Chính sách

Công văn 7518/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 01/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 28/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3538/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế Ban hành: 28/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý Ban hành: 21/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 634/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 Ban hành: 21/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4453/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 16/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 85/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 Ban hành: 09/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 73/HD-HĐTVĐX của Hội đồng Tư vấn Đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 Ban hành: 04/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 766/2022/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 Ban hành: 01/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 30/06/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 05/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 30/06/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Ban hành: 30/06/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4044/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng của giá xăng, dầu tăng cao Ban hành: 24/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 20/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Ban hành: 09/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 410/CVL-TTLĐ của Cục Việc làm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg Ban hành: 08/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 Ban hành: 08/06/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1780/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định 08/2022QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Ban hành: 31/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Ban hành: 31/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 30/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về