hieuluat

Quyết định 1373/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1373/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  Ngày ban hành: 14/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC

  -----------

  Số: 1373/QĐ-CTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

  ------------------------------

  CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 281/TTr-CP ngày 09/7/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  KT. CHỦ TỊCH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

  Đặng Thị Ngọc Thịnh

   

   

  DANH SÁCH

  CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI THANH HÓA
  ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  (Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 14 tháng 8 năm 2019

  của Chủ tịch nước)

   

  1.  

  Hơ Thị Pa, năm sinh 1980 tại Lào
  Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Pa

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Thao Thị Sua, năm sinh 1953 tại Lào

  Hiện trú tại: Xia Nọi, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Sua

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơn Văn Súa, năm sinh 1953 tại Lào

  Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Văn Súa

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hơ Thị Kía, năm sinh 1970 tại Lào
  Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Kía

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Thao Thị Dí, năm sinh 1966 tại Lào

  Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Dí

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơ Thị Chứ, năm sinh 1973 tại Lào

  Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Chứ

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơ Thị Mị, năm sinh 1972 tại Lào

  Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Mị

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hà Thị Nín, năm sinh 1968 tại Lào

  Hiện trú tại: Khu I, Thị trấn Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Thị Nín

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hà Văn Mồn, năm sinh 1959 tại Lào

  Hiện trú tại: Khu III, Thị trấn Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Văn Mồn

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Ngân Thị Ại, năm sinh 1979 tại Lào

  Hiện trú tại: Mường Chanh, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Ngân Thị Ại

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Sung Thị Nính, năm sinh 1990 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Cơm, Pù Nhi, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Sung Thị Nính

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Diện, năm sinh 1977 tại Lào

  Hiện trú tại: Hạ Sơn, Pù Nhi, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Diện

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Lầu, năm sinh 1970 tại Lào

  Hiện trú tại: Pù Quăn, Pù Nhi, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Lầu

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Diện, năm sinh 1966 tại Lào

  Hiện trú tại: Pù Quăn, Pù Nhi, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Diện

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Triệu Thị Mấy, năm sinh 1972 tại Lào

  Hiện trú tại: Hua Phù, Pù Nhi, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Triệu Thị Mấy

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Thào Thị Xa, năm sinh 1954 tại Lào

  Hiện trú tại: Nà Ón, Trung Lý, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Xa

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Giàng Thị Vàng Hụa, năm sinh 1995 tại Lào

  Hiện trú tại: Nà Oán, Trung Lý, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Vàng Hụa

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hà Văn Ọi, năm sinh 1970 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Táo, Trung Lý, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Văn Ọi

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hơ Thị Dính, năm sinh 1990 tại Lào

  Hiện trú tại: Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Dính

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơ Thị Tria, năm sinh 1981 tại Lào

  Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Tria

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Ly Pa Dế, năm sinh 1994 tại Lào

  Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Pa Dế

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Mua Thị Kía, năm sinh 1982 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Cặt, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Mua Thị Kía

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Chá Thị Gia, năm sinh 1970 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Gia

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Thao Thị Mỵ, năm sinh 1978 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Mỵ

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơ Thị Dua, năm sinh 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Dua

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Chá Thị Pa, năm sinh 1964 tại Lào

  Hiện trú tại: Kéo Té, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Pa

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơ Thị Mo, năm sinh 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Mo

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Gia Thị My, năm sinh 1960 tại Lào

  Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Gia Thị Mị

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hơ Thị Tông, năm sinh 1957 tại Lào

  Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Tông

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Chá Thị Pa, năm sinh 1967 tại Lào

  Hiện trú tại: Kéo Té, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Mo

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Chá Thị Sung Mỵ, năm sinh 1970 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Cặt, Nhi Sơn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Sung Mị

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Thị Vằn, năm sinh 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Vằn

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Vi Văn Uốn, năm sinh 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Văn Uốn

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Hoàng Thị Bờ, năm sinh 1987 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Chiên, Tén Tằn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hoàng Thị Bờ

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Cút Son Khăm, năm sinh 1967 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Đoàn Kết, Tén Tằn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Cút Son Khăm

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Vi Thị Mắn, năm sinh 1979 tại Lào

  Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Thị Mắn

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Hà Thị Khiu, năm sinh 1961 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Chiên, Tén Tằn, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Thị Khiu

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Náy, năm sinh 1969 tại Lào

  Hiện trú tại: Suối Tút, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Náy

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Lương Văn Ke, năm sinh 1972 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Sáng, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Văn Ke

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Chẹo Thị Mụi, năm sinh 1975 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mụi

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Chẹo Thị Mắn, năm sinh 1950 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mắn

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Liều, năm sinh 1986 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Liều

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Chẹo Thị Mụi, năm sinh 1975 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mụi

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Văn Sệnh, năm sinh 1976 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Văn Sệch

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Chẹo Thị Diện, năm sinh 1960 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Diện

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Nọi, năm sinh 1980 tại Lào

  Hiện trú tại: Suối Tút, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Nọi

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Tặng Thị Náy, năm sinh 1982 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Náy

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Lò Thị Lá, năm sinh 1974 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Pùng, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Lá

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Vi Văn Bun, năm sinh 1955 tại Lào

  Hiện trú tại: Bản Pọng, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Văn Bun

   

  Giới tính: Nam

  1.  

  Ngân Thị Ò, năm sinh 1977 tại Lào
  Hiện trú tại: Bản Pùng, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Ngân Thị Ò

   

  Giới tính: Nữ

  1.  

  Phan Thị Lai, năm sinh 1987 tại Lào

  Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

  Lấy tên gọi Việt Nam là: Phan Thị Lai.

  Giới tính: Nữ

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới