hieuluat

Công văn 449/BTP-BTTP thi hành Luật sửa đổi, bổ sung của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 449/BTP-BTTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 12/02/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  -------

  Số: 449/BTP-BTTP
  V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng năm 2014, theo đó, bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020.

  Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung nêu trên và Luật công chứng đạt hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động công chứng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thực hiện một số công việc sau đây:

  1. Thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện, bảo đảm tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trong xã hội; tránh tình trạng tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên một khu vực trong khi các khu vực khác lại không có tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến việc cá nhân, tổ chức khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu công chứng. Việc tập trung quá nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên một khu vực dễ phát sinh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoặc phải chấm dứt, giải thể hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng vì không đủ nguồn việc, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

  2. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định tại Điều 62 Luật công chứng (đối với các địa phương chưa hoàn thành).

  3. Quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng các Phòng công chứng thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW, Thông báo số 85-TW ngày 24/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ tư pháp về “Xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa, nâng cao chất lượng, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp với quản lý nhà nước, xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực”.

  4. Rà soát, sửa đổi Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (gọi tắt là Tiêu chí) đã được ban hành để phù hợp với pháp luật hiện hành và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trong điều kiện không còn Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp ban hành mới Tiêu chí phải phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Các tiêu chí được xem xét và cách thức tính điểm phải cụ thể, minh bạch, bảo đảm khách quan, công bằng trong xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm các Văn phòng được thành lập và đi vào hoạt động có đội ngũ công chứng viên đáp ứng yêu cầu, ổn định, bảo đảm chất lượng của hoạt động công chứng.

  5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về công chứng theo thẩm quyền.

  Trên đây là một số nội dung về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014, kính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2019./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cục KTVBQPPL, Vụ CVĐCVXDPL; Vụ PLDSKT;
  - Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
  - Lưu: VT, BTTP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Tiến Dũng

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13
  Ban hành: 20/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 35/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 449/BTP-BTTP thi hành Luật sửa đổi, bổ sung của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 449/BTP-BTTP
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/02/2019
  Hiệu lực: 12/02/2019
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới