hieuluat

Quyết định 3609/QĐ-BCA-V03 Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công anSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3609/QĐ-BCA-V03Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quý Vương
  Ngày ban hành:05/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ CÔNG AN
  _______

  Số: 3609/QĐ-BCA-V03

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong Công an nhân dân năm 2020

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

   

  Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

  Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

  Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 1330/BCA-V03 ngày 28 tháng 4 năm 2020,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong Công an nhân dân năm 2020.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3 (để thực hiện);

  - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

  - Bộ Tư pháp (để theo dõi);

  - Đoàn thanh niên Bộ Công an (để thực hiện);

  - Lưu: VT, V03.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Thượng tướng Lê Quý Vương

   

   

   

  BỘ CÔNG AN
  _______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong Công an nhân dân năm 2020

   (ban hành kèm theo Quyết định số 3609/QĐ-BCA-V03 ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)

  __________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  1.1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi chung là Đề án) và các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 1597/QĐ-BCA-V03 ngày 17/4/2018 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong Công an nhân dân.

  1.2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn, trọng tâm là đoàn viên thanh niên trong Công an nhân dân và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an nhân dân.

  2. Yêu cầu

  2.1. Các nội dung, nhiệm vụ phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến từng đối tượng cụ thể, bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, chú trọng các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh, thiếu niên. Công an các đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện Đề án phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

  2.2. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương với các bộ, ban, ngành trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm mới về phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. Gắn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống đạo đức cách mạng. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Hiến pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình, kế hoạch của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên Công an nhân dân.

  - Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức trực quan như các hoạt động báo cáo thời sự, các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ; phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc mới có hiệu lực liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân cho đoàn viên, trọng tâm là Luật Công an nhân dân, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tại các cơ sở Đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt pháp luật chuyên đề.

  - Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  3. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm những quy định của cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không chia sẻ, lan truyền những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tham gia các hoạt động chống phá gây ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin, lan tỏa các tấm gương của đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong tham gia phòng, chống dịch bệnh; tích cực tham gia ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an ninh xã hội, an toàn đời sống, sức khỏe của Nhân dân.

  - Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn Thanh niên Công an nhân dân.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  4. Hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi khác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

  - Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.

  - Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  6. Tăng cường quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan, đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quy định về xử lý vi phạm hành chính; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giao thông đường thủy, đường bộ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, bạo lực học đường và các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh tại các khu dân cư, trường học.

  - Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  7. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên; vận động, khuyến khích đoàn viên thanh niên ở cơ sở tham gia Đội thanh niên xung kích, tham gia tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cùng lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức các câu lạc bộ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong thanh niên Công an; tập trung nâng cao kiến thức và hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của đoàn viên thanh niên đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể; duy trì các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác giữa lực lượng trinh sát, điều tra viên giỏi với đoàn viên thanh niên, học viên các học viện, trường Công an nhân dân.

  - Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

  8. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, khó khăn, vưóng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên của lực lượng Công an nhân dân.

  - Đơn vị thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

  - Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV/2020.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), 01 năm (trước ngày 20/12), xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCA ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ báo cáo trong Công an nhân dân.

  2. Đoàn Thanh niên Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch.

  3. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

  4. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả và xây dựng báo cáo của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   


   

   

  Thượng tướng Lê Quý Vương

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3609/QĐ-BCA-V03 Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công an
  Số hiệu:3609/QĐ-BCA-V03
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:05/05/2020
  Hiệu lực:05/05/2020
  Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Quý Vương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X