hieuluat
Chia sẻ email

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 2023 và hướng dẫn cách viết chi tiết

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 09/ĐK chuẩn pháp lý có nội dung gì? Khi nào sử dụng mẫu đơn 09/ĐK? Cùng tìm hiểu ngay nhé.

 
Mục lục bài viết
 • Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 09/ĐK chuẩn pháp lý
 • Hướng dẫn viết mẫu 09/ĐK chuẩn nhất
 • Trường hợp sử dụng mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 09/ĐK chuẩn pháp lý

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai đang được sử dụng là Mẫu số 09/ĐK, ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Tên đầy đủ của mẫu đơn là Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Đây là mẫu đơn mới nhất, sửa đổi bổ sung mẫu cũ được ban hành tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai gồm các thông tin như:

 • Thông tin về cơ quan tiếp nhận đơn, ngày nhận đơn, số tiếp nhận hồ sơ;

 • Thông tin về thửa đất;

 • Thông tin về người sử dụng đất;

 • Thông tin về nội dung biến động;

 • Thông tin về lý do biến động;

 • Thông tin về việc có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận hay không;

 • Chữ ký, ngày tháng làm đơn của người xin đăng ký biến động đất đai;

 • Thông tin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền;

 • Các thông tin khác;

Nội dung cụ thể của mẫu đơn đăng ký biến động đất đai được chúng tôi trình bày dưới đây:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK [1]

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: .........................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): .......................................................................................................................

…………………………………………….………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.………….………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………....................………….;

..................……………………………….….………...;

……………..................…………….……….………...;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi         có nhu cầu cấp GCN mới               không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

          …, ngày ... tháng …. năm...

                                                                                                                        Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm …...

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:

- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

-  Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.

- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.


[1] Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Như vậy, mẫu đơn đăng ký biến động đất đai đang được sử dụng hiện hành là mẫu số 09/ĐK, ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT là mẫu sửa đổi, bổ sung mẫu cũ được ban hành tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, mẫu 09/ĐKMẫu đơn đăng ký biến động đất đai, mẫu 09/ĐK

Hướng dẫn viết mẫu 09/ĐK chuẩn nhất

Cách viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 09/ĐK chi tiết, chuẩn xác nhất được ăn cứ vào phần hướng dẫn trong đơn, hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu đăng ký biến động.

Cụ thể cách viết lần lượt các mục trong đơn như sau:

 • Mục kính gửi: Ghi thông tin của văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký biến động;

 • Mục thông tin của người sử dụng đất (tên, địa chỉ): Ghi thông tin theo giấy chứng nhận/nếu có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi;

 • Mục thông tin về giấy chứng nhận đã cấp (số vào sổ cấp GCN, số phát hành GCN, ngày cấp GCN): Ghi theo giấy chứng nhận đã cấp;

 • Mục thông tin về nội dung biến động (nội dung trên GCN trước khi biến động/nội dung sau khi biến động): Ghi theo tình hình thực tế;

  • Ví dụ, trước khi biến động, người sử dụng đất là ông Nguyễn Văn A; sau khi biến động là Nguyễn Văn B;

 • Mục thông tin về lý do biến động: Ghi theo hồ sơ thực hiện đăng ký biến động, ví dụ nhận thừa kế, mua bán, chuyển nhượng,...;

 • Mục thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động: Nếu có ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì ghi thông tin về việc ghi nợ,...;

  • Không kê khai mục này trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận; hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận;

 • Mục thông tin về giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn: Liệt kê các loại giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký biến động như giấy chứng nhận, hợp đồng chuyển nhượng, căn cước công dân,...;

 • Nếu có nhu cầu cấp mới GCN thì đánh dấu xác nhận vào ô có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới, nếu không có nhu cầu cấp mới thì đánh dấu vào ô không có nhu cầu;

 • Sau khi đã viết đầy đủ thông tin ở các mục, người làm đơn ghi chính xác ngày tháng năm làm đơn, ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu vào cuối đơn;

Lưu ý: Đơn không được tẩy xóa, do đó, người viết cần cẩn thận khi kê khai.

Như vậy, cách ghi mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 09/ĐK) được thực hiện như chúng tôi đã nêu.

Hướng dẫn viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đaiHướng dẫn viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Trường hợp sử dụng mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Trường hợp sử dụng mẫu đơn đăng ký biến động đất đai được hiểu là những trường hợp có sự biến động về đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, các thông tin khác được ghi nhận trên giấy chứng nhận.

Cụ thể, đây chính là các trường hợp phải đăng ký biến động theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

 • Khi thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

 • Khi đổi tên người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật;

 • Khi có sự thay đổi thông tin về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất so với giấy chứng nhận đã được cấp hoặc thông tin đã được đăng ký;

 • Khi có sự thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

 • Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất;

 • Thay đổi về thời hạn sử dụng đất của chủ sử dụng;

 • Chuyển hình thức sử dụng đất:

  • Từ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê;

  • Hoặc từ Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất;

  • Hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;

 • Có sự thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng;

 • Thực hiện xác lập/thay đổi/chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề;

 • Thay đổi về quyền sử dụng đất/quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp:

  • Theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận;

  • Kết quả của sự thỏa thuận trong hợp đồng để xử lý nợ;

  • Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền/hoặc quyết định, bản án của tòa án nhân dân có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai;

  • Quyết định thi hành án của có quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành;

  • Theo văn bản công nhận kết quả đấu giá;

  • Thực hiện chia tách, hợp thửa của tổ chức, hộ gia đình, vợ chồng, nhóm người sử dụng đất chung/hoặc của nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của chồng hoặc vợ thành tài sản chung của vợ chồng;

Như vậy, mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, mẫu 09/ĐK được sử dụng khi có sự thay đổi, biến động về những thông tin liên quan đến thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận/hoặc đã được đăng ký.

Chi tiết các trường hợp được chúng tôi trình bày ở trên.

HieuLuat đã cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, mẫu số 09/ĐK chuẩn pháp lý như trên, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X