hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 09/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tổng hợp 4 loại mẫu phiếu thu cho doanh nghiệp mới nhất năm 2023

Mẫu phiếu thu là thuật ngữ mà chúng ta có thể từng nghe trong vai trò là người đi mua hàng, đối tác, nhà bán lẻ,.. Vậy mẫu phiếu thu là gì? Mẫu phiếu thu nào thích hợp nhất với doanh nghiệp của bạn? Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Mục lục bài viết
 • Phiếu thu là gì?
 • Lập phiếu thu có ý nghĩa gì?
 • 4 loại mẫu phiếu thu cho doanh nghiệp hiện nay
 • Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC

Khái niệm phiếu thu? Lập phiếu thu có ý nghĩa gì?

Các mẫu phiếu thu ra đời xuất phát từ nhu cầu cần nắm bắt rõ ràng, chi tiết của chủ doanh nghiệp đối với các giao dịch mà chủ doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện và để thuận tiện cho công tác quản lý doanh nghiệp.

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là hóa đơn, chứng từ được kế toán sử dụng để ghi lại việc nhận tiền mặt từ khách hàng trong các giao dịch của doanh nghiệp. Trong nghiệp vụ kế toán, mẫu phiếu thu cùng với mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho,... là những biểu mẫu không thể thiếu.


Phiếu thu là gì (nguồn: internet)

Lập phiếu thu có ý nghĩa gì?

 • Phiếu thu là căn cứ để thủ quỹ, kế toán thu tiền, nhập tiền và ghi nhận thông tin vào các sổ sách liên quan. 

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực khi cần tìm kiếm thông tin, bổ sung thông tin. Đồng thời phiếu thu cũng là căn cứ để chỉnh sửa khi thông tin bị sai khác.

 • Sử dụng trong những báo cáo tài chính hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Phiếu thu cũng là bằng chứng, căn cứ chứng minh khi xảy ra các tranh chấp trong giao dịch.

 • Các phiếu thu thường được đóng lại thành một quyển và có đánh số cho từng quyển. Trong mỗi quyển từng phiếu thu lại được đánh số thứ tự chi tiết theo 1 kỳ kế toán của năm đó

4 loại mẫu phiếu thu cho doanh nghiệp hiện nay

4 loại mẫu phiếu thu này được áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

 • Số lượng lao động của doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội.

 • Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

 • Tổng doanh thu của doanh nghiệp.

2 tiêu chí tổng nguồn vốn và nguồn doanh thu dựa trên số liệu của năm trước liền kề.

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đây là mẫu phiếu thu áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo thông tư này, doanh nghiệp được phép tự thiết kế, xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình nhưng phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ).

Phiếu thu cùng các chứng từ, sổ sách kế toán khác phải được lưu giữ tại doanh nghiệp để:

 • Phục vụ cho ghi chép hàng ngày.

 • Xác định khoản thuế mà doanh nghiệp siêu nhỏ phải đóng cho ngân sách nhà nước.

 • Công tác kiểm tra, kiểm soát của chủ sở hữu doanh nghiệp, của cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc bảo quản, lưu trữ phiếu thu của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, có thể lưu trữ các phiếu thu trên các phương tiện điện tử.

 

Đơn vị:...................

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

                                                

 

PHIẾU THU

Ngày.....tháng.......năm....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

 

Họ và tên người nộp tiền:....................................................................................

Địa chỉ…………………………………………………………………………..

Lý do nộp:.............................................................................................................

Số tiền (Viết bằng chữ):........................................……………............................

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc:

 

 

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..........................................................................…

 

Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu thu này áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế

Doanh nghiệp được quyền tự thiết kế mẫu phiếu thu và các chứng từ kế toán khác phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo được các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

 

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:...................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Lý do nộp:...........................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ)..........................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ).............................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:........................................................................................

+Số tiền quy đổi…………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu phiếu thu này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Mẫu phiếu thu và các chứng từ kế toán tại Thông tư này đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn tự thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc áp dụng theo mẫu phiếu thu ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này.

 

Đơn vị………..

Địa chỉ:............

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

 

 

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm ......

Quyển số: ................

Số: ...........................

Nợ: ..........................

Có: ...........................

       

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Lý do nộp: …………………………………………………………………….

Số tiền: ..................................................  (Viết bằng chữ): ……………………

............................................................................................................................

Kèm theo: ...........................................................................................................

Chứng từ gốc.

Ngày .....tháng .....năm ......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp

tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………...

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………...

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 107/2017/TT-BTC

Mẫu phiếu thu này áp dụng cho các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

Mẫu phiếu thu tại Thông tư này mang tính bắt buộc tức là trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được tự ý sửa đổi biểu mẫu.

Những phiếu thu đã in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát.

 

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

 

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: …….

Nợ:....................

Có:....................

 

   

Họ và tên người nộp tiền: ...........................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Nội dung: ....................................................................................................

Số tiền: ........................................................................................ (loại tiền)

(viết bằng chữ): ..........................................................................................

Kèm theo: ...................................................................................................

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ...................................................................

- Bằng chữ: .................................................................................................

 

 

NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: .......................................................................................

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………

 

Những nội dung cần có của một mẫu phiếu thu chuẩn

Tùy theo nhu cầu, đặc điểm hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể sử dụng các mẫu phiếu thu khác nhau. Tuy nhiên, một mẫu phiếu thu chuẩn thường có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, đơn vị lập phiếu thu.

 • Số quyển, số thứ tự của phiếu thu.

 • Tên biểu mẫu.

 • Những thông tin của người nộp tiền bao gồm họ tên và địa chỉ.

 • Lý do nộp tiền.

 • Số tiền nộp và đơn vị tiền.

 • Chứng từ gốc kèm theo.

 • Các bên liên quan ký tên và đóng dấu.


Các nội dung của phiếu thu (nguồn: internet)

Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu thu chính xác

Các phiếu thu thường được lập thành 3 liên, trong đó:

 • 1 liên giao cho thủ quỹ để ghi vào sổ sách liên quan.

 • 1 liên giao cho người nộp.

 • 1 liên được lưu trữ tại nơi lập phiếu.

Cách ghi phiếu thu

Ở góc trên cùng bên trái là thông tin về tên và địa chỉ của doanh nghiệp chính xác theo giấy phép kinh doanh.

Bên phải ghi các thông tin:

 • Quyển số: Là số thứ tự của quyển phiếu thu, Có thể ghi tay hoặc đóng dấu.

 • Số: Là số thứ tự của tờ phiếu thu hiện tại.

 • Nợ/ số: Ghi số tài khoản đối ứng với nghiệp vụ phát sinh.

Ngày tháng năm (dưới phiếu thu): Ghi thời gian lập phiếu thu.

Thông tin của người nộp tiền: Ghi chính xác họ và tên đầy đủ của người nộp. Nếu là cá nhân ghi địa chỉ cư trú, nếu người đó là đại diện doanh nghiệp thì ghi địa chỉ của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh. Thủ quỹ có thể ghi chú lại cả số điện thoại và email của người nộp tiền để tiện liên lạc và trao đổi khi phát sinh vấn đề.

Lý do nộp: Ghi nội dung của khoản tiền nộp. VD: Học phí tiếng anh, doanh thu bán hàng,...

Số tiền: Ghi chính xác số tiền bằng cả số và chữ, kèm theo đơn vị tiền. Nếu là ngoại tệ thì phải ghi thêm tỷ giá ngoại tệ đó tại thời điểm thu tiền.

Kèm theo: Các chứng từ có liên quan chẳng hạn: Bảng báo giá, hóa đơn mua hàng, séc, biên lai,...

Ngày tháng năm: Ghi ngày tháng năm nhận tiền thực tế.

Sau đó 3 liên phiếu thu và các chứng từ đi kèm được chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra, các bên liên quan ký tên và đóng dấu. Kế toán trưởng chuyển lại 3 liên cho kế toán tiền mặt. Kế toán tiền mặt giữ lại liên 1 để lưu trữ, giao lại liên 2 và liên 3 cho thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thu tiền và ký tên vào liên 2, liên 3. Sau khi người nộp tiền ký tên vào liên 2, liên 3 thì liên 3 sẽ được giao cho người nộp và thủ quỹ giữ liên 2 để ghi vào sổ sách.

Một số điều cần lưu ý khi lập phiếu thu

 • Người lập phiếu thu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác của những thông tin trên phiếu thu.

 • Chữ viết phải rõ ràng, không được tẩy xóa. 

 • Phiếu thu nên được trình bày sao cho rõ ràng, hợp lý.

 • Phiếu thu chỉ có giá trị pháp lý khi đầy đủ nội dung và có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

Trong bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho các bạn đọc những thông tin cụ thể về “Mẫu phiếu thu” và một số mẫu phiếu thu đang được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công việc lập phiếu thu cho doanh nghiệp của mình. 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

X