Cư trú-Hộ khẩu

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú Ban hành: 29/06/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Ban hành: 15/05/2021 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú Ban hành: 15/05/2021 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Ban hành: 26/06/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019 Ban hành: 06/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu Ban hành: 12/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Ban hành: 09/09/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú Ban hành: 09/09/2014 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 27/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân Ban hành: 16/05/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ Ban hành: 10/04/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh Ban hành: 23/03/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 227/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 23/03/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 249/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 27/02/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 250/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 27/02/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 20/02/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 20/02/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Ban hành: 02/02/2012 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 38/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 12/01/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 40/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 12/01/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 39/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 12/01/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về