hieuluat

Quyết định 4054/QĐ-UBND Thái Nguyên Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4054/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Bắc
  Ngày ban hành:28/12/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/12/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Số: 4054/QĐ-UBND

  Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN

  _________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên (có Danh mục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Tư pháp;
  - Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Sở Nội vụ;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/C Trường;
  - Trung tâm Thông tin tỉnh;
  - Lưu VT, KSTT.trangnt.KSTT

  CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Bắc

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN
  (Kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Địa đim thực hiện

  I

  Lĩnh vực ph biến giáo dục, pháp luật

  1

  Công nhận báo cáo viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  II

  Lĩnh vực nuôi con nuôi

  1

  Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  2

  Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  III

  Lĩnh vực quốc tịch

  1

  Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam trong nước

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  IV

  Lĩnh vực bồi thường nhà nước

  1

  Thủ tục phục hồi danh dự

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  V

  Lĩnh vực cấp phiếu Lý lịch tư pháp

  1

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  VI

  Lĩnh vực chứng thực

  1

  Cấp bản sao từ sổ gốc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  VII

  Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  1

  Thủ tục lựa chọn, ký hp đồng với Luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trkết qugiải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

  Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  VII

  Lĩnh vực đấu giá tài sản

  1

  Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đu giá tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  11

  Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  VII

  Lĩnh vực Qun lý hoạt động luật sư

  1

  Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục hợp nhất công ty luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  11

  Thủ tục sáp nhập công ty luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  13

  Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  14

  Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  15

  Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  16

  Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  17

  Thủ tục giải thể Đoàn luật sư

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  18

  Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  19

  Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  20

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  VIII

  Lĩnh vực Quản lý hoạt động công chứng

  1

  Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  5

  Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  10

  Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  11

  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Cấp lại Thẻ công chứng viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  13

  Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  14

  Thành lập Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  15

  Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  16

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  17

  Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chm dứt)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  18

  Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  19

  Hợp nhất Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  20

  Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  21

  Sáp nhập Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  22

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  23

  Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  24

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyn nhượng

  Bộ phận tiếp nhận và trkết qugiải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  25

  Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  26

  Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết qugiải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  27

  Thành lập Hội công chứng viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  IX

  Lĩnh vực Quản lý hoạt động tư vấn pháp luật

  1

  Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt đng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  X

  Lĩnh vực Giám định tư pháp

  1

  Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục chuyển đổi loại hình Văn phòng giám đnh tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chtrụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tâm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  XI

  Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề thanh lý, quản lý tài sn

  1

  Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Qun tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  11

  Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Thủ tục hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  XII

  Lĩnh vực Hòa giải thương mại

  1

  Thủ tục đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  11

  Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  13

  Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  XIII

  Lĩnh vực Trọng tài Thương mại

  1

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  2

  Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  3

  Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  4

  Thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa ch: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  5

  Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  6

  Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  7

  Thủ tục thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  8

  Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

  9

  Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: S7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  10

  Thủ tục thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  11

  Thủ tục thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài tại nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  12

  Thủ tục thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  13

  Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  14

  Thủ tục thông báo thay đổi danh sách Trọng tài viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  15

  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp

  Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  XIV

  Lĩnh vực giám định tư pháp

  1

  Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC của cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp

  2

  Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC của cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp

  XV

  Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

  1

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  2

  Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  3

  Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  4

  Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết qugiải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  5

  Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  6

  Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  7

  Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  8

  Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: S132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  9

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  - Bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tài Nguyên và Môi trường

  Địa chỉ: Số 132 đường Hng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Địa điểm thực hiện

  I

  Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

  1

  Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  2

  Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  II

  Lĩnh vực h tch

  1

  Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  2

  Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tnước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  3

  Thủ tục đăng ký khai tcó yếu tnước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  4

  Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  5

  Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  6

  Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  7

  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  8

  Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

  Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  9

  Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  10

  Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  11

  Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  12

  Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  13

  Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  14

  Thtục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  15

  Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  III

  Lĩnh vực chứng thực

  1

  Thủ tục Cấp bn sao từ sổ gốc.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  2

  Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  3

  Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  4

  Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  5

  Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  6

  Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  7

  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

  8

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  9

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  10

  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  11

  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  12

  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  IV

  Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

   

  1

  Thủ tục phục hồi danh dự

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, ttụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 cấp huyện.

   

  2

  Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.

   

  V

  Lĩnh vực hòa giải cơ sở

   

  1

  Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện).

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

   

   

   

   

   

   

   

  C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Địa điểm thực hiện

  I

  Lĩnh vực ph biến giáo dục pháp luật

  1

  Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  2

  Thủ tục thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  II

  Lĩnh vực hòa giải cơ sở

  1

  Thủ tục công nhận hòa giải viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  2

  Thủ tục công nhận T trưng tổ hòa giải viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  3

  Thủ tục thôi làm hòa giải viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  4

  Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  III

  Lĩnh vực bồi thường nhà nước

  1

  Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ở cấp xã.

  IV

  Lĩnh vực nuôi con nuôi

  1

  Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  2

  Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  V

  Lĩnh vực hộ tịch

  1

  Thủ tục đăng ký khai sinh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  2

  Thủ tục đăng ký kết hôn

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  3

  Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  4

  Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  5

  Thủ tục đăng ký khai tử

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  6

  Thủ tục đăng ký giám hộ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gii quyết TTHC, UBND cấp xã

  7

  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  8

  Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  9

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  10

  Thủ tục đăng ký lại khai sinh

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  11

  Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hsơ, giấy tờ cá nhân

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  12

  Thủ tục đăng ký lại kết hôn

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  13

  Thủ tục đăng ký lại khai tử

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  14

  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  VI

  Thủ tục hành chính liên thông

  1

  Thủ tục liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  2

  Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  VII

  Thtục hành chính lĩnh vực chứng thực

  1

  Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  2

  Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  3

  Thủ tục chng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  4

  Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  5

  Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  6

  Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  7

  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  8

  Chứng thực di chúc

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  9

  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  10

  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

  11

  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp xã

   

   

   

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN
  (Kèm theo Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Đa điểm thực hiện

  A

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

  I

  Lĩnh vực chứng thực

  1

  Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  Tổ chức hành nghề công chứng

  2

  Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

  Tổ chức hành nghề công chứng

  3

  Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chđược)

  Tổ chức hành nghề công chứng

  II

  Lĩnh vực công chứng

   

  1

  Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

  Tổ chức hành nghề công chứng

  2

  Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  3

  Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  4

  Thủ tục công chứng di chúc.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  5

  Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  6

  Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  7

  Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  8

  Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  9

  Thủ tục nhận lưu giữ di chúc.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  10

  Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  11

  Thủ tục công chứng bản dịch.

  Tổ chức hành nghề công chứng

  12

  Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

  Tổ chức hành nghề công chứng

  B

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  I

  Thủ tục hành chính lĩnh vực h tch

  1

  Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

  Nơi tiếp nhận tại địa điểm đăng ký khai sinh lưu động

  2

  Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

  Nơi tiếp nhận tại địa điểm đăng ký kết hôn lưu động

  3

  Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

  Nơi tiếp nhận tại địa điểm đăng ký khai tử lưu động

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4054/QĐ-UBND Thái Nguyên Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
  Số hiệu:4054/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/12/2018
  Hiệu lực:28/12/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vũ Hồng Bắc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X