hieuluat

Quyết định 1352/QĐ-BTP công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1352/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
  Ngày ban hành:04/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP

  __________

  Số: 1352/QĐ-BTP

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

   

                                                                             

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

  ______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BTP ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Các Thứ trưởng (để biết);

  - Tổng cục Thống kê, Bộ KHĐT (để theo dõi);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

  - Lưu: VT, Cục KHTC.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Thành Long

   

  BỘ TƯ PHÁP

  __________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

   

   

  TÀI LIỆU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP

  (Kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BTP ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  Ghi chú:

  Thông tin thống kê từ số thứ tự 1-20: thời gian lấy số liệu từ 01/01/2019-31/12/2019:

  Thông tin thống kê tại số thứ tự 21: thời gian lấy số liệu từ 01/10/2018-30/9/2019.

  STT

  Tên chí tiêu

  Đơn vị tính

  Số liệu công bố năm

  2019

  Mức độ hoàn chỉnh của thông tin thống kê

  Ghi chú

  A

  B

  C

  (1)

  (2)

  (3)

  1

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

   

   

   

   

  1.1.

  Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo đã được ban hành (trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền)

  Văn bản

  871

  Chính thức

   

  1.1.1

  Số VBQPPL do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, trình ban hành và đã được ban hành

  Văn bản

  160

   

   

  1.1.1.1

  Luật, Nghị quyết của Quốc hội

  Văn bản

  18

   

  18 Luật

  1.1.1.2

  Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH

  Văn bản

  4

   

  04 Nghị quyết

  1.1.1.3

  Nghị định của Chính phủ

  Văn bản

  100

   

   

  1.1.1.4

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Văn bản

  38

   

   

  1.1.2

  Số VBQPPL do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền và đã được ban hành

  Văn bản

  711

   

   

  1.1.2.1

  Thông tư

  Văn bản

  709

   

   

  1.1.2.2

  Thông tư liên tịch

  Văn bản

  2

   

   

  1.2

  Số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp đã được ban hành

  Văn bản

  9.168

  Sơ bộ

   

  1.2.1

  Tại cấp tỉnh

  Văn bản

  4.092

   

   

  1.2.2

  Tại cấp huyện

  Văn bản

  1.336

   

   

  1.2.3

  Tại cấp xã

  Văn bản

  3.740

   

   

  2

  Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

   

   

   

   

  2.1

  Số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do tổ chức pháp chế bộ, ngành và Bộ Tư pháp thẩm định

  Văn bản

  1.027

  Chính thức

   

  2.1.1.

  Số dự thảo VBQPPL do các Bộ, Ngành thẩm định (chưa gồm Bộ Tư pháp)

  Văn bản

  755

   

   

  2.1.1.1

  Thông tư

  Văn bản

  753

   

   

  2.1.1.2

  Thông tư liên tịch

  Văn bản

  2

   

   

  2.1.2.

  Số dự thảo VBQPPL do Bộ Tư pháp thẩm định

  Văn bản

  272

   

   

  2.1.2.1

  Luật, Nghị quyết của Quốc hội

  Văn bản

  30

   

   

  2.1.2.2

  Pháp lệnh, Nghị quyết của UBTVQH

  Văn bản

  11

   

   

  2.1.2.3

  Nghị định của Chính phủ

  Văn bản

  168

   

   

  2.1.2.4

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Văn bản

  50

   

   

  2.1.2.5

  Thông tư

  Văn bản

  12

   

   

  2.1.2.6

  Thông tư liên tịch

  Văn bản

  1

   

   

  2.2

  số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện thẩm định

  Văn bản

  5.851

  Sơ bộ

   

  2.2.1

  Số dự thảo VBQPPL do Sở Tư pháp đã thẩm định

  Văn bản

  4.593

   

   

  2.2.2

  Số dự thảo VBQPPL do Phòng Tư pháp đã thẩm định

  Văn bản

  1.258

   

   

  3

  Kiểm tra văn bản

   

   

   

   

  3.1

  Kết quá kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền tại các bộ, cơ quan ngang bộ

   

   

  Chính thức

   

  3.1.1

  Số VBQPPL đã kiểm tra

  Văn bản

  7.632

   

   

  3.1.2

  Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền: số VBQPPL có sai sót khác đã phát hiện trong kỳ báo cáo

  Văn bản

  1.096

   

   

   

  Trong đó: số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền

  Văn bản

  203

   

   

  3.1.3

  Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được xử lý

  Văn bản

  118

   

   

  3.2

  Kết quá kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền tại UBND các cấp

   

   

  Sơ bộ

   

  3.2.1

  Số VBQPPL đã kiểm tra

  Văn bản

  5.759

   

   

  3.2.2

  Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền: số VBQPPL có sai sót khác đã phát hiện trong kỳ báo cáo

  Văn bản

  881

   

   

   

  Trong đó: số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền

  Văn bản

  206

   

   

  3.2.3

  Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được xử lý

  Văn bản

  125

   

   

  4

  kết quả rà soát VBQPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp

   

   

  Sơ bộ

   

  4.1

  Số VBQPPL phái được rà soát

  Văn bản

  44.447

   

   

  4.2

  Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát

  Văn bản

  44.376

   

   

  4.3

  Số văn bản quy phạm pháp luật cần được xử lý sau rà soát

  Văn bản

  7.111

   

   

  4.4

  Số văn bản quy phạm pháp luật đã được xử lý

  Văn bản

  5.907

   

   

   

  Trong đó: số VBQPPL đã được xử lý của các Bộ, ngành

  Văn bản

  1.857

   

   

  5

  Phố biến giáo dục pháp luật

   

   

   

   

  5.1

  số báo cáo viên, tuyên truyền viên

   

   

   

   

  5.1.1

  Số báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương

  Người

  2.190

  Chính thức

   

  5.1.2

  Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

  Người

  6.997

  Sơ bộ

   

  5.1.3

  Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện

  Người

  17.404

  Sơ bộ

   

  5.1.4

  Số tuyên truyền viên pháp luật cấp

  Người

  146.427

  Sơ bộ

   

  5.2

  Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật

   

   

  Sơ bộ

   

  5.2.1

  Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp

   

   

   

   

  5.2.1.1

  Số cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp

  Cuộc

  982.687

   

   

  5.2.1.2

  Số lượt người tham dự

  Lượt người

  66.577.182

   

   

  5.2.2

  Kết quả thi tìm hiểu pháp luật

   

   

   

   

  5.2.2.1

  Số cuộc thi tìm hiểu pháp luật

  Cuộc

  10.641

   

   

  5.2.2.2

  Số lượt người dự thi

  Lượt người

  8.230.930

   

   

  5.2.3

  Số tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được phát hành

  Ban

  52061373

   

   

  6

  Hòa giải

   

   

  Sơ bộ

   

  6.1

  Số tổ hòa giải, số hòa giải viên ở cơ sở

   

   

   

   

  6.1.1

  Số tổ hòa giải ở cơ sở

  Tổ

  96.953

   

   

  6.1.2

  Số hòa giải viên

  Người

  600.552

   

   

  6.2

  Kết quả hòa giải ở cơ sở

   

   

   

   

  6.2.1

  Số vụ việc tiếp nhận hòa giải

  vụ việc

  120.970

   

   

  6.2.2

  Số vụ việc hòa giải thành

  vụ việc

  97.735

   

   

  6.2.3

  Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

   

   

   

   

  6.2.3.1

  Số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  7.253

   

   

  6.2.3.2

  Số phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Phường, thị trấn

  1.945

   

   

  7

  Hộ tịch

   

   

  Sơ bộ

   

  7.1

  Số trường hợp đăng ký khai sinh trong nước

   

   

   

   

  7.1.1

  Đăng ký mới

  Trường hợp

  2.062.652

   

   

  7.1.1.1

  Đăng ký đúng hạn

  Trường hợp

  1.495.411

   

   

  7.1.1.2

  Đăng ký quá hạn

  Trường hợp

  567.241

   

   

   

  Trong đó: số trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh quá hạn trong năm báo cáo

  Trường hợp

  308.429

   

   

  7.1.2

  Đăng ký lại

  Trường hợp

  936.057

   

   

  7.2

  Số trường hợp đăng ký khai từ trong nước

   

   

   

   

  7.2.1

  Đăng ký mới

  Trường hợp

  558.108

   

   

  7.2.1.1

  Đăng ký đúng hạn

  Trường hợp

  405.575

   

   

  7.2.1.2

  Đăng ký quá hạn

  Trường hợp

  152.533

   

   

  7.2.2

  Đăng ký lại

  Trường hợp

  14.857

   

   

  7.3

  Số cặp đăng ký kết hôn trong nước

   

   

   

   

  7.3.1

  Đăng ký mới

  Cặp

  702.281

   

   

  7.3.2

  Đăng ký lại

  Cặp

  22.961

   

   

  7.4

  Số trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Trường hợp

  6.597

   

   

  7.5

  số trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

  Trường hợp

  1.094

   

   

  7.6

  Số người kết hôn là công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

  Người

  22.460

   

   

  8

  Nuôi con nuôi

   

   

   

   

  8.1

  Số trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước

  Trường hợp

  2.980

  Sơ bộ

   

  8.2

  Số trường hợp đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  Trường hợp

  359

  Chính thức

   

  9

  Quốc tịch

   

   

  Chính thức

   

  9.1

  Số trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam

  Trường hợp

  6.499

   

   

  9.2

  Số trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam

  Trường hợp

  1.244

   

   

  9.3

  Số trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam

  Trường hợp

  10

   

   

  10

  Chứng thực

   

   

  Sơ bộ

   

  10.1

  Số bản sao được chứng thực

  Bản

  100.149.449

   

   

  10.2

  Chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch

  Việc

   

   

   

  10.2.1

  Số việc chứng thực chữ ký

  Việc

  7.119.267

   

  Bao gồm (Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản và Chứng thực chữ ký người dịch)

  10.2.2

  Số việc chứng thực hợp đồng, giao dịch

  Việc

  1.316.194

   

   

  11

  Lý lịch tư pháp

   

   

  Sơ bộ

   

  11.1

  số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp

   

   

   

   

  11.1.1

  Số phiếu lý lịch tư pháp số 1 đã cấp

  Phiếu

  558.582

   

   

  11.1.2

  Số phiếu lý lịch tư pháp số 2 đã cấp

  Phiếu

  223.109

   

   

  11.2

  số thông tin lý lịch tư pháp nhận được và xử lý

   

   

   

   

  11.2.1

  Số lượng thông tin lý lịch tư pháp nhận được

  Thông tin

  903. 778

   

   

  11.2.2

  Số lượng thông tin lý lịch tư pháp chia theo khâu xử lý

  Thông tin

   

   

   

  11.2.2.1

  Số lượng thông tin lý lịch tư pháp tiếp nhận, kiểm tra, phân loại

  Thông tin

  1.003.649

   

   

  11.2.2.2

  Số lượng thông tin lập lý lịch tư pháp, cập nhật bổ sung

  Thông tin

  450.889

   

   

  12

  Trợ giúp pháp lý

   

   

  Sơ bộ

   

  12.1

  Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý

  Lượt người

  37.126

   

   

  12.2

  Số vụ việc trợ giúp pháp lý

  Vụ việc

  45.679

   

   

   

  Trong đó: số vụ việc kết thúc

  Vụ việc

  37.126

   

   

  13

  Đăng ký giao dịch bảo đảm

   

   

   

   

  13.1

  Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sàn là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và kết quả thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông

   

   

  Chính thức

   

  13.1.1

  Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên được thụ lý

  Phiếu

  728.469

   

   

  13.1.2

  Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên được giải quyết

  Phiếu

  728.469

   

   

  13.1.3

  Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự được thụ lý

  Phiếu

  6.781

   

   

  13.1.4

  Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự được giải quyết

  Phiếu

  6.781

   

   

  13.1.5

  Số phiếu yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông được thụ lý

  Phiếu

  377.062

   

   

  13.1.6

  Số phiếu yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông được giải quyết

  Phiếu

  377.062

   

   

  13.2

  Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

   

   

  Sơ bộ

   

  13.2.1

  Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được thụ lý

  Phiếu

  3.009.859

   

   

  13.2.2

  Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được giải quyết

  Phiếu

  3.003.186

   

   

  13.2.3

  Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được thụ lý

  Phiếu

  13.843

   

   

  13.2.4

  Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được giải quyết

  Phiếu

  13.673

   

   

  13.3

  Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển

   

   

  Sơ bộ

   

  13.3.1

  Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được thụ lý

  Phiếu

  369

   

   

  13.3.2

  Số phiếu đăng ký biện pháp bảo đảm được giải quyết

  Phiếu

  369

   

   

  13.3.3

  Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được thụ lý

  Phiếu

  24

   

   

  13.3.4

  Số phiếu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được giải quyết

  Phiếu

  24

   

   

  14

  Luật sư trong nước

   

   

   

   

  14.1

  Số tổ chức hành nghề luật sư

  Tổ chức

  4.416

  Chính thức

   

  14.2

  Số luật sư hành nghề

  Người

  13.508

  Chính thức

  Số luật sư được cấp thẻ luật sư là 15.126 người (theo số liệu của Liên đoàn luật sư Việt Nam đến 31/12/2019).

  Số luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tính đến 31/12/2019 là 17.606 người (Theo quản lý của Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ Tư pháp).

  14.3

  Số việc thực hiện xong

  Việc

  114.412

  Sơ bộ

  114.412 việc là số liệu được tổng hợp từ báo cáo chưa đầy đủ của các Sở Tư pháp, ví dụ: tại TP Hồ Chí Minh chỉ có 908/1.635 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại STP gửi báo cáo. TP Hà Nội chỉ có 299/1.341 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại STP gửi báo cáo.

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  Số việc tố tụng

  Việc

  13.662

   

   

   

  Số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác

  Việc

  87.863

   

   

   

  Số việc trợ giúp pháp lý

  Việc

  12.887

   

   

  14.4

  Số tiền nộp thuế

  Đồng

  411.641.563.485

  Sơ bộ

   

  15

  Công chứng

   

   

   

   

  15.1

  Số tổ chức hành nghề công chứng

  Tổ chức

  7.734

  Chính thức

   

  15.2

  Số công chứng viên

  Người

  2.709

  Chính thức

   

  15.3

  Số việc công chứng

  Việc

  6.489.817

  Sơ bộ

   

  15.3.1

  Công chứng hợp đồng, giao dịch

  Việc

  6.010.221

   

   

  15.3.2

  Công chứng bản dịch và các loại việc khác

  Việc

  479.596

   

   

  16

  Giám định tư pháp

   

   

  Sơ bộ

   

  16.1

  Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp

  Vụ việc

  191.944

   

   

  16.1.1

  Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  Vụ việc

  166.624

   

   

  16.1.2

  Theo yêu cầu của người yêu cầu giám định

  Vụ việc

  10.902

   

   

  16.1.3

  Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác

  Vụ việc

  14.418

   

   

  17

  Đấu giá tài sản

   

   

  Sơ bộ

   

  17.1

  Số tổ chức đấu giá tài sàn

  Tổ chức

  539

   

   

  17.2

  Số đấu giá viên

  Người

  1.093

   

   

  17.3

  Số cuộc đấu giá đã thực hiện

  Cuộc

  36.624

   

   

   

  Trong đó: số cuộc đấu giá thành

  Cuộc

  29.715

   

   

  17.4

  Số tiền nộp ngân sách/thuế

  Đồng

  73.340.377.011

   

   

  18

  Trọng tài

   

   

   

   

  18.1

  Số tổ chức trọng tài

  Tổ chức

  33

  Chính thức

   

  18.2

  Số trọng tài viên

  Người

  734

  Sơ bộ

   

  18.3

  Số vụ việc đã có phán quyết trọng tài và hòa giải thành

  Vụ việc

  12.141

  Sơ bộ

   

  18.4

  Số tiền đã nộp thuế và nghĩa vụ tài chính

  Đồng

  11.102.118.451

  Sơ bộ

   

  19

  Ủy thác tư pháp

   

   

  Chính thức

   

  19.1

  Số hồ sơ ủy thác tư pháp Việt Nam gửi ra nước ngoài

  Hồ sơ

  2.745

   

   

  19.2

  Số hồ sơ ủy thác tư pháp nước ngoài đến Việt Nam

  Hồ sơ

  1.489

   

   

  20

  Bồi thường nhà nước

   

   

  Sơ bộ

   

  20.1

  Trong hoạt động quản lý hành chính

   

   

   

   

  20.1.1

  Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường

   

   

   

   

  20.1.1.1

  Số vụ việc đã thụ lý

  Vụ việc

  22

   

   

  20.1.1.2

  Số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

  Vụ việc

  11

   

   

  20.1.1.3

  Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

  Đồng

  10.414.632.000

   

   

  20.1.1.4

  Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

  Đồng

  10.178.993.000

   

   

  20.1.2

  Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

   

   

   

   

  20.1.2.1

  Số vụ việc đã có quyết định hoàn trả

  Vụ việc

  1

   

   

  20.1.2.2

  Số tiền đã hoàn trả

  Đồng

  900.919.000

   

   

  20.2

  Trong hoạt động tố tụng

   

   

   

   

  20.2.1

  Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường

   

   

   

   

  20.2.1.1

  Số vụ việc đã thụ lý

  Vụ việc

  51

   

   

  20.2.1.2

  Số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

  Vụ việc

  16

   

   

  20.2.1.3

  Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

  Đồng

  6.455.977.000

   

   

  20.2.1.4

  Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

  Đồng

  3.513.985.000

   

   

  20.2.2

  Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

   

   

   

   

  20.2.2.1

  Số vụ việc đã có quyết định hoàn trả

  Vụ việc

  0

   

   

  20.2.2.2

  Số tiền đã hoàn trả

  Đồng

  0

   

   

  20.3

  Trong hoạt động thi hành án

   

   

   

   

  20.3.1

  Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường

   

   

   

   

  20.3.1.1

  Số vụ việc đã thụ lý

  Vụ việc

  39

   

   

  20.3.1.2

  Số vụ đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

  Vụ việc

  11

   

   

  20.3.1.3

  Số tiền bồi thường trong văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật

  Đồng

  287.212.000

   

   

  20.3.1.4

  Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại

  Đồng

  0

   

   

  20.3.2

  Tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

   

   

   

   

  20.3.2.1

  Số vụ việc đã có quyết định hoàn trả

  Vụ việc

  0

   

   

  20.3.2.2

  Số tiền đã hoàn trả

  Đồng

  0

   

   

  21

  Thi hành án dân sự

   

   

  Chính thức

   

  21.1

  Kết quả thi hành án dân sự về việc

   

   

   

   

  21.1.1

  Tổng số việc phải thi hành

  Việc

  960.656

   

   

  21.1.2

  Tỷ lệ số việc có điều kiện thi hành/tổng số việc phải thi hành

  %

  76.82%

   

   

  21.1.3

  Tỷ lệ số việc chưa có điều kiện thi hành/tổng số việc phải thi hành

  %

  23.18%

   

   

  21.1.4

  Tỷ lệ số việc thi hành xong/số việc có điều kiện thi hành

  %

  78.58%

   

   

  21.1.5

  Số việc còn lại chuyển sang năm sau

  Việc

  380.768

   

   

  21.2

  Kết quả thi hành án dân sự về tiền

   

   

   

   

  21.2.1

  Tổng số tiền phải thi hành

  1.000 đồng

  251.435.553.294

   

   

  21.2.2

  Tỷ lệ số tiền có điều kiện thi hành/tổng số tiền phải thi hành

  %

  59.22%

   

   

  21.2.3

  Tỷ lệ số tiền chưa có điều kiện thi hành/tổng số tiền phải thi hành

  %

  40.78%

   

   

  21.2.4

  Tỷ lệ số tiền thi hành xong/số tiền có điều kiện thi hành

  %

  28.97%

   

   

  21.2.5

  Số tiền còn lại chuyển sang năm sau

  1.000 đồng

  198.627.320.628

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13
  Ban hành: 23/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1352/QĐ-BTP công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
  Số hiệu:1352/QĐ-BTP
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/06/2020
  Hiệu lực:04/06/2020
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Thành Long
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X