

  Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

  Bộ Công thương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  44.

  Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện

  Bộ Tài chính ((Hệ thống DVCTT của BTC))

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  45.

  Thóc, gạo tẻ thường

  Bộ Tài chính (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  46.

  Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Bộ Y tế (Hệ thống DVCTT của BTC)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  47.

  Hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP trên địa bàn địa phương

  Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  48.

  Xi măng, thép xây dựng

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  49.

  Than

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  50.

  Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  51.

  Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  52.

  Dịch vụ tại cảng biển

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  53.

  Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  54.

  Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  55.

  Sách giáo khoa

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  56.

  Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  57.

  Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

  Bộ Y tế

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  58.

  Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  59.

  Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế

  Bộ Công thương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  60.

  Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG)

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  61.

  Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  62.

  Giá hàng hóa, dịch vụ kê khai tại địa phương

  Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ kê khai giá trên địa bàn địa phương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  63.

  Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

  Cơ quan được tiếp nhận kê khai giá theo quy định của Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá, kê khai

   

  III

  Nhóm giá hàng hóa thị trường

   

   

   

  64.

  Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  Sở Tài chính,

  Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

  Hiệp hội, ngành hàng, tổng công ty,

  Các trang tin điện tử

  Nhận dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  Gửi dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  IV

  Giá hàng hóa, dịch vụ khác

   

   

   

  65.

  Trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  66.

  Giá nhập khẩu ô tô

  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  67.

  Giá dược phẩm

  - Bộ Y tế

  - Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan)

   

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  68.

  Giá tính lệ phí trước bạ

  Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  69.

  Giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh ban hành

  UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  70.

  Giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước

  Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  71.

  Giá sản xuất lắp ráp ô tô trong nước

  Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  72.

  Suất vốn đầu tư

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  73.

  Giá vật liệu xây dựng

  Sở Tài chính

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  74.

  Dữ liệu đấu thầu thành công do Bộ Kế hoạch – Đầu tư quản lý

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  75.

  Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành

  Tổng cục Thuế

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  76.

  Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh ban hành

  UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  V

  Chỉ số giá tiêu dùng

   

   

   

  77.

  Dữ liệu CPI theo 11 nhóm hàng cấp 1 và 5 nhóm hàng cấp 2 của cả nước, vùng kinh tế và 10 địa phương theo phân tổ chung, khu vực thành thị và khu vực nông thôn

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Nhận dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng

  Gửi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng

  B

  Dữ liệu giá bất động sản

   

   

   

  78.

  Chỉ số giá bất động sản

  Bộ Xây dựng

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  C

  Dữ liệu về thẩm định giá

   

   

   

  79.

  Thông tin chung về doanh nghiệp thẩm định giá

  Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu về thẩm định giá

  Gửi dữ liệu về thẩm định giá

  80.

  Giá trị tài sản do thẩm định giá của Nhà nước thẩm định giá

  Sở Tài chính,

  Các Bộ, ngành

  Nhận dữ liệu về thẩm định giá

  Gửi dữ liệu về thẩm định giá

  81.

  Quản lý thông tin kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

  Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu về thẩm định giá

  Gửi dữ liệu về thẩm định giá

  82.

  Quản lý thông tin thẩm định viên về giá

  Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

  Nhận dữ liệu về thẩm định giá

  Gửi dữ liệu về thẩm định giá

   
   

  Phụ lục 02

  THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện xây dựng dịch vụ chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và thực hiện kết nối đến nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức thực hiện xây dựng dịch vụ chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và thực hiện kết nối đến nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  I. Định dạng một thông điệp dữ liệu:

  Một thông điệp dữ liệu gồm các thành phần sau:

  - Phần thông tin chung.

  - Phần chứa dữ liệu.

  - Phần thông tin chữ ký điện tử.

  1. Phần thông tin chung (Header):

  1.1. Mô tả chi tiết thông tin chung của thông điệp dữ liệu XML:

  Tên trường

  Mô tả

  Kiểu

  Thay đổi

  Định dạng

  Độ dài

  Bắt buộc

  Giá trị mặc định

  Ghi chú

  <Header>

  Version

  Tên phiên bản XML truyền nhận dữ liệu

  String

   

   

  250

  X

  1.0

   

  Sender_Code

  Mã nơi gửi, giá trị thay đổi qua các nút truyền dữ liệu.

  String

  X

   

  50

  X

   

   

  Sender_Name

  Tên nơi gửi, giá trị thay đổi qua các nút truyền dữ liệu.

  String

  X

   

  250

  X

   

   

  Receiver_Code

  Mã nơi nhận, giá trị thay đổi qua các nút truyền dữ liệu.

  String

  X

   

  50

  X

   

   

  Receiver_Name

  Tên nơi nhận, giá trị thay đổi qua các nút truyền dữ liệu.

  String

  X

   

  250

  X

   

   

  Tran_Code

  Mã loại dữ liệu trao đổi

  String

   

   

  10

  X

   

   

  Tran_Name

  Tên loại dữ liệu trao đổi

  String

   

   

  150

  X

   

   

  Msg_ID

  Mã gói tin. Mã gói tin sẽ thay đổi qua các nút truyền dữ liệu.

  String

  X

   

  50

  X

   

   

  Msg_RefID

  Mã gói tham chiếu. Đây là mã gói được sinh ra tại ứng dụng gốc qua các nút truyền nhận mã không thay đổi

  String

   

   

  50

  X

   

   

  Send_Date

  Ngày gửi gói tin, giá trị Send Date thay đổi qua các nút truyền dữ liệu.

  String

  X

  DD/MM/YYYY

  HH24:MI:SS

  19

  X

   

   

  Original_Code

  Mã gốc nơi gửi dữ liệu

  String

   

   

  50

  X

   

   

  Original_name

  Tên gốc nơi gửi dữ liệu

  String

   

   

  250

  X

   

   

  Export_Date

  Ngày đóng gói gói tin tại ứng dụng nguồn, khi gửi qua các nút truyền dữ liệu thì giá trị Export_Date không thay đổi

  String

   

  DD/MM/YYYY

  HH24:MI:SS

  19

  X

   

   

  Notes

  Trường hợp này phục vụ rẽ nhánh dữ liệu trong trường hợp cùng một mã loại dữ liệu được gửi cho nhiều nơi khác nhau nhưng thông tin chi tiết của gói tin không giống nhau. Trục sẽ sử dụng thông tin này để gửi đến đúng đích.

  String

   

   

  5

   

   

   

  Tran_Num

  Tổng số dòng trong phần body

  String

   

   

  5

  X

   

   

  Path

  Đường dẫn của gói tin. Mỗi gói tin đi qua nút chuyển dữ liệu, nút đó điền thêm thông tin vào đường dẫn của gói tin này.

  String

  X

   

  50

  X

   

   

  NumMsg_InGroup

  Số lượng của gói tin tách ra, thành bao nhiêu gói tin nhỏ.

  String

   

   

  3

  X

   

  Khi một gói tin có số lượng dòng lớn hơn 5000 phải tách thành các gói tin nhỏ hơn (gói lớn nhất có số dòng = 5000)

  SPARE1

  Trường thông tin dự phòng. Hiện tại, dữ liệu xuất phát từ DMDC sử dụng để đưa thông tin từ user webservice được hệ thống DMDC cấp cho ứng dụng để trao đổi dữ liệu

  String

   

   

  10

   

   

  Hệ thống DMDC cung cấp qua văn bản đến các ứng dụng

  SPARE2

  Trường thông tin dự phòng. Hiện tại, dữ liệu xuất phát từ DMDC sử dụng để đưa thông tin mật khẩu webservice được hệ thống DMDC cấp cho ứng dụng để trao đổi dữ liệu

  String

   

   

  10

   

   

  Hệ thống DMDC cung cấp qua văn bản đến các ứng dụng

  SPARE3

  Trường thông tin dự phòng. Hiện tại dữ liệu xuất phát từ DMDC sử dụng để đưa thông tin giá trị quy định DMDC nhận dữ liệu hay cung cấp dữ liệu.

  String

   

   

  10

   

   

  0: PUT (đẩy dữ liệu)

  1: GET (Nhận dữ liệu)

  Finish_Code

  Dùng để phân biệt gói phản hồi đối soát dữ liệu

  String

   

   

   

   

   

   

  <Header>

   

  1.2 Mô tả chi tiết thông tin chung của thông điệp dữ liệu JSON:

  Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn tại thời điểm kết nối.

  2. Phần chứa dữ liệu: Chi tiết quy định tại Phụ lục 03 Thông tư này.

  3. Security/Signature:

  - Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ.

  - Đối với các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số do các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số cung cấp.

  II. Danh sách thông điệp dữ liệu

  1. Danh sách thông điệp dữ liệu của các Cơ sở dữ liệu về giá gửi về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

  STT

  Thông điệp dữ liệu

  Nguồn

  Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu

  Ngành tài chính

  Quốc gia

  Nhóm Dữ liệu giá của Hàng hóa dịch vụ

  1.

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Hệ thống của Bộ, ngành ;

  CSDL Giá địa phương

  x

  x

  2.

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký, kê khai

  Hệ thống của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải,

  Hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính,

  CSDL Giá địa phương

  x

  x

  3.

  Nhận dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  CSDL Giá địa phương

  x

   

  4.

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

   

   

   

  4.1

  Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  CSDL từ Thuế, Kho bạc, Hải quan, Chứng khoán …

  x

  x

  4.2

  Nhận dữ liệu giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

  CSDL quốc gia về tài sản công

  x

   

  5.

  Nhận dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng

  CSDL giá của Bộ kế hoạch đầu tư

   

  x

  Nhóm: Dữ liệu về Bất động sản

  6.

  Nhận dữ liệu giá bất động sản

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  Nhóm: Dữ liệu về thẩm định giá

  7.

  Dữ liệu về doanh nghiệp thẩm định giá

  Hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính

  x

   

  8.

  Dữ liệu thẩm định viên về giá

  Hệ thống DVCTT của Bộ Tài chính

  x

   

  9.

  Dữ liệu giá trị tài sản thẩm định giá

  CSDL giá các Bộ, ngành, địa phương

  x

  x

   

   

  2. Danh sách thông điệp dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gửi đến các Cơ sở dữ liệu về giá

  STT

  Thông điệp dữ liệu

  Đích

  Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu

  Ngành Tài chính

  Quốc gia

  Nhóm Dữ liệu giá của Hàng hóa dịch vụ

  1.

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  2.

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký, kê khai giá

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  3.

  Gửi dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  4.

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

   

   

   

  4.1

  Gửi dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  4.2

  Gửi dữ liệu giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  5.

  Gửi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng

  Hệ thống điều hành thông minh của Bộ Tài chính

  x

   

  Nhóm: Dữ liệu về Bất động sản

  6.

  Gửi dữ liệu giá bất động sản

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  Nhóm: Dữ liệu về thẩm định giá

  7.

  Gửi danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

   

  8.

  Gửi danh sách thẩm định viên về giá

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

   

  9.

  Gửi giá trị tài sản thẩm định giá

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

  Danh mục dùng chung

  10.

  Gửi dữ liệu danh mục dùng chung trong CSDL Quốc gia về giá

  Hệ thống của các đơn vị thực hiện Gửi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

  x

  x

   
   

  Phụ lục 03

  HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  I. Hướng dẫn chung về định dạng thành phần chứa dữ liệu trong thông điệp của các cơ sở dữ liệu về giá gửi đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

  1. Dữ liệu giá của Hàng hóa dịch vụ

  1.1. Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  1.1.1. Nhận dữ liệu

  Thông tin chung của bảng giá:

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  100

  x

  Số văn bản ban hành, quy định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  2.

  NGAY_BAN_HANH

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày ban hành văn bản quy định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  3.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày văn bản bắt đầu có hiệu lực

  4.

  NGAY_KT_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

   

  Ngày văn bản kết thúc hiệu lực

  5.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

   

  Mã Cơ quan ban hành văn bản, lấy thông tin trong danh mục đơn vị.

  6.

  FILE_DINH_KEM

  STRING(BASES64)

    

  Các file đính kèm cùng với bảng giá

  7.

  DS_HHDV_DINH_GIA

  OBJECT

   

  x

  Bảng giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

   

   

              Thông tin chi tiết của bảng giá:

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  MA_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  50

  x

  Mã hàng hóa, dịch vụ

  2.

  TEN_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  2000

  x

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  3.

  MA_DON_VI_TINH

  STRING

  10

  x

  Mã đơn vị tính

  4.

  LOAI_GIA

  STRING

  3

  x

  Mã Loại giá, lấy thông tin lại Danh mục Loại giá

  5.

  GIA_HANG_HOA_DICH_VU

  NUMBER

  (18,0)

  x

  Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

   

   

              1.1.2. Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  50

  x

  Số văn bản ban hành, quy định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  2.

  NGAY_BAN_HANH

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày ban hành văn bản quy định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

  3.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày văn bản bắt đầu có hiệu lực

  4.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

   

  Mã Cơ quan ban hành văn bản, lấy thông tin trong danh mục đơn vị.

   

   

  1.2. Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký, kê khai

  1.2.1. Nhận dữ liệu thông tin hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá

  a) Nhận dữ liệu

  Thông tin chung của hồ sơ:

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  LOAI_HO_SO

  NUMBER

  1

  x

  Loại hồ sơ:

  2: Đăng ký giá

  3: Kê khai giá

  2.

  LOAI_XNK

  NUMBER

  1

  x

  Loại giá là Giá xuất nhập khẩu hay Giá áp dụng trong nước. Nhận 1 trong 3 giá trị:

  0: Giá bán trong nước

  1: Giá xuất khẩu

  2: Giá nhập khẩu

  3.

  DOANH_NGHIEP_DKKK

  STRING

  100

  x

  Mã doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá

  4.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  100

   

  Số công văn đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp

  5.

  NGAY_THUC_HIEN

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày đăng ký, kê khai giá theo công văn đăng ký giá

  6.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày giá đăng ký, kê khai có hiệu lực

  7.

  TY_GIA

  NUMBER

  (18,0)

   

  Tỷ giá đối với loại giá xuất nhập khẩu

  8.

  NGUOI_KY

  STRING

  500

   

  Người ký công văn đăng ký giá của doanh nghiệp

  9.

  NGAY_KY

  STRING(DATE)

  8

   

  Ngày ký công văn đăng ký giá của doanh nghiệp

  10.

  TRICH_YEU

  STRING

  4000

   

  Trích yếu trên công văn đăng ký giá của doanh nghiệp

  11.

  QUOC_GIA_XNK

  STRING

  1000

   

  Mã quốc gia xuất/ nhập khẩu. Mã Quốc gia tương ứng trong danh mục Quốc gia. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy

  12.

  CHI_NHANH

  STRING

  1000

   

  Mã chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy

  13.

  KHO_HANG

  STRING

  1000

   

  Mã kho hàng của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy

  14.

  TINH_THANH

  STRING

  1000

   

  Mã tỉnh thành áp dụng giá của doanh nghiệp. Mã tỉnh thành tương ứng trong danh mục địa bàn. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy

  15.

  DOI_TUONG_AP_DUNG

  STRING

  1000

   

  Mã đối tượng áp dụng giá của doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy.

  16.

  HINH_THUC_THANH_TOAN

  STRING

  1000

   

  Mã hình thức thanh toán tương ứng trong danh mục hình thức thanh toán. Nhận nhiều giá trị, mỗi giá trị cách nhau dấu phẩy.

  17.

  DS_HHDV_DKG

  OBJECT

   

  x

  Danh sách sách giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong hồ sơ đăng ký giá

   

   

              Thông tin chi tiết bảng giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký, kê khai

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  LOAI_GIA

  STRING

  3

  x

  Loại giá tương ứng trong danh mục Loại giá

  2.

  MA_HHDV

  STRING

  50

  x

  Mã hàng hóa dịch vụ đăng ký giá của doanh nghiệp

  3.

  MA_DON_VI_TINH

  STRING

  10

  x

  Đơn vị tính

  4.

  MUC_GIA_MOI

  NUMBER

  (18,0)

  x

  Mức giá đăng ký, kê khai mới hoặc đăng ký, kê khai lần đầu

  5.

  GHI_CHU

  STRING

  4000

   

  Ghi chú

   

   

              b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DOANH_NGHIEP_DKKK

  STRING

  50

  x

  Mã doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá

  2.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  100

  x

  Số công văn đăng ký giá của doanh nghiệp

  3.

  NGAY_THUC_HIEN

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày đăng ký giá theo công văn đăng ký giá, dạng DDMMYYYY

  4.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày giá đăng ký có hiệu lực theo công văn đăng ký giá, dạng DDMMYYYY

   

   

  1.2.2. Nhận dữ liệu các danh mục có liên quan

  a) Nhận dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  MA_SO_THUE

  STRING

  50

  x

  Mã số thuế của doanh nghiệp Đăng ký giá, kê khai giá

  2.

  MA_...

  STRING

  50

  x

  Mã của giá trị danh mục, cụ thể sẽ là mã chi nhánh, mã hàng hóa, mã đối tượng theo từng doanh nghiệp

  3.

  TEN_...

  STRING

  2000

  x

  Tên của giá trị danh mục, cụ thể sẽ là Tên chi nhánh, Tên hàng hóa, Tên đối tượng… theo từng doanh nghiệp

   

  b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  MA_SO_THUE

  STRING

  50

  x

  Mã số thuế của doanh nghiệp Đăng ký giá, kê khai giá. Mã số thuế của chi nhánh

  2.

  MA_...

  STRING

  50

  x

  Mã của giá trị danh mục, cụ thể sẽ là mã kho hàng, mã hàng hóa, mã đối tượng theo từng doanh nghiệp

   

   

  1.3. Nhận dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  1.3.1. Nhận dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  a) Nhận dữ liệu

  Nhận dữ liệu thông tin chung báo cáo giá thị trường

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

  x

  Mã của nguồn số liệu. Lấy mã trong danh mục Nguồn số liệu.

  3.

  DINH_KY

  NUMBER

  2

  x

  Kỳ báo cáo, các giá trị bao gồm:

  ü 19: Ngày

  ü 26: 15 ngày

  ü 22: Tuần

  ü 24: Tháng

  ü 21: Quý

  ü 27: Năm

  4.

  THOI_GIAN_BC_1

  NUMBER

  3

  x

  Kỳ báo cáo chi tiết ứng với định kỳ báo cáo chi tiết cấp 2, ứng với các giá trị: Quý, 15 ngày, tuần, ngày.

  Ví dụ: Tuần 1 giá trị là 1 ; Ngày 1; 15 ngày đầu giá trị là 1, 15 ngày cuối giá trị là 2

  5.

  THOI_GIAN_BC_2

  NUMBER

  3

   

  Kỳ báo cáo chi tiết cấp 1, ứng với các định kỳ: Tháng. Thời gian bao cáo 1 nhận các giá trị từ Tháng 1 đến tháng 12.

  Ví dụ: Tháng 1 giá trị là 1; tháng 2 giá trị là 2

  6.

  THOI_GIAN_BC_NAM

  NUMBER

  4

  x

  Năm của kỳ dữ liệu

  7.

  FILE_DINH_KEM

  STRING(BASES64)

    

  Các file đính kèm cùng với bảng giá thị trường hàng hóa, dịch vụ

  8.

  DS_HHDV_TT

  OBJECT

   

  x

  Danh sách sách giá hàng hóa dịch vụ chi tiết trong kỳ báo cáo.

   

  Nhận dữ liệu bảng giá thị trường, hàng hóa dịch vụ

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  LOAI_GIA

  STRING

  3

  x

  Loại giá của hàng hóa, dịch vụ. Lấy trong danh mục Loại giá

  2.

  MA_HHDV

  STRING

  3

  x

  Mã hàng hóa dịch vụ tương ứng theo danh mục hàng hóa dịch vụ báo giá thị trường.

  3.

  TEN_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  1000

  x

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  4.

  DON_VI_TINH

  STRING

  3

  x

  Mã đơn vị tính tương ứng theo danh mục đơn vị tính

  5.

  GIA_KY_TRUOC

  NUMBER

  (18,0)

   

  Giá kỳ trước

  6.

  GIA_KY_NAY

  NUMBER

  (18,0)

  x

  Giá kỳ này

  7.

  NGUON_THONG_TIN

  NUMBER

  1

  x

  Mã nguồn thông tin:

  1: Do trực tiếp điều tra thu thập

  2: Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định

  3: Từ thống kê đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá của doanh nghiệp

  4: Hợp đồng mua tin

  5: Các nguồn thông tin khác

  8.

  GHI_CHU

  STRING

  4000

   

  Thông tin ghi chú của hàng hóa dịch vụ

   

  b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

  x

  Mã của nguồn số liệu. Lấy mã trong danh mục Nguồn số liệu.

  3.

  DINH_KY

  NUMBER

  2

  x

  Kỳ báo cáo, các giá trị bao gồm:

  ü 19: Ngày

  ü 26: 15 ngày

  ü 22: Tuần

  ü 24: Tháng

  ü 21: Quý

  ü 27: Năm

  4.

  THOI_GIAN_BC_1

  NUMBER

  3

  x

  Kỳ báo cáo chi tiết ứng với định kỳ báo cáo chi tiết cấp 2, ứng với các giá trị: Quý, 15 ngày, tuần, ngày.

  Ví dụ: Tuần 1 giá trị là 1 ; Ngày 1; 15 ngày đầu giá trị là 1, 15 ngày cuối giá trị là 2

  5.

  THOI_GIAN_BC_2

  NUMBER

  3

   

  Kỳ báo cáo chi tiết cấp 1, ứng với các định kỳ: Tháng. Thời gian bao cáo 1 nhận các giá trị từ Tháng 1 đến tháng 12.

  Ví dụ: Tháng 1 giá trị là 1; tháng 2 giá trị là 2

  6.

  THOI_GIAN_BC_NAM

  NUMBER

  4

  x

  Năm của kỳ dữ liệu

   

   

  1.3.2. Nhận dữ liệu danh mục có liên quan

  a) Nhận dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NHOM_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  50

  x

  Mã nhóm hàng hóa dịch vụ tương ứng trong danh mục nhóm hàng hóa dịch vụ

  2.

  MA_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  50

  x

  Mã hàng hóa dịch vụ tương ứng trong danh mục hàng hóa dịch vụ

  3.

  DON_VI_TINH

  STRING

  3

  x

  Mã đơn vị tính tương ứng trong danh mục đơn vị tính

   

   

  b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  MA_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  50

  x

  Mã hàng hóa dịch vụ tương ứng trong danh mục hàng hóa dịch vụ

  1.4. Nhận dữ liệu giá hàng hóa, dịch vụ khác

  1.4.1. Nhận dữ liệu trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ hệ thống của Tổng cục Hải quan

  a) Nhận dữ liệu thông tin chung trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DINH_KY

  NUMBER

  2

  x

  Kỳ báo cáo, các giá trị bao gồm:

  ü 19: Ngày

  ü 26: 15 ngày

  ü 22: Tuần

  ü 24: Tháng

  ü 21: Quý

  27: Năm

  2.

  THOI_GIAN_BC_1

  NUMBER

  3

  x

  Kỳ báo cáo chi tiết cấp 1 tương ứng trong Danh mục kỳ báo cáo cấp 1, ứng với các định kỳ: Tháng. Thời gian bao cáo 1 nhận các giá trị từ Tháng 1 đến tháng 12.

  3.

  THOI_GIAN_BC_2

  NUMBER

  3

   

  Kỳ báo cáo chi tiết ứng với Danh mục kỳ báo cáo cấp 2, ứng với các giá trị: Quý, 15 ngày, tuần, ngày.

  Ví dụ: Tuần 1 ; Ngày 1; 15 ngày đầu, Quý 1

  4.

  THOI_GIAN_BC_NAM

  NUMBER

  4

  x

  Năm của kỳ báo cáo

  5.

  DS_HHDV_NK_CT

  OBJECT

   

  x

  Danh sách trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu

   

  b) Nhận dữ liệu chi tiết trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  MA_HS

  STRING

  50

  x

  Mã HS theo quy định

  2.

  MO_TA

  STRING

  4000

  x

  Mô tả Hàng hóa xuất/ nhập khẩu

  3.

  LOAI_XNK

  STRING

  1

  x

  1: Xuất khẩu; 2: Nhập khẩu

  4.

  MA_QUOC_GIA

  STRING

  50

  x

  Mã quốc gia theo danh mục dùng chung

  5.

  DON_VI_TINH

  STRING

  50

  x

  Mã đơn vị tính theo danh mục quy định

  6.

  TONG_LUONG

  NUMBER

  (18,0)

  x

  Khối lượng xuất/ nhập khẩu trong kỳ báo cáo

  7.

  TRI_GIA_USD

  NUMBER

  (18,2)

  x

  Trị giá xuất/ nhập khẩu trong kỳ báo cáo

   

   

  c) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

  x

  Mã đơn vị là nguồn cung cấp số liệu trong danh mục nguồn số liệu

  2.

  DINH_KY

  NUMBER

  2

  x

  Kỳ báo cáo, các giá trị bao gồm:

  ü 19: Ngày

  ü 26: 15 ngày

  ü 22: Tuần

  ü 24: Tháng

  ü 21: Quý

  27: Năm

  3.

  THOI_GIAN_BC_1

  NUMBER

  3

  x

  Kỳ báo cáo chi tiết cấp 1 tương ứng trong Danh mục kỳ báo cáo cấp 1, ứng với các định kỳ: Tháng. Thời gian bao cáo 1 nhận các giá trị từ Tháng 1 đến tháng 12.

  4.

  THOI_GIAN_BC_2

  NUMBER

  3

   

  Kỳ báo cáo chi tiết ứng với Danh mục kỳ báo cáo cấp 2, ứng với các giá trị: Quý, 15 ngày, tuần, ngày.

  Ví dụ: Tuần 1 ; Ngày 1; 15 ngày đầu, Quý 1

  5.

  THOI_GIAN_BC_NAM

  NUMBER

  4

  x

  Năm của kỳ báo cáo

   

  1.4.2. Giá tính thuế tài nguyên

  a) Nhận dữ liệu

  Nhận dữ liệu thông tin chung giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  50

  x

  Số văn bản do UBND tỉnh ban hành

  3.

  NGAY_THUC_HIEN

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày ban hành văn bản, dạng dạng DDMMYYYY

  4.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày bắt đầu hiệu lực, dạng dạng DDMMYYYY

  5.

  NGAY_KT_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

   

  Ngày kết thúc hiệu lực, dạng DDMMYYYY

  6.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

  x

  Mã đơn vị là nguồn cung cấp số liệu trong danh mục nguồn số liệu

  7.

  DS_TAI_NGUYEN_CT

  OBJECT

   

  x

  Danh sách tài nguyên chi tiết trong kỳ báo cáo

   

  Nhận dữ liệu giá tài nguyên chi tiết trong kỳ báo cáo (DS_TAI_NGUYEN_CT)

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  TAI_NGUYEN_TINH

  STRING

  50

  x

  Mã tài nguyên tỉnh

  2.

  GIA_TINH_THUE

  NUMBER

  (18,0)

  x

  Giá tính thuế tài nguyên

   

  b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  50

  x

  Số văn bản do UBND tỉnh ban hành

  3.

  NGAY_THUC_HIEN

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày ban hành văn bản, dạng dạng DDMMYYYY

  4.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày bắt đầu hiệu lực, dạng dạng DDMMYYYY

   

  c) Danh mục tài nguyên của tỉnh

  Nhận dữ liệu Danh mục tài nguyên của tỉnh

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  MA_TAI_NGUYEN

  STRING

  3

  x

  Mã Tài nguyên

  3.

  TEN_TAI_NGUYEN

  STRING

  2000

  x

  Tên tài nguyên

  4.

  DON_VI_TINH

  STRING

  3

  x

  Mã đơn vị tính tương ứng trong danh mục đơn vị tính

  5.

  TAI_NGUYEN_TINH_CHA

  STRING

  3

  x

  Mã tài nguyên cấp cha

  6.

  TAI_NGUYEN_BTC

  STRING

  3

  x

  Mã tài nguyên Tương ứng với Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định. Giá trị tương ứng trong danh mục Tài nguyên Bộ Tài chính

   

  Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  MA_TAI_NGUYEN

  STRING

  50

  x

  Mã Tài nguyên

   

  1.4.3. Giá tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh quy định

  a) Nhận dữ liệu

  Nhận thông tin chung giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  50

  x

  Số văn bản do UBND tỉnh ban hành

  3.

  NGAY_THUC_HIEN

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày ban hành văn bản, dạng DDMMYYYY

  4.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày bắt đầu hiệu lực, dạng DDMMYYYY

  5.

  NGAY_KT_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

   

  Ngày kết thúc hiệu lực, dạng DDMMYYYY

  6.

  NGUON_SO_LIEU

  STRING

  3

  x

  Mã đơn vị là nguồn cung cấp số liệu trong danh mục nguồn số liệu

  7.

  DS_LPTB_DOITUONG_CT

  OBJECT

   

  x

  Danh sách đối tượng tính lệ phí trước bạ chi tiết và giá tính của mỗi đối tượng trong kỳ báo cáo

   

  Nhận dữ liệu giá tính lệ phí trước bạ của từng đối tượng chi tiết trong kỳ báo cáo (DS_LPTB_DOITUONG_CT)

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  LPTB_DOI_TUONG

  STRING

  50

  x

  Mã đối tượng chịu lệ phí trước bạ

  2.

  GIA_TINH_LE_PHI

  NUMBER

  (18,0)

  x

  Giá tính lệ phí trước bạ tương ứng của mỗi đối tượng

   

  b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  SO_VAN_BAN

  STRING

  50

  x

  Số văn bản do UBND tỉnh ban hành

  3.

  NGAY_BD_HIEU_LUC

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày bắt đầu hiệu lực, dạng DDMMYYYY

  4.

  NGAY_THUC_HIEN

  STRING(DATE)

  8

  x

  Ngày ban hành văn bản, dạng DDMMYYYY

   

  c) Danh mục đối tượng tính lệ phí trước bạ do UBND Tỉnh quy định

  Nhận dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  MA_DOI_TUONG

  STRING

  10

  x

  Mã đối tượng

  3.

  TEN_DOI_TUONG

  STRING

  1000

  x

  Tên đối tượng

  4.

  DON_VI_TINH

  STRING

  10

  x

  Mã đơn vị tính tương ứng trong danh mục đơn vị tính

  5.

  MA_DOI_TUONG_CHA

  STRING

  10

  x

  Mã đối tượng cấp cha

   

  Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  DIA_BAN

  STRING

  3

  x

  Mã địa bàn tương ứng trong danh mục địa bàn

  2.

  MA_DOI_TUONG

  STRING

  10

  x

  Mã đối tượng

   

   

  1.4.4. Nhận dữ liệu giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

  a) Nhận dữ liệu

  Giá trị tài sản dưới 500 triệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  KY_DU_LIEU

  String

  50

  x

  Kỳ báo cáo (ví dụ tháng 01 năm 2021)

  2.

  MA_TAI_SAN

  String

  50

  x

  Mã tài sản

  3.

  TEN_TAI_SAN

  String

  1000

  x

  Tên tài sản

  4.

  MA_LOAI_TAI_SAN

  String

  50

  x

  Mã loại tài sản

  5.

  NAM_SAN_XUAT

  Number

  4

  x

  Năm sản xuất tài sản

  6.

  NGUYEN_GIA

  Number

  (18,3)

  x

  Nguyên giá tài sản

  7.

  THOI_GIAN_SU_DUNG

  Number

  4

  x

  Thời gian sử dụng tài sản

  8.

  MA_DON_VI_SU_DUNG

  String

  50

  x

  Mã đơn vị sử dụng

   

  Giá trị tài sản của các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  KY_DU_LIEU

  String

  50

  x

  Kỳ báo cáo (ví dụ tháng 01 năm 2021)

  2.

  MA_TAI_SAN

  String

  50

  x

  Mã tài sản

  3.

  TEN_TAI_SAN

  String

  1000

  x

  Tên tài sản

  4.

  MA_LOAI_TAI_SAN

  String

  50

  x

  Mã loại tài sản

  5.

  NAM_SAN_XUAT

  Number

  4

  x

  Năm sản xuất tài sản

  6.

  NGUYEN_GIA

  Number

  (18,3)

  x

  Nguyên giá tài sản

  7.

  THOI_GIAN_SU_DUNG

  Number

  4

  x

  Thời gian sử dụng tài sản

  8.

  MA_DON_VI_SU_DUNG

  String

  50

  x

  Mã đơn vị sử dụng

   

   

  Giá trị Tài sản là Nhà

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGAY_SO_LIEU

  String(date)

  8

  x

  Ngày số liệu

  2.

  ID_DV_QLY

  String

  50

   

  Mã đơn vị quản lý

  3.

  MA_TAI_SAN

  String

  500

   

  Mã ngôi nhà

  4.

  TEN_NGOI_NHA

  String

  4000

  x

  Tên ngôi nhà

  5.

  ID_CAP_NHA

  String

  50

  x

  Mã Cấp nhà

  6.

  ID_LY_DO_TANG

  String

  50

  x

  Mã Lý do tăng nhà

  7.

  NGAY_KE_KHAI

  String(date)

  8

   

  Ngày kê khai

  8.

  MA_KHUON_VIEN

  String

  500

  x

  Mã khuôn viên

  9.

  TEN_KHUON_VIEN

  String

  500

   

  Tên trụ sở khuôn viên

  10.

  NAM_XD

  String

  4

  x

  Năm xây dựng

  11.

  NAM_SD

  String

  4

  x

  Năm đưa vào sử dụng

  12.

  NGUYEN_GIA

  Number

  (38,0)

  x

  Nguyên giá (đồng)

  13.

  NGUON_NSNN

  Number

  (38,0)

   

  Nguồn NSNN (đồng)

  14.

  NGUON_KHAC

  Number

  (38,0)

   

  Nguồn khác (đồng)

  15.

  GIA_TRI_CON_LAI

  Number

  (38,0)

  x

  Giá trị còn lại (đồng)

  16.

  THOI_GIAN_SU_DUNG

  String

  500

   

  Thời gian sử dụng

  17.

  SO_TANG

  Number

  (38,0)

  x

  Số tầng

  18.

  TONG_DIEN_TICH_SAN

  Number

  (38,0)

  x

  Tổng diện tích sàn (m2)

  19.

  HTSD_CHO_THUE

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng - Cho thuê (m2)

  20.

  HTSD_BO_TRONG

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng -Bỏ trống (m2)

  21.

  HTSD_BI_LAN_CHIEM

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng -Bị lấn chiếm (m2)

  22.

  HTSD_DE_O

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng -Để ở (m2)

  23.

  HTSD_SU_DUNG_KHAC

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng -Sử dụng khác (m2)

   

   

  Giá trị Tài sản là Trụ sở làm việc

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGAY_SO_LIEU

  String(date)

  8

  x

  Ngày số liệu

  2.

  ID_DV_QLY

  String

  50

   

  Mã đơn vị quản lý

  3.

  MA_TAI_SAN

  String

  500

  x

  Mã trụ sở

  4.

  TEN_TRU_SO

  String

  4000

   

  Tên trụ sở

  5.

  ID_LOAI_NHA

  String

  50

  x

  Mã Loại tài sản

  6.

  ID_QUOC_GIA

  String

  50

   

  Thuộc quốc gia

  7.

  ID_DIA_BAN_TP

  String

  50

   

  Tỉnh/Thành phố

  8.

  ID_DIA_BAN_H

  String

  50

   

  Quận/Huyện

  9.

  ID_DIA_BAN_PX

  String

  50

   

  Xã/Phường

  10.

  SO_NHA

  String

  400

   

  Số nhà, đường (phố)

  11.

  K_TANG_DAT

  String

  1

   

  Không tăng đất

  12.

  ID_LY_DO_TANG

  String

  50

  x

  Mã Lý do tăng đất

  13.

  NGAY_KE_KHAI

  String(date)

  8

   

  Ngày kê khai

  14.

  DIEN_TICH

  Number

  (38,0)

  x

  Diện tích khuôn viên (m2)

  15.

  GIA_TRI

  Number

  (38,0)

  x

  Giá trị (đồng)

  16.

  HTSD_TRU_SO_LVIEC

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất - Trụ sở làm việc (m2)

  17.

  HTSD_HD_SU_NGHIEP

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất -Hoạt động sự nghiệp (m2)

  18.

  HTSD_LAM_NHA_O

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất -Làm nhà ở (m2)

  19.

  HTSD_CHO_THUE

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất -Cho thuê (m2)

  20.

  HTSD_BO_TRONG

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất -Bỏ trống (m2)

  21.

  HTSD_BI_LAN_CHIEM

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất -Bị lấn chiếm (m2)

  22.

  HTSD_SU_DUNG_KHAC

  Number

  (38,0)

   

  Hiện trạng sử dụng đất - Sử dụng khác (m2)

  23.

  GCNQSH_SO

  String

  500

   

  Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất: Số

  24.

  GCNQSH_NGAY

  String(date)

  8

   

  Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất: Ngày

  25.

  QD_GIAO_DAT_SO

  String

  500

   

  Quyết định giao đất: Số

  26.

  QD_GIAO_DAT_NGAY

  String(date)

  8

   

  Quyết định giao đất: Ngày

  27.

  HD_CHUYEN_NHUONG_SO

  String

  500

   

  Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Số

  28.

  HD_CHUYEN_NHUONG_NGAY

  String(date)

  8

   

  Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Ngày

  29.

  QD_CHO_THUE_SO

  String

  500

   

  Quyết định (Hợp đồng) cho thuê đất: Số

  30.

  QD_CHO_THUE_NGAY

  String(date)

  8

   

  Quyết định (Hợp đồng) cho thuê đất: Ngày

  31.

  CHUA_CO_GIAY_TO

  String

  1

   

  1: Có giấy tờ

  0: chưa có giấy tờ

   

   

  Giá trị Tài sản là Ô tô:

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGAY_SO_LIEU

  String(date)

  8

  x

  Ngày số liệu

  2.

  MA_DV_QLY

  String

  50

   

  Mã đơn vị quản lý

  3.

  LOAI_XE

  String

  50

  x

  Loại xe

  4.

  NHAN_XE

  String

  50

  x

  Nhãn xe

  5.

  DONG_XE

  String

  50

   

  Dòng xe

  6.

  BIEN_KIEM_SOAT

  String

  10

  x

  Biển kiểm soát

  7.

  SO_CHO_NGOI

  String

  2

  x

  Số chỗ ngồi

  8.

  TAI_TRONG

  Number

  (10,0)

  x

  Tải trọng

  9.

  NUOC_SAN_XUAT

  String

  50

  x

  Nước sản xuất

  10.

  NAM_SAN_XUAT

  String

  5

  x

  Năm sản xuất

  11.

  NAM_SU_DUNG

  String

  5

  x

  Năm đưa vào sử dụng

  12.

  LY_DO_TANG

  String

  4000

  x

  Lý do tăng ô tô

  13.

  NGAY_KE_KHAI

  String(date)

  8

  x

  Ngày kê khai

  14.

  MA_TAI_SAN

  String

  50

  x

  Mã xe

  15.

  TEN_XE

  String

  4000

  x

  Tên xe

  16.

  NGUYEN_GIA

  Number

  (18,0)

  x

  Nguyên giá (đồng)

  17.

  NGUON_NSNN

  Number

  (18,0)

  x

  Nguồn NSNN (đồng)

  18.

  NGUON_KHAC

  Number

  (18,0)

   

  Nguồn khác (đồng)

  19.

  GIA_TRI_CON_LAI

  Number

  (18,0)

  x

  Giá trị còn lại (đồng)

  20.

  THOI_HAN_SD

  String

  4000

  x

  Thời gian sử dụng

   

   

  Giá trị Tài sản khác trên 500 triệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGAY_SO_LIEU

  String(date)

  8

  x

  Ngày số liệu

  2.

  MA_DV_QLY

  String

  50

   

  Mã đơn vị quản lý

  3.

  MA_LOAI_TS

  String

  50

  No

  Mã Loại tài sản

  4.

  KY_HIEU

  String

  500

  No

  Ký hiệu

  5.

  MA_TAI_SAN

  String

  500

  Yes

  Mã tài sản

  6.

  TEN_TAI_SAN

  String

  4000

  No

  Tên tài sản

  7.

  MA_NUOC_SAN_XUAT

  String

  50

  Yes

  Mã Nước sản xuất

  8.

  NAM_SAN_XUAT

  String

  4

  No

  Năm sản xuất

  9.

  NAM_SU_DUNG

  String

  4

  No

  Năm đưa vào sử dụng

  10.

  MA_LY_DO_TANG

  String

  50

  No

  Mã Lý do tăng

  11.

  NGAY_KE_KHAI

  String(date)

  8

  Yes

  Ngày kê khai

  12.

  THONG_SO_KY_THUAT

  String

  500

  Yes

  Thông số kỹ thuật

  13.

  MO_TA_CHUNG

  String

  500

  Yes

  Mô tả chung

  14.

  NGUYEN_GIA

  Number

  (38,0)

  No

  Nguyên giá (đồng)

  15.

  NGUON_NSNN

  Number

  (38,0)

  Yes

  Nguồn NSNN (đồng)

  16.

  NGUON_KHAC

  Number

  (38,0)

  Yes

  Nguồn khác (đồng)

  17.

  GIA_TRI_CON_LAI

  Number

  (38,0)

  No

  Giá trị còn lại (đồng)

  18.

  THOI_HAN_SD

  Number

  (38,0)

  Yes

  Thời gian sử dụng được sau kê khai (năm)

  19.

  HIEN_TRANG_SD

  String

  50

  Yes

  Hiện trạng sử dụng.

   

  20.

  MA_DV_QLY

  String

  50

  No

  Mã Đơn vị

  21.

  MA_LOAI_TS

  String

  50

  No

  Mã Loại tài sản

   

   

  Giá trị Tài sản là Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGAY_SO_LIEU

  String(date)

  8

  x

  Ngày số liệu

  2.

  ID_DV_QLY

  String

  50

   

  Mã đơn vị quản lý

  3.

  CAP_LOAI_TS

  String

  50

  x

  Cấp, loại tài sản

  4.

  MA_TAI_SAN

  String

  500

   

  Mã tài sản

  5.

  TEN_TAI_SAN

  String

  4000

  x

  Tên tài sản

  6.

  DIA_CHI

  String

  4000

  x

  Địa chỉ

  7.

  ID_THUOC_TUYEN

  String

  50

   

  Mã Thuộc tuyến

  8.

  LY_TRINH_DAU

  String

  500

   

  Lý trình- Điểm đầu

  9.

  LY_TRINH_CUOI

  String

  500

   

  Lý trình -Điểm cuối

  10.

  CHIEU_DAI_TU_KM

  Number

  (38,2)

   

  Chiều dài - Từ km số

  11.

  CHIEU_DAI_DEN_KM

  Number

  (38,2)

   

  Chiều dài - Đến km số

  12.

  CHIEU_DAI_TONG

  Number

  (38,2)

   

  Chiều dài - Tổng chiều dài (km)

  13.

  DIEN_TICH_MAT_CAU

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích mặt cầu (m2)

  14.

  DIEN_TICH_THUOC_HAM

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích thuộc hầm (m2)

  15.

  DIEN_TICH_BEN_PHA

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích bến phà (m2)

  16.

  DIEN_TICH_BEN_XE

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích bến xe (m2)

  17.

  DIEN_TICH_BAI_DO_XE

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích bãi đỗ xe (m2)

  18.

  DIEN_TICH_NHA_QL_DBO

  Number

  (38,2)

   

   Diện tích đất đối với nhà hạt quản lý đường bộ

  19.

  DTICH_SAN_XD_NHA_QL_DBO

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích sàn xây dựng đối với nhà hạt quản lý đường bộ

  20.

  DIEN_TICH_TRAM_NGHI

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích trạm dừng nghỉ

  21.

  NGAY_SD_NHAP_TT

  String

  4

   

  Ngày đưa vào sử dụng nhập dữ liệu thông tin đầu vào

  22.

  NGAY_SD

  String(date)

  8

   

  Ngày đưa vào sử dụng

  23.

  TONG_NGUYEN_GIA

  Number

  (38,2)

  x

  Tổng nguyên giá (VNĐ)

  24.

  NGUON_NSNN

  Number

  (38,2)

   

  Nguồn ngân sách (VNĐ)

  25.

  NGUON_KHAC

  Number

  (38,2)

   

  Nguồn khác (VNĐ)

  26.

  GIA_TRI_CON_LAI

  Number

  (38,2)

  x

  Giá trị còn lại (VNĐ)

  27.

  ID_PHUONG_THUC_QLY

  String

  4

   

  Mã Phương thức quản lý

  28.

  HO_SO_GIAY_TO

  String

  1

   

  Có hồ sơ giấy tờ/Không có hồ sơ, giấy tờ

  29.

  NGUOI_BO_PHAN_SD

  String

  500

   

  Tên người hoặc bộ phận trực tiếp sử dụng

  30.

  TT_KHAC

  String

  4000

   

  Thông tin khác

   

   

  Giá trị Tài sản là Công trình nước sạch nông thôn

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NGAY_SO_LIEU

  String(date)

  8

  x

  Ngày số liệu

  2.

  ID_DV_QLY

  String

  50

   

  Mã đơn vị quản lý

  3.

  MA_TAI_SAN

  String

  500

  x

  Mã công trình

  4.

  TEN_CONG_TRINH

  String

  4000

  x

  Tên công trình

  5.

  KY_HIEU

  String

  500

   

  Ký hiệu

  6.

  ID_LOAI_CONG_TRINH

  String

  50

  x

  Mã Loại hình công trình

  7.

  DAI_CHI

  String

  4000

  x

  Địa chỉ

  8.

  ID_DIA_BAN_TP

  String

  50

   

  Tỉnh/thành phố

  9.

  ID_DIA_BAN_H

  String

  50

   

  Quận/huyện

  10.

  ID_DIA_BAN_PX

  String

  50

   

  Xã/phường

  11.

  ID_LY_DO_TANG

  String

  50

   

  Mã Lý do tăng

  12.

  NGAY_KE_KHAI

  String(date)

  8

   

  Ngày kê khai

  13.

  ID_DU_AN

  String

  50

   

  Mã Dự án

  14.

  NAM_XAY_DUNG

  String

  4

   

  Năm xây dựng

  15.

  NGAY_SD

  String

  4

   

  Ngày đưa vào sử dụng

  16.

  DIEN_TICH_DAT

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích đất (m2)

  17.

  DIEN_TICH_SAN_XD

  Number

  (38,2)

   

  Diện tích sàn xây dựng (m2)

  18.

  CONG_SUAT_TKE

  Number

  (38,2)

   

  Công suất thiết kế

  19.

  CONG_SUAT_TTE

  Number

  (38,2)

   

  Công suất thực tế

  20.

  TONG_NGUYEN_GIA

  Number

  (38,2)

  x

  Tổng nguyên giá

  21.

  NGAN_SACH

  Number

  (38,2)

   

  Ngân sách

  22.

  CT_MUC_TIEU

  Number

  (38,2)

   

  Chương trình mục tiêu

  23.

  NGUON_KHAC

  Number

  (38,2)

   

  Nguồn khác

  24.

  DA_TINH_KHAU_HAO

  String

  1

   

  Đã tính khấu hao/ chưa tính khấu hao:

  0: Chưa tính khấu hao

  1: Đã tính khấu hao

  25.

  ID_PP_KHAU_HAO

  String

  1

   

  Mã Phương pháp khấu hao

  26.

  TGIAN_SD

  Number

  (38,2)

   

  Thời gian sử dụng sau kê khai

  27.

  TYLE_KHAU_HAO

  Number

  (38,2)

   

  Tỷ lệ khấu hao

  28.

  GTRI_CON_LAI

  Number

  (38,2)

  x

  Giá trị còn lại

  29.

  HIEN_TRANG

  String

  1

   

  Hiện trạng hoạt động:

  0: Bền vững

  1: Trung bình

  2: Kém hiệu quả

  3:Không hoạt động

  30.

  HO_SO_GIAY_TO

  String

  1

   

  Có hồ sơ, giấy tờ/Không có hồ sơ, giấy tờ:

  0: Không có hồ sơ giấy tờ

  1: Có hồ sơ giấy tờ

  31.

  QD_GIAO_SO

  String

  200

   

  Quyết định giao số

  32.

  NGAY_QD_GIAO

  String(date)

  8

   

  Ngày Quyết định giao

  33.

  QD_QUYEN_SH_SO

  String

  200

   

  Quyết định xác lập quyền sở hữu số

  34.

  NGAY_QD_SH

  String(date)

  8

   

  Ngày quyết định

  35.

  BB_BAN_GIAO

  String

  200

   

  Biên bản bàn giao

  36.

  NGAY_BAN_GIAO

  String(date)

  8

   

  Ngày bàn giao

  37.

  HS_GIAY_TO_KHAC

  String

  200

   

  Hồ sơ giấy tờ khác

  38.

  KL_SX_TRONG_NAM

  Number

  (38,2)

   

  Khối lượng nước sạch sản xuất trong năm (m3)

  39.

  TYLE_HAO_HUT

  Number

  (38,2)

   

  Tỷ lệ nước hao hụt (%)

  40.

  GIA_TIEU_THU_BQ_NAM

  Number

  (38,2)

   

  Giá tiêu thụ nước sạch bình quân năm (đồng/m3)

  41.

  GIA_THANH_BQ_NAM

  Number

  (38,2)

   

  Giá thành nước sạch bình quân năm (đồng/m3)

  42.

  NGUOI_BO_PHAN_SD

  String

  500

   

  Tên người hoặc bộ phận trực tiếp quản lý

  43.

  TT_KHAC

  String

  4000

   

  Thông tin khác

   

   

  b) Nhận yêu cầu xóa dữ liệu

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  MA_TAI_SAN

  STRING

  50

  x

  Mã tài sản

   

   

  1.5. Nhận dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng

  STT

  Tên trường

  Kiểu

  Độ dài tối đa

  Bắt buộc (x)

  Mô tả

  1.

  NHOM_HANG_HOA_DICH_VU

  STRING

  50

   

  Giỏ hàng hóa, dịch vụ. Lấy mã tương ứng trong danh mục Nhóm hàng hóa, dịch vụ

  2.

  DIA_BAN

  STRING

  50

   

  Mã địa bàn, lấy thông tin trong danh mục địa bàn

  3.