hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 22/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

Ngày 31/3 hàng năm là hạn cuối quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập chi trả/nhận được trong năm trước  liền kể, tuy nhiên có những trường hợp không phải quyết toán. Cụ thể, các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN gồm:

1. Các trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN

Theo tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động”.

Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp mình và quyết toán cho những cá nhân có ủy quyền trừ những trường hợp sau doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN:

- Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong công ty.

- Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Có phát sinh trả thu nhập;

+ Nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN;

+ Doanh nghiệp cung cấp danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo mẫu 25/DS-TNCN ban hành theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động.

các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN 2020

Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN 2022 (Ảnh minh họa)
 

2. Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013 sửa đổi tại Thông tư 92/2015, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau;

- Cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Xem thêm:

Thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2020?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X