hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 01/09/2021
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đơn đăng ký biến động đất đai năm 2021 thế nào?

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được khá nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Nếu không sử dụng đúng mẫu đơn, hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai sẽ bị từ chối.

Mục lục bài viết
  • Sử dụng mẫu đơn nào để yêu cầu đăng ký biến động đất đai?
  • Thủ tục đăng ký sang tên Sổ đỏ khi mua bán đất thế nào?
  • Không đăng ký biến động khi mua bán đất bị phạt thế nào?

Sử dụng mẫu đơn nào để yêu cầu đăng ký biến động đất đai?

Câu hỏi: Tôi đang chuẩn bị làm thủ tục sang tên Sổ đỏ. Tôi được biết trước khi sang tên Sổ đỏ phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai. Vậy xin hỏi tôi cần sử dụng mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động nào để thực hiện thủ tục? – Giang Nguyễn (Giangng23xxx@gmail.com)

Hiện nay, mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được sử dụng là Mẫu số 09/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: …………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
 

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ..............................................................................................................................

1.2. Địa chỉ(1): .................................................................................................................................................

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ..................................................................................................;

2.2. Số phát hành GCN: ....................................................................................................;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/………….;

3. Nội dung biến động về: ……………………………………………………………..

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

- ……………………………………………;

……………………………………………..;

……………………………………………..;

……………………………………………..;

……………………………………………..;

……………………………………………..;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

- ……………………………………;

……………………………..………;

………..……………………………;

……………………………………..;

……………………………………..;

……………………………………..;

4. Lý do biến động

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………, ngày .... tháng ... năm

 

 

Người viết đơn
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

………………………………………………………………………………………………………

..……..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

..……..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

………………………………………………………………………………………………………

..……..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Tên và địa chỉ phải được kê khai theo thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi (nộp kèm theo giấy tờ chứng minh thay đổi).

-  Không kê khai, xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này nếu thuộc trường hợp:

+ Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”;

+ Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

+ Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;

+ Xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy CMND, số thẻ CCCD, địa chỉ vào Giấy chứng nhận.

- Trường hợp xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận: Không kê khai các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.

don dang ky bien dong dat dai, tai san gan lien voi dat

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thế nào? (Ảnh minh họa)


Thủ tục đăng ký sang tên Sổ đỏ khi mua bán đất thế nào?

Câu hỏi: Tôi muốn bán lại mảnh đất 450m2 cho một người bạn ở huyện bên cạnh, tôi đã lập hợp đồng mua bán đất và công chứng đầy đủ, giờ tôi phải chuẩn bị thêm các giấy tờ gì? Thực hiện thủ tục ra sao? Tôi cảm ơn! - Minh Hoàng (Vĩnh Phúc).

Khi mua bán đất đai, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên Sổ đỏ (đăng ký biến động). Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động.

- Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng miễn thuế (nếu có);

- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ;

Trình tự, thủ tục được thực hiện như sau:

Bước 01: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất lựa chọn 01 trong 02 cách sau đây để nộp hồ sơ:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Hộ gia đình, cá nhân không nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

- Trường hợp địa phương đã thành lập bộ phận một cửa: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện;

- Trường hợp địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu chưa có Văn phòng đăng ký đất đai).

Bước 02: Tiếp nhận, giải quyết

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính sau khi đã nhận được hồ sơ.

Lưu ý: Người sử dụng đất nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 03: Trả kết quả

Về thời gian giải quyết (căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP):

- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Lưu ý: Thời hạn trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ,…

 

Không đăng ký biến động khi mua bán đất bị phạt thế nào?

Câu hỏi: Xin hỏi, khi chuyển nhượng đất mà các bên không thực hiện đăng ký biến động đất đai thì có bị phạt không? Nếu có thì ai sẽ là người bị phạt? Tôi cảm ơn! – Phạm Hưng (Mê Linh).

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không thực hiện đăng ký biến động bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

- Khu vực nông thôn:

+ Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng: Không thực hiện đăng ký biến động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn.

+ Phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng: không thực hiện đăng ký biến động nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn.

- Khu vực đô thị: Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn (tối đa là 10 triệu đồng/lần vi phạm).

Mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì người bị xử phạt là bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (tức người mua).


Trên đây là giải đáp về Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Sang tên Sổ đỏ thực hiện thế nào? cần những giấy tờ gì?

Có thể bạn quan tâm

X