Hành chính

Nghị quyết 46/2022/QH15 của Quốc hội về kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV Ban hành: 11/01/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021 Ban hành: 10/01/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 140/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Ban hành: 31/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên Ban hành: 31/12/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn Ban hành: 24/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Ban hành: 23/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Ban hành: 06/12/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm Ban hành: 29/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Ban hành: 15/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9458/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 Ban hành: 08/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Ban hành: 01/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm Ban hành: 25/10/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia Ban hành: 11/10/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc về thi hành Điều lệ Đảng Ban hành: 30/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng Ban hành: 28/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 09/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công Ban hành: 28/06/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021 Ban hành: 08/06/2021 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2135/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Ban hành: 13/05/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn Thành phố Ban hành: 30/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về