hieuluat

Công văn 7524/BTC-PC xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:7524/BTC-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành:25/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • B TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 7524/BTC-PC
  V/v
  : Xây dựng và thực hiện Chương trình THTK,CLP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

  Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (sau đây viết tắt là Chương trình THTK, CLP). Tại Chương trình đã nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập (sau đây gọi là Bộ, ngành, địa phương) trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương mình.

  Tuy nhiên, qua theo dõi Bộ Tài chính thấy rằng còn nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành và gửi Chương trình THTK, CLP về Bộ Tài chính để tổng hợp. Do đó, để việc thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2018 có hiệu quả, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay các nội dung sau:

  1. Các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành Chương trình THTK, CLP khẩn trương triển khai xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2018 của Bộ, ngành, địa phương mình đảm bảo một số yêu cầu sau:

  a) Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của ngành, lĩnh vực và của địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển của địa phương năm 2018; phù hợp với thực tiễn, phạm vi, lĩnh vực quản lý.

  b) Đảm bảo bao quát hết các phạm vi, lĩnh vực thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện, triển khai Chương trình THTK, CLP đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, trong đó xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối.

  c) Bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP. Theo đó, bảo đảm các chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung) của ngành, lĩnh vực, địa phương không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2018.

  d) Sau khi ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2018, các bộ, ngành, địa phương thực hiện phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc và đăng tải công khai trên Cổng/trang thông tin của Bộ, ngành, địa phương; đồng thời gửi về Bộ Tài chính (Thanh tra Bộ) chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ban hành để theo dõi, tổng hợp vào Báo cáo của Chính phủ về kết quả THTK, CLP năm 2018.

  2. Tổ chức triển khai Chương trình THTK, CLP năm 2018 của Bộ, ngành, địa phương mình bảo đảm tiến độ, có chất lượng, rõ nhiệm vụ đến từng đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

  Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2018 và Chương trình THTK, CLP năm 2018 của Bộ, ngành, địa phương mình trong Báo cáo THTK, CLP hàng năm (cụ thể kết quả thực hiện từng chỉ tiêu tiết kiệm, giải pháp đã đặt ra, có so sánh với kết quả thực hiện của năm trước) và gửi Bộ Tài chính (Thanh tra Bộ) trước ngày 28/02/2019 để tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm sau.

  3. Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chương trình THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương mình, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra. Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK, CLP tại một số bộ, ngành, địa phương trong năm 2018 theo kế hoạch.

  4. Các cơ quan khác ở Trung ương căn cứ Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP để ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP của cơ quan mình, đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Thanh tra Bộ;
  - Lưu: VT, PC (120b)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X