hieuluat

Nghị quyết 95/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:95/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Lưu Quang
  Ngày ban hành:07/07/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/07/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 • CHÍNH PHỦ

  ____________

  Số: 95/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ____________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

   

                                                                  

  NGHỊ QUYẾT

  Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023

  _____________________

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, tổ chức ngày 29 tháng 06 năm 2023,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược của Đảng, được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua; đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Chính phủ đánh giá cao các bộ, cơ quan chủ trì, tham gia xây dựng các dự án Luật đã tích cực, chủ động nghiên cứu, rà soát, có phương pháp chuyên nghiệp, phối hợp từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao, nghiêm túc triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

  Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực khắc phục các bất cập về vật chất, kinh phí, nhân lực để đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, các bộ, ngành cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để khắc phục những bất cập trong quy định pháp luật hiện hành chưa phù hợp với thực tiễn, chưa khả thi, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và thi đua khen thưởng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các quy định pháp luật hiện hành tại các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo. Các quy định được sửa đổi, bổ sung phải rõ ràng, cụ thể, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đối với những nội dung mới cần đánh giá kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, con người và các điều kiện cần thiết khác cũng như lộ trình thực hiện để có các quy định phù hợp bảo đảm tính khả thi.

  Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực cao nhất, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, nhất là các dự án luật khó, phức tạp, có tác động lớn. Các cơ quan chủ trì soạn thảo cần quán triệt chủ trương phân cấp, phân quyền đến các cấp chính quyền địa phương để khai thông các nguồn lực từ thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng luật; cần tổng kết toàn diện, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thông thoáng, phù hợp với thực tiễn, có lộ trình phù hợp với điều kiện, văn hóa, truyền thống của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng luật, cơ quan chủ trì cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan để trao đổi, thống nhất về các vấn đề còn ý kiến khác nhau; nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học đê hoàn thiện nội dung các dự án Luật, tạo sự đồng thuận cao, nâng cao chất lượng dự án Luật trình Quốc hội trong năm 2023.

  Chính phủ đánh giá cao các Bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động triển khai xây dựng và chuẩn bị tốt các nội dung: Đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo; Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi); việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công để Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp.

  Chính phủ quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

  1. Về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi):

  Chính phủ thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật; nội dung dự thảo Luật đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác lưu trữ trong điều kiện mới, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số.

  Bộ Nội vụ tiếp tục đánh giá tổng kết thi hành Luật Lưu trữ năm 2011 và các quy định pháp luật liên quan đề kế thừa các quy định còn phù hợp, bổ sung các quy định để khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế phát sinh trên thực tiễn; nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế bảo đảm phù hợp với đặc điểm văn hóa, truyền thống, lịch sử và điều kiện thực tế của Việt Nam: cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lưu trữ; nghiên cứu tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Luật về một số vấn đề cụ thể như sau:

  - Rà soát dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các Luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Viễn Thông, Luật Di sản văn hóa, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Cơ yếu... trường hợp có sự giao thoa về phạm vi thì ưu tiên áp dụng các quy định của pháp luật chuyên ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gan với trách nhiệm của từng cấp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa quản lý số, đáp ứng nhu cầu khai thác thuận lợi.

  - Nghiên cứu quy định rõ các khái niệm; củng cố cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn đối với phương án đề xuất lựa chọn bảo đảm tính khả thi; bổ sung các quy định chuyển tiếp phù hợp, tránh khoảng trống pháp lý;

  - Về thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử, nghiên cứu tiếp thu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi cần đánh giá kỹ điều kiện về cơ sở vật chất, con người, các điều kiện cần thiết khác và lộ trình thực hiện.

  - Về Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia tài liệu lưu trữ đối với tài liệu của các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao, nghiên cứu tiếp thu theo hướng: bảo đảm nguyên tắc tài liệu lưu trữ được quản lý thống nhất, đối với các tài liệu không phải là tài liệu mật thi thực hiện kết nối thông thường, đối với các tài liệu mật chỉ kết nối sau khi đã thực hiện giải mật; bảo đảm tính an toàn, hiệu quả trong kết nối chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, viễn thông.

  - Hoàn thiện chính sách về lưu trữ tư theo hướng: xác định rõ đối tượng, nội dung quản lý nhà nước về lưu trữ tư; cơ chế đê Nhà nước mua, bán, sử dụng có thời hạn tài liệu lưu trữ tư; mô hình, các điều kiện hoạt động, trách nhiệm của tổ chức lưu trữ tư; bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, cá nhân và doanh nghiệp.

  - Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ bảo đảm nguyên tắc thống nhất, công bằng; bổ sung các quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động lưu trữ.

  Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo việc hoàn thiện dự án Luật này.

  2. Về đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo:

  Chính phủ đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung chính sách trong Đề nghị xây dựng luật đã cơ bản thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhà giáo, nhất là quan điểm nhà giáo “giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để nâng cao chất lượng nhà giáo, tạo điều kiện để nhà giáo tâm huyết với nghề.

  Chính phủ nhất trí thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự cần thiết ban hành luật và 05 chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo gồm: (1) Định danh nhà giáo; (2) Tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; (3) Tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; (4) Đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; (5) Quản lý nhà nước về nhà giáo.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về lĩnh vực nhà giáo; tổng kết, rà soát kỹ lưỡng pháp luật hiện hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Trong quá trình soạn thảo Luật, cần khắc phục các bất cập trong quản lý nhà nước về nhà giáo hiện nay để thiết kế các chính sách theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, có tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với vai trò, vị trí việc làm của nhà giáo, có chính sách ưu đãi, khen thưởng, tôn vinh phù hợp; nghiên cứu thêm kinh nghiệm quốc tế, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, truyền thông chính sách để tăng tính thuyết phục khi thông qua chính sách, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện khi luật được ban hành.

  Đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo là xây dựng luật mới, khó, đối tượng rộng, tác động lớn, có nhiều chính sách quan trọng, liên quan đến nhiều luật, cần có chính sách ưu tiên về nguồn lực và tổ chức thực hiện. Do thời gian dự kiến để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua không nhiều nên Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động bố trí nguồn lực về tài chính, chuyên gia để soạn thảo luật, bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng của dự án Luật khi trình Chính phủ.

  Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024), thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2024) Quốc hội khóa XV.

  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật này.

  3. Về Đề nghị xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi):

  Chính phủ đánh giá cao Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi). Chính phủ cơ bản thống nhất với 04 chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật như đề xuất của Bộ Công Thương, bao gồm: (1) Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại; (2) Quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; (3) Quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; (4) Nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất.

  Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ, hoàn thiện các nội dung chủ yếu sau:

  - Nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng trong lĩnh vực hóa chất, tổng kết, rà soát các quy định pháp luật có liên quan để khắc phục các vướng mắc, bất cập của Luật Hóa chất hiện hành, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay cũng như các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

  - Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung chính sách theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền quản lý cho chính quyền địa phương, tuân thủ các quy luật cạnh tranh, cung cầu của thị trường, sửa đổi toàn diện Luật hóa chất năm 2007 để quản lý theo vòng đời hóa chất, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong kinh doanh, sử dụng, tiêu dùng, lưu trữ và bảo quản hóa chất.

  - Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hóa chất hiện hành. Báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu có liên quan trong hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật; xác định rõ các vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, nguyên nhân của các bất cập, vướng mắc và phương hướng sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật; tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, các cá nhân, tổ chức có liên quan để hoàn thiện các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách nhằm tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan và các đối tượng khác chịu sự tác động trực tiếp của chính sách.

  - Rà soát, bảo đảm các chính sách, giải pháp thực hiện chính sách, phương án sửa đổi, bổ sung Luật Hóa chất hiện hành đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Đầu tư, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt, Luật Phòng thủ dân sự và các luật khác có liên quan, phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  - Hoàn thiện nội dung chính sách và giải pháp thực hiện chính sách về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất; thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hóa chất và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

  Bộ Tư pháp tổng hợp Đề nghị xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi) vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng Luật năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo việc xây dựng Luật này.

  4. Về xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công:

  Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất nội dung Đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 năm 2023.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐTCP;
  - Lưu: VT, PL(3b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trần Lưu Quang

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
  Ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: 18/06/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực: 01/01/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/03/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Lưu trữ của Quốc hội, số 01/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật Cơ yếu của Quốc hội, số 05/2011/QH13
  Ban hành: 26/11/2011 Hiệu lực: 01/02/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Quốc hội, số 41/2013/QH13
  Ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14
  Ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Luật Trồng trọt của Quốc hội, số 31/2018/QH14
  Ban hành: 19/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 61/2020/QH14
  Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 72/2020/QH14
  Ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: 01/01/2022 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Luật Phòng, chống ma túy của Quốc hội, số 73/2021/QH14
  Ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 95/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:95/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:07/07/2023
  Hiệu lực:07/07/2023
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Lưu Quang
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X