hieuluat

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Điện BiênSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:18/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mùa A Sơn
  Ngày ban hành:16/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:26/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 •    ỦY BAN NHÂN DÂN

     TỈNH ĐIỆN  BIÊN

    _________

  Số: 18/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

  Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh:

  Quyết định này quy định đối tượng, định mức, cách thức chi trả và nguồn kinh phí hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việcngười giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  2. Đối tượng áp dụng:

  a) Giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp theo vụ việc.

  b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ

  1. Giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự -Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định.

  2. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh, có quyết định phân công nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý.

  3. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm hoặc công bố danh sách hằng năm theo quy định và được thủ trưởng cơ quan cử tham gia giám định hoặc cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu trực tiếp.

  4. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác khi thực hiện giám định, có quyết định phân công nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoặc văn bản xác nhận của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc được trưng cầu thực hiện giám định.

  Số lượng người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc không quá 02 người/vụ việc giám định.

  Điều 3. Mức hỗ trợ

  1. Giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh: hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng.

  2. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh: hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng.

  3. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác: hỗ trợ 1.000.000 đồng/01 vụ việc giám định.

  4. Người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác khi thực hiện giám định: hỗ trợ 500.000 đồng/01 vụ việc giám định.

  Điều 4. Nguồn kinh phí, cách thức chi trả hỗ trợ

  1. Nguồn kinh phí hỗ trợ:

  Nguồn kinh phí hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định pháp trên địa bàn tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hằng năm của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  2. Cách thức chi trả hỗ trợ:

  a) Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ hỗ trợ giám định tư pháp về Sở Tư pháp.

  b) Sở Tư pháp căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán và quy định pháp luật hiện hành, thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ giám định tư pháp:

  Đối với giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh chi trả hỗ trợ hàng tháng theo bảng lương.

  Đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan, đơn vị khác thì thực hiện thanh toán khi có đề nghị của các cơ quan, đơn vị có vụ việc giám định.

  Điều 5. Lập dự toán kinh phí

  1. Hng năm, các cơ quan quản lý giám định viên tư pháp lập dự toán kinh phí hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc tại cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

  2. Sở Tư pháp tổng hợp, lập dự toán kinh phí hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.

  Điều 6. Tổ chức thực hiện

  1. Các cơ quan, đơn vị quản lý giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nội dung liên quan tại quyết định này.

  2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh.

  3. Sở Tư pháp có trách nhiệm: hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; chi trả chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc.

  Điều 7. Điều khoản thi hành, thời điểm áp dụng

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2020.

  2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

  3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Mùa A Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 13/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 85/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
  Ban hành: 29/07/2013 Hiệu lực: 15/09/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 18/2020/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên quy định hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
  Số hiệu:18/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:16/09/2020
  Hiệu lực:26/09/2020
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Mùa A Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X