hieuluat

Đất đai-Nhà ở

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững Ban hành: 11/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Ban hành: 08/03/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 46/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Ban hành: 22/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 32/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Ban hành: 11/02/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 31/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 30/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Ban hành: 06/01/2023 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Ban hành: 31/12/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2081/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 Ban hành: 12/12/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5503/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư Ban hành: 05/12/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp Ban hành: 17/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 296/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 15/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4226/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Ban hành: 15/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4227/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xác định đối tượng, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất Ban hành: 15/11/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 90/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước Ban hành: 28/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4608/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Ban hành: 12/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3728/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp vướng mắc lệ phí trước bạ đối với đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần Ban hành: 11/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Ban hành: 05/10/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 853/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và Thông báo 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp Ban hành: 29/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3195/UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 28/09/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
X