hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 15/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định pháp luật về cầm cố ô tô, xe máy

Cầm cố tài sản là việc bên cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố

Quyền của bên cầm cố

- Bên cầm cố có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố để thu hoa lợi, lợi tức, khai thác công dụng tài sản cầm cố nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

- Khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt, bên cầm cố có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan;

- Nếu xảy ra thiệt hại, bên cầm cố có quyền yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố;

- Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Nghĩa vụ của bên cầm cố

- Phải giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận;

- Nếu có quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố thì phải báo cho bên nhận cầm cố; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố;

- Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố.

Quy định pháp luật về cầm cố ô tô xe máy

Quy định pháp luật về cầm cố ô tô xe máy

 

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

Quyền của bên nhận cầm cố

- Bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó;

- Xử lý tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận;

- Nếu được bên cầm cố đồng ý, có thể cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố;

- Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố.

Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

- Bảo quản tài sản cầm cố; phải bồi thường nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố;

- Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;

- Không được tự ý cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố;

- Khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác, phải trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan.

Hợp đồng cầm cố tài sản

-  Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác;

- Pháp luật không quy định về hình thức của hợp đồng cầm cố, tuy nhiên, hợp đồng cầm cố nên được lập thành văn bản, có chữ ký của hai bên để hạn chế tranh chấp;

- Hợp đồng cầm cố ô tô, xe máy không phải đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt thì tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X