Báo chí-Truyền hình

Công văn 215/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu Ban hành: 09/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2279/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 Ban hành: 23/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2852/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định kết quả giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V Ban hành: 17/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng Ban hành: 30/11/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền Ban hành: 16/11/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 16/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái Ban hành: 08/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng Ban hành: 12/01/2016 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 8927/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí Ban hành: 08/11/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia Ban hành: 22/09/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 Ban hành: 08/11/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4331/QĐ-BYT của Bộ Y tế về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Ban hành: 08/11/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về