hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 05/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Vì sao chọn 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam?

Ngày 9/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử pháp lý của dân tộc.
 

Ngày Pháp luật được quy định trong luật

Theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật có thể được tổ chức dưới hính thức mít tinh, hội thảo, tọa đàm hoặc thi tìm hiểu pháp luật… với nội dung sau:

- Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật;

- Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật…

Vì sao chọn 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam?

Vì sao chọn 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam?

 

Vì sao chọn 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thông qua. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, một bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bất kỳ bản Hiến pháp nào trên thế giới đã ra đời. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ các bản Hiến pháp sau này của dân tộc.

Trước khi Ngày Pháp luật được cụ thể hóa trong luật, các hoạt động của Ngày Pháp luật đã được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ triển khai từ ngày 4/10/2010. Tuy nhiên, đến năm 2013, Ngày Pháp luật mới được tổ chức rộng rãi trong phạm vi toàn quốc. Đây cũng là năm bản Hiến pháp 2013 của đất nước ra đời, là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội và pháp lý của đất nước.

Cho đến nay, Ngày Pháp luật đã được hưởng ứng rộng khắp ở các địa phương trên cả nước, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp…

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X