hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 05/07/2021
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tặng cho đất khi đất bị tăng diện tích so với Sổ đỏ thế nào?

Cha mẹ tặng cho đất cho con là nhu cầu phổ biến hiện nay. Vậy, trường hợp cha mẹ muốn tặng cho đất nhưng đất bị tăng diện tích so với Sổ đỏ phải làm thế nào?
 
Câu hỏi: Gia đình tôi muốn cắt đôi vườn chia cho 2 đứa con nhưng hiện tại mảnh vườn so với số liệu đo của bìa hồng mới cấp 2013 có bị tăng một số diện tích nhưng so với bản đồ cũ gốc trước kia thì không tăng. Nhưng giờ với lý do tăng diện tích hiện tại họ chưa cho tách vậy chúng tôi phải làm sao? - Hoàng Nguyễn (Hà Giang)

Nguyên nhân nào dẫn đến diện tích đất thực tế khác với Sổ đỏ?

Diện tích đất thực tế khác so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp do 03 nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do đo đạc chưa chính xác: Nguyên nhân này được thể hiện qua việc ranh giới thửa đất không thay đổi nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Do người sử dụng đất lấn, chiếm.

- Do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Tặng cho đất khi đất bị tăng diện tích so với Sổ đỏ thế nào? (Ảnh minh họa)


Diện tích đất thực tế khác với Sổ đỏ, phải làm gì?

Khi diện tích thực tế khác với diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận thì xử lý như sau:

1. Ranh giới thửa đất không thay đổi.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.”

Ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Do đó, trong trường hợp ranh giới thửa đất không có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm được cấp sổ đỏ năm 2013, gia đình bạn chỉ cần thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, gia đình bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm.


2. Ranh giới thửa đất có thay đổi.

- Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận:

Do thửa đất gốc của bạn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên căn cứ theo điểm a, khoản 1 Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

+ Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm).

+ Riêng trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực thì phải:

Nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bản chất là cấp đổi chứ không phải cấp lần đầu).

Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi có đất.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trách nhiệm Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm.

+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

+ Trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

+ Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

- Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Do thửa đất gốc của bạn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên căn cứ theo điểm a, khoản  2 Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bạn cần thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc.

Trách nhiệm Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

+ Trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

+ Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

- Diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo điểm a, b, c, khoản 3 Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

+ Nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

+ Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

+ Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Do thửa đất gốc của bạn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên căn cứ theo điểm đ, khoản 3 Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

+ Trình cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng.

+ Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Như vậy, tùy theo tình trạng giấy tờ pháp lý của thửa đất mà bạn có cách giải quyết phù hợp được nêu trong các trường hợp trên.

Trên đây là giải đáp về Tặng đất cho con khi đất bị tăng diện tích so với Sổ đỏ thế nào? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Thủ tục tách Sổ đỏ cho con 2021 cần giấy tờ gì, nộp ở đâu?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X